Hello,

A large PDF export of a /23 subnet with 9971 results is not possible.

Doing a cat on the report.log from the tmp folder shows:

--------------------
 sudo cat /tmp/tmp.zGGqzDb0VU/report.log
This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.16 (TeX Live 2015/Debian) 
(preloaded format=pdflatex 2016.9.15)  19 SEP 2016 08:15
entering extended mode
 restricted \write18 enabled.
 %&-line parsing enabled.
**/tmp/tmp.zGGqzDb0VU/report.tex
(/tmp/tmp.zGGqzDb0VU/report.tex
LaTeX2e <2016/02/01>
Babel <3.9q> and hyphenation patterns for 3 language(s) loaded.
)
! Emergency stop.
<*> /tmp/tmp.zGGqzDb0VU/report.tex

*** (job aborted, no legal \end found)


Here is how much of TeX's memory you used:
 6 strings out of 494953
 208 string characters out of 6180977
 45171 words of memory out of 5000000
 3390 multiletter control sequences out of 15000+600000
 3640 words of font info for 14 fonts, out of 8000000 for 9000
 14 hyphenation exceptions out of 8191
 5i,0n,1p,1b,8s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,

--------------------

The file /tmp/tmp.zGGqzDb0VU/report.tex is 0kb.

sudo ls -lt /tmp/tmp.zGGqzDb0VU/
total 4
-rw------- 1 nobody nogroup 920 Sep 19 10:15 report.log
-rw------- 1 nobody nogroup   0 Sep 19 10:11 report.tex

What to do / where to look?

With kind regards,

Tijmen Schoemaker


  ________________________________
Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming 
hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is 
verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk 
van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht.
's Heeren Loo is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van 
elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen -maar niet beperkt 
tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van 
elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische 
berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor 
elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige 
programmatuur.
_______________________________________________
Openvas-discuss mailing list
Openvas-discuss@wald.intevation.org
https://lists.wald.intevation.org/cgi-bin/mailman/listinfo/openvas-discuss

Reply via email to