Σου λέει πως όσα και να ειναι τα αμέα το ποσον ειναι 8000. Πάντως δεν 
απευθύνετε στους παρικούντες. Σπύρος

3 Φεβ 2018, 06:32, ο χρήστης «Νίκος Χαρίτος <nxari...@hol.gr>» έγραψε:

> καλημέρα! μας λέει εδώ, Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και 
> άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω 
> εισοδηματικά όρια αυξάνονται
> κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
> αν καταλαβαίνω αυτό που διαβάζω, τα 8000 ευρώ παραπάνω, δεν αυξάνονται αν τα 
> άτομα με αναπηρία είναι παραπάνω από ένα στο ίδιο νοικοκυριό. ορθώς δεν 
> κατάλαβα; τόσα νούμερα εδώ μου κουρκούτιαναν το κεφάλι.
> Νίκος.
> 
>> On 2/2/2018 7:39 μμ, skordilis-spyros wrote:
>> 
>> 
>> Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152: Τροποποίηση της αριθμ. 
>> Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
>> και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) 
>> όπως ισχύει
>> 
>> Απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της 1ης Φεβρουαρίου 2018 
>> και με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β 242/2018): Για νοικοκυριό που στη 
>> σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις 
>> εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ 
>> χιλιάδες (8.000) ευρώ. Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και 
>> άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών 
>> συσκευών, η οποία παρέχεται κατ΄ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, 
>> τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) 
>> ευρώ.
>> 
>> ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
>> ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
>> 
>> 1 Φεβρουαρίου 2018
>> 
>> ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
>> Αρ. Φύλλου 242
>> 
>> ΑΠΟΦΑΣΗ
>> 
>> Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152
>> 
>> Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού 
>> Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού 
>> Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) όπως ισχύει.
>> 
>> Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
>> 
>> Έχοντας υπόψη:
>> 
>> 1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
>> κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
>> «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
>> (Α΄ 98).
>> 
>> 2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 
>> 160).
>> 
>> 3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων... και του Υπουργείου 
>> Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
>> Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 114).
>> 
>> 4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
>> Υφυπουργών» (Α΄ 210).
>> 
>> 5. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 55, 56 και 140 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
>> 
>> 6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε 
>> και ισχύει.
>> 
>> 7. Την υπ΄ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού 
>> Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού 
>> Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 
>> Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 26884/ 15.12.2010 (Β΄ 1963), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036/31.1.2011 
>> (Β΄ 302), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 4541/ 28.2.2011 (Β΄ 322), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 
>> 6713/24.3.2011 (Β΄ 475), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.29891/29.12.2011 (Β΄ 3254), 
>> Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ. 878/17.1.2013 (Β΄ 94), Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 21235/ 
>> 20.11.2013 (Β΄ 2957) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
>> Κλιματικής Αλλαγής, την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823/23.12.2013 (Β΄3274) απόφαση 
>> του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
>> Αλλαγής και την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 10205/12.6.2014 (Β΄ 1657) του Υφυπουργού 
>> Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
>> 
>> 8. Την υπ΄ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.6.2007 απόφαση του Υπουργού 
>> Ανάπτυξης «Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (Β΄1040), όπως αυτή 
>> τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε διαδοχικά από την υπ' αριθμ. 
>> Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/19046/24.9.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
>> και Κλιματικής Αλλαγής «Ένταξη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου - Κ.Ο.Τ.- 
>> στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» (Β΄ 1614) και στη συνέχεια από την υπ' 
>> αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β7Φ.1/οικ.27547/2.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
>> Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
>> (ΥΚΩ)»(Β΄2783).
>> 
>> 9. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 832/09.04.2013) 
>> και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 44.
>> 
>> 10. Την υπ΄ αριθμ. 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α)Τροποποίηση διατάξεων 
>> του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
>> Προμηθευτών Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013), 
>> μετονομασία του σε «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής 
>> Εκκαθάρισης» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση διατάξεων 
>> του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
>> Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 103/31.01.2012) και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
>> Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 104/ 31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν» (Β΄ 
>> 2773).
>> 
>> 11. Τις υπ' αριθμ. 1/2017 και 11/2017 γνώμες της Ρυθμιστικής Αρχής 
>> Ενέργειας, οι οποίες διαβιβάστηκαν με τα υπ΄ αριθμ. Ο-66622/14.02.2017 και 
>> 0-69841/23.11.2017 Έγγραφα της Αρχής αντίστοιχα.
>> 
>> 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
>> στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε την τροποποίηση της αριθμ. 
>> Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
>> και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) 
>> ως ακολούθως:
>> 
>> Άρθρο 1
>> 
>> 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
>> 
>> «2. Ως εκπτώσεις του "Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου" ορίζονται οι εκπτώσεις 
>> που αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται και 
>> αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
>> 
>> ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
>> 
>> Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε ?/kWh
>> 
>> Κ.Ο.Τ. Α: 0,075
>> Κ.Ο.Τ. Β: 0,045
>> 
>> Η παραπάνω έκπτωση εφαρμόζεται στη χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση 
>> ημέρας του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης 
>> προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική 
>> χρέωση και ενημερώνει τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
>> Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) για το ποσό της πραγματικής 
>> έκπτωσης (όπου πραγματική έκπτωση = χρέωση προμήθειας οικιακού τιμολογίου) 
>> που χορήγησε στους πελάτες του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι χρεώσεις του 
>> ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του προμηθευτή και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις 
>> που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία στους οικιακούς πελάτες, με την 
>> επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην απαλλαγή των δικαιούχων 
>> Κ.Ο.Τ. από μέρος ή το σύνολο ορισμένων κατηγοριών ρυθμιζόμενων χρεώσεων.
>> 
>> Ειδικά οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α απαλλάσσονται πλήρως και από τις χρεώσεις 
>> χρήσης συστήματος και από τις χρεώσεις χρήσης δικτύου για την κατανάλωση 
>> ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης του άρθρου 2.
>> 
>> Οι προμηθευτές που προσφέρουν στους πελάτες τους περισσότερα του ενός (1) 
>> οικιακά τιμολόγια επιλέγουν ελεύθερα το τιμολόγιο επί του οποίου θα 
>> εφαρμόσουν την έκπτωση του Κ.Ο.Τ.».
>> 
>> 2. α) Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 διαγράφεται η εντός 
>> παρένθεσης φράση «(1500 ή 1700 kWh)».
>> 
>> β) Η περίπτωση γ΄ και τα επόμενα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 
>> αντικαθίσταται ως εξής: «γ. η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση (ημερήσια 120 
>> ημερών) βάσει καταμετρημένων ενδείξεων δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης 
>> όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2. Εάν υπάρχει 
>> υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε:
>> 
>> αα) για υπέρβαση άνω του 10%, και εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε 
>> ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια 
>> κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου, δεν εφαρμόζεται 
>> το Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο,
>> 
>> ββ) για υπέρβαση άνω του 10%, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε 
>> ετήσια κυλιόμενη βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται 
>> για κάθε κατηγορία δικαιούχου ή για υπέρβαση έως 10% εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. 
>> για την κατανάλωση εντός των οριζόμενων ορίων και το ισχύον οικιακό 
>> τιμολόγιο του προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις κλίμακες της 
>> συνολικής κατανάλωσης.
>> 
>> Για τον υπολογισμό της υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης κάθε κατηγορίας 
>> δικαιούχου δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει 
>> νυκτερινού τιμολογίου.
>> 
>> Σε περίπτωση δικαιούχου Κ.Ο.Τ. με μετρητή κατανάλωσης νυκτερινού ρεύματος:
>> 
>> ααα) Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυκτερινής κατανάλωσης βρίσκεται 
>> εντός των ορίων ημερήσιας κατανάλωσης του άρθρου 2 εφαρμόζεται και για τη 
>> νυχτερινή κατανάλωση η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι απαλλαγές από τις 
>> ρυθμιζόμενες χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ. όσο και του νυκτερινού τιμολογίου.
>> 
>> βββ) Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυκτερινής κατανάλωσης υπερβαίνει 
>> τα όρια ημερήσιας κατανάλωσης του άρθρου 2 η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι 
>> απαλλαγές από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ. όσο και του 
>> νυκτερινού τιμολογίου εφαρμόζονται για τη νυχτερινή κατανάλωση εντός των ως 
>> άνω ορίων και η υπερβάλλουσα νυχτερινή κατανάλωση τιμολογείται με το ισχύον 
>> οικιακό νυκτερινό τιμολόγιο του προμηθευτή με τις κλίμακες της συνολικής 
>> κατανάλωσης.
>> 
>> Για την εφαρμογή της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. επί της νυχτερινής κατανάλωσης, 
>> σύμφωνα με τα παραπάνω, ως χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται 
>> η χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας του προμηθευτή.
>> 
>> Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στην περίπτωση β΄, τότε 
>> για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ.».
>> 
>> 
>> Άρθρο 2
>> 
>> Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
>> 
>> «Άρθρο 2
>> Δικαιούχοι
>> 
>> 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3, η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για 
>> ένα ολόκληρο έτος, δηλαδή για όλους τους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος 
>> αυτό και για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως τα αντίστοιχα όρια 
>> κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο παρόν άρθρο. 
>> Ειδικά για τους δικαιούχους που είτε οι ίδιοι, είτε μέλος ή μέλη του 
>> νοικοκυριού τους χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, η τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. μέχρι 
>> τα όρια της τετραμηνιαίας κατανάλωσης που προβλέπεται στον πίνακα της 
>> παραγράφου 3, γίνεται ανεξαρτήτως υπέρβασης κατανάλωσης.
>> 
>> 2. Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
>> προϋποθέσεις για κάθε μία κατηγορία:
>> 
>> α) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α:
>> 
>> Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Α πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια 
>> εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) 
>> και της κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 αυτού εκδοθείσας αριθμ. 
>> Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 (Β΄ 128) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
>> Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
>> και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων 
>> εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως εκάστοτε 
>> ισχύει.
>> 
>> β) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Β:
>> 
>> Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Β πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 
>> κριτήρια:
>> 
>> αα) Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους 
>> ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός 
>> των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα 
>> Αλληλεγγύης», ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς 
>> φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό 
>> εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις 
>> φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η 
>> οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο 
>> προθεσμία υποβολής, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:
>> 
>> Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 
>> 2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων 
>> εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
>> 
>> Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
>> Εισοδηματικό όριο: 9.000 ευρώ
>> 
>> Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα 
>> ανήλικο μέλος
>> Εισοδηματικό όριο: 13.500 ευρώ
>> 
>> Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή 
>> μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
>> Εισοδηματικό όριο: 15.750 ευρώ
>> 
>> Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα 
>> μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
>> Εισοδηματικό όριο: 18.000 ευρώ
>> 
>> Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα 
>> και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
>> Εισοδηματικό όριο: 24.750 ευρώ
>> 
>> Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα 
>> ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
>> Εισοδηματικό όριο: 27.000 ευρώ
>> 
>> Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με 
>> αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια 
>> αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
>> 
>> Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν 
>> ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται 
>> κατ΄ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά 
>> όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
>> 
>> Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για 
>> κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού 
>> ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το 
>> ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό 
>> που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά 
>> τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση 
>> του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με 
>> χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ΄ οίκον και είναι απαραίτητη 
>> για τη ζωή τους.
>> 
>> ββ) Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους 
>> ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ. 5οικ. 2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός 
>> των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα 
>> Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική 
>> φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
>> Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη 
>> προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο 
>> νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 
>> ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
>> 
>> γγ) Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου 
>> πολυτελείας και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων 
>> σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, 
>> οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες 
>> εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις 
>> οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με 
>> οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.
>> 
>> 3. Τα όρια τετραμηνιαίας (120 ημερών) κατανάλωσης για τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. Α 
>> και Κ.Ο.Τ. Β είναι τα παρακάτω:
>> 
>> Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 2961- 
>> 10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής 
>> του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
>> 
>> Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
>> Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 1.400 kWh
>> 
>> Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα 
>> ανήλικο μέλος
>> Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 1.600 kWh
>> 
>> Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή 
>> μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
>> Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 1.700 kWh
>> 
>> Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα 
>> μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
>> Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 1.800 kWh
>> 
>> Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα 
>> και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
>> Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 1.900 kWh
>> 
>> Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα 
>> ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
>> Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 2.000 kWh
>> 
>> Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με 
>> αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης 
>> αυξάνονται κατά 300 kWh.
>> 
>> Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν 
>> ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται 
>> κατ΄ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω όρια 
>> κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.
>> 
>> Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε 
>> επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 
>> 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο 
>> του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεση 
>> του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 
>> και άνω και κατά 600 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και 
>> άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών 
>> συσκευών, η οποία παρέχεται κατ΄ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους».
>> 
>> 
>> Άρθρο 3
>> 
>> Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
>> 
>> «Άρθρο 3
>> Διαδικασία ένταξης στο Κ.Ο.Τ.
>> 
>> 1. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του 
>> έτους, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος με τη 
>> χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet 
>> της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.), κατά τα ειδικότερα 
>> οριζόμενα στην απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής 
>> Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που 
>> εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (Α΄ 166) για τον 
>> καθορισμό της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι 
>> αιτούντες για την ένταξη τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προμήθειας 
>> ηλεκτρικής ενέργειας.
>> 
>> Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ενήλικο/ενήλικη υπόχρεο ή το/τη σύζυγο 
>> του/της υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, με 
>> την πρόσθετη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται 
>> την έκπτωση να είναι στο όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της. Σε 
>> περίπτωση που η παροχή δεν αντιστοιχεί στον/στην αιτούντα/αιτούσα ή το/τη 
>> σύζυγο του/της, πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης για την ένταξη στο 
>> Κ.Ο.Τ. να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο 
>> λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της και να 
>> αναγράφει τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του.
>> 
>> Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση από τους αρμόδιους 
>> φορείς για όλα τα μέλη του νοικοκυριού των στοιχείων που δηλώνονται και 
>> πιστοποιούν την ένταξη σε κατηγορία δικαιούχου.
>> 
>> Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθμό 
>> Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
>> (Α.Μ.Κ.Α.). και τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία 
>> αιτείται την έκπτωση. Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές 
>> βάσεις δεδομένων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της 
>> αίτησης και ο αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν.
>> 
>> Η ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω 
>> προκύπτει από τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1 της δήλωσης 
>> φορολογίας εισοδήματος.
>> 
>> Ειδικά, για νοικοκυριά που στη σύνθεση τους περιλαμβάνουν και άτομο ή άτομα 
>> που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης πρέπει επιπλέον να δηλώνεται ο 
>> αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο 
>> ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄ οίκον χρήσης συσκευής 
>> μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς ή ο αριθμός 
>> πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο, στην 
>> περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος. Οι δικαιούχοι οφείλουν να 
>> διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης και όλων των λοιπών σχετικών 
>> εγγράφων για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στο KOT και να τα προσκομίζουν σε 
>> περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της 
>> βεβαίωσης και η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων μπορεί να ελεγχθεί από τις 
>> αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.
>> 
>> Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η 
>> αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του 
>> υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, 
>> για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την 
>> επεξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων 
>> μέσω των κωδικών τους TAXISnet για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται 
>> από τους αρμόδιους φορείς. Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από όλα 
>> τα μέλη του νοικοκυριού που έχουν τέτοια υποχρέωση και η συναίνεση όλων των 
>> φιλοξενούμενων ενηλίκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της 
>> υποβολής της αίτησης.
>> 
>> Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που δεν 
>> προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του 
>> αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά την 
>> αίτηση.
>> 
>> 2. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο Κ.Ο.Τ. από 
>> την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του ελέγχου και της αποστολής στον 
>> Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
>> (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) από τους αρμόδιους φορείς των στοιχείων του δικαιούχου 
>> και ενημέρωσης για το ύψος της έκπτωσης, τα μέγιστα όρια τετραμηνιαίας 
>> κατανάλωσης που δικαιούται αυτός και για το εάν στη σύνθεση του νοικοκυριού 
>> περιλαμβάνεται άτομο που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Εάν έχει 
>> προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πληροί τα κριτήρια τότε ο αιτών ενημερώνεται 
>> για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το 
>> Κ.Ο.Τ. για μία μόνο παροχή.
>> 
>> 3. Κατά την έκδοση του πρώτου, μετά την αρχική ένταξη δικαιούχου, 
>> εκκαθαριστικού λογαριασμού προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
>> καταμετρηθείσες kWh διαιρούνται με τον αριθμό των ημερών κατανάλωσης και η 
>> τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται στις kWh που υπολογίζονται σύμφωνα με το 
>> γινόμενο της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης κατά τα παραπάνω επί τον αριθμό των 
>> ημερών ένταξης. Ο ίδιος επιμερισμός τιμολόγησης εφαρμόζεται και σε 
>> περιπτώσεις απένταξης ή μετάβασης δικαιούχου από την κατηγορία Κ.Ο.Τ. Α στην 
>> κατηγορία Κ.Ο.Τ. Β και αντίστροφα.
>> 
>> 4. Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση 
>> εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή 
>> της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων 
>> φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των 
>> προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ. Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι 
>> πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος 
>> μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι 
>> προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το 
>> Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας του 
>> προηγούμενου εδαφίου. Υποβολή τροποποιητικής αίτησης για μετάβαση σε 
>> ευνοϊκότερο καθεστώς τιμολόγησης λόγω μεταβολής των στοιχείων που έχουν 
>> δηλωθεί μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του έτους.
>> 
>> 5. Σε κάθε περίπτωση ένταξης, μετάβασης σε άλλη κατηγορία ή αλλαγής 
>> προμηθευτή δικαιούχου Κ.Ο.Τ. η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ενημερώνει το αργότερο 
>> εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τον προμηθευτή που εκπροσωπεί τον δικαιούχο 
>> για την ημερομηνία της ένταξης, το ύψος της έκπτωσης, τα μέγιστα όρια 
>> τετραμηνιαίας κατανάλωσης που δικαιούται αυτός και για το εάν στη σύνθεση 
>> του νοικοκυριού περιλαμβάνεται άτομο που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. 
>> Σχετική ενημέρωση αποστέλλεται το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών 
>> στον προμηθευτή και σε περίπτωση απένταξης δικαιούχου. Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. 
>> τηρεί Μητρώο των πελατών που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ., προκειμένου να υπάρχει 
>> δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα 
>> αυτοματοποίησης του ελέγχου».
>> 
>> 
>> Άρθρο 4
>> Μεταβατικές διατάξεις
>> 
>> 1. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η ένταξη δικαιούχων στο 
>> Κ.Ο.Τ. γίνεται με τα ισχύοντα κριτήρια και τη διαδικασία της 
>> Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 28005/24.12.2010 (Β΄ 2015) απόφασης των Υπουργών 
>> Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας 
>> και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου 
>> στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξη τους στο «Κοινωνικό 
>> Οικιακό Τιμολόγιο» προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του 
>> ν. 3882/2010 (ΦΕΚΑ1 166/22.09.2010)».
>> 
>> 2. Οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. και οι δικαιούχοι του Ειδικού Τιμολογίου Οικιακής 
>> Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
>> απόφασης υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση με βάση τα κριτήρια και τις 
>> διαδικασίες που ορίζονται με την παρούσα. Αν πληρούν τα νέα κριτήρια 
>> εντάσσονται σε μία από τις νέες κατηγορίες. Αν δεν πληρούν τα κριτήρια ή δεν 
>> υποβάλλουν αίτηση απεντάσσονται αυτόματα την 30η Απριλίου 2018. Μέχρι την 
>> έγκριση της νέας αίτησης και το αργότερο ως την 30η Απριλίου, οι προμηθευτές 
>> τιμολογούν τους ως άνω δικαιούχους με Κ.Ο.Τ. Ι και II, όπως ίσχυαν πριν την 
>> τροποποίησή τους με την παρούσα, και με το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσεως 
>> για τις Πολύτεκνες Οικογένειες, αντίστοιχα. Κατά την έκδοση του πρώτου, μετά 
>> την αρχική νέα ένταξη ή απένταξη των ως άνω δικαιούχων, εκκαθαριστικού 
>> λογαριασμού προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταμετρηθείσες kWh 
>> διαιρούνται με τον αριθμό των ημερών κατανάλωσης και η τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. 
>> Α ή Β ή με το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του προμηθευτή εφαρμόζεται στις kWh 
>> που υπολογίζονται σύμφωνα με το γινόμενο της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης 
>> κατά τα παραπάνω επί τον αριθμό των ημερών νέας ένταξης ή απένταξης, 
>> αντίστοιχα.
>> 
>> 
>> Άρθρο 5
>> Καταργούμενες διατάξεις
>> 
>> 1. Τα άρθρα 2Α, 2Β και 3Α καταργούνται.
>> 
>> 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, η υπ' αριθμ. 
>> 2153/3.4.1996 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων σχετικά με τα 
>> τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος οικιακής χρήσεως, η με αρ. 
>> Δ5ΗΛ/Β/Φ29/οικ.247/8.1.1996 οδηγία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την 
>> υλοποίηση της απόφασης αυτής και η Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/22891/17.12.2004 (Β΄ 1908) 
>> «Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες» του 
>> Υπουργού Ανάπτυξης καταργούνται.
>> 
>> 
>> Άρθρο 6
>> 
>> Έναρξη ισχύος
>> 
>> Η απόφαση αυτή ισχύει από την 15η Φεβρουαρίου
>> 2018.
>> 
>> Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
>> Κυβερνήσεως.
>> 
>> Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2018
>> 
>> Ο Υπουργός
>> ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
>> 
>> 
>> Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> Κοινοποιήστε το στο Facebook twitter
>> 
>> 
>> 
>> Εκτύπωση
>>  Αποστολή με e-mail
>>  Αποθήκευση
>>  
>> 
>> 
>> 
>> Προηγούμενη σελίδα  Αρχή Σελίδας
>> 
>> 
>> 
>> Υποκατηγορίες
>>  Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες
>> Προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και στην πληροφορία
>> Συνταγματικά, Κοινωνικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα
>> Παιδεία
>> Αθλητισμός
>> Εργασία
>> Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά
>> 
>> Κοινωνικές Παροχές
>> Φορολογικά
>> Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
>> Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα
>> 
>> 
>> 
>> Μενού
>> 
>> 
>> 
>> Αρχική /
>>  Ε.Ο.Τ. /
>> Επικαιρότητα /
>> 
>> Νομοθεσία /
>> Θέματα τυφλότητας /
>> Πολιτισμός /
>> Αθλητισμός /
>> Επικοινωνία /
>> 
>> 
>> 
>> 
>> Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!  Το www.eoty.gr λειτουργεί μέσα απο 
>> την προσβάσιμη πλατφόρμα του
>> Συλλόγου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών  Di-net 1,56
>> created by Thanasis Ilias
>> ________
>> 
>> Orasi mailing list
>> για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
>> orasi-requ...@hostvis.net
>> και στο θέμα γράψτε unsubscribe
>> 
>> Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της 
>> λίστας στείλτε email στην διεύθυνση
>> Orasi@hostvis.net
>> 
>> διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
>> http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net
>> 
>> Για το αρχείο της λίστας
>> http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
>> Εναλλακτικό αρχείο:
>> http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
>> παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
>> http://www.freelists.org/archives/orasi
>> __________
>> NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
>> http://www.nvda-project.org/
>> _____________
>> Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
>> προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
>> ____________
> 
> ________
> 
> Orasi mailing list
> για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
> orasi-requ...@hostvis.net
> και στο θέμα γράψτε unsubscribe
> 
> Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
> στείλτε email στην διεύθυνση
> Orasi@hostvis.net
> 
> διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
> http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net
> 
> Για το αρχείο της λίστας
> http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
> Εναλλακτικό αρχείο:
> http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
> παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
> http://www.freelists.org/archives/orasi
> __________
> NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
> http://www.nvda-project.org/
> _____________
> Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
> προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
> ____________
 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση