This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

rubund-guest pushed a commit to branch master
in repository fyba.

commit 631152bdca78bf8d1b4316f51784f969f6e107b7
Author: Ruben Undheim <ruben.undh...@gmail.com>
Date:  Wed Aug 6 22:12:48 2014 +0200

  Translated more of the documentation
---
 doc/en_EN/fyba2.html | 570 +++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 283 insertions(+), 287 deletions(-)

diff --git a/doc/en_EN/fyba2.html b/doc/en_EN/fyba2.html
index 48ba1db..db88cea 100644
--- a/doc/en_EN/fyba2.html
+++ b/doc/en_EN/fyba2.html
@@ -600,52 +600,48 @@ SK_EntPnt_FYBA LC_BASEADM * LC_InqCurBase(void)
 <BIG><I><B>�pner og sjekker SOSI-fil</I></B></BIG><PRE>
 ==========================================================================
 Purpose:
-�pner en ny fil i aktuell base.
-Allokerer minne til ny filadministrasjonsblokk og initierer denne.
-�pner SOSI-filen og legger navn mm. inn i fil-adm.
-Leser hodet og tolker det inn i filtabellen.
-Hode blir ikke generert for nye filer. Dette kan lages med LC_PutGi, eller
-LC_NyttHode eller kopieres fra annen fil, og skrives med LC_WsGr
-eller LC_WxGr.
+Opens a new file in active base.
+Allocates memory for a new file administration block and initialises it.
+Opens the SOSI file and adds names etc into the file administration block.
+Reads the header and interprets it in the file table.
+The header is not generated for new files. It can be generated with LC_PutGi, 
or
+LC_NyttHode or copied from another file, and written with LC_WsGr or LC_WxGr.
 Parameters:
 Type  Name  I/O Explanation
 --------------------------------