Hello community,

here is the log from the commit of package krdc for openSUSE:Factory checked in 
at 2018-02-14 09:40:33
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/krdc (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.krdc.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "krdc"

Wed Feb 14 09:40:33 2018 rev:65 rq:575082 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/krdc/krdc.changes    2018-01-17 
21:51:54.669184024 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.krdc.new/krdc.changes  2018-02-14 
09:40:47.471500349 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:38 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 krdc-17.12.1.tar.xz

New:
----
 krdc-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ krdc.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.U2ztX0/_old 2018-02-14 09:40:48.363467830 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.U2ztX0/_new 2018-02-14 09:40:48.363467830 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      krdc
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ krdc-17.12.1.tar.xz -> krdc-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krdc-17.12.1/CMakeLists.txt 
new/krdc-17.12.2/CMakeLists.txt
--- old/krdc-17.12.1/CMakeLists.txt   2018-01-09 02:16:42.000000000 +0100
+++ new/krdc-17.12.2/CMakeLists.txt   2018-02-06 01:34:48.000000000 +0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR "17")
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR "12")
-set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "1")
+set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "2")
 
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION 
"${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO}")
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krdc-17.12.1/org.kde.krdc.desktop 
new/krdc-17.12.2/org.kde.krdc.desktop
--- old/krdc-17.12.1/org.kde.krdc.desktop    2018-01-08 06:06:04.000000000 
+0100
+++ new/krdc-17.12.2/org.kde.krdc.desktop    2018-02-03 00:47:58.000000000 
+0100
@@ -126,6 +126,7 @@
 Comment[ca]=Connecta amb RDP o VNC a un altre ordinador
 Comment[ca@valencia]=Connecta amb RDP o VNC a un altre ordinador
 Comment[cs]=Připojte se k jinému počítači pomocí RDP nebo VNC
+Comment[da]=Tilslut med RDP eller VNC til en anden computer
 Comment[de]=Verbindung mit RDP oder VNC zu einem anderen Rechner
 Comment[el]=Σύνδεση με RDP ή VNC σε άλλον υπολογιστή
 Comment[en_GB]=Connect with RDP or VNC to another computer
@@ -141,6 +142,7 @@
 Comment[pt_BR]=Conecte com RDP ou VNC em outro computador
 Comment[ru]=Подключение к другому компьютеру по RDP или VNC
 Comment[sk]=Pripojiť s RDP alebo VNC na iný počítač
+Comment[sl]=Povežite se preko RDP-ja ali VNC-ja z drugim računalnikom
 Comment[sr]=Повежите се РДП‑ом или ВНЦ‑ом са другим рачунаром
 Comment[sr@ijekavian]=Повежите се РДП‑ом или ВНЦ‑ом са другим рачунаром
 Comment[sr@ijekavianlatin]=Povežite se RDP‑om ili VNC‑om sa drugim računarom
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krdc-17.12.1/po/ca/docs/krdc/index.docbook 
new/krdc-17.12.2/po/ca/docs/krdc/index.docbook
--- old/krdc-17.12.1/po/ca/docs/krdc/index.docbook   2018-01-09 
02:16:41.000000000 +0100
+++ new/krdc-17.12.2/po/ca/docs/krdc/index.docbook   2018-02-06 
01:34:48.000000000 +0100
@@ -94,7 +94,7 @@
 >Introducció</title>
 
 <para
->La &krdc; és una aplicació client que permet veure o fins i tot controlar la 
sessió d'escriptori sobre un altra màquina que romangui executant un servidor 
compatible. </para>
+>La &krdc; és una aplicació client que permet veure o fins i tot controlar la 
sessió d'escriptori sobre una altra màquina que romangui executant un servidor 
compatible. </para>
 
 <para
 >Normalment emprareu la &krdc; junt amb el servidor <acronym
@@ -119,7 +119,7 @@
 >El protocol de Frame Buffer remot</title>
 
