nilgun     Sat, 20 Dec 2008 05:24:36 +0000

Changed paths:
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/apache2.xml

Log:
add for sync with CVS

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/apache2.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/apache2.xml              (rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/apache2.xml  2008-12-20 05:24:36 UTC (rev 
217525)
@@ -0,0 +1,196 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision$ -->
+<!-- EN-Revision: 177246 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+  <sect1 xml:id="install.unix.apache2" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"; 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink";>
+  <title>Unix sistemler ve Apache 2.0</title>
+  <para>
+   Bu bölüm Unix sistemlerde PHP'nin Apache 2.0'a kurulumu hakkında
+   bilgiler ve ipuçları içerir.
+  </para>
+
+  &warn.apache2.compat;
+
+  <para>
+   Apache 2.0 HTTP Sunucusu hakkında temel bir bilgi edinmek için mutlaka
+   <link xlink:href="&url.apache2.docs;">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0
+   Belgeleri</link>ne bakmanızı öneririz.
+  </para>
+
+  &install.snippet.apache2.compat;
+
+  <para>
+   <link xlink:href="&url.apache;">Apache 2.0</link>'ın en son sürümünü 
ve
+   buna uygun PHP sürümünü yukarıda bahsedilen yerlerden 
indirebilirsiniz.
+   Bu kısa kılavuz Apache 2.0 ve PHP hakkında sadece temel bilgi sağlar.
+   Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <link
+   xlink:href="&url.apache2.docs;">Apache HTTP Sunucusu Belgeleri</link>ne
+   bakınız. Kurulum talimatlarının sürüm numaralarından ötürü 
geçerliliğini
+   yitirmemesi için sürüm numaraları 'NN' şeklinde belirtilmiştir, siz
+   bunların yerine kurduğunuz sürümün sürüm numarasını 
yazacaksınız.
+  </para>
+  <example>
+   <title>- PHP'nin Paylaşımlı Apache 2 Modülü olarak kurulumu</title>
+   <screen>
+<![CDATA[
+1. gzip -d httpd-2_0_NN.tar.gz
+2. tar xvf httpd-2_0_NN.tar
+3. gunzip php-NN.tar.gz
+4. tar -xvf php-NN.tar
+5. cd httpd-2_0_NN
+6. ./configure --enable-so
+7. make
+8. make install
+
+  Böylece standart prefork MPM'si ve yüklenebilir modül desteği ile 
Apache
+  2.0.NN /usr/local/apache2 altına kurulmuş oldu. Kurulumu denemek için
+  Apache HTTP sunucusunu normal yollardan başlatabilirsiniz. Örnek:
+  /usr/local/apache2/bin/apachectl start
+  PHP yapılandırmasıyla çalıştırmak üzere şimdilik sunucuyu 
durduralım:
+  /usr/local/apache2/bin/apachectl stop.
+
+9. cd ../php-NN
+
+10. Artık PHP'yi yapılandırabiliriz. Hangi eklentilerin etkin olacağını
+  belirten çeşitli seçenekleri kullanarak PHP'yi özelleştirebilirsiniz.
+  Olası seçeneklerin listesini görmek için ./configure --help komutunu
+  kullanın. Bu örnekte Apache 2 ve MySQL ile basit bir yapılandırmaya
+  gideceğiz. Sizde apxs farklı bir yere kurulmuş olabilir, hatta ismi 
apxs2
+  bile olabilir.
+
+   ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-mysql
+
+11. make
+12. make install
+
+  Eğer kurulumdan sonra yapılandırmanızı değiştirmek isterseniz 
sadece son
+  üç adımı yinelemeniz yeterli olacaktır. Yeni modülün etkin 
olabilmesi
+  için Apache'yi yeniden başlatmanız gerekir. Apache'yi yeniden derlemeniz
+  gerekmez.
+
+  Aksi özellikle belirtilmedikçe 'make install' ile phpize gibi çeşitli 
PHP
+  araçları, PEAR, PHP CLI ve bir takım başka şeylerin de kurulumu 
yapılır.
+
+13. php.ini dosyanızı yapılandırın:
+
+  cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
+
+  PHP seçeneklerini ayarlamak için .ini dosyanızı düzenleyebilirsiniz. 
.ini
+  dosyanızın başka bir yerde durmasını istiyorsanız, 10. şıkta
+  --with-config-file-path=/başka/bir/yer seçeneği ile dosyanız için 
başka
+  bir yer belirtebilirsiniz.
+
+  php.ini-dist yerine php.ini-recommended (dağıtımın standart .ini 
dosyası
+  yerine önerilen yapılandırmalar dosyasını) kullanmayı tercih 
ederseniz,
+  değişiklik listesini okumayı ihmal etmeyin, çünkü bunlar PHP'nin
+  davranışını etkileyecektir.
+
+
+14. PHP modülünün yüklenmesi için httpd.conf dosyasını 
düzenlemelisiniz.
+  LoadModule yönergesinin değeri PHP modülünün sistemdeki yerini
+  göstermelidir. Yukarıdaki 'make install' bunu sizin yerinize yapmıştır
+  ama emin olmak için siz yine de bir bakın.
+
+  PHP 4 için:
+
+   LoadModule php4_module modules/libphp4.so
+
+  PHP 5 için:
+
+   LoadModule php5_module modules/libphp5.so
+
+15. Apache'ye belli dosya uzantılarını PHP uzantıları olarak ele 
almasını
+  söyleyin. Örneğin, .php uzantılı dosyaları Apache'nin PHP dosyaları
+  olarak ele almasını isteyebiliriz. Apache AddType yönergesini 
kullanmamak
+  suretiyle, PHP tarafından çalıştırılmak üzere istismar.php.jpg gibi
+  dosyaların oluşturulması ve yüklenmesi gibi tehlikeli durumlardan
+  kaçınmak isteyebilirsiniz. Biz örnek olsun diye .phtml uzantısını
+  ekledik. Başka uzantıları da buraya ekleyebilirsiniz. Bunları 
aralarında
+  boşluk bırakarak aynı satıra yazabilirsiniz.
+
+   <FilesMatch \.php$>
+     SetHandler application/x-httpd-php
+   </FilesMatch>
+
+  Veya .php, .php2, .php3, .php4, .php5, .php6 ve .phtml gibi dosyalar
+  dışında hiçbir dosyanın PHP tarafından çalıştırılmamasını 
şöyle
+  sağlayabilirsiniz:
+
+   <FilesMatch "\.ph(p[2-6]?|tml)$">
+     SetHandler application/x-httpd-php
+   </FilesMatch>
+
+  PHP kaynak kodlarını renklendirilmiş olarak göstermek için .phps
+  uzantısını da yapılandırmanıza ekleyebilirsiniz. Bu, şöyle 
yapılır:
+
+   <FilesMatch "\.phps$">
+     SetHandler application/x-httpd-php-source
+   </FilesMatch>
+
+16. Artık Apache'yi başlatabilirsiniz. Bunun için Apache'yi her zaman ki 
gibi
+  başlatmanız yetecektir:
+
+   /usr/local/apache2/bin/apachectl start
+
+     - VEYA -
+
+   service httpd restart
+
+]]>
+
+   </screen>
+   </example>
+  <para>
+   Yukarıdaki adımları izleyerek PHP'nin bir <literal>SAPI</literal> 
modülü
+   olarak çalıştığı bir Apache 2 HTTP sunucusuna sahip olursunuz. 
Apache ve
+   PHP için şüphesiz birçok farklı yapılandırma seçeneği vardır.
+   Yapılandırma seçeneklerinin listesi için her kaynak ağacında
+   <command>./configure --help</command> çalıştırabilirsiniz. Eğer 
Apache
+   2'nin çok evreli MPM'lerinden birini derlemek isterseniz
+   <filename>worker</filename> veya <filename>perchild</filename> MPM
+   modülünü etkin kılabililirsiniz. Bunu yapmak için 6. şıkta derleme
+   seçeneklerinize <option role="configure">--with-mpm=worker</option> veya
+   <option role="configure">--with-mpm=perchild</option> seçeneğini
+   ekleyebilirsiniz. Bunu yapmadan önce, bunun olası sonuçları hakkında
+   bilgi sahibi olmaya, azından ne gibi etkilerinin olacağını anlamaya
+   çalışın. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için Apache HTTP
+   sunucusunun belgelerinden <link xlink:href="&url.apache2.mpm;">Çok
+   Süreçlilik Modülleri (MPM'ler)</link> belgesini okuyunuz.
+  </para>
+  <note>
+   <para>
+   İçerik dili uzlaşımı kullanmak isterseniz
+   <link linkend="faq.installation.apache.multiviews">Apache MultiViews
+   SSS</link>'ine bakınız.
+   </para>
+  </note>
+  <note>
+   <para>
+   Apache'nin çok evreli bir sürümünü kurabilmek için sisteminizin
+   evreleri desteklemesi gerekir. Aynı durum PHP'nin deneysel Zend Thread
+   Safety (ZTS) motoru için de geçerlidir. Şüphesiz, evre desteği 
olmayan
+   eklentiler de kullanılamayacaktır. Bu bakımdan Apache'yi standart
+   <filename>prefork</filename> MPM'si ile derlemenizi öneriyoruz.
+   </para>
+  </note>
+  </sect1>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/apache2.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Revision

-- 
PHP CVS Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to