Hello community,

here is the log from the commit of package spectacle for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-12 10:05:55
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/spectacle (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.spectacle.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "spectacle"

Mon Feb 12 10:05:55 2018 rev:26 rq:575142 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/spectacle/spectacle.changes   2018-01-17 
21:54:52.856849451 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.spectacle.new/spectacle.changes 2018-02-12 
10:05:57.689514198 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:49:22 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 spectacle-17.12.1.tar.xz

New:
----
 spectacle-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ spectacle.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.AYjmLH/_old 2018-02-12 10:05:58.601481329 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.AYjmLH/_new 2018-02-12 10:05:58.605481185 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      spectacle
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ spectacle-17.12.1.tar.xz -> spectacle-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/spectacle-17.12.1/CMakeLists.txt 
new/spectacle-17.12.2/CMakeLists.txt
--- old/spectacle-17.12.1/CMakeLists.txt    2018-01-09 01:56:28.000000000 
+0100
+++ new/spectacle-17.12.2/CMakeLists.txt    2018-02-06 01:10:12.000000000 
+0100
@@ -2,7 +2,7 @@
 # KDE Application Version, managed by release script
 set(KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR "17")
 set(KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR "12")
-set(KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "1")
+set(KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "2")
 set(KDE_APPLICATIONS_VERSION 
"${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO}")
 set(SPECTACLE_VERSION ${KDE_APPLICATIONS_VERSION})
 # minimum requirements
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/spectacle-17.12.1/po/ca/docs/spectacle/index.docbook 
new/spectacle-17.12.2/po/ca/docs/spectacle/index.docbook
--- old/spectacle-17.12.1/po/ca/docs/spectacle/index.docbook  2018-01-09 
01:56:28.000000000 +0100
+++ new/spectacle-17.12.2/po/ca/docs/spectacle/index.docbook  2018-02-06 
01:10:12.000000000 +0100
@@ -91,7 +91,7 @@
      <para
 >Podeu informar de qualsevol problema o petició de característica al <ulink 
 >url="http://bugs.kde.org/";
 >sistema de seguiment d'errors del &kde;</ulink
-> (esciviu-hi en anglès).</para>
+> (escriviu-hi en anglès).</para>
    </chapter>
 
    <chapter id="starting">
@@ -118,7 +118,7 @@
         <para
 >En prémer el botó <keysym
 >Imprimeix</keysym
-> al teclat posarà es llançarà immediatament l'&spectacle;. A més, hi ha tres 
dreceres de teclat més per a prendre captures de pantalla i desar-les a la 
carpeta per omissió per a desar sense mostrar la &IGU;:</para>
+> al teclat es llançarà immediatament l'&spectacle;. A més, hi ha tres 
dreceres de teclat més per a prendre captures de pantalla i desar-les a la 
carpeta per omissió per a desar sense mostrar la &IGU;:</para>
         <itemizedlist>
         <listitem
 ><para
@@ -166,7 +166,7 @@
            </listitem>
            <listitem>
                <para
->L'&spectacle; es pot iniciar des de la línia d'ordres. L'&spectacle; té un 
ampli conjunt d'opcions per a la línia d'ordres, incloent un mode de fons que 
es pot utilitzar en un script per a la captura de pantalla sense mostrar la 
&IGU; o requerir la interacció de l'usuari.</para>
+>L'&spectacle; es pot iniciar des de la línia d'ordres. L'&spectacle; té un 
ampli conjunt d'opcions per a la línia d'ordres, incloent-hi un mode de fons 
que es pot utilitzar en un script per a la captura de pantalla sense mostrar la 
&IGU; o requerir la interacció de l'usuari.</para>
 
                <para
 >Per iniciar l'&spectacle; des de l'indicatiu d'ordres, escriviu:</para>
@@ -231,7 +231,7 @@
 >&Ctrl;&Maj;<keycap
 >S</keycap
 ></keycombo
->). Això obrirà el diàleg de desat estàndard, des d'on es pot triar el nom del 
fitxer, la ubicació de la carpeta i el format en el que es desarà la vostra 
captura de pantalla. Podeu editar el nom del fitxer a qualsevol cosa que 
desitgeu, incloent el nom d'una captura de pantalla desada amb anterioritat. 
També podeu seleccionar l'opció <guimenuitem
+>). Això obrirà el diàleg de desament estàndard, des d'on es pot triar el nom 
del fitxer, la ubicació de la carpeta i el format en el que es desarà la vostra 
captura de pantalla. Podeu editar el nom del fitxer a qualsevol cosa que 
desitgeu, incloent-hi el nom d'una captura de pantalla desada amb anterioritat. 
També podeu seleccionar l'opció <guimenuitem
 >Desa...</guimenuitem
 > (<keycombo action="simul"
 >&Ctrl;<keycap
@@ -253,7 +253,7 @@
 >).</para>
 
            <para
->Podepot configurar certes opcions en el costat dret de la finestra de 
l'aplicació abans de prendre una nova captura de pantalla. Aquestes opcions us 
permeten seleccionar l'àrea de la pantalla que s'ha de capturar, establir un 
retard abans de capturar la imatge i definir si el cursor del ratolí i/o les 
decoracions de les finestres seran capturats juntament amb la captura de 
pantalla.</para>
+>Podeu configurar certes opcions en el costat dret de la finestra de 
l'aplicació abans de prendre una captura de pantalla nova. Aquestes opcions us 
permeten seleccionar l'àrea de la pantalla que s'ha de capturar, establir un 
retard abans de capturar la imatge i definir si el cursor del ratolí i/o les 
decoracions de les finestres seran capturats juntament amb la captura de 
pantalla.</para>
 
            <sect2>
                <title
@@ -273,14 +273,14 @@
                <para
 >El quadre combinat <guilabel
 >Àrea</guilabel
-> p establir l'àrea de la pantalla que ha deserà rat. Hidaha quatrcincons per 
triar, com es descriu a continuació.</para>
+> permet establir l'àrea de la pantalla que es desarà. Hi ha cinc opcions per 
triar, com es descriu a continuació.</para>
 
                <itemizedlist>
                    <listitem>
                        <para
 >L'opció <guilabel
 >Pantalla completa (tots els monitors)</guilabel
-> prendrà una captura de pantalla de tot l'escriptori, anant a través de totes 
les sortides, incloent tots els monitors, projectors, &etc;</para>
+> prendrà una captura de pantalla de tot l'escriptori, anant a través de totes 
les sortides, incloent-hi tots els monitors, projectors, &etc;</para>
                    </listitem>
                    <listitem>
                        <para
@@ -314,7 +314,7 @@
 > permet seleccionar amb el ratolí una regió rectangular de l'escriptori. 
 > Aquesta regió es pot propagar a través de diferents sortides.</para>
 
                        <para
->Aquesta mode no prendrà immediatament una captura de pantalla, però permet 
dibuixar un rectangle a la pantalla, el qual es pot moure i canviar de mida 
segons sigui necessari. Una vegada s'ha dibuixat el rectangle de la selecció 
desitjada, feu doble clic a qualsevol part de la pantalla o premeu el botó 
&Intro; en el teclat per a prendre la captura de la pantalla.</para>
+>Aquest mode no prendrà immediatament una captura de pantalla, però permet 
dibuixar un rectangle a la pantalla, el qual es pot moure i canviar de mida 
segons sigui necessari. Una vegada s'ha dibuixat el rectangle de la selecció 
desitjada, feu doble clic a qualsevol part de la pantalla o premeu el botó 
&Intro; en el teclat per a prendre la captura de la pantalla.</para>
                    </listitem>
                </itemizedlist>
 
@@ -327,7 +327,7 @@
 >&Ctrl;<keycap
 >N</keycap
 ></keycombo
->) i prendre la captura de pantalla. Aquest retard es pot ajustar en 
increments d'1 segons utilitzant els botons de selecció de valors o el 
teclat.</para>
+>) i prendre la captura de pantalla. Aquest retard es pot ajustar en 
increments d'1 segon utilitzant els botons de selecció de valors o el 
teclat.</para>
 
