nilgun     Sat, 20 Dec 2008 05:21:45 +0000

Changed paths:
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/apache1.xml

Log:
add for sync with CVS

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/apache1.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/apache1.xml              (rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/apache1.xml  2008-12-20 05:21:45 UTC (rev 
217524)
@@ -0,0 +1,332 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision: 1.1 $ -->
+<!-- EN-Revision: 177246 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+  <sect1 xml:id="install.unix.apache" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"; 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink";>
+  <title>Unix sistemler ve Apache 1.3.x</title>
+  <para>
+   Bu bölümde, PHP'nin Unix platformlarında Apache kurulumlarına özgü
+   bilgilere ve ipuçlarına yer verilmiştir. <link
+   linkend="install.unix.apache2">Apache 2 ile ilgili bilgiler ve
+   ipuçları</link> ayrı bir sayfada verilmiştir.
+  </para>
+  <para>
+   Aşağıda, 10. şıkta kullanacağınız <command>configure</command> 
betiğinin
+   <link linkend="configure">temel yapılandırma seçenekleri</link>ni 
eklerde
+   bulabilirsiniz. Eklentilere özgü yapılandırma seçenekleri ise
+   eklentilerin kılavuzdaki belgelerinde bulunabilir. Örneklerde
+   yazılımların sürüm numaraları, belgeyi sürüm numarasına bağlı 
kılmamak
+   için 'xxx' ile gösterilmiştir. Siz bu çarpıların yerine kurduğunuz
+   paketlerin sürüm numaralarını yazacaksınız.
+  </para>
+
+  <example xml:id="install.unix.apache.example">
+   <title>- PHP'nin Paylaşımlı Apache Modülü olarak kurulumu</title>
+   <screen>
+<![CDATA[
+1. gunzip apache_xxx.tar.gz
+2. tar -xvf apache_xxx.tar
+3. gunzip php-xxx.tar.gz
+4. tar -xvf php-xxx.tar
+5. cd apache_xxx
+6. ./configure --prefix=/usr --enable-module=so
+7. make
+8. make install
+9. cd ../php-xxx
+
+10. Artık PHP'yi yapılandırabilirsiniz. Burada PHP'yi eklentileri
+  etkinleştiren çeşitli seçeneklerle özelleştirebilirsiniz. Olası
+  seçeneklerin listesini almak için ./configure --help komutunu
+  çalıştırabilirsiniz. Bu örnekte Apache 1 için MySQL destekli
+  basit bir yapılandırmaya yer verilmiştir. Ayrıca, apxs komutunun
+  bulunduğu yer de buradakinden farklı olabilir.
+
+   ./configure --with-mysql --with-apxs=/usr/bin/apxs
+
+11. make
+12. make install
+
+  Kurulumdan sonra yapılandırmanızı değiştirmek isterseniz son üç 
adımı
+  yinelemek yeterlidir. Yeni modülün etkili olması için tek ihtiyacınız
+  Apache'yi yeniden başlatmaktır. Apache'nin yeniden derlenmesine gerek
+  yoktur.
+
+  Aksi özellikle belirtilmedikçe 'make install' ile phpize gibi çeşitli 
PHP
+  araçları, PEAR, PHP CLI ve bir takım başka şeylerin de kurulumu 
yapılır.
+
+13. php.ini dosyanızı yapılandırın:
+
+   cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
+
+  PHP seçeneklerini ayarlamak için .ini dosyanızı düzenleyebilirsiniz. 
.ini
+  dosyanızın başka bir yerde durmasını istiyorsanız, 10. şıkta
+  --with-config-file-path=/başka/bir/yer seçeneği ile dosyanız için 
başka
+  bir yer belirtebilirsiniz.
+
+  php.ini-dist yerine php.ini-recommended (dağıtımın standart .ini 
dosyası
+  yerine önerilen yapılandırmalar dosyasını) kullanmayı tercih 
ederseniz,
+  değişiklik listesini okumayı ihmal etmeyin, çünkü bunlar PHP'nin
+  davranışını etkileyecektir.
+
+14. PHP modülünün yüklenmesi için httpd.conf dosyasını 
düzenlemelisiniz.
+  LoadModule yönergesinin değeri PHP modülünün sistemdeki yerini
+  göstermelidir. Yukarıdaki 'make install' bunu sizin yerinize yapmıştır
+  ama emin olmak için siz yine de bir bakın.
+
+  PHP 4 için:
+
+   LoadModule php4_module libexec/libphp4.so
+
+  PHP 5 için:
+
+   LoadModule php5_module libexec/libphp5.so
+
+15. httpd.conf'un AddModule bölümünde ClearModuleList yönergesinin altına
+  şunu ekleyin:
+
+  PHP 4 için:
+
+   AddModule mod_php4.c
+
+  PHP 5 için:
+
+   AddModule mod_php5.c
+
+16. Apache'ye belli dosya uzantılarını PHP uzantıları olarak ele 
almasını
+  söyleyin. Örneğin, .php uzantılı dosyaları Apache'nin PHP dosyaları
+  olarak ele almasını isteyebiliriz. Başka uzantıları da buraya
+  ekleyebilirsiniz. Bunları aralarında boşluk bırakarak aynı satıra
+  yazabilirsiniz. Biz örnek olsun diye .phtml uzantısını ekledik.
+
+   AddType application/x-httpd-php .php .phtml
+
+  PHP kaynak kodlarını renklendirilmiş olarak göstermek için .phps
+  uzantısını da yapılandırmanıza ekleyebilirsiniz. Bu, şöyle 
yapılır:
+
+   AddType application/x-httpd-php-source .phps
+
+17. Artık Apache'yi başlatabilirsiniz. Bunun için Apache'yi her zaman ki 
gibi
+  başlatmanız yetecektir. (Sunucunun bir HUP veya USR1 sinyali 
kullanılarak
+  yeniden yüklenmemesi için sunucunuzu yeniden başlatmadan önce
+  durdurmalısınız.)
+]]>
+   </screen>
+  </example>
+
+  <para>
+   PHP'yi bir duruk nesne olarak da kurabilirsiniz:
+  </para>
+
+  <example xml:id="install.unix.apache.example-static">
+   <title>- PHP'nin Duruk Apache Modülü olarak kurulumu</title>
+   <screen>
+<![CDATA[
+1. gunzip -c apache_1.3.x.tar.gz | tar xf -
+2. cd apache_1.3.x
+3. ./configure
+4. cd ..
+
+5. gunzip -c php-5.x.y.tar.gz | tar xf -
+6. cd php-5.x.y
+7. ./configure --with-mysql --with-apache=../apache_1.3.x
+8. make
+9. make install
+
+10. cd ../apache_1.3.x
+
+11. ./configure --prefix=/www --activate-module=src/modules/php5/libphp5.a
+  (Bu satırda bir hata yok! libphp5.a'nın henüz mevcut olmadığının
+  farkındayız. PHP derlenince mevcut olacak.)
+
+12. make
+  (Artık httpd çalıştırılabilirini Apache bin dizinine 
kopyalayabilirsiniz.
+  Apache'yi ilk defa kuruyorsanız bu komuttan sonra "make install" komutunu
+  da verin.)
+
+13. cd ../php-5.x.y
+14. cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
+
+15. PHP seçeneklerini ayarlamak için artık /usr/local/lib/php.ini 
dosyasını
+  düzenleyebilirsiniz. httpd.conf veya srm.conf dosyasını açıp şunu 
ekleyin:
+
+  AddType application/x-httpd-php .php
+]]>
+   </screen>
+   </example>
+   <note>
+   <para>
+    PHP 4 kurulumu için <literal>php-5</literal>'lerin yerine
+    <literal>php-4</literal> ve <literal>php5</literal>'lerin yerine
+    <literal>php4</literal> yazın.
+   </para>
+   </note>
+
+   <para>
+   Kullandığınız Unix türevine ve Apache kurulumuna bağlı olarak, 
sunucuyu
+   durdurmanın ve yeniden başlatmanın çeşitli yolları vardır. 
Aşağıda
+   farklı Unix/Apache kurulumları için sunucuyu yeniden başlatırkan
+   kullanılabilecek komutlara yer verilmiştir.
+   <literal>/bir/yer/</literal> yerine bu uygulamaların dosya sistemindeki
+   yerlerini yazınız.
+   </para>
+   <para>
+   <example>
+    <title>- Apache'yi yeniden başlatmak için örnek komutlar</title>
+    <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+1. Çeşitli Linux ve SysV türevleri için:
+/etc/rc.d/init.d/httpd restart
+
+2. apachectl betiği ile:
+/bir/yer/apachectl stop
+/bir/yer/apachectl start
+
+3. httpdctl ve httpsdctl (OpenSSL kullanarak), apachectl gibidir:
+/bir/yer/httpsdctl stop
+/bir/yer/httpsdctl start
+
+4. mod_ssl veya başka bir SSL sunucu kullanıyorsanız, elle durdurup
+başlatmanız gerekebilir:
+/bir/yer/apachectl stop
+/bir/yer/apachectl startssl
+]]>
+    </programlisting>
+   </example>
+   </para>
+   <para>
+   <code>apachectl</code> and <code>http(s)dctl</code>
+   çalıştırılabilirlerinin yerleri sık sık değişir. Sisteminizde
+   <literal>locate</literal>, <literal>whereis</literal>,
+   <literal>which</literal> gibi araçlar kuruluysa bunların yerlerini bu
+   araçları kullanarak öğrenebilirsiniz.
+   </para>
+
+   <para>
+   <emphasis>PHP'yi Apache için derlerken kullanılabilecek farklı
+   yapılandırma örnekleri:</emphasis>
+   <informalexample>
+    <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+./configure --with-apxs --with-pgsql
+]]>
+    </programlisting>
+   </informalexample>
+   </para>
+   <para>
+   Bu yapılandırmayla, Apache'nin &httpd.conf; dosyasında LoadModule
+   yönergesi ile Apache'ye yüklenebilecek şekilde bir
+   <filename>libphp5.so</filename> (veya PHP4 için
+   <filename>libphp4.so</filename>) paylaşımlı kütüphanesi 
oluşturulacak,
+   PostgreSQL desteği bu kütüphaneye gömülü olacaktır.
+   </para>
+   <para>
+   <informalexample>
+    <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+./configure --with-apxs --with-pgsql=shared
+]]>
+    </programlisting>
+   </informalexample>
+   </para>
+   <para>
+   Bu yapılandırmayla, Apache için bir <filename>libphp4.so</filename>
+   paylaşımlı kütüphanesi oluşturulacak fakat önceki örnekten 
farklı olarak
+   PostgreSQL desteği için <filename>pgsql.so</filename> adında ayrı bir
+   paylaşımlı kütüphane oluşturulacaktır. PHP'ye PostgreSQL 
desteğini,
+   eklentiyi &php.ini; içinde bir <code>extension</code> yönergesinde
+   belirterek veya doğrudan bir betik içinde <function>dl</function>
+   işlevini kullanarak verebilirsiniz.
+   </para>
+   <para>
+   <informalexample>
+    <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+./configure --with-apache=/bir/yer/apache_kaynak_paketi --with-pgsql
+]]>
+    </programlisting>
+   </informalexample>
+   </para>
+   <para>
+   Bu yapılandırmayla, bir <filename>libmodphp5.a</filename> 
kütüphanesi,
+   <filename>mod_php5.c</filename> diye bir dosya ve bunlara eşlik eden
+   bazı dosyalar oluşturulacak ve bunlar Apache kaynak ağacının 
altında
+   <literal>src/modules/php5</literal> dizinine kopyalanacaktır. Bundan
+   sonra Apache
+   <literal>--activate-module=src/modules/php5/libphp5.a</literal>
+   seçeneği kullanılarak derlendiğinde Apache
+   <filename>libphp5.a</filename> kütüphanesini oluşturacak (PHP 4 için 
5
+   yerine 4 yazın) ve onu <filename>httpd</filename> 
çalıştırılabiliri ile
+   duruk olarak ilintileyecektir. PostgreSQL desteği de doğrudan
+   <filename>httpd</filename> çalıştırılabiliri içinde olacaktır. 
Böylece
+   sonuçta tek bir <filename>httpd</filename> çalıştırılabiliri 
Apache ve
+   PHP'nin tamamını içerecektir.
+   </para>
+   <para>
+   <informalexample>
+    <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+./configure --with-apache=/bir/yer/apache_kaynak_paketi --with-pgsql=shared
+]]>
+    </programlisting>
+   </informalexample>
+   </para>
+   <para>
+   Yukarıdakinden farklı olarak PostgreSQL desteği, doğrudan sonuncu
+   <filename>httpd</filename> çalıştırılabiliri içinde değil, ayrı 
bir
+   <filename>pgsql.so</filename> paylaşımlı kütüphanesiyle &php.ini;
+   dosyası üzerinden veya doğrudan <function>dl</function> işlevi
+   kullanılarak PHP'ye yüklemek suretiyle elde edilecektir.
+   </para>
+   <para>
+   PHP'yi derlemek için seçtiğiniz her yolun getirileri olacağı gibi
+   götürüleri de olacaktır. Paylaşımlı nesne olarak derlemek, 
Apache'yi
+   ayrı olarak derleyip, PHP ile ilgili hiçbir şey için Apache'yi tekrar
+   derleme ihtiyacı duymamak demektir. PHP'yi Apache içinde (duruk 
yöntem)
+   derlerseniz PHP daha çabuk yüklenecek ve daha hızlı 
çalışacaktır. Bu
+   konularda daha ayrıntılı bilgi edinmek için Apache'nin <link
+   xlink:href="&url.apachedso;">DSO desteği</link> sayfasına bakınız.
+   </para>
+  <note>
+   <para>
+   Apache'nin öntanımlı &httpd.conf; dosyası şöyle bir bölümle 
gelmektedir:
+   <informalexample>
+    <programlisting role="apache-conf">
+<![CDATA[
+User nobody
+Group "#-1"
+]]>
+    </programlisting>
+   </informalexample>
+   Burada <code>Group</code> satırı, <literal>Group nogroup</literal> veya
+   <literal>Group daemon</literal> gibi bir satırla değiştirilmedikçe,
+   PHP dosyaları açamayacaktır.
+   </para>
+  </note>
+  <note>
+   <para>
+   <option role="configure">--with-apxs=/bir/yer/apxs</option> seçeneğini
+   kullanırken apxs'in kaynak paketindeki yerini değil, sisteminizde
+   kurulu olduğu yeri belirtmeye dikkat edin.
+   </para>
+  </note>
+  </sect1>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/apache1.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
  + native

-- 
PHP CVS Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to