This might be memory limit or timeout?

Eero

2016-09-19 14:19 GMT+03:00 Schoemaker, Tijmen <
tijmen.schoema...@sheerenloo.nl>:

> Hello,
>
> A large PDF export of a /23 subnet with 9971 results is not possible.
>
> Doing a cat on the report.log from the tmp folder shows:
>
> --------------------
> sudo cat /tmp/tmp.zGGqzDb0VU/report.log
> This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.16 (TeX Live 2015/Debian)
> (preloaded format=pdflatex 2016.9.15)  19 SEP 2016 08:15
> entering extended mode
> restricted \write18 enabled.
> %&-line parsing enabled.
> **/tmp/tmp.zGGqzDb0VU/report.tex
> (/tmp/tmp.zGGqzDb0VU/report.tex
> LaTeX2e <2016/02/01>
> Babel <3.9q> and hyphenation patterns for 3 language(s) loaded.
> )
> ! Emergency stop.
> <*> /tmp/tmp.zGGqzDb0VU/report.tex
>
> *** (job aborted, no legal \end found)
>
>
> Here is how much of TeX's memory you used:
> 6 strings out of 494953
> 208 string characters out of 6180977
> 45171 words of memory out of 5000000
> 3390 multiletter control sequences out of 15000+600000
> 3640 words of font info for 14 fonts, out of 8000000 for 9000
> 14 hyphenation exceptions out of 8191
> 5i,0n,1p,1b,8s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,
>
> --------------------
>
> The file /tmp/tmp.zGGqzDb0VU/report.tex is 0kb.
>
> sudo ls -lt /tmp/tmp.zGGqzDb0VU/
> total 4
> -rw------- 1 nobody nogroup 920 Sep 19 10:15 report.log
> -rw------- 1 nobody nogroup   0 Sep 19 10:11 report.tex
>
> What to do / where to look?
>
> With kind regards,
>
> Tijmen Schoemaker
>
>
>
>
>
> *  ________________________________  *
> Disclaimer
>
> De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend
> bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n)
> toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan
> geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de
> bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen
> van een geheimhoudingsplicht.
> 's Heeren Loo is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het
> gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen
> -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of
> vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of
> manipulatie van elektronische berichten door derden of door
> programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en
> overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.
>
> _______________________________________________
> Openvas-discuss mailing list
> Openvas-discuss@wald.intevation.org
> https://lists.wald.intevation.org/cgi-bin/mailman/listinfo/openvas-discuss
>
_______________________________________________
Openvas-discuss mailing list
Openvas-discuss@wald.intevation.org
https://lists.wald.intevation.org/cgi-bin/mailman/listinfo/openvas-discuss

Reply via email to