                <para
 >Habilitant la casella de selecció <guilabel
@@ -453,7 +453,7 @@
 >Desa com a...</guilabel
 >), <guilabel
 >Imprimeix</guilabel
-> la imatge, i configurar les preferències del desat per omissió, com ara on 
desar-la i amb quin nom de fitxer.</para>
+> la imatge, i configurar les preferències de desament per omissió, com ara on 
desar-la i amb quin nom de fitxer.</para>
                    </listitem>
                </varlistentry>
                <varlistentry>
@@ -496,25 +496,25 @@
                <varlistentry>
                    <term
 ><guilabel
->Recorda el darrer mode de desat</guilabel
+>Recorda el darrer mode de desament</guilabel
 ></term>
                    <listitem>
                        <para
 >El comportament predeterminat del botó desa és <guibutton
 >Desa i surt</guibutton
->. Activeu aquesta opció perquè el botó recordi l'última ordre de desat 
emprada, de manera que no necessiteu obrir el menú desplegable per accedir-hi. 
Això és útil si voleu fer múltiples captures de pantalla i utilitzar 
<guimenuitem
+>. Activeu aquesta opció perquè el botó recordi l'última ordre de desament 
emprada, de manera que no necessiteu obrir el menú desplegable per accedir-hi. 
Això és útil si voleu fer múltiples captures de pantalla i utilitzar 
<guimenuitem
 >Desa com a...</guimenuitem
-> per a donar-lis noms únics o desar-les a llocs diferents.</para>
+> per a donar-hi noms únics o desar-les a llocs diferents.</para>
                    </listitem>
                </varlistentry>
                <varlistentry>
                    <term
 ><guilabel
->Copia la ubicació del desat al porta-retalls</guilabel
+>Copia la ubicació del desament al porta-retalls</guilabel
 ></term>
                    <listitem>
                        <para
->En desar una captura de pantalla, copia la ubicació en la que s'ha desat el 
fitxer al porta-retalls. Podeu enganxar-ho a qualsevol lloc que accepti entrada 
de text. Tingueu en compte que cal estar executant un gestor de porta-retalls 
per tal de mantenir el camí en el porta-retalls després de sortir de 
l'&spectacle;.</para>
+>En desar una captura de pantalla, copia la ubicació en què s'ha desat el 
fitxer al porta-retalls. Podeu enganxar-ho a qualsevol lloc que accepti entrada 
de text. Tingueu en compte que cal estar executant un gestor de porta-retalls 
per tal de mantenir el camí en el porta-retalls després de sortir de 
l'&spectacle;.</para>
                    </listitem>
                </varlistentry>
                <varlistentry>
@@ -534,7 +534,7 @@
 ></term>
                    <listitem>
                        <para
->Per defecte, l'&spectacle; no mostra cap selecció inicial quan es pren un 
captura de pantalla d'una regió rectangular. Activeu aquesta opció per a 
recordar la darrera regió seleccionada de la pantalla, i definir-la com la 
selecció inicial quan s'usi el selector de regió rectangular la propera 
vegada.</para>
+>Per defecte, l'&spectacle; no mostra cap selecció inicial quan es pren un 
captura de pantalla d'una regió rectangular. Activeu aquesta opció per a 
recordar la darrera regió seleccionada de la pantalla, i definir-la com la 
selecció inicial quan s'usi el selector de regió rectangular la pròxima 
vegada.</para>
                    </listitem>
                </varlistentry>
            </variablelist>
@@ -552,7 +552,7 @@
            <para
 >L'opció <guilabel
 >Desa</guilabel
-> permet establir la ubicació de desat per omissió i el nom de fitxer. En fer 
clic en aquesta opció apareixerà un diàleg com el següent: <mediaobject>
+> permet establir la ubicació de desament per omissió i el nom de fitxer. En 
fer clic en aquesta opció apareixerà un diàleg com el següent: <mediaobject>
                    <imageobject>
                        <imagedata 
fileref="SaveOptions.png" format="PNG"/>
                    </imageobject>
@@ -582,7 +582,7 @@
                <varlistentry>
                    <term
 ><guilabel
->Nom predeterminat del fitxer de desat</guilabel
+>Nom predeterminat del fitxer de desament</guilabel
 ></term>
                    <listitem>
                        <para
@@ -594,13 +594,13 @@
 ><para
 ><userinput
 >%Y</userinput
->: Any (4 digits)</para
+>: Any (4 dígits)</para
 ></listitem>
                        <listitem
 ><para
 ><userinput
 >%y</userinput
->: Any (2 digits)</para
+>: Any (2 dígits)</para
 ></listitem>
                        <listitem
 ><para
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/spectacle-17.12.1/po/ca/spectacle.po 
new/spectacle-17.12.2/po/ca/spectacle.po
--- old/spectacle-17.12.1/po/ca/spectacle.po  2018-01-09 01:56:28.000000000 
+0100
+++ new/spectacle-17.12.2/po/ca/spectacle.po  2018-02-06 01:10:11.000000000 
+0100
@@ -541,120 +541,3 @@
 msgctxt "Open the screenshot we just saved"
 msgid "Open"
 msgstr "Obre"
-
-#~ msgid "Dynamic Save Button"
-#~ msgstr "Botó de desat dinàmic"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The default behavior of the save button is to <b>Save & Exit</b>. Enable "
-#~ "this option to change the save button to either <b>Save</b>, <b>Save As</"
-#~ "b> or <b>Save & Exit</b>, according to the save action you perform, every "
-#~ "time you save an image."
-#~ msgstr ""
-#~ "El comportament predeterminat del botó de desat és <b>Desa i surt</b>. "
-#~ "Activeu aquesta opció per canviar el botó de desat a <b>Desa</b>, <b>Desa "
-#~ "com a</b> o <b>Desa i surt</b>, d'acord amb l'acció de desat que "
-#~ "executeu, cada vegada que deseu una imatge."
-
-#~ msgid "Set save button action to last used save method"
-#~ msgstr ""
-#~ "Estableix l'acció del botó de desat al darrer mètode de desat utilitzat"
-
-#~ msgid "Copy Save Location to Clipboard"
-#~ msgstr "Copia la ubicació del desat al porta-retalls"
-
-#~ msgid ""
-#~ "When a screenshot is saved, copy the location at which the file was saved "
-#~ "to the clipboard. You can then paste it anywhere that accepts text input. "
-#~ "Note that you must be running a clipboard manager in order to keep the "
-#~ "path in the clipboard after Spectacle quits."
-#~ msgstr ""
-#~ "En desar una captura de pantalla, copia la ubicació en la que s'ha desat "
-#~ "el fitxer al porta-retalls. Podeu enganxar-ho a qualsevol lloc que "
-#~ "accepti entrada de text. Tingueu en compte que cal estar executant un "
-#~ "gestor de porta-retalls per tal de mantenir el camí en el porta-retalls "
-#~ "després de sortir de l'Spectacle."
-
-#~ msgid "Light Background For Rectangular Region"
-#~ msgstr "Fons clar per a una regió rectangular"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Use a light background color to mask the cropped-out area in the "
-#~ "rectangular region selector. This may make dark cursors easier to see."
-#~ msgstr ""
-#~ "Usa un color de fons clar per emmascarar l'àrea retallada en el selector "
-#~ "de regió rectangular. Això pot facilitar la visualització dels cursors "
-#~ "foscos."
-
-#~ msgid ""
-#~ "By default, Spectacle does not show an initial selection when you take a "
-#~ "screenshot of a rectangular region. Enable this option to remember the "
-#~ "last selected region of the screen, and set it as the initial selection "
-#~ "when you use the rectangular region selector the next time."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per defecte, l'Spectacle no mostra cap selecció inicial quan es pren un "
-#~ "captura de pantalla d'una regió rectangular. Activeu aquesta opció per a "
-#~ "recordar la darrera regió seleccionada de la pantalla, i definir-la com "
-#~ "la selecció inicial quan s'usi el selector de regió rectangular la "
-#~ "propera vegada."
-
-#~ msgid "Remember rectangular region"
-#~ msgstr "Recorda la regió rectangular"
-
-#~ msgid "Default Save Directory"
-#~ msgstr "Directori de desat predeterminat"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Set the directory where you'd like to save your screenshots when you "
-#~ "press <b>Save</b> or <b>Save & Exit</b>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Estableix el directori a on us agradaria desar les captures de pantalla "
-#~ "quan premeu <b>Desa</b> o <b>Desa i surt</b>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p>Set a default filename for saved screenshots.</p><p>You can use the "
-#~ "following placeholders in the filename, which will be replaced with "
-#~ "actual text when the file is saved:</p><blockquote><b>%Y</b>: Year (4 "
-#~ "digit)<br /><b>%y</b>: Year (2 digit)<br /><b>%M</b>: Month<br /><b>%D</"
-#~ "b>: Day<br /><b>%H</b>: Hour<br /><b>%m</b>: Minute<br /><b>%S</b>: "
-#~ "Second</blockquote><p>If a file with this name already exists, a serial "
-#~ "number will be appended to the filename. For example, if the filename is "
-#~ "\"Screenshot\", and \"Screenshot.png\" already exists, the image will be "
-#~ "saved as \"Screenshot-1.png\".</p><p>Typing an extension into the "
-#~ "filename will automatically set the image format correctly and remove the "
-#~ "extension from the filename field.</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p>Estableix un nom de fitxer predeterminat per les captures de pantalla "
-#~ "desades.</p><p>Podeu usar les variables de substitució següents en el nom "
-#~ "de fitxer, que se substituiran per text real quan es desi el fitxer:</"
-#~ "p><blockquote><b>%Y</b>: Any (4 dígits)<br /><b>%y</b>: Any (2 "
-#~ "dígits)<br /><b>%M</b>: Mes<br /><b>%D</b>: Dia<br /><b>%H</b>: Hora<br /"
-#~ "><b>%m</b>: Minut<br /><b>%S</b>: Segon</blockquote><p>Si ja existeix un "
-#~ "fitxer amb aquest nom, s'afegirà un número de sèrie al nom de fitxer. Per "
-#~ "exemple, si el nom de fitxer és «Captura», i ja existeix «Captura.png», "
-#~ "la imatge es desarà com «Captura-1.png».</p><p>En teclejar una extensió "
-#~ "en el nom de fitxer, automàticament s'establirà el format correcte de la "
-#~ "imatge i s'eliminarà l'extensió del camp nom de fitxer.</p>"
-
-#~ msgid "Application Preferences"
-#~ msgstr "Preferències de l'aplicació"
-
-#~ msgid "Save Options"
-#~ msgstr "Opcions de desat"
-
-#~ msgid "In background mode, send image to clipboard without saving to file"
-#~ msgstr ""
-#~ "En mode segon pla, envia una imatge al porta-retalls sense desar a un "
-#~ "fitxer"
-
-#~ msgid "Open With..."
-#~ msgstr "Obre amb..."
-
-#~ msgid "Cannot send screenshot to the application"
-#~ msgstr "No s'ha pogut enviar la captura de pantalla a l'aplicació."
-
-#~ msgid "Cannot save screenshot. The file already exists."
-#~ msgstr "No s'ha pogut desar la captura de pantalla. El fitxer ja existeix."
-
-#~ msgid "Kapture"
-#~ msgstr "Kapture"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/spectacle-17.12.1/po/da/spectacle.po 
new/spectacle-17.12.2/po/da/spectacle.po
--- old/spectacle-17.12.1/po/da/spectacle.po  2018-01-09 01:56:28.000000000 
+0100
+++ new/spectacle-17.12.2/po/da/spectacle.po  2018-02-06 01:10:11.000000000 
+0100
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
-# Martin Schlander <mschlan...@opensuse.org>, 2015, 2016, 2017.
+# Martin Schlander <mschlan...@opensuse.org>, 2015, 2016, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-11-07 03:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-04 14:55+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-10 19:26+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Schlander <mschlan...@opensuse.org>\n"
 "Language-Team: Danish <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: da\n"
@@ -132,7 +132,7 @@
 #: src/Gui/KSMainWindow.cpp:282
 #, kde-format
 msgid "Image shared"
-msgstr ""
+msgstr "Billede delt"
 
 #: src/Gui/KSMainWindow.cpp:284
 #, kde-format
@@ -250,7 +250,7 @@
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:41
 #, kde-format
 msgid "Remember last used Save mode"
-msgstr ""
+msgstr "Husk senest anvendte gemmetilstand"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:48
 #, kde-format
@@ -258,22 +258,19 @@
 msgstr "Kopiér gemmeplacering til udklipsholder"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:62
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Use light background color"
+#, kde-format
 msgid "Use light background"
-msgstr "Brug lys baggrundsfarve"
+msgstr "Brug lys baggrund"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:69
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Remember Rectangular Region"
+#, kde-format
 msgid "Remember selected area"
-msgstr "Husk firkantet område"
+msgstr "Husk markeret område"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:41
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Default Save Settings"
+#, kde-format
 msgid "Default Save Location"
-msgstr "Standard gemmeindstillinger"
+msgstr "Standard gemmeplacering"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:46
 #, kde-format
@@ -303,7 +300,7 @@
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:36
 #, kde-format
 msgid "Configure"
-msgstr ""
+msgstr "Indstil"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:46
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:47
@@ -315,7 +312,7 @@
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:53
 #, kde-format
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Gem"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:79
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/spectacle-17.12.1/po/id/spectacle.po 
new/spectacle-17.12.2/po/id/spectacle.po
--- old/spectacle-17.12.1/po/id/spectacle.po  2018-01-09 01:56:28.000000000 
+0100
+++ new/spectacle-17.12.2/po/id/spectacle.po  2018-02-06 01:10:11.000000000 
+0100
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Wantoyo <wanto...@gmail.com>, 2016, 2017.
+# Wantoyo <wanto...@gmail.com>, 2016, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-11-07 03:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-20 06:49+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-24 07:23+0700\n"
 "Last-Translator: Wantoyo <wanto...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Indonesian <translation-team...@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Indonesian <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: id\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -43,7 +43,7 @@
 #: src/ExportManager.cpp:279
 #, kde-format
 msgid "Cannot save screenshot. The save filename is invalid."
-msgstr "Tak bisa simpan cuplikanlayar. Simpanan nama file tak berlaku."
+msgstr "Tak bisa simpan cuplikanlayar. Simpanan nama file tidak sah."
 
 #: src/ExportManager.cpp:312
 #, kde-format
@@ -214,7 +214,7 @@
 #: src/Gui/KSWidget.cpp:99
 #, kde-format
 msgid "Show the mouse cursor in the screenshot image"
-msgstr "Tampakkan kursor mouse di dalam citra cuplikanlayar"
+msgstr "Tampilkan kursor mouse di dalam citra cuplikanlayar"
 
 #: src/Gui/KSWidget.cpp:103
 #, kde-format
@@ -227,7 +227,7 @@
 "Show the window title bar, the minimize/maximize/close buttons, and the "
 "window border"
 msgstr ""
-"Tampakkan bilah judul jendela, tombol-tombol minimal/maksimal/tutup, dan "
+"Tampilkan bilah judul jendela, tombol-tombol minimal/maksimal/tutup, dan "
 "tepi jendela"
 
 #: src/Gui/KSWidget.cpp:109
@@ -252,7 +252,7 @@
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:41
 #, kde-format
 msgid "Remember last used Save mode"
-msgstr ""
+msgstr "Ingat mode Simpan yang digunakan terakhir"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:48
 #, kde-format
@@ -260,22 +260,19 @@
 msgstr "Salin lokasi simpanan ke clipboard"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:62
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Use light background color"
+#, kde-format
 msgid "Use light background"
-msgstr "Gunakan warna latar belakang terang"
+msgstr "Gunakan latar belakang terang"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:69
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Remember Rectangular Region"
+#, kde-format
 msgid "Remember selected area"
-msgstr "Ingat Bidang Persegi"
+msgstr "Ingat area terpilih"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:41
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Default Save Settings"
+#, kde-format
 msgid "Default Save Location"
-msgstr "Setelan Simpan Baku"
+msgstr "Lokasi Baku Simpanan"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:46
 #, kde-format
@@ -285,7 +282,7 @@
 #: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:57
 #, kde-format
 msgid "Default Save Filename"
-msgstr "Simpanan Baku Nama File"
+msgstr "Nama File Baku Simpanan"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:62
 #, kde-format
@@ -301,11 +298,16 @@
 "%D</b>: Day<br /><b>%H</b>: Hour<br /><b>%m</b>: Minute<br /><b>%S</b>: "
 "Second</blockquote>"
 msgstr ""
+"<p>Kamu bisa menggunakan placeholder berikut ini dalam nama file, yang akan "
+"digantikan dengan teks yang benar ketika file disimpan:</p><blockquote><b>"
+"%Y</b>: Tahun (4 digit)<br /><b>%y</b>: Tahun (2 digit)<br /><b>%M</b>: "
+"Bulan<br /><b>%D</b>: Hari<br /><b>%H</b>: Jam<br /><b>%m</b>: Menit<br /><b>"
+"%S</b>: Detik</blockquote>"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:36
 #, kde-format
 msgid "Configure"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurasi"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:46
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:47
@@ -317,7 +319,7 @@
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:53
 #, kde-format
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Simpan"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:79
 #, kde-format
@@ -458,7 +460,7 @@
 #, kde-format
 msgid "Wait for a click before taking screenshot. Invalidates delay"
 msgstr ""
-"Tunggu sebuah klik sebelum mengambil cuplikanlayar. Membuat tidak berlakunya "
+"Tunggu sebuah klik sebelum mengambil cuplikanlayar. Membuat tidak sahnya "
 "tundaan"
 
 #: src/QuickEditor/EditorRoot.qml:216
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/spectacle-17.12.1/po/it/spectacle.po 
new/spectacle-17.12.2/po/it/spectacle.po
--- old/spectacle-17.12.1/po/it/spectacle.po  2018-01-09 01:56:28.000000000 
+0100
+++ new/spectacle-17.12.2/po/it/spectacle.po  2018-02-06 01:10:11.000000000 
+0100
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
 # This file is distributed under the same license as the spectacle package.
-# Luigi Toscano <luigi.tosc...@tiscali.it>, 2015, 2016, 2017.
+# Luigi Toscano <luigi.tosc...@tiscali.it>, 2015, 2016, 2017, 2018.
 # It is also distributed according the GNU LGPLv2.1 or later.
 #
 msgid ""
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/spectacle-17.12.1/po/nn/spectacle.po 
new/spectacle-17.12.2/po/nn/spectacle.po
--- old/spectacle-17.12.1/po/nn/spectacle.po  2018-01-09 01:56:28.000000000 
+0100
+++ new/spectacle-17.12.2/po/nn/spectacle.po  2018-02-06 01:10:11.000000000 
+0100
@@ -1,12 +1,12 @@
 # Translation of spectacle to Norwegian Nynorsk
 #
-# Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>, 2016, 2017.
+# Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>, 2016, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-04-05 02:45+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-29 14:24+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-11-07 03:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-21 16:57+0100\n"
 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n...@lister.ping.uio.no>\n"
 "Language: nn\n"
@@ -19,39 +19,39 @@
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
 "X-Text-Markup: kde4\n"
 