 <para
->Aquest capítol proporciona una curta descripció del protocol de Frame Buffer 
remot emprada per la &krdc; i per d'altres sistemes compatibles. Si ja esteu 
familiaritzat amb el protocol de Frame Buffer remot, podeu ometre aquest 
capítol. </para>
+>Aquest capítol proporciona una curta descripció del protocol de Frame Buffer 
remot emprada per la &krdc; i per altres sistemes compatibles. Si ja esteu 
familiaritzat amb el protocol de Frame Buffer remot, podeu ometre aquest 
capítol. </para>
 
 <para
 >La implementació a alt nivell d'un sistema emprant el protocol de Frame 
 >Buffer remot es coneix com a ordinador de xarxa virtual («Virtual Network 
 >Computer»), o més sovint conegut com a <acronym
@@ -129,7 +129,7 @@
 <para
 >El Frame Buffer remot (o <acronym
 >RFB</acronym
->) és un protocol simple per a l'accés remot a interfícies d'usuari gràfiques. 
Aquest treballa a nivell de frame-buffer, el qual correspon asprament a la 
imatge renderitzada a la pantalla, el qual significa que es pot aplicar a tots 
els sistemes de finestres (incloent X11, &MacOS; i &Microsoft; &Windows;). Les 
aplicacions de Frame Buffer remot existeixen per a moltes plataformes i sovint 
es poden redistribuir lliurement. </para>
+>) és un protocol simple per a l'accés remot a interfícies d'usuari gràfiques. 
Aquest treballa a escala del frame-buffer, el qual correspon asprament a la 
imatge renderitzada a la pantalla, el qual significa que es pot aplicar a tots 
els sistemes de finestres (incloent-hi X11, &MacOS; i &Microsoft; &Windows;). 
Les aplicacions de Frame Buffer remot existeixen per a moltes plataformes i 
sovint es poden redistribuir lliurement. </para>
 
 <para
 >En el protocol de Frame Buffer remot, l'aplicació que s'executa a la màquina 
 >a on l'usuari es troba assegut (que conté la pantalla, el teclat i el 
 >punter), s'anomena el client. L'aplicació que s'executa a la màquina a on 
 >està localitzat el frame-buffer (en la qual s'executa el sistema de finestres 
 >i les aplicacions que l'usuari està controlant en mode remot) s'anomena el 
 >servidor. La &krdc; és el client del &kde; per al protocol de Frame Buffer 
 >remot. El &krfb; és el servidor del &kde; per al protocol de Frame Buffer 
 >remot. </para>
@@ -144,7 +144,7 @@
 >Ús de la &krdc;</title>
 
 <para
->Utilitzar la &krdc; és realment fàcil -aquest disposa d'una interfície 
simple, com la que mostra la captura de pantalla de a sota-. </para>
+>Utilitzar la &krdc; és realment fàcil -aquest disposa d'una interfície 
simple, com la que mostra la captura de pantalla de sota-. </para>
 
 <para>
 <screenshot>
@@ -190,7 +190,7 @@
 ><title
 >Introduir el nom del servidor</title>
 <para
->Si coneixeu el nom (o adreça IP) del servidor al que voleu connectar, la 
podeu escriure directament en l'entrada <guilabel
+>Si coneixeu el nom (o adreça IP) del servidor al qual voleu connectar, la 
podeu escriure directament en l'entrada <guilabel
 >Connecta a:</guilabel
 >. </para>
 
@@ -260,7 +260,7 @@
 >Nota: abans de connectar, comproveu que l'ordinador de destinació (servidor) 
 >estigui disponible a la xarxa i, si cal, que el seu tallafoc estigui 
 >configurat correctament o desactivat. </para>
 
 <para
->Tant hi fa com heu seleccionat el servidor al que es connecta, el següent que 
succeeix és que la &krdc; us demanarà quant a la connexió de xarxa cap al 
servidor, tal com es mostra a sota: </para>
+>Tant hi fa com heu seleccionat el servidor al què connectar, el següent que 
succeeix és que la &krdc; us demanarà quant a la connexió de xarxa cap al 
servidor, tal com es mostra a sota: </para>
 
 <para>
 <screenshot>
@@ -290,7 +290,7 @@
 ></listitem>
 <listitem
 ><para
->Qualitat mitja (DSL, cable, Internet ràpida).</para
+>Qualitat mitjana (DSL, cable, Internet ràpida).</para
 ></listitem>
 <listitem
 ><para
@@ -301,7 +301,7 @@
 <para
 >Si sempre opera sobre el mateix tipus de connexió, podeu desseleccionar la 
 >casella de selecció <guilabel
 >Mostra aquest diàleg altra vegada per aquesta màquina</guilabel
->, el qual voldrà dir que no se us tornarà a demanar sobre el tipus de 
connexió per aquesta màquina, identificant-se de la mateixa manera. Per 
exemple, si un equip té dos noms, i es desselecciona dita casella de selecció 
quan es connecta emprant un nom, no se us tornarà a preguntar si es realitza la 
connexió amb aquest nom. Tot i que, sí se preguntarà si s'empra un nom o adreça 
IP diferent. </para>
+>, el qual voldrà dir que no se us tornarà a demanar sobre el tipus de 
connexió per aquesta màquina, identificant-se de la mateixa manera. Per 
exemple, si un equip té dos noms, i es desselecciona dita casella de selecció 
quan es connecta emprant un nom, no se us tornarà a preguntar si es realitza la 
connexió amb aquest nom. Tot i que se us preguntarà si s'empra un nom o adreça 
IP diferent. </para>
 
 <para
 >Seleccioneu l'opció de velocitat apropiada, i seleccioneu <guibutton
@@ -440,7 +440,7 @@
 >Adreces d'interès a l'historial</title>
 
