Pobre: TAMISHO PABURO
           Rico: TAKANOTA NAKASAKA
           Magico: TIRAGATO DAKASAKA
           Louco: SHUTAKOKO NAKARA
           Inteligente: KIKUKA BAKANA
          Veterinário: KURAGATO NAKASA
            Valente: TEBATO NAKARA
           Assaltante: FUGIRO NAKOMBI
          Acidentado: MASSARO MIAMOTO
             Ladrão: SUMIU KOTUTU
          Agredido: MISHUTARU NOSSAKU
             Medico: DOE EUKURO
            Porco: SOKAGA NAKAMA
             Bicha: EDEO NOMATO
          Travesti: SOKOME KUDEMASHO
            Romântico: NOKU TIAMO
            Corno: KOMERU MIAMADA


---------------------------------------------------------------------
Você tem email?? Que tal mudar gratuitamente para [EMAIL PROTECTED]?
Visite http://www.email.com.br e faça seu pedido. Esse email é seu!
---------------------------------------------------------------------

Responder a