-#: src/ExportManager.cpp:191
+#: src/ExportManager.cpp:198
 #, kde-format
 msgid "QImageWriter cannot write image: "
 msgstr "QImageWriter klarte ikkje lagra bilete: "
 
-#: src/ExportManager.cpp:204
+#: src/ExportManager.cpp:211
 #, kde-format
 msgid "Cannot save screenshot. Error while writing file."
 msgstr "Klarte ikkje lagra skjermbilete. Feil ved skriving av fil."
 
-#: src/ExportManager.cpp:216 src/ExportManager.cpp:248
+#: src/ExportManager.cpp:223 src/ExportManager.cpp:272
 #, kde-format
 msgid "Cannot save screenshot. Error while writing temporary local file."
 msgstr ""
 "Klarte ikkje lagra skjermbilete. Feil ved skriving av mellombels lokal fil."
 
-#: src/ExportManager.cpp:224
+#: src/ExportManager.cpp:231
 #, kde-format
 msgid "Unable to save image. Could not upload file to remote location."
 msgstr ""
 "Klarte ikkje lagra skjermbilete. Feil ved opplasting til eksternt område."
 
-#: src/ExportManager.cpp:261
+#: src/ExportManager.cpp:279
 #, kde-format
 msgid "Cannot save screenshot. The save filename is invalid."
 msgstr "Klarte ikkje lagra skjermbilete. Filnamnet er ugyldig."
 
-#: src/ExportManager.cpp:289
+#: src/ExportManager.cpp:312
 #, kde-format
 msgid "Cannot save an empty screenshot image."
 msgstr "Kan ikkje lagra tomt skjermbilete."
 
-#: src/ExportManager.cpp:351
+#: src/ExportManager.cpp:374
 #, kde-format
 msgid "Printing failed. The printer failed to initialize."
 msgstr "Feil ved utskrift. Klarte ikkje starta skrivaren."
@@ -117,7 +117,7 @@
 msgid "Save screenshot in your Pictures directory and exit"
 msgstr "Lagra skjermbiletet til biletmappa og avslutt"
 
-#: src/Gui/KSMainWindow.cpp:225 src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:36
+#: src/Gui/KSMainWindow.cpp:225
 #, kde-format
 msgid "Preferences"
 msgstr "Innstillingar"
@@ -133,12 +133,17 @@
 msgid "There was a problem sharing the image: %1"
 msgstr "Det oppstod ein feil ved deling av biletet: %1"
 
-#: src/Gui/KSMainWindow.cpp:281
+#: src/Gui/KSMainWindow.cpp:282
+#, kde-format
+msgid "Image shared"
+msgstr "Bilete delt"
+
+#: src/Gui/KSMainWindow.cpp:284
 #, kde-format
 msgid "You can find the shared image at: <a href=\"%1\">%1</a>"
 msgstr "Du finn det delte på biletet på: <a href=\"%1\">%1</a>"
 
-#: src/Gui/KSMainWindow.cpp:294
+#: src/Gui/KSMainWindow.cpp:297
 #, kde-format
 msgid "The screenshot has been copied to the clipboard."
 msgstr "Skjermbiletet er no kopiert til utklippstavla"
@@ -168,7 +173,7 @@
 msgid "Window Under Cursor"
 msgstr "Vindauget under peikaren"
 
-#: src/Gui/KSWidget.cpp:63
+#: src/Gui/KSWidget.cpp:63 src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:55
 #, kde-format
 msgid "Rectangular Region"
 msgstr "Skjermutsnitt"
@@ -246,167 +251,77 @@
 msgid "Take a New Screenshot"
 msgstr "Ta nytt skjermbilete"
 
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:40
-#, kde-format
-msgid "Dynamic Save Button"
-msgstr "Dynamisk lagreknapp"
-
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:47
-#, kde-format
-msgid ""
-"The default behavior of the save button is to <b>Save & Exit</b>. Enable "
-"this option to change the save button to either <b>Save</b>, <b>Save As</b> "
-"or <b>Save & Exit</b>, according to the save action you perform, every time "
-"you save an image."
-msgstr ""
-"Standardåtferda til lagreknappen er <b>Lagra og avslutt</b>. Viss du kryssar "
-"av her, vert knappen endra til anten <b>Lagra</b>, <b>Lagra som</b> eller "
-"<b>Lagra og avslutt</b>, avhengig av lagringshandlinga du utfører."
-
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:54
+#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:41
 #, kde-format
-msgid "Set save button action to last used save method"
-msgstr "La lagringsknappen utføra sist brukte lagringshandling"
+msgid "Remember last used Save mode"
+msgstr "Hugs siste brukte lagringsmodus"
 
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:65
-#, kde-format
-msgid "Copy Save Location to Clipboard"
-msgstr "Kopierer lagringsadresse til utklippstavla"
-
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:72
-#, kde-format
-msgid ""
-"When a screenshot is saved, copy the location at which the file was saved to "
-"the clipboard. You can then paste it anywhere that accepts text input. Note "
-"that you must be running a clipboard manager in order to keep the path in "
-"the clipboard after Spectacle quits."
-msgstr ""
-"Når eit skjermbilete vert teke, kopier adressa til fila som biletet vart "
-"lagra til. Du kan så lima inn adressa i program som tek imot tekstdata. Merk "
-"at du må ha eit utklippstavleverktøy køyrande for å la filadressa vera "
-"tilgjengeleg på utklippstavla etter at du lukkar Spectacle."
-
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:79
+#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:48
 #, kde-format
 msgid "Copy save location to the clipboard"
 msgstr "Kopierer lagringsadresse til utklippstavla"
 
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:90
+#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:62
 #, kde-format
-msgid "Light Background For Rectangular Region"
-msgstr "Lys bakgrunn for skjermutsnitt"
+msgid "Use light background"
+msgstr "Bruk lys bakgrunn"
 