 <para
->La &krdc; desa les darreres connexions a l'escriptori remot emprades. Podeu 
accedir a aquests adreces d'interès especials a <menuchoice
+>La &krdc; desa les darreres connexions a l'escriptori remot emprades. Podeu 
accedir a aquestes adreces d'interès especials a <menuchoice
 ><guimenu
 >Adreces d'interès</guimenu
 ><guimenuitem
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krdc-17.12.1/po/ca/krdc.po 
new/krdc-17.12.2/po/ca/krdc.po
--- old/krdc-17.12.1/po/ca/krdc.po   2018-01-09 02:16:41.000000000 +0100
+++ new/krdc-17.12.2/po/ca/krdc.po   2018-02-06 01:34:47.000000000 +0100
@@ -1798,88 +1798,3 @@
 msgstr ""
 "<html>Introduïu l'adreça aquí.<br /><i>Exemple: vncserver:1 (ordinador:"
 "port / pantalla)</i></html>"
-
-#~ msgid "Invitation to view remote desktop"
-#~ msgstr "Invitació per a veure un escriptori remot"
-
-#~ msgid "%1 wants to share his/her desktop with you"
-#~ msgstr "%1 vol compartir el seu escriptori amb vós"
-
-#~ msgid "Accept"
-#~ msgstr "Accepta"
-
-#~ msgid "Reject"
-#~ msgstr "Rebutja"
-
-#~ msgid "Approver for KRDC"
-#~ msgstr "Aprovador per al KRDC"
-
-#~ msgid "(C) 2009, Abner Silva"
-#~ msgstr "(C) 2009, Abner Silva"
-
-#~ msgctxt "@info:credit"
-#~ msgid "Abner Silva"
-#~ msgstr "Abner Silva"
-
-#~ msgctxt "Verb, to remove items that don't match"
-#~ msgid "Filter"
-#~ msgstr "Filtre"
-
-#~ msgid "Use normal inputline for address input"
-#~ msgstr "Usa un camp normal per a l'entrada d'adreces"
-
-#~ msgid "KDE remote desktop connection"
-#~ msgstr "Connexió remota d'escriptori del KDE"
-
-#~ msgid "Switch to..."
-#~ msgstr "Commuta a..."
-
-#~ msgid "Browse Remote Desktop Services on Local Network..."
-#~ msgstr "Navega pels serveis d'escriptori remot de la xarxa local..."
-
-#~ msgid "Remote desktop:"
-#~ msgstr "Escriptori remot:"
-
-#~ msgctxt "Title for remote address input action"
-#~ msgid "Address"
-#~ msgstr "Adreça"
-
-#~ msgid "You can enable the start page in the settings again."
-#~ msgstr "Podeu habilitar de nou la pàgina d'inici als arranjaments."
-
-#~ msgid "Start Page"
-#~ msgstr "Pàgina d'inici"
-
-#~ msgid "Browse Remote Desktop Services on Local Network"
-#~ msgstr "Navegació pels serveis d'escriptori remot de la xarxa local"
-
-#~ msgid "Browse Local Network"
-#~ msgstr "Navega per la xarxa local"
-
-#~ msgid "Address Toolbar"
-#~ msgstr "Barra d'eines d'adreces"
-
-#~ msgid "Show start page"
-#~ msgstr "Mostra la pàgina d'inici"
-
-#~ msgid "<h1>Remote Desktop Services Found on Your Local Network:</h1><br />"
-#~ msgstr "<h1>Serveis d'escriptori remot trobats a la xarxa local:</h1><br />"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<b>Note:</b> KRDC can only locate Remote Desktop Services that announce "
-#~ "themself using Zeroconf (also known as Bonjour)."
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>Nota:</b> el KRDC només pot localitzar serveis d'escriptori remot que "
-#~ "s'anuncien usant Zeroconf (també conegut com a Bonjour)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<b>Error:</b> No active Zeroconf daemon could be detected on your "
-#~ "computer. Please start Avahi or mDNSd if you want to browse Remote "
-#~ "Desktop Services on your Local Network."
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>Error:</b> no s'ha pogut detectar cap dimoni Zeroconf actiu a "
-#~ "l'ordinador. Si us plau, inicieu l'Avahi o el mDNSd si voleu explorar els "
-#~ "serveis d'escriptori remot en la vostra xarxa local."
-
-#~ msgid "Show tabs"
-#~ msgstr "Mostra les pestanyes"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krdc-17.12.1/po/ca@valencia/krdc.po 
new/krdc-17.12.2/po/ca@valencia/krdc.po
--- old/krdc-17.12.1/po/ca@valencia/krdc.po   2018-01-09 02:16:41.000000000 
+0100
+++ new/krdc-17.12.2/po/ca@valencia/krdc.po   2018-02-06 01:34:47.000000000 
+0100
@@ -1796,88 +1796,3 @@
 msgstr ""
 "<html>Introduïu l'adreça ací.<br /><i>Exemple: vncserver:1 (ordinador:port / "
 "pantalla)</i></html>"
-
-#~ msgid "Invitation to view remote desktop"
-#~ msgstr "Invitació per a veure un escriptori remot"
-
-#~ msgid "%1 wants to share his/her desktop with you"
-#~ msgstr "%1 vol compartir el seu escriptori amb vós"
-
-#~ msgid "Accept"
-#~ msgstr "Accepta"
-
-#~ msgid "Reject"
-#~ msgstr "Rebutja"
-
-#~ msgid "Approver for KRDC"
-#~ msgstr "Aprovador per al KRDC"
-
-#~ msgid "(C) 2009, Abner Silva"
-#~ msgstr "(C) 2009, Abner Silva"
-
-#~ msgctxt "@info:credit"
-#~ msgid "Abner Silva"
-#~ msgstr "Abner Silva"
-
-#~ msgctxt "Verb, to remove items that don't match"
-#~ msgid "Filter"
-#~ msgstr "Filtre"
-
-#~ msgid "Use normal inputline for address input"
-#~ msgstr "Usa un camp normal per a l'entrada d'adreces"
-
-#~ msgid "KDE remote desktop connection"
-#~ msgstr "Connexió remota d'escriptori del KDE"
-
-#~ msgid "Switch to..."
-#~ msgstr "Commuta a..."
-
-#~ msgid "Browse Remote Desktop Services on Local Network..."
-#~ msgstr "Navega pels serveis d'escriptori remot de la xarxa local..."
-
-#~ msgid "Remote desktop:"
-#~ msgstr "Escriptori remot:"
-
-#~ msgctxt "Title for remote address input action"
-#~ msgid "Address"
-#~ msgstr "Adreça"
-
-#~ msgid "You can enable the start page in the settings again."
-#~ msgstr "Podeu habilitar de nou la pàgina d'inici als arranjaments."
-
-#~ msgid "Start Page"
-#~ msgstr "Pàgina d'inici"
-
-#~ msgid "Browse Remote Desktop Services on Local Network"
-#~ msgstr "Navegació pels serveis d'escriptori remot de la xarxa local"
-
-#~ msgid "Browse Local Network"
-#~ msgstr "Navega per la xarxa local"
-
-#~ msgid "Address Toolbar"
-#~ msgstr "Barra d'eines d'adreces"
-
-#~ msgid "Show start page"
-#~ msgstr "Mostra la pàgina d'inici"
-
-#~ msgid "<h1>Remote Desktop Services Found on Your Local Network:</h1><br />"
-#~ msgstr "<h1>Serveis d'escriptori remot trobats a la xarxa local:</h1><br />"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<b>Note:</b> KRDC can only locate Remote Desktop Services that announce "
-#~ "themself using Zeroconf (also known as Bonjour)."
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>Nota:</b> el KRDC només pot localitzar serveis d'escriptori remot que "
-#~ "s'anuncien usant Zeroconf (també conegut com a Bonjour)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<b>Error:</b> No active Zeroconf daemon could be detected on your "
-#~ "computer. Please start Avahi or mDNSd if you want to browse Remote "
-#~ "Desktop Services on your Local Network."
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>Error:</b> no s'ha pogut detectar cap dimoni Zeroconf actiu a "
-#~ "l'ordinador. Si us plau, inicieu l'Avahi o el mDNSd si voleu explorar els "
-#~ "serveis d'escriptori remot en la vostra xarxa local."
-
-#~ msgid "Show tabs"
-#~ msgstr "Mostra les pestanyes"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krdc-17.12.1/po/gl/krdc.po 
new/krdc-17.12.2/po/gl/krdc.po
--- old/krdc-17.12.1/po/gl/krdc.po   2018-01-09 02:16:41.000000000 +0100
+++ new/krdc-17.12.2/po/gl/krdc.po   2018-02-06 01:34:47.000000000 +0100
@@ -12,13 +12,13 @@
 # Xosé <xoseca...@gmail.com>, 2010.
 # Marce Villarino <mvillar...@kde-espana.es>, 2012, 2013, 2014.
 # Adrian Chaves Fernandez <adriyeticha...@gmail.com>, 2012, 2015, 2016, 2017.
-# Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>, 2017.
+# Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: krdc\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-10-15 12:15+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-01 20:05+0100\n"
 "Last-Translator: Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>\n"
 "Language-Team: Galician <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: gl\n"
@@ -131,7 +131,7 @@
 #: config/general.ui:119
 #, kde-format
 msgid "Switch to Fullscreen if appropriate"
-msgstr "Poñer a pantalla completa cando corresponda."
+msgstr "Poñer a pantalla completa se é axeitado."
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, defaultProtocolLabel)
 #: config/general.ui:128
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krdc-17.12.1/po/tr/krdc.po 
new/krdc-17.12.2/po/tr/krdc.po
--- old/krdc-17.12.1/po/tr/krdc.po   2018-01-09 02:16:41.000000000 +0100
+++ new/krdc-17.12.2/po/tr/krdc.po   2018-02-06 01:34:47.000000000 +0100
@@ -1792,8 +1792,8 @@
 "<html>Enter the address here.<br /><i>Example: vncserver:1 (host:port / "
 "screen)</i></html>"
 msgstr ""
-"<html>Adresi buraya girin.<br /><i>Örnek: vncsunucu:1 (makine:port / "
-"ekran)</i></html>"
+"<html>Adresi buraya girin.<br /><i>Örnek: vncsunucu:1 (makine:port / ekran)</"
+"i></html>"
 
 #~ msgid "Invitation to view remote desktop"
 #~ msgstr "Uzak masaüstünü görüntülemek için davet"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krdc-17.12.1/po/zh_CN/krdc.po 
new/krdc-17.12.2/po/zh_CN/krdc.po
--- old/krdc-17.12.1/po/zh_CN/krdc.po  2018-01-09 02:16:41.000000000 +0100
+++ new/krdc-17.12.2/po/zh_CN/krdc.po  2018-02-06 01:34:47.000000000 +0100
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:07-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:33-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to