Hello community,

here is the log from the commit of package kturtle for openSUSE:Factory checked 
in at 2018-02-14 09:42:08
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kturtle (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kturtle.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kturtle"

Wed Feb 14 09:42:08 2018 rev:88 rq:575101 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kturtle/kturtle.changes 2018-01-22 
16:17:12.233623623 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kturtle.new/kturtle.changes   2018-02-14 
09:42:14.628323075 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:48 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kturtle-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kturtle-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kturtle.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.9LGZDu/_old 2018-02-14 09:42:15.396295080 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.9LGZDu/_new 2018-02-14 09:42:15.400294934 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kturtle
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kturtle-17.12.1.tar.xz -> kturtle-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/getting-started.docbook 
new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/getting-started.docbook
--- old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/getting-started.docbook   
2018-01-09 01:55:00.000000000 +0100
+++ new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/getting-started.docbook   
2018-02-06 01:08:10.000000000 +0100
@@ -53,7 +53,7 @@
 <orderedlist>
 <listitem
 ><para
->Que &mdash;després d'executar les ordres&mdash; la tortuga es mou cap amunt, 
dibuixa una línia, i llavors gira un quart de volta cap a l'esquerra. Això és 
deu a que heu utilitzat les ordres <link linkend="forward"
+>Que &mdash;després d'executar les ordres&mdash; la tortuga es mou cap amunt, 
dibuixa una línia, i llavors gira un quart de volta cap a l'esquerra. Això és 
deu a què heu utilitzat les ordres <link linkend="forward"
 ><userinput
 >forward</userinput
 ></link
@@ -90,7 +90,7 @@
 >forward 100</userinput
 > la tortuga s'ha de moure a partir d'una línia, i que la instrucció <userinput
 >turnleft 90</userinput
-> serveix per a que la tortuga giri 90 <glossterm linkend="degrees"
+> serveix perquè la tortuga giri 90 <glossterm linkend="degrees"
 >graus</glossterm
 > a l'esquerra.</para>
 
@@ -159,7 +159,7 @@
 >) per a veure el resultat. En els exemples següents s'espera que coneixereu 
 >l'exercici.</para>
 
 <para
->Podeu haver notat que aquest segon exemple utilitza molt més codi. També 
s'han fer servir un parell d'ordres noves. Aquí teniu una breu explicació de 
totes les ordres noves:</para>
+>Podeu haver notat que aquest segon exemple utilitza molt més codi. També 
s'han fet servir un parell d'ordres noves. Aquí teniu una breu explicació de 
totes les ordres noves:</para>
 
 <para
 >Després d'una ordre <userinput
@@ -247,7 +247,7 @@
 >. Aquestes ordres fan el dibuix.</para>
 
 <para
->Al final una altre ordre <userinput
+>Al final una altra ordre <userinput
 >go</userinput
 > s'utilitza per moure la tortuga a un costat.</para>
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/glossary.docbook 
new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/glossary.docbook
--- old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/glossary.docbook   2018-01-09 
01:55:00.000000000 +0100
+++ new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/glossary.docbook   2018-02-06 
01:08:10.000000000 +0100
@@ -91,7 +91,7 @@
 >x</userinput
 > i <userinput
 >r</userinput
-> no s'utilitzen en l'exemple de a sobre.</para>
+> no s'utilitzen en l'exemple de sobre.</para>
 
 <para
 >Hi ha ordres que necessiten una entrada però no donen una sortida. Mireu 
 >aquests exemples: <screen
@@ -274,7 +274,7 @@
 >píxels</glossterm>
 <glossdef
 ><para
->Un píxel és un punt en la pantalla. Si mireu de prop el monitor, veureu que 
la pantalla té uns quants punts que formen les imatges. Totes les imatges de la 
pantalla es construeixen per combinació d'aquests píxels. Un píxel es l'element 
més petit dibuixat a la pantalla.</para>
+>Un píxel és un punt en la pantalla. Si mireu de prop el monitor, veureu que 
la pantalla té uns quants punts que formen les imatges. Totes les imatges de la 
pantalla es construeixen per combinació d'aquests píxels. Un píxel és l'element 
més petit dibuixat a la pantalla.</para>
 <para
 >Moltes de les ordres necessiten un nombre de píxels com a entrada. Aquestes 
 >ordres són: <userinput
 >forward</userinput
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/index.docbook 
new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/index.docbook
--- old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/index.docbook    2018-01-09 
01:55:00.000000000 +0100
+++ new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/index.docbook    2018-02-06 
01:08:10.000000000 +0100
@@ -145,12 +145,12 @@
 <para
 >&kturtle; és un entorn de programació educatiu que fa servir <link 
 >linkend="what-is-turtlelang"
 >&turtlescript;</link
->, un llenguatge de programació basat i inspirant en el &logo;. La meta del 
&kturtle; es fer de la programació una activitat fàcil i accessible. Això fa 
que &kturtle; esdevingui una eina adequada per a ensenyar fonaments de 
matemàtiques, geometria i... programació. La característica de &turtlescript; 
és que les ordres es poden traduir a l'idioma del programador.</para>
+>, un llenguatge de programació basat i inspirant en el &logo;. La meta del 
&kturtle; és fer de la programació una activitat fàcil i accessible. Això fa 
que &kturtle; esdevingui una eina adequada per a ensenyar fonaments de 
matemàtiques, geometria i... programació. La característica de &turtlescript; 
és que les ordres es poden traduir a l'idioma del programador.</para>
 
 <para
 >El &kturtle; s'ha anomenat així perquè <quote
 >la tortuga</quote
-> és la protagonista de l'entorn de programació. L'estudiant instruirà la 
tortuga, utilitzant les ordres del &turtlescript;, per a que dibuixi en <link 
linkend="the-canvas"
+> és la protagonista de l'entorn de programació. L'estudiant instruirà la 
tortuga, utilitzant les ordres del &turtlescript;, perquè dibuixi en <link 
linkend="the-canvas"
 >el llenç</link
 >.</para>
 
@@ -160,7 +160,7 @@
 <para
 >&kturtle; és un entorn de programació educatiu que fa servir <link 
 >linkend="what-is-turtlelang"
 >&turtlescript;</link
->, un llenguatge de programació basat i inspirant en el &logo;. La primera 
versió del llenguatge de programació &logo; va ser creada en un laboratori 
d'intel·ligència artificial del MIT per en Seymour Papert a l'any 1967, a 
partir del llenguatge de programació LISP. Des de aleshores han aparegut moltes 
versions de &logo;. Cap a l'any 1980 van tenir protagonisme les versions per a 
MSX, Commodore, Atari, Apple II i els PC de IBM. Aquestes versions estaven 
vinculades a projectes educatius. El MIT encara manté un <ulink 
url="http://el.media.mit.edu/logo-foundation/";
+>, un llenguatge de programació basat i inspirant en el &logo;. La primera 
versió del llenguatge de programació &logo; va ser creada en un laboratori 
d'intel·ligència artificial del MIT per en Seymour Papert l'any 1967, a partir 
del llenguatge de programació LISP. Des d'aleshores han aparegut moltes 
versions de &logo;. Cap a l'any 1980 van tenir protagonisme les versions per a 
MSX, Commodore, Atari, Apple II i els PC d'IBM. Aquestes versions estaven 
vinculades a projectes educatius. El MIT encara manté un <ulink 
url="http://el.media.mit.edu/logo-foundation/";
 >un lloc web sobre &logo;</ulink
 > que conté una llista de diverses implementacions del llenguatge.</para>
 <para
@@ -193,7 +193,7 @@
 ></listitem>
 <listitem
 ><para
->L'execució es pot alentir, pausar o aturar en qualsevol moment.</para
+>L'execució es pot alentir, posar en pausa o aturar en qualsevol moment.</para
 ></listitem>
 <listitem
 ><para
@@ -229,7 +229,7 @@
 ></listitem>
 <listitem
 ><para
->Programes d'exemple integrats per fer més fàcil el començar. Aquests exemples 
es tradueixen utilitzant l'estructura de traducció del &kde;.</para
+>Programes d'exemple integrats per fer més fàcil començar. Aquests exemples es 
tradueixen utilitzant l'estructura de traducció del &kde;.</para
 ></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/programming-reference.docbook 
new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/programming-reference.docbook
--- old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/programming-reference.docbook    
2018-01-09 01:55:00.000000000 +0100
+++ new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/programming-reference.docbook    
2018-02-06 01:08:10.000000000 +0100
@@ -4,7 +4,7 @@
 <para
 >Aquesta és la referència per a &turtlescript; de &kturtle;. En la primera 
 >secció d'aquest capítol es fa un repàs a alguns aspectes de la <link 
 >linkend="grammar"
 >gramàtica</link
-> dels programes de &turtlescript;. La segona secció es refereix exclusivament 
a els <link linkend="mathematical-operators"
+> dels programes de &turtlescript;. La segona secció es refereix exclusivament 
als <link linkend="mathematical-operators"
 >operadors matemàtics</link
 >, els <link linkend="boolean-operators"
 >operadors booleans (true/false -cert/fals-)</link
@@ -77,7 +77,7 @@
 <title
 >Ordres</title>
 <para
->L'ús d'odres li diuen a la tortuga o &kturtle; que faci quelcom. Algunes 
ordres necessiten alguna entrada, alguna sortida. <screen>
+>L'ús d'ordres li diuen a la tortuga o &kturtle; que faci quelcom. Algunes 
ordres necessiten alguna entrada, alguna sortida. <screen>
 # «forward» és una ordre que necessita una entrada, en aquest cas el número 
100:
 forward 100
 </screen
@@ -106,7 +106,7 @@
 <title
 >Nombres</title>
 <para
->El més probable és que ja sabeu quelcom sobre els números. La manera com 
s'utilitzen en &kturtle; no és gaire diferent del llenguatge parlat, o les 
matemàtiques. </para>
+>El més probable és que ja sabeu quelcom sobre els nombres. La manera com 
s'utilitzen en &kturtle; no és gaire diferent del llenguatge parlat, o les 
matemàtiques. </para>
 <para
 >Tenim els anomenats nombres naturals: <userinput
 >0</userinput
@@ -127,15 +127,15 @@
 >, <userinput
 >-3</userinput
 >,&etc; I els nombres amb decimals, per exemple: <userinput
->0.1</userinput
+>0,1</userinput
 >, <userinput
->3.14</userinput
+>3,14</userinput
 >, <userinput
->33.3333</userinput
+>33,3333</userinput
 >, <userinput
->-5.05</userinput
+>-5,05</userinput
 >, <userinput
->-1.0</userinput
+>-1,0</userinput
 >. El caràcter <userinput
 >.</userinput
 > (punt) s'utilitza com a separador de decimals. </para>
@@ -146,7 +146,7 @@
 >operadors de comparació</link
 >. També es poden desar en les <link linkend="assignment-of-variables"
 >variables</link
->. Els números són <glossterm
+>. Els nombres són <glossterm
 >ressaltats</glossterm
 > en color vermell fosc.</para>
 </sect2>
@@ -172,7 +172,7 @@
 >variables</link
 >, igual que els <link linkend="number"
 >nombres</link
->. No obstant, a diferència dels nombres, les cadenes no es poden utilitzar en 
els <link linkend="mathematical-operators"
+>. No obstant això, a diferència dels nombres, les cadenes no es poden 
utilitzar en els <link linkend="mathematical-operators"
 >operadors matemàtics</link
 > o els <link linkend="comparing-operators"
 >operadors de comparació</link
@@ -207,7 +207,7 @@
 >true</userinput
 > i <userinput
 >false</userinput
->. Feu una ullada a aquest tros del &turtlescript;: <screen>
+>. Doneu una ullada a aquest tros del &turtlescript;: <screen>
 $a = true
 </screen
 > Si ens fixem en l'<link linkend="the-inspector"
@@ -298,7 +298,7 @@
 </screen
 > Les expressions entre parèntesis es calculen primer. En aquest exemple, es 
 > calcula 20-5, després es multiplica per dos, dividit per 30, i després se 
 > suma 1 (el qual ens dóna 2). Els parèntesis també es poden utilitzar en 
 > altres casos.</para>
 <para
->&kturtle; també té funcions matemàtiques més avançades en forma d'ordres. Feu 
una ullada a les següents ordres, però penseu que es tracten d'operacions 
avançades: <link linkend="round"
+>&kturtle; també té funcions matemàtiques més avançades en forma d'ordres. 
Doneu una ullada a les següents ordres, però penseu que es tracten d'operacions 
avançades: <link linkend="round"
 >round</link
 >, <link linkend="random"
 >random</link
@@ -327,9 +327,9 @@
 <para
 >On els <link linkend="mathematical-operators"
 >operadors matemàtics</link
-> són principalment per els <link linkend="number"
+> són principalment per als <link linkend="number"
 >nombres</link
->, els operadors booleans són per els <link linkend="boolean-value"
+>, els operadors booleans són per als <link linkend="boolean-value"
 >valors booleans</link
 > (<userinput
 >true</userinput
@@ -379,7 +379,7 @@
 >or</userinput
 > avalua <userinput
 >true</userinput
-> si una i altra part són <userinput
+> si una part i l'altra són <userinput
 >true</userinput
 >. I <userinput
 >not</userinput
@@ -414,7 +414,7 @@
 >operadors de comparació</link
 > es fusionen utilitzant els operadors <userinput
 >and</userinput
->. Això significa que els tres han d'avaluar «true» per a que s'imprimeixi 
«hola».</para>
+>. Això significa que els tres han d'avaluar «true» perquè s'imprimeixi 
«hola».</para>
 
 <para
 >Un exemple amb <userinput
@@ -436,7 +436,7 @@
 <para
 >I, finalment, un exemple amb <userinput
 >not</userinput
-> que els canvis de «true» a «fals» i de «fals» a «true». Feu un cop d'ull: 
<screen
+> que canvia de «true» a «fals» i de «fals» a «true». Doneu un cop d'ull: 
<screen
 >$n = 1
 if not ($n == 3) {
  print "hola"
@@ -595,7 +595,7 @@
 <title
 >Ordres</title>
 <para
->Utilitzant ordres li direu a la tortuga o &kturtle; que faci quelcom. Algunes 
ordres necessiten alguna entrada o sortida. En aquesta secció explicarem totes 
els ordres integrades de &kturtle;. D'altra banda, utilitzant <link 
linkend="learn"
+>Utilitzant ordres li direu a la tortuga o &kturtle; que faci quelcom. Algunes 
ordres necessiten alguna entrada o sortida. En aquesta secció explicarem totes 
les ordres integrades de &kturtle;. D'altra banda, utilitzant <link 
linkend="learn"
 >learn (aprèn)</link
 >, podreu crear les vostres pròpies ordres. Les ordres integrades que es 
 >debaten aquí es <glossterm
 >ressalten</glossterm
@@ -1022,7 +1022,7 @@
 <title
 >Ordres per controlar el llenç</title>
 <para
->Hi ha diverses odres per controlar el llenç.</para>
+>Hi ha diverses ordres per controlar el llenç.</para>
  <variablelist>
   <anchor id="resizecanvas"/>
   <varlistentry>
@@ -1215,7 +1215,7 @@
 >print X</screen>
 L'ordre <userinput
 >print</userinput
-> s'utilitza per ordenar a la tortuga per escrigui quelcom en el llenç. 
<userinput
+> s'utilitza per ordenar a la tortuga que escrigui quelcom en el llenç. 
<userinput
 >print</userinput
 > pren els números i cadenes com a entrada. Podeu imprimir diversos nombres i 
 > cadenes mitjançant el símbol <quote
 >+</quote
@@ -1277,9 +1277,9 @@
 <userinput
 >round</userinput
 > arrodoneix el nombre indicat a l'enter més proper. <screen>
-print round(10.8)
+print round(10,8)
 forward 20
-print round(10.3)
+print round(10,3)
 </screen
 > Amb aquest codi la tortuga imprimirà els nombres 11 i 10.</para
 ></listitem>
@@ -1389,7 +1389,7 @@
 ><screen
 >pi</screen>
 Aquesta ordre retorna la constant Pi, <userinput
->3.14159</userinput
+>3,14159</userinput
 >.</para
 ></listitem>
   </varlistentry>
@@ -1502,7 +1502,7 @@
 > com a entrada. Mostra un diàleg emergent que conté el text de la <link 
 > linkend="string"
 >cadena</link
 >. <screen
->message "En Joan va començar el projecte KTurtle al 2003 i encara gaudeix 
treballant-hi!"
+>message "En Joan va començar el projecte KTurtle el 2003 i encara gaudeix 
treballant-hi!"
 </screen>
    </para
 ></listitem>
@@ -1545,7 +1545,7 @@
 <title
 >Assignar les variables</title>
 <para
->En primer lloc farem una ullada a les variables, llavors ens centrarem en 
l'assignació de valors a aquestes variables. </para>
+>En primer lloc donarem una ullada a les variables, llavors ens centrarem en 
l'assignació de valors a aquestes variables. </para>
 
 <para
 >Les variables són paraules que comencen amb un <quote
@@ -1583,7 +1583,7 @@
 >3</userinput
 > -això significa que <userinput
 >$x</userinput
-> es torna assignar al producte de <userinput
+> es torna a assignar al producte de <userinput
 >10 / 3</userinput
 >. Finalment imprimeix <userinput
 >$x</userinput
@@ -1858,7 +1858,7 @@
 ></link
 >. La diferència és que <userinput
 >repeat</userinput
-> no deixa de repetir (en bucle) el codi entre els claudàtors fins abastar les 
vegades que el nombre indica.</para
+> no deixa de repetir (en bucle) el codi entre els claudàtors tantes vegades 
com indica el nombre.</para
 ></listitem>
   </varlistentry>
  </variablelist>
@@ -1988,7 +1988,7 @@
 ></screen>
 Es pot utilitzar per a raonar sobre la correcció del programa o de l'entrada. 
<screen
 >$in = ask "Quina és la vostra data de naixement?"
-# l'any ha de ser un número positiu
+# l'any ha de ser un nombre positiu
 assert $in 
 > 0
 </screen
@@ -2013,11 +2013,11 @@
 ><primary
 >learn</primary
 ></indexterm
-> és especial, ja que s'utilitza per crear els vostres pròpies ordres. Les 
ordres que creeu poden agafar una <glossterm linkend="input-output"
+> és especial, ja que s'utilitza per crear les vostres pròpies ordres. Les 
ordres que creeu poden agafar una <glossterm linkend="input-output"
 >entrada</glossterm
 > i retornar una <glossterm linkend="input-output"
 >sortida</glossterm
->. Fem una ullada a com es crea un nova ordre: <screen>
+>. Donem una ullada a com es crea una ordre nova: <screen>
 learn circle $x {
  repeat 36 {
   forward $x
@@ -2068,7 +2068,7 @@
 
 print faculty 5
 </screen
->En aquest exemple es crea un nova ordre anomenada <userinput
+>En aquest exemple es crea una ordre nova anomenada <userinput
 >faculty</userinput
 >. Si l'entrada d'aquesta ordre és <userinput
 >5</userinput
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/translator-guide.docbook 
new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/translator-guide.docbook
--- old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/translator-guide.docbook   
2018-01-09 01:55:00.000000000 +0100
+++ new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/translator-guide.docbook   
2018-02-06 01:08:10.000000000 +0100
@@ -4,7 +4,7 @@
 <para
 >Com probablement ja sabeu &turtlescript; és el llenguatge de programació de 
 >&kturtle;, es permet traduir-lo. Això elimina una barrera per a algunes 
 >persones, especialment per als estudiants més joves, en el seu esforç per 
 >entendre els conceptes bàsics de la programació.</para>
 <para
->Quan es tradueix &kturtle; a un nou idioma trobareu, a més de les cadenes de 
la interfície gràfica d'usuari, les ordres de programació, els exemples i els 
missatges d'error inclosos en els fitxers .pot estàndards utilitzats per a la 
traducció en el &kde;. Tot és traduït utilitzant el mètode de traducció normal 
en el &kde;, però, es recomana aprendre una mica sobre la forma de traducció 
(així com també llegir els comentaris del traductor).</para>
+>Quan es tradueix &kturtle; a un nou idioma trobareu, a més de les cadenes de 
la interfície gràfica d'usuari, les ordres de programació, els exemples i els 
missatges d'error inclosos en els fitxers .pot estàndards utilitzats per a la 
traducció en el &kde;. Tot és traduït utilitzant el mètode de traducció normal 
en el &kde;, però, es recomana aprendre una mica sobre la forma de traducció 
(així com llegir els comentaris del traductor).</para>
 <para
 >Si us plau, mireu <ulink url="http://edu.kde.org/kturtle/translator.php";
 >http://edu.kde.org/kturtle/translator.php</ulink
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/using-kturtle.docbook 
new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/using-kturtle.docbook
--- old/kturtle-17.12.1/po/ca/docs/kturtle/using-kturtle.docbook    
2018-01-09 01:55:00.000000000 +0100
+++ new/kturtle-17.12.2/po/ca/docs/kturtle/using-kturtle.docbook    
2018-02-06 01:08:10.000000000 +0100
@@ -786,7 +786,7 @@
 >Instrucció a instrucció</guimenuitem
 >. Quan la velocitat d'execució s'estableix a <guimenuitem
 >Velocitat màxima</guimenuitem
-> (per omissió) amb prou feines pot mantenir-se al dia amb el que està 
succeint. De vegades, aquest comportament es vol, però de vegades volem fer un 
seguiment de l'execució. En aquest últim cas voldreu establir la velocitat 
d'execució a <guimenuitem
+> (per omissió) amb prou feines pot mantenir-se al dia amb què està succeint. 
De vegades, aquest comportament es vol, però de vegades volem fer un seguiment 
de l'execució. En aquest últim cas voldreu establir la velocitat d'execució a 
<guimenuitem
 >Lenta</guimenuitem
 >, <guimenuitem
 >Més lenta</guimenuitem
@@ -1066,7 +1066,7 @@
 >print</userinput
 > (<userinput
 >imprimeix</userinput
->) en el vostre codi, i voleu llegir i saber el que diu el manual sobre 
aquesta ordre. Només cal moure el cursor sobre dita ordre i prémer la tecla 
<keysym
+>) en el vostre codi, i voleu llegir i saber el que diu el manual sobre 
aquesta ordre. Només cal moure el cursor sobre l'ordre i prémer la tecla <keysym
 >F2</keysym
 >. El manual mostrarà tota la informació sobre l'ordre <userinput
 >print</userinput
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kturtle-17.12.1/po/ca/kturtle.po 
new/kturtle-17.12.2/po/ca/kturtle.po
--- old/kturtle-17.12.1/po/ca/kturtle.po    2018-01-09 01:55:00.000000000 
+0100
+++ new/kturtle-17.12.2/po/ca/kturtle.po    2018-02-06 01:08:09.000000000 
+0100
@@ -1,17 +1,17 @@
 # Translation of kturtle.po to Catalan
-# Copyright (C) 2004-2017 This_file_is_part_of_KDE
+# Copyright (C) 2004-2018 This_file_is_part_of_KDE
 #
 # Albert Astals Cid <aa...@kde.org>, 2004, 2005.
 # David Gil <al016...@yahoo.es>, 2005.
 # Orestes Mas Casals <ores...@tsc.upc.edu>, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2014.
-# Josep Ma. Ferrer <txe...@gmail.com>, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017.
+# Josep Ma. Ferrer <txe...@gmail.com>, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018.
 # Antoni Bella Pérez <antonibel...@yahoo.com>, 2015, 2016, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kturtle\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-06-20 03:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-31 15:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-26 20:02+0100\n"
 "Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txe...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n...@kde.org>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -486,7 +486,7 @@
 #: interpreter/executer.cpp:798
 #, kde-format
 msgid "The result of an exponentiation was too large"
-msgstr "El resultat d'una exponenciació és massa gran"
+msgstr "El resultat d'una potenciació és massa gran"
 
 #: interpreter/executer.cpp:804
 #, kde-format
@@ -2175,24 +2175,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Message"
 msgstr "Missatge"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to overwrite %1?"
-#~ msgstr "Segur que voleu sobreescriure %1?"
-
-#~ msgid "Overwrite Existing File"
-#~ msgstr "Sobreescriu el fitxer existent"
-
-#~ msgid "&Overwrite"
-#~ msgstr "&Sobreescriu-lo"
-
-#~ msgid "Cannot read %1"
-#~ msgstr "No s'ha pogut llegir %1"
-
-#~ msgid "This button hides the Errors tab"
-#~ msgstr "Aquest botó oculta la pestanya dels errors"
-
-#~ msgid "&Quit"
-#~ msgstr "&Surt"
-
-#~ msgid "Internationalized string with an %1"
-#~ msgstr "Cadena internacionalitzada amb un %1"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kturtle-17.12.1/po/ca@valencia/kturtle.po 
new/kturtle-17.12.2/po/ca@valencia/kturtle.po
--- old/kturtle-17.12.1/po/ca@valencia/kturtle.po    2018-01-09 
01:55:00.000000000 +0100
+++ new/kturtle-17.12.2/po/ca@valencia/kturtle.po    2018-02-06 
01:08:09.000000000 +0100
@@ -1,17 +1,17 @@
 # Translation of kturtle.po to Catalan (Valencian)
-# Copyright (C) 2004-2017 This_file_is_part_of_KDE
+# Copyright (C) 2004-2018 This_file_is_part_of_KDE
 #
 # Albert Astals Cid <aa...@kde.org>, 2004, 2005.
 # David Gil <al016...@yahoo.es>, 2005.
 # Orestes Mas Casals <ores...@tsc.upc.edu>, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2014.
-# Josep Ma. Ferrer <txe...@gmail.com>, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017.
+# Josep Ma. Ferrer <txe...@gmail.com>, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018.
 # Antoni Bella Pérez <antonibel...@yahoo.com>, 2015, 2016, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kturtle\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-06-20 03:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-31 15:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-26 20:02+0100\n"
 "Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txe...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n...@kde.org>\n"
 "Language: ca@valencia\n"
@@ -486,7 +486,7 @@
 #: interpreter/executer.cpp:798
 #, kde-format
 msgid "The result of an exponentiation was too large"
-msgstr "El resultat d'una exponenciació és massa gran"
+msgstr "El resultat d'una potenciació és massa gran"
 
 #: interpreter/executer.cpp:804
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kturtle-17.12.1/po/tr/kturtle.po 
new/kturtle-17.12.2/po/tr/kturtle.po
--- old/kturtle-17.12.1/po/tr/kturtle.po    2018-01-09 01:55:00.000000000 
+0100
+++ new/kturtle-17.12.2/po/tr/kturtle.po    2018-02-06 01:08:10.000000000 
+0100
@@ -313,8 +313,10 @@
 msgid "The %2 command was called with %3 but only accepts 1 parameter."
 msgid_plural ""
 "The %2 command was called with %3 but only accepts %1 parameters."
-msgstr[0] "%2 komutu %3 ile çağrıldı ama bu komut sadece %1 parametre kabul 
eder."
-msgstr[1] "%2 komutu %3 ile çağrıldı ama bu komut sadece %1 parametre kabul 
eder."
+msgstr[0] ""
+"%2 komutu %3 ile çağrıldı ama bu komut sadece %1 parametre kabul eder."
+msgstr[1] ""
+"%2 komutu %3 ile çağrıldı ama bu komut sadece %1 parametre kabul eder."
 
 #: interpreter/executer.cpp:310
 #, kde-format
@@ -1501,7 +1503,8 @@
 #: mainwindow.cpp:220
 #, kde-format
 msgid "Export to HTML: Export the contents of the editor as HTML"
-msgstr "HTML Olarak Dışa Aktar: Düzenleyicinin içeriğini HTML olarak dışa 
aktar"
+msgstr ""
+"HTML Olarak Dışa Aktar: Düzenleyicinin içeriğini HTML olarak dışa aktar"
 
 #: mainwindow.cpp:224
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kturtle-17.12.1/po/zh_CN/kturtle.po 
new/kturtle-17.12.2/po/zh_CN/kturtle.po
--- old/kturtle-17.12.1/po/zh_CN/kturtle.po   2018-01-09 01:55:00.000000000 
+0100
+++ new/kturtle-17.12.2/po/zh_CN/kturtle.po   2018-02-06 01:08:10.000000000 
+0100
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-06-20 05:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:09-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-06-20 03:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:35-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to