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:97
+#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:69
 #, kde-format
-msgid ""
-"Use a light background color to mask the cropped-out area in the rectangular "
-"region selector. This may make dark cursors easier to see."
-msgstr ""
-"Vis ein lys bakgrunnsfarge over området som ikkje vert med i "
-"utsnittsutvalet. Dette kan gjera mørkare peikarar lettare å sjå."
-
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:102
-#, kde-format
-msgid "Use light background color"
-msgstr "Bruk lys bakgrunnsfarge"
-
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:113
-#, kde-format
-msgid "Remember Rectangular Region"
-msgstr "Hugs utsnittsforslag"
-
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:120
-#, kde-format
-msgid ""
-"By default, Spectacle does not show an initial selection when you take a "
-"screenshot of a rectangular region. Enable this option to remember the last "
-"selected region of the screen, and set it as the initial selection when you "
-"use the rectangular region selector the next time."
-msgstr ""
-"Som standard viser programmet ikkje eit utsnittsforslag når du tek "
-"skjermbilete. Kryss av her for å hugsa det siste brukte utsnittet. "
-"Storleiken og plasseringa til dette vert då brukt som forslag neste gong du "
-"brukar utsnittsfunksjonen."
-
-#: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:127
-#, kde-format
-msgid "Remember rectangular region"
-msgstr "Hugs utsnittforslag"
+msgid "Remember selected area"
+msgstr "Hugs merkt område"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:41
 #, kde-format
-msgid "Default Save Directory"
+msgid "Default Save Location"
 msgstr "Standard lagringsmappe"
 
-#: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:48
-#, kde-format
-msgid ""
-"Set the directory where you'd like to save your screenshots when you press "
-"<b>Save</b> or <b>Save & Exit</b>."
-msgstr ""
-"Vel mappa du vil lagra skjermbileta i når du trykkjer <b>Lagra</b> eller "
-"<b>Lagra og avslutt</b>."
-
-#: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:53
+#: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:46
 #, kde-format
 msgid "Location:"
 msgstr "Plassering:"
 
-#: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:64
+#: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:57
 #, kde-format
 msgid "Default Save Filename"
 msgstr "Standard biletfilnamn"
 
-#: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:70
+#: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:62
+#, kde-format
+msgid "Filename:"
+msgstr "Filnamn:"
+
+#: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:96
 #, kde-format
 msgid ""
-"<p>Set a default filename for saved screenshots.</p><p>You can use the "
-"following placeholders in the filename, which will be replaced with actual "
-"text when the file is saved:</p><blockquote><b>%Y</b>: Year (4 digit)<br /"
-"><b>%y</b>: Year (2 digit)<br /><b>%M</b>: Month<br /><b>%D</b>: Day<br /><b>"
-"%H</b>: Hour<br /><b>%m</b>: Minute<br /><b>%S</b>: Second</blockquote><p>If "
-"a file with this name already exists, a serial number will be appended to "
-"the filename. For example, if the filename is \"Screenshot\", and "
-"\"Screenshot.png\" already exists, the image will be saved as \"Screenshot-1."
-"png\".</p><p>Typing an extension into the filename will automatically set "
-"the image format correctly and remove the extension from the filename field."
-"</p>"
+"<p>You can use the following placeholders in the filename, which will be "
+"replaced with actual text when the file is saved:</p><blockquote><b>%Y</b>: "
+"Year (4 digit)<br /><b>%y</b>: Year (2 digit)<br /><b>%M</b>: Month<br /><b>"
+"%D</b>: Day<br /><b>%H</b>: Hour<br /><b>%m</b>: Minute<br /><b>%S</b>: "
+"Second</blockquote>"
 msgstr ""
-"<p>Vel standard filnamn for lagring av skjermbilete.</p><p>Du kan bruka "
-"desse plass­haldarane i fil­namnet. Dei vert bytte ut med tilhøyrande tekst "
-"når skjerm­biletet vert lagra:</p><blockquote><b>%Y</b>: år (4 siffer)<br /"
-"><b>%y</b>: år (2 siffer)<br /><b>%M</b>: månad<br /><b>%D</b>: dag<br /><b>"
-"%H</b>: time<br /><b>%m</b>: minutt<br /><b>%S</b>: sekund</"
-"blockquote><p>Viss det alt finst ei fil med dette namnet, vert det lagt til "
-"eit tal på filnamnet. Viss for eksempel filnamnet er «skjermbilete» og fila "
-"«skjermbilete.png» alt finst, får biletet filnamnet «skjermbilete-1.png».</"
-"p> <p>Viss du skriv eit filetternamn i filnamnfeltet, vert rett filformat "
-"automatisk brukt og etternamnet fjerna frå filnamnfeltet.</p>"
+"<p>Du kan bruka følgjande plasshaldarar i filnamnet. Dei vert då bytte ut "
+"med den aktuelle teksten når fila vert lagra.</p><blockquote><b>%Y</b>: "
+"årstal (4 siffer)<br /><b>%y</b>: årstal (2 siffer)<br /><b>%M</b>: månad<br "
+"/><b>%D</b>: dag<br /><b>%H</b>: time<br /><b>%m</b>: minutt<br /><b>%S</b>: "
+"sekund</blockquote>"
 
-#: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:100
+#: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:36
 #, kde-format
-msgid "Filename:"
-msgstr "Filnamn:"
+msgid "Configure"
+msgstr "Set opp"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:46
+#: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:47
 #, kde-format
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
-#: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:47
-#, kde-format
-msgid "Application Preferences"
-msgstr "Programinnstillingar"
-
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:52
-#, kde-format
-msgid "Save Options"
-msgstr "Lagringsval"
-
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:53
 #, kde-format
-msgid "Default Save Settings"
-msgstr "Standard lagringsval"
+msgid "Save"
+msgstr "Lagra"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:79
 #, kde-format
@@ -445,49 +360,49 @@
 msgid "Taken with Spectacle"
 msgstr "Teken med Spectacle"
 
-#: src/Main.cpp:54
+#: src/Main.cpp:49
 #, kde-format
 msgid "Spectacle"
 msgstr "Spectacle"
 
-#: src/Main.cpp:56
+#: src/Main.cpp:51
 #, kde-format
 msgid "KDE Screenshot Utility"
 msgstr "KDE-verktøy for skjermbilete"
 
-#: src/Main.cpp:58
+#: src/Main.cpp:53
 #, kde-format
 msgid "(C) 2015 Boudhayan Gupta"
 msgstr "© 2015 Boudhayan Gupta"
 
-#: src/Main.cpp:60
+#: src/Main.cpp:55
 #, kde-format
 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
 msgid "Your names"
 msgstr "Karl Ove Hufthammer"
 
-#: src/Main.cpp:60
+#: src/Main.cpp:55
 #, kde-format
 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
 msgid "Your emails"
 msgstr "k...@huftis.org"
 
-#: src/Main.cpp:71
+#: src/Main.cpp:67
 #, kde-format
 msgid "Capture the entire desktop (default)"
 msgstr "Ta bilete av heile skrivebordet (standard)"
 
-#: src/Main.cpp:72
+#: src/Main.cpp:68
 #, kde-format
 msgid "Capture the current monitor"
 msgstr "Ta bilete av gjeldande skjerm"
 
-#: src/Main.cpp:73
+#: src/Main.cpp:69
 #, kde-format
 msgid "Capture the active window"
 msgstr "Ta bilete av aktivt vindauge"
 
-#: src/Main.cpp:74
+#: src/Main.cpp:70
 #, kde-format
 msgid ""
 "Capture the window currently under the cursor, including parents of pop-up "
@@ -496,7 +411,7 @@
 "Ta bilete av vindauget under peikaren, òg foreldervindauge til "
 "sprettoppvindauge"
 
-#: src/Main.cpp:75
+#: src/Main.cpp:71
 #, kde-format
 msgid ""
 "Capture the window currently under the cursor, excluding parents of pop-up "
@@ -505,45 +420,45 @@
 "Ta bilete av vindauget under peikaren, men ikkje foreldervindauge til "
 "sprettoppvindauge"
 
-#: src/Main.cpp:76
+#: src/Main.cpp:72
 #, kde-format
 msgid "Capture a rectangular region of the screen"
 msgstr "Ta bilete av eit utsnitt av skjermen"
 
-#: src/Main.cpp:77
+#: src/Main.cpp:73
 #, kde-format
 msgid "Start in GUI mode (default)"
 msgstr "Start i grafisk grensesnitt (standard)"
 
-#: src/Main.cpp:78
+#: src/Main.cpp:74
 #, kde-format
 msgid "Take a screenshot and exit without showing the GUI"
 msgstr "Ta skjermbilete og avslutt utan å visa det grafiske grensesnittet"
 
 # skip-rule: aktiver
-#: src/Main.cpp:79
+#: src/Main.cpp:75
 #, kde-format
 msgid "Start in DBus-Activation mode"
 msgstr "Start i DBus-aktiveringsmodus"
 
-#: src/Main.cpp:80
+#: src/Main.cpp:76
 #, kde-format
 msgid ""
 "In background mode, do not pop up a notification when the screenshot is taken"
 msgstr ""
 "I bakgrunnsmodus, ikkje vis ei melding på skjermen når biletet vert teken"
 
-#: src/Main.cpp:81
+#: src/Main.cpp:77
 #, kde-format
 msgid "In background mode, save image to specified file"
 msgstr "I bakgrunnsmodus, lagra biletet til vald fil"
 
-#: src/Main.cpp:82
+#: src/Main.cpp:78
 #, kde-format
 msgid "In background mode, delay before taking the shot (in milliseconds)"
 msgstr "I bakgrunnsmodus, vent før skjermbilettaking (milliskund)"
 
-#: src/Main.cpp:83
+#: src/Main.cpp:79
 #, kde-format
 msgid "Wait for a click before taking screenshot. Invalidates delay"
 msgstr "Vent på klikk før skjermbilettaking (ignorerer oppgjeven ventetid)"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/spectacle-17.12.1/po/sl/spectacle.po 
new/spectacle-17.12.2/po/sl/spectacle.po
--- old/spectacle-17.12.1/po/sl/spectacle.po  2018-01-09 01:56:28.000000000 
+0100
+++ new/spectacle-17.12.2/po/sl/spectacle.po  2018-02-06 01:10:11.000000000 
+0100
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
-# Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>, 2015, 2016, 2017.
+# Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>, 2015, 2016, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-11-07 03:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-21 18:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-14 10:36+0100\n"
 "Last-Translator: Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>\n"
 "Language-Team: Slovenian <lugos-...@lugos.si>\n"
 "Language: sl\n"
@@ -136,7 +136,7 @@
 #: src/Gui/KSMainWindow.cpp:282
 #, kde-format
 msgid "Image shared"
-msgstr ""
+msgstr "Slika deljena"
 
 #: src/Gui/KSMainWindow.cpp:284
 #, kde-format
@@ -252,7 +252,7 @@
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:41
 #, kde-format
 msgid "Remember last used Save mode"
-msgstr ""
+msgstr "Zapomni si nazadnje uporabljen način shranjevanja"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:48
 #, kde-format
@@ -260,22 +260,19 @@
 msgstr "Kopiraj mesto shranjevanja v odložišče"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:62
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Use light background color"
+#, kde-format
 msgid "Use light background"
-msgstr "Uporabi svetlo barvo ozadja"
+msgstr "Uporabi svetlo ozadje"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/GeneralOptionsPage.cpp:69
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Remember Rectangular Region"
+#, kde-format
 msgid "Remember selected area"
-msgstr "Zapomni si pravokotno območje"
+msgstr "Zapomni si izbrano območje"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:41
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Default Save Settings"
+#, kde-format
 msgid "Default Save Location"
-msgstr "Privzete nastavitve shranjevanja"
+msgstr "Privzeto mesto za shranjevanje"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SaveOptionsPage.cpp:46
 #, kde-format
@@ -301,11 +298,16 @@
 "%D</b>: Day<br /><b>%H</b>: Hour<br /><b>%m</b>: Minute<br /><b>%S</b>: "
 "Second</blockquote>"
 msgstr ""
+"<p>V imenu datoteke lahko uporabite naslednje vsebnike, ki bodo ob shranitvi "
+"zamenjani z dejanskim besedilom:</p><blockquote><b>%Y</b>: Leto (4 "
+"števke)<br /><b>%y</b>: Leto (2 števki)<br /><b>%M</b>: Mesec<br /><b>%D</"
+"b>: Dan<br /><b>%H</b>: Ure<br /><b>%m</b>: Minute<br /><b>%S</b>: Sekunde</"
+"blockquote>"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:36
 #, kde-format
 msgid "Configure"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavi"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:46
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:47
@@ -317,7 +319,7 @@
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:53
 #, kde-format
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Shrani"
 
 #: src/Gui/SettingsDialog/SettingsDialog.cpp:79
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/spectacle-17.12.1/po/tr/spectacle.po 
new/spectacle-17.12.2/po/tr/spectacle.po
--- old/spectacle-17.12.1/po/tr/spectacle.po  2018-01-09 01:56:28.000000000 
+0100
+++ new/spectacle-17.12.2/po/tr/spectacle.po  2018-02-06 01:10:11.000000000 
+0100
@@ -448,7 +448,8 @@
 #: src/Main.cpp:79
 #, kde-format
 msgid "Wait for a click before taking screenshot. Invalidates delay"
-msgstr "Ekran görüntüsü almadan önce tıklanılmasını bekle. Gecikmeyi iptal 
eder"
+msgstr ""
+"Ekran görüntüsü almadan önce tıklanılmasını bekle. Gecikmeyi iptal eder"
 
 #: src/QuickEditor/EditorRoot.qml:216
 #, kde-format
@@ -530,12 +531,13 @@
 #~ "time you save an image."
 #~ msgstr ""
 #~ "Öntanımlı kaydetme düğmesinin davranışı <b>Kaydet ve Çık</b> olarak "
-#~ "tanımlıdır. Kaydetme düğmesini <b>Kaydet</b>, <b>Farklı Kaydet</b> veya 
<b>"
-#~ "Kaydet ve Çık</b> olarak her resmi kaydettiğinizde yaptığınız kaydetme "
+#~ "tanımlıdır. Kaydetme düğmesini <b>Kaydet</b>, <b>Farklı Kaydet</b> veya "
+#~ "<b>Kaydet ve Çık</b> olarak her resmi kaydettiğinizde yaptığınız kaydetme "
 #~ "eylemine göre değiştirmek için bu seçeneği etkinleştirin."
 
 #~ msgid "Set save button action to last used save method"
-#~ msgstr "Kaydetme düğmesi eylemini son kullanılan kaydetme eylemi olarak 
ayarla"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kaydetme düğmesi eylemini son kullanılan kaydetme eylemi olarak ayarla"
 
 #~ msgid "Copy Save Location to Clipboard"
 #~ msgstr "Kaydetme Konumunu Panoya Kopyala"
@@ -547,9 +549,9 @@
 #~ "path in the clipboard after Spectacle quits."
 #~ msgstr ""
 #~ "Bir ekran görüntüsü kaydedildiğinde, dosyanın kaydedildiği konumu panoya "
-#~ "kopyala. Bu konumu ardından metin kabul eden her yere yapıştırabilirsiniz. 
"
-#~ "Spectacle kapandıktan sonra yolun saklanabilmesi için bir pano yöneticisi "
-#~ "uygulaması çalıştırdığınızdan emin olun."
+#~ "kopyala. Bu konumu ardından metin kabul eden her yere "
+#~ "yapıştırabilirsiniz. Spectacle kapandıktan sonra yolun saklanabilmesi "
+#~ "için bir pano yöneticisi uygulaması çalıştırdığınızdan emin olun."
 
 #~ msgid "Light Background For Rectangular Region"
 #~ msgstr "Dikdörtgen Bölge için Aydınlık Arkaplan"
@@ -568,10 +570,10 @@
 #~ "last selected region of the screen, and set it as the initial selection "
 #~ "when you use the rectangular region selector the next time."
 #~ msgstr ""
-#~ "Öntanımlı olarak Spectacle, bir dikdörtgen alan seçtiğinizde başlangıç 
seçim "
-#~ "alanı göstermez. Bu seçeneği etkinleştirmek, ekranın son seçilen bölgesini 
"
-#~ "hatırlayarak, sonraki dikdörtgen bölge seçiciyi kullandığınızda başlangıç "
-#~ "seçimi olarak ayarlayacaktır."
+#~ "Öntanımlı olarak Spectacle, bir dikdörtgen alan seçtiğinizde başlangıç "
+#~ "seçim alanı göstermez. Bu seçeneği etkinleştirmek, ekranın son seçilen "
+#~ "bölgesini hatırlayarak, sonraki dikdörtgen bölge seçiciyi kullandığınızda "
+#~ "başlangıç seçimi olarak ayarlayacaktır."
 
 #~ msgid "Remember rectangular region"
 #~ msgstr "Dikdörtgen bölgeyi hatırla"
@@ -599,16 +601,17 @@
 #~ "filename will automatically set the image format correctly and remove the "
 #~ "extension from the filename field.</p>"
 #~ msgstr ""
-#~ "<p>Kaydedilen ekran görüntüleri için öntanımlı dosya adını 
ayarlayın.</p><p>"
-#~ "Dosya adında, daha sonradan gerçek metinle değiştirilecek şu yer 
tutucuları "
-#~ "kullanabilirsiniz:</p><blockquote><b>%Y</b>: Yıl (4 haneli)<br 
/><b>%y</b>: "
-#~ "Yıl (2 hane)<br /><b>%M</b>: Ay<br /><b>%D</b>: Gün<br /><b>%H</b>: 
Saat<br "
-#~ "/><b>%m</b>: Dakika<br /><b>%S</b>: Saniye</blockquote><p>Aynı isimde bir "
-#~ "dosya mevcutsa, dosya adına bir seri numarası eklenecektir. Örneğin, dosya 
"
-#~ "adı \"Ekran görüntüsü\" ise ve \"Ekran görüntüsü.png\" zaten mevcutsa, 
resim "
-#~ "\"Ekran görüntüsü-1.png\" olarak kaydedilecektir.</p><p>Dosya adına bir "
-#~ "uzantı yazmak, resim biçimini doğru olarak ayarlayacak ve dosya adındaki "
-#~ "uzantıyı kaldıracaktır.</p>"
+#~ "<p>Kaydedilen ekran görüntüleri için öntanımlı dosya adını ayarlayın.</"
+#~ "p><p>Dosya adında, daha sonradan gerçek metinle değiştirilecek şu yer "
+#~ "tutucuları kullanabilirsiniz:</p><blockquote><b>%Y</b>: Yıl (4 "
+#~ "haneli)<br /><b>%y</b>: Yıl (2 hane)<br /><b>%M</b>: Ay<br /><b>%D</b>: "
+#~ "Gün<br /><b>%H</b>: Saat<br /><b>%m</b>: Dakika<br /><b>%S</b>: Saniye</"
+#~ "blockquote><p>Aynı isimde bir dosya mevcutsa, dosya adına bir seri "
+#~ "numarası eklenecektir. Örneğin, dosya adı \"Ekran görüntüsü\" ise ve "
+#~ "\"Ekran görüntüsü.png\" zaten mevcutsa, resim \"Ekran görüntüsü-1.png\" "
+#~ "olarak kaydedilecektir.</p><p>Dosya adına bir uzantı yazmak, resim "
+#~ "biçimini doğru olarak ayarlayacak ve dosya adındaki uzantıyı "
+#~ "kaldıracaktır.</p>"
 
 #~ msgid "Application Preferences"
 #~ msgstr "Uygulama Tercihleri"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/spectacle-17.12.1/po/zh_CN/spectacle.po 
new/spectacle-17.12.2/po/zh_CN/spectacle.po
--- old/spectacle-17.12.1/po/zh_CN/spectacle.po 2018-01-09 01:56:28.000000000 
+0100
+++ new/spectacle-17.12.2/po/zh_CN/spectacle.po 2018-02-06 01:10:12.000000000 
+0100
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-11-07 03:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:08-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:34-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to