On 3/24/09 8:58 AM, "Per Jessen" <p...@computer.org> wrote:


> I can't reproduce that behaviour - I tried with ascii ('klop') and utf8
> ('Köhler') text. 

neither can i. if the mail systems don't screw it up, here's my test
strings:

  $strs = array(
    'Iñtërnâtiônàlizætiøn',
    'החמאס: רוצים להשלים את עסקת שליט במהירות האפשרית',
    'ايران لا ترى تغييرا في الموقف الأمريكي',
    '独・米で死傷者を出した銃の乱射事件',
    '國會預算處公布驚人的赤字數據後',
    '이며 세계 경제 회복에 걸림돌이 되고 있다',
    'В дагестанском лесном массиве южнее села Какашура',
    'นายประสิทธิ์ รุ่งสะอาด ปลัดเทศบาล รักษาการแทนนายกเทศมนตรี
ต.ท่าทองใหม่',
    'ભારતીય ટીમનો સુવર્ણ યુગ : કિવીઝમાં પણ કમાલ',
    'ཁམས་དཀར་མཛེས་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་',
    'Χιόνια, βροχές και θυελλώδεις άνεμοι συνθέτουν το',
    'Հայաստանում սկսվել է դատական համակարգի ձեւավորումը',
    'რუსეთი ასევე გეგმავს სამხედრო');

i created an array with 1000 repetitions of this array and imploded and
exploded it successfully.--
PHP General Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to