Hello community,

here is the log from the commit of package artikulate for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-14 09:34:12
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/artikulate (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.artikulate.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "artikulate"

Wed Feb 14 09:34:12 2018 rev:47 rq:574963 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/artikulate/artikulate.changes  2018-01-22 
16:10:28.240522819 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.artikulate.new/artikulate.changes    
2018-02-14 09:34:14.789774225 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:47:13 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 artikulate-17.12.1.tar.xz

New:
----
 artikulate-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ artikulate.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.KYl5ew/_old 2018-02-14 09:34:16.245721471 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.KYl5ew/_new 2018-02-14 09:34:16.245721471 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      artikulate
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ artikulate-17.12.1.tar.xz -> artikulate-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/artikulate-17.12.1/po/ca/artikulate.po 
new/artikulate-17.12.2/po/ca/artikulate.po
--- old/artikulate-17.12.1/po/ca/artikulate.po 2018-01-09 01:53:25.000000000 
+0100
+++ new/artikulate-17.12.2/po/ca/artikulate.po 2018-02-06 01:05:54.000000000 
+0100
@@ -906,144 +906,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Volume"
 msgstr "Volum"
-
-#~ msgid "Create New Course"
-#~ msgstr "Crea un curs nou"
-
-#~ msgid "none"
-#~ msgstr "cap"
-
-#~ msgid "New Course"
-#~ msgstr "Curs nou"
-
-#~ msgid "Title:"
-#~ msgstr "Títol:"
-
-#~ msgid "Description:"
-#~ msgstr "Descripció:"
-
-#~ msgid "Use Skeleton"
-#~ msgstr "Usa l'esquelet"
-
-#~ msgid "Identifier"
-#~ msgstr "Identificador"
-
-#~ msgid "Category: %1"
-#~ msgstr "Categoria: %1"
-
-#~ msgctxt "@info:credit"
-#~ msgid "(c) 2013-2014 The Artikulate Developers"
-#~ msgstr "(c) 2013-2014 The Artikulate Developers"
-
-#~ msgid "Edit Skeleton"
-#~ msgstr "Edita esquelet"
-
-#~ msgid "Course"
-#~ msgstr "Curs"
-
-#~ msgid "Configure Shortcuts..."
-#~ msgstr "Configura les dreceres..."
-
-#~ msgid "M&ode"
-#~ msgstr "M&ode"
-
-#~ msgid "Learn and practice pronunciation."
-#~ msgstr "Aprendre i practicar la pronunciació."
-
-#~ msgid "Please select a language."
-#~ msgstr "Seleccioneu un idioma."
-
-#~ msgid "Unselected"
-#~ msgstr "Sense seleccionar"
-
-#~ msgid "OK"
-#~ msgstr "D'acord"
-
-#~ msgid "Close Course"
-#~ msgstr "Tanca el curs"
-
-#~ msgid "<strong>Skeleton:</strong> %1"
-#~ msgstr "<strong>Esquelet:</strong> %1"
-
-#~ msgid "Units"
-#~ msgstr "Unitats"
-
-#~ msgid "Add Unit"
-#~ msgstr "Afegeix una unitat"
-
-#~ msgid "No Course Repository Selected"
-#~ msgstr "No s'ha seleccionat cap repositori de cursos"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Editor is only available when Artikulate works on a course data "
-#~ "repository. Please see program settings."
-#~ msgstr ""
-#~ "L'editor només està disponible quan Artikulate treballa sobre un "
-#~ "repositori de dades dels cursos. Si us plau, mireu a la configuració del "
-#~ "programa."
-
-#~ msgid "Select Course Language:"
-#~ msgstr "Seleccioneu un idioma pel curs:"
-
-#~ msgid "Language: "
-#~ msgstr "Idioma: "
-
-#~ msgid "unselected"
-#~ msgstr "sense seleccionar"
-
-#~ msgid "Select Skeleton:"
-#~ msgstr "Seleccioneu un esquelet:"
-
-#~ msgid "Please select a favorite language"
-#~ msgstr "Seleccioneu un idioma preferit"
-
-#~ msgid "Length:"
-#~ msgstr "Durada:"
-
-#~ msgid "Unit: %1"
-#~ msgstr "Unitat: %1"
-
-#~ msgid "Finish Training"
-#~ msgstr "Finalitza l'entrenament"
-
-#~ msgid "Phrases Grouped by Attempts"
-#~ msgstr "Frases agrupades per intents"
-
-#~ msgid "Training Progress"
-#~ msgstr "Progrés de l'entrenament"
-
-#~ msgid "Create Learner Identity"
-#~ msgstr "Crea una identitat d'aprenentatge"
-
-#~ msgid "Start by creating a learner identity"
-#~ msgstr "Comenceu creant una identitat d'aprenentatge"
-
-#~ msgid "Start Training"
-#~ msgstr "Inicia l'entrenament"
-
-#~ msgid "Native Speaker"
-#~ msgstr "Parlant natiu"
-
-#~ msgid "Learner (You)"
-#~ msgstr "Aprenent (vós)"
-
-#~ msgid "Unit: "
-#~ msgstr "Unitat: "
-
-#~ msgid "Add Phrase"
-#~ msgstr "Afegeix una frase"
-
-#~ msgid "<strong>Language:</strong> %1"
-#~ msgstr "<strong>Idioma:</strong> %1"
-
-#~ msgid "<strong>Course:</strong> %1"
-#~ msgstr "<strong>Curs:</strong> %1"
-
-#~ msgid "Editor"
-#~ msgstr "Editor"
-
-#~ msgid "Course Skeleton:"
-#~ msgstr "Esquelet del curs:"
-
-#~ msgid "Course:"
-#~ msgstr "Curs:"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/artikulate-17.12.1/po/ca/docs/artikulate/index.docbook 
new/artikulate-17.12.2/po/ca/docs/artikulate/index.docbook
--- old/artikulate-17.12.1/po/ca/docs/artikulate/index.docbook 2018-01-09 
01:53:25.000000000 +0100
+++ new/artikulate-17.12.2/po/ca/docs/artikulate/index.docbook 2018-02-06 
01:05:54.000000000 +0100
@@ -85,7 +85,7 @@
 <title
 >El concepte de l'aprenentatge</title>
 <para
->El concepte d'estudi amb l'&artikulate; es basa en l'autoavaluació honesta de 
l'estudiant. Un estudiant entrena diverses frases en una sessió d'entrenament. 
Per a cadascuna d'aquestes fases, primer ell/a reprodueix l'enregistrament del 
parlant natiu i l'escolta. Després, mitjançant l'enregistrament de la seva 
pròpia veu, mirarà de repetir aquesta frase. Llavors, l'estudiant podrà 
comparar ambdós enregistraments, i decidir si la frase va bé o necessita un nou 
intent. Els cursos impartits proporcionen capacitació per a situacions 
especials (com demanar menjar en un restaurant), però també poden centrar-se en 
aprendre a pronunciar correctament síl·labes difícils i paraules d'un idioma 
determinat. </para>
+>El concepte d'estudi amb l'&artikulate; es basa en l'autoavaluació honesta de 
l'estudiant. Un estudiant entrena diverses frases en una sessió d'entrenament. 
Per a cadascuna d'aquestes fases, primer ell/a reprodueix l'enregistrament del 
parlant natiu i l'escolta. Després, mitjançant l'enregistrament de la seva 
pròpia veu, mirarà de repetir aquesta frase. Llavors, l'estudiant podrà 
comparar ambdós enregistraments, i decidir si la frase va bé o necessita un nou 
intent. Els cursos impartits proporcionen capacitació per a situacions 
especials (com demanar menjar en un restaurant), però també poden centrar-se a 
aprendre a pronunciar correctament síl·labes difícils i paraules d'un idioma 
determinat. </para>
 </sect1>
 
 <sect1 id="introduction-first-steps">
@@ -104,7 +104,7 @@
 > <guimenuitem
 >Baixa cursos</guimenuitem
 ></menuchoice
->. Si la barra de menú no es troba activada,podreu obrir el menú <menuchoice
+>. Si la barra de menús no es troba activada, podreu obrir el menú <menuchoice
 ><guimenu
 >Fitxer</guimenu
 ></menuchoice
@@ -393,7 +393,7 @@
 >Frases:</term>
   <listitem>
   <para
->Les frases vénen donades per una cadena de text i un enregistrament per un 
parlant nadiu. Les diferenciem per la seva longitud. Existeixen les següent 
longituds de frase <itemizedlist>
+>Les frases vénen donades per una cadena de text i un enregistrament per un 
parlant nadiu. Les diferenciem per la seva longitud. Existeixen les següents 
longituds de frase <itemizedlist>
     <listitem>
     <para
 ><inlinemediaobject
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/artikulate-17.12.1/po/ca@valencia/artikulate.po 
new/artikulate-17.12.2/po/ca@valencia/artikulate.po
--- old/artikulate-17.12.1/po/ca@valencia/artikulate.po 2018-01-09 
01:53:25.000000000 +0100
+++ new/artikulate-17.12.2/po/ca@valencia/artikulate.po 2018-02-06 
01:05:54.000000000 +0100
@@ -907,144 +907,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Volume"
 msgstr "Volum"
-
-#~ msgid "Create New Course"
-#~ msgstr "Crea un curs nou"
-
-#~ msgid "none"
-#~ msgstr "cap"
-
-#~ msgid "New Course"
-#~ msgstr "Curs nou"
-
-#~ msgid "Title:"
-#~ msgstr "Títol:"
-
-#~ msgid "Description:"
-#~ msgstr "Descripció:"
-
-#~ msgid "Use Skeleton"
-#~ msgstr "Usa l'esquelet"
-
-#~ msgid "Identifier"
-#~ msgstr "Identificador"
-
-#~ msgid "Category: %1"
-#~ msgstr "Categoria: %1"
-
-#~ msgctxt "@info:credit"
-#~ msgid "(c) 2013-2014 The Artikulate Developers"
-#~ msgstr "(c) 2013-2014 The Artikulate Developers"
-
-#~ msgid "Edit Skeleton"
-#~ msgstr "Edita esquelet"
-
-#~ msgid "Course"
-#~ msgstr "Curs"
-
-#~ msgid "Configure Shortcuts..."
-#~ msgstr "Configura les dreceres..."
-
-#~ msgid "M&ode"
-#~ msgstr "M&ode"
-
-#~ msgid "Learn and practice pronunciation."
-#~ msgstr "Aprendre i practicar la pronunciació."
-
-#~ msgid "Please select a language."
-#~ msgstr "Seleccioneu un idioma."
-
-#~ msgid "Unselected"
-#~ msgstr "Sense seleccionar"
-
-#~ msgid "OK"
-#~ msgstr "D'acord"
-
-#~ msgid "Close Course"
-#~ msgstr "Tanca el curs"
-
-#~ msgid "<strong>Skeleton:</strong> %1"
-#~ msgstr "<strong>Esquelet:</strong> %1"
-
-#~ msgid "Units"
-#~ msgstr "Unitats"
-
-#~ msgid "Add Unit"
-#~ msgstr "Afegeix una unitat"
-
-#~ msgid "No Course Repository Selected"
-#~ msgstr "No s'ha seleccionat cap repositori de cursos"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Editor is only available when Artikulate works on a course data "
-#~ "repository. Please see program settings."
-#~ msgstr ""
-#~ "L'editor només està disponible quan Artikulate treballa sobre un "
-#~ "repositori de dades dels cursos. Si us plau, mireu a la configuració del "
-#~ "programa."
-
-#~ msgid "Select Course Language:"
-#~ msgstr "Seleccioneu un idioma pel curs:"
-
-#~ msgid "Language: "
-#~ msgstr "Idioma: "
-
-#~ msgid "unselected"
-#~ msgstr "sense seleccionar"
-
-#~ msgid "Select Skeleton:"
-#~ msgstr "Seleccioneu un esquelet:"
-
-#~ msgid "Please select a favorite language"
-#~ msgstr "Seleccioneu un idioma preferit"
-
-#~ msgid "Length:"
-#~ msgstr "Durada:"
-
-#~ msgid "Unit: %1"
-#~ msgstr "Unitat: %1"
-
-#~ msgid "Finish Training"
-#~ msgstr "Finalitza l'entrenament"
-
-#~ msgid "Phrases Grouped by Attempts"
-#~ msgstr "Frases agrupades per intents"
-
-#~ msgid "Training Progress"
-#~ msgstr "Progrés de l'entrenament"
-
-#~ msgid "Create Learner Identity"
-#~ msgstr "Crea una identitat d'aprenentatge"
-
-#~ msgid "Start by creating a learner identity"
-#~ msgstr "Comenceu creant una identitat d'aprenentatge"
-
-#~ msgid "Start Training"
-#~ msgstr "Inicia l'entrenament"
-
-#~ msgid "Native Speaker"
-#~ msgstr "Parlant natiu"
-
-#~ msgid "Learner (You)"
-#~ msgstr "Aprenent (vós)"
-
-#~ msgid "Unit: "
-#~ msgstr "Unitat: "
-
-#~ msgid "Add Phrase"
-#~ msgstr "Afegeix una frase"
-
-#~ msgid "<strong>Language:</strong> %1"
-#~ msgstr "<strong>Idioma:</strong> %1"
-
-#~ msgid "<strong>Course:</strong> %1"
-#~ msgstr "<strong>Curs:</strong> %1"
-
-#~ msgid "Editor"
-#~ msgstr "Editor"
-
-#~ msgid "Course Skeleton:"
-#~ msgstr "Esquelet del curs:"
-
-#~ msgid "Course:"
-#~ msgstr "Curs:"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/artikulate-17.12.1/po/zh_CN/artikulate.po 
new/artikulate-17.12.2/po/zh_CN/artikulate.po
--- old/artikulate-17.12.1/po/zh_CN/artikulate.po    2018-01-09 
01:53:25.000000000 +0100
+++ new/artikulate-17.12.2/po/zh_CN/artikulate.po    2018-02-06 
01:05:54.000000000 +0100
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-07-02 04:52+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:09-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-02 03:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:35-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to