Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152: Τροποποίηση της αριθμ. 
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) όπως 
ισχύει

Απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της 1ης Φεβρουαρίου 2018 και 
με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β 242/2018): Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή 
του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 
άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ. 
Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν 
ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ΄ 
οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια 
αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 242

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152

Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου» (Β΄ 1403) όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 
98).

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 
160).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων... και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» (Α΄ 114).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 210).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 55, 56 και 140 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

7. Την υπ΄ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου» (Β΄ 1403), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 
26884/ 15.12.2010 (Β΄ 1963), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036/31.1.2011 (Β΄ 302), 
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 4541/ 28.2.2011 (Β΄ 322), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 6713/24.3.2011 (Β΄ 
475), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.29891/29.12.2011 (Β΄ 3254), Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ. 
878/17.1.2013 (Β΄ 94), Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 21235/ 20.11.2013 (Β΄ 2957) αποφάσεις 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823/23.12.2013 (Β΄3274) απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 10205/12.6.2014 (Β΄ 1657) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

8. Την υπ΄ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.6.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
«Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (Β΄1040), όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε διαδοχικά από την υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/19046/24.9.2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ένταξη του 
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου - Κ.Ο.Τ.- στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» (Β΄ 
1614) και στη συνέχεια από την υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β7Φ.1/οικ.27547/2.12.2011 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»(Β΄2783).

9. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 832/09.04.2013) 
και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 44.

10. Την υπ΄ αριθμ. 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α)Τροποποίηση διατάξεων του 
«Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών 
Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013), μετονομασία του 
σε «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και 
κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση διατάξεων του «Κώδικα 
Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 
103/31.01.2012) και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 104/ 
31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν» (Β΄ 2773).

11. Τις υπ' αριθμ. 1/2017 και 11/2017 γνώμες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, 
οι οποίες διαβιβάστηκαν με τα υπ΄ αριθμ. Ο-66622/14.02.2017 και 
0-69841/23.11.2017 Έγγραφα της Αρχής αντίστοιχα.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε την τροποποίηση της αριθμ. 
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως εκπτώσεις του "Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου" ορίζονται οι εκπτώσεις 
που αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε ?/kWh

Κ.Ο.Τ. Α: 0,075
Κ.Ο.Τ. Β: 0,045

Η παραπάνω έκπτωση εφαρμόζεται στη χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας 
του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης προκύπτει 
αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση και 
ενημερώνει τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) για το ποσό της πραγματικής έκπτωσης (όπου πραγματική 
έκπτωση = χρέωση προμήθειας οικιακού τιμολογίου) που χορήγησε στους πελάτες 
του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι χρεώσεις του ισχύοντος οικιακού τιμολογίου 
του προμηθευτή και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία στους οικιακούς πελάτες, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που 
αφορούν στην απαλλαγή των δικαιούχων Κ.Ο.Τ. από μέρος ή το σύνολο ορισμένων 
κατηγοριών ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Ειδικά οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α απαλλάσσονται πλήρως και από τις χρεώσεις χρήσης 
συστήματος και από τις χρεώσεις χρήσης δικτύου για την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας εντός των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης του άρθρου 2.

Οι προμηθευτές που προσφέρουν στους πελάτες τους περισσότερα του ενός (1) 
οικιακά τιμολόγια επιλέγουν ελεύθερα το τιμολόγιο επί του οποίου θα εφαρμόσουν 
την έκπτωση του Κ.Ο.Τ.».

2. α) Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 διαγράφεται η εντός 
παρένθεσης φράση «(1500 ή 1700 kWh)».

β) Η περίπτωση γ΄ και τα επόμενα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως εξής: «γ. η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση (ημερήσια 120 
ημερών) βάσει καταμετρημένων ενδείξεων δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως 
ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2. Εάν υπάρχει υπέρβαση των 
τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε:

αα) για υπέρβαση άνω του 10%, και εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε 
ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια 
κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου, δεν εφαρμόζεται το 
Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο,

ββ) για υπέρβαση άνω του 10%, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια 
κυλιόμενη βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε 
κατηγορία δικαιούχου ή για υπέρβαση έως 10% εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για την 
κατανάλωση εντός των οριζόμενων ορίων και το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του 
προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις κλίμακες της συνολικής 
κατανάλωσης.

