Ahmad Mouri Sardarabadi wrote:

Salam,

Man darhale neveshtam yeseri barname baraye estefadeye shakhsiyam ke az opengl estefade mikonan. man tavasote freetype(2) toonestam ke bitmap fonto baraye render dar opengl bedast biyaram ama baraye inkar ehtiyaj be estfade az shomareye daghighe harh arf az Arabic Presentation Forms B unicode hastam. soalam ine ke chetor mitoonam az tarighe digeyi mamande pango ya har systeme digeyi betore mostaghim az utf-8 shomareye monasebe fonto dar Arabic Presentation Forms B bedast biyaram betori ke betonam mohtaviyate yek text ro az utf-8 dar opengl render konam.

maslan agar tabeye man
render_gl(char *font,const unichar *text);

man az g_utf8_get_char_validated baraye taghire fomat az utf-8 be unicode estefade mikonam. chegoone agar maslan texte man ba harfe che 0x0686 shoroomishe cheye aval 0xFB7C ro peyda konam?

omidvaram ke tozihatam baraye fahme moshkel kafi boode bahse.

Ammsa

PS. man dar zamine virayeshe text darin had kamelan bitajrobe hastam khaheshmandam ke dar soorate momken tozihat hamrah ba mesal bashand.


_______________________________________________
PersianComputing mailing list
PersianComputing@lists.sharif.edu
http://lists.sharif.edu/mailman/listinfo/persiancomputing

agar eshtebah nakonam xode unicode.org cenin service i midad.
_______________________________________________
PersianComputing mailing list
PersianComputing@lists.sharif.edu
http://lists.sharif.edu/mailman/listinfo/persiancomputing

Reply via email to