Για τον υπολογισμό της υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης κάθε κατηγορίας 
δικαιούχου δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει 
νυκτερινού τιμολογίου.

Σε περίπτωση δικαιούχου Κ.Ο.Τ. με μετρητή κατανάλωσης νυκτερινού ρεύματος:

ααα) Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυκτερινής κατανάλωσης βρίσκεται 
εντός των ορίων ημερήσιας κατανάλωσης του άρθρου 2 εφαρμόζεται και για τη 
νυχτερινή κατανάλωση η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι απαλλαγές από τις ρυθμιζόμενες 
χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ. όσο και του νυκτερινού τιμολογίου.

βββ) Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυκτερινής κατανάλωσης υπερβαίνει τα 
όρια ημερήσιας κατανάλωσης του άρθρου 2 η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι απαλλαγές 
από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ. όσο και του νυκτερινού τιμολογίου 
εφαρμόζονται για τη νυχτερινή κατανάλωση εντός των ως άνω ορίων και η 
υπερβάλλουσα νυχτερινή κατανάλωση τιμολογείται με το ισχύον οικιακό νυκτερινό 
τιμολόγιο του προμηθευτή με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης.

Για την εφαρμογή της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. επί της νυχτερινής κατανάλωσης, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, ως χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται η 
χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας του προμηθευτή.

Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στην περίπτωση β΄, τότε 
για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ.».


Άρθρο 2

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3, η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για 
ένα ολόκληρο έτος, δηλαδή για όλους τους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος 
αυτό και για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως τα αντίστοιχα όρια 
κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο παρόν άρθρο. 
Ειδικά για τους δικαιούχους που είτε οι ίδιοι, είτε μέλος ή μέλη του 
νοικοκυριού τους χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, η τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. μέχρι τα 
όρια της τετραμηνιαίας κατανάλωσης που προβλέπεται στον πίνακα της παραγράφου 
3, γίνεται ανεξαρτήτως υπέρβασης κατανάλωσης.

2. Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις για κάθε μία κατηγορία:

α) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α:

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Α πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια 
εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) 
και της κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 αυτού εκδοθείσας αριθμ. 
Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 (Β΄ 128) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του 
προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Β:

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Β πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

αα) Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς 
του άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και 
των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», 
ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς 
φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει 
από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του 
νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή 
η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, έως τα όρια του 
παρακάτω πίνακα:

Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 
2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής 
του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
Εισοδηματικό όριο: 9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα 
ανήλικο μέλος
Εισοδηματικό όριο: 13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή 
μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
Εισοδηματικό όριο: 15.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα 
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
Εισοδηματικό όριο: 18.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα 
και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
Εισοδηματικό όριο: 24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα 
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
Εισοδηματικό όριο: 27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται 
κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν 
ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ΄ 
οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια 
αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε 
επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 
31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο 
του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση 
του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 
άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και 
άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών 
συσκευών, η οποία παρέχεται κατ΄ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

ββ) Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς 
τους άρθρου 2 της Γ.Δ. 5οικ. 2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων 
και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική 
φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.I.A.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού 
φόρου, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 
180.000 ευρώ.

γγ) Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου 
πολυτελείας και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών 
αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς 
αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες 
εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις 
οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με 
οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

3. Τα όρια τετραμηνιαίας (120 ημερών) κατανάλωσης για τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. Α 
και Κ.Ο.Τ. Β είναι τα παρακάτω:

Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 2961- 
10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του 
προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 1.400 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα 
ανήλικο μέλος
Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 1.600 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή 
μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 1.700 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα 
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 1.800 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα 
και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 1.900 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα 
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 2.000 kWh

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται 
κατά 300 kWh.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν 
ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ΄ 
οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω όρια κατανάλωσης 
αυξάνονται κατά 600 kWh.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε 
επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 
kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του 
παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεση του 
περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω 
και κατά 600 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή 
άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η 
οποία παρέχεται κατ΄ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους».


Άρθρο 3

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Διαδικασία ένταξης στο Κ.Ο.Τ.

1. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του 
έτους, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος με τη χρήση 
των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (Α΄ 166) για τον καθορισμό της διαδικασίας 
υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξη τους 
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ενήλικο/ενήλικη υπόχρεο ή το/τη σύζυγο του/της 
υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, με την 
πρόσθετη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται την 
έκπτωση να είναι στο όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της. Σε περίπτωση που 
η παροχή δεν αντιστοιχεί στον/στην αιτούντα/αιτούσα ή το/τη σύζυγο του/της, 
πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. να 
ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να 
εκδίδεται στο όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της και να αναγράφει τη 
διεύθυνση της κύριας κατοικίας του.

Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση από τους αρμόδιους 
φορείς για όλα τα μέλη του νοικοκυριού των στοιχείων που δηλώνονται και 
πιστοποιούν την ένταξη σε κατηγορία δικαιούχου.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α.). και τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία 
αιτείται την έκπτωση. Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης και ο 
αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν.

Η ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω 
προκύπτει από τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος.

Ειδικά, για νοικοκυριά που στη σύνθεση τους περιλαμβάνουν και άτομο ή άτομα που 
έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης πρέπει επιπλέον να δηλώνεται ο αριθμός 
πρωτοκόλλου βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με 
την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής 
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς ή ο αριθμός πρωτοκόλλου 
βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο, στην περίπτωση που ο 
ασθενής είναι ανασφάλιστος. Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο 
της σχετικής βεβαίωσης και όλων των λοιπών σχετικών εγγράφων για όσο διάστημα 
είναι ενταγμένοι στο KOT και να τα προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. 
Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των 
δηλούμενων στοιχείων μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση 
υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο 
των μελών του νοικοκυριού. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επεξεργασία της 
αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους 
TAXISnet για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς. 
Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από όλα τα μέλη του νοικοκυριού που 
έχουν τέτοια υποχρέωση και η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει 
αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των 
διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά την αίτηση.

2. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο Κ.Ο.Τ. από την 
επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του ελέγχου και της αποστολής στον 
Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
Α.Ε.) από τους αρμόδιους φορείς των στοιχείων του δικαιούχου και ενημέρωσης για 
το ύψος της έκπτωσης, τα μέγιστα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης που δικαιούται 
αυτός και για το εάν στη σύνθεση του νοικοκυριού περιλαμβάνεται άτομο που έχει 
ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Εάν έχει προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πληροί 
τα κριτήρια τότε ο αιτών ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης 
του. Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το Κ.Ο.Τ. για μία μόνο παροχή.

3. Κατά την έκδοση του πρώτου, μετά την αρχική ένταξη δικαιούχου, 
εκκαθαριστικού λογαριασμού προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταμετρηθείσες 
kWh διαιρούνται με τον αριθμό των ημερών κατανάλωσης και η τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. 
εφαρμόζεται στις kWh που υπολογίζονται σύμφωνα με το γινόμενο της μέσης 
ημερήσιας κατανάλωσης κατά τα παραπάνω επί τον αριθμό των ημερών ένταξης. Ο 
ίδιος επιμερισμός τιμολόγησης εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις απένταξης ή 
μετάβασης δικαιούχου από την κατηγορία Κ.Ο.Τ. Α στην κατηγορία Κ.Ο.Τ. Β και 
αντίστροφα.

4. Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός 
ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της 
παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των 
προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ. Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος 
μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι 
προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το Κ.Ο.Τ. 
παύει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου. Υποβολή τροποποιητικής αίτησης για μετάβαση σε ευνοϊκότερο καθεστώς 
τιμολόγησης λόγω μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί μπορεί να υποβληθεί 
οποτεδήποτε εντός του έτους.

5. Σε κάθε περίπτωση ένταξης, μετάβασης σε άλλη κατηγορία ή αλλαγής προμηθευτή 
δικαιούχου Κ.Ο.Τ. η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ενημερώνει το αργότερο εντός δύο (2) 
εργάσιμων ημερών τον προμηθευτή που εκπροσωπεί τον δικαιούχο για την ημερομηνία 
της ένταξης, το ύψος της έκπτωσης, τα μέγιστα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης 
που δικαιούται αυτός και για το εάν στη σύνθεση του νοικοκυριού περιλαμβάνεται 
άτομο που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Σχετική ενημέρωση αποστέλλεται το 
αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών στον προμηθευτή και σε περίπτωση 
απένταξης δικαιούχου. Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. τηρεί Μητρώο των πελατών που 
εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ., προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου 
των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου».


Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η ένταξη δικαιούχων στο Κ.Ο.Τ. 
γίνεται με τα ισχύοντα κριτήρια και τη διαδικασία της Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 
28005/24.12.2010 (Β΄ 2015) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
«Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι 
αιτούντες για την ένταξη τους στο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚΑ1 
166/22.09.2010)».

2. Οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. και οι δικαιούχοι του Ειδικού Τιμολογίου Οικιακής 
Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση με βάση τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες που ορίζονται με την παρούσα. Αν πληρούν τα νέα κριτήρια 
εντάσσονται σε μία από τις νέες κατηγορίες. Αν δεν πληρούν τα κριτήρια ή δεν 
υποβάλλουν αίτηση απεντάσσονται αυτόματα την 30η Απριλίου 2018. Μέχρι την 
έγκριση της νέας αίτησης και το αργότερο ως την 30η Απριλίου, οι προμηθευτές 
τιμολογούν τους ως άνω δικαιούχους με Κ.Ο.Τ. Ι και II, όπως ίσχυαν πριν την 
τροποποίησή τους με την παρούσα, και με το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσεως 
για τις Πολύτεκνες Οικογένειες, αντίστοιχα. Κατά την έκδοση του πρώτου, μετά 
την αρχική νέα ένταξη ή απένταξη των ως άνω δικαιούχων, εκκαθαριστικού 
λογαριασμού προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταμετρηθείσες kWh διαιρούνται 
με τον αριθμό των ημερών κατανάλωσης και η τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. Α ή Β ή με το 
ισχύον οικιακό τιμολόγιο του προμηθευτή εφαρμόζεται στις kWh που υπολογίζονται 
σύμφωνα με το γινόμενο της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης κατά τα παραπάνω επί τον 
αριθμό των ημερών νέας ένταξης ή απένταξης, αντίστοιχα.


Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 2Α, 2Β και 3Α καταργούνται.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, η υπ' αριθμ. 
2153/3.4.1996 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων σχετικά με τα 
τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος οικιακής χρήσεως, η με αρ. 
Δ5ΗΛ/Β/Φ29/οικ.247/8.1.1996 οδηγία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση 
της απόφασης αυτής και η Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/22891/17.12.2004 (Β΄ 1908) «Ειδικό 
Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες» του Υπουργού 
Ανάπτυξης καταργούνται.


Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 15η Φεβρουαρίου
2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας 
 


 
 Κοινοποιήστε το στο Facebook twitter Εκτύπωση  
 
 
Αποστολή με e-mail  
 
 
Αποθήκευση  
 
 
Προηγούμενη σελίδα  Αρχή Σελίδας  Υποκατηγορίες 
 
Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες 
 
Προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και στην πληροφορία 
 
Συνταγματικά, Κοινωνικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα 
 
Παιδεία 
 
Αθλητισμός 
 
Εργασία 
 
Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά 

Κοινωνικές Παροχές 
 
Φορολογικά 
 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 
 
Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα Μενού Αρχική / 
 
Ε.Ο.Τ. / 
 
Επικαιρότητα / 

Νομοθεσία / 
 
Θέματα τυφλότητας / 
 
Πολιτισμός / 
 
Αθλητισμός / 
 
Επικοινωνία / 
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!  Το www.eoty.gr λειτουργεί μέσα απο 
την προσβάσιμη πλατφόρμα του 
 Συλλόγου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών  Di-net 1,56 
created by Thanasis Ilias 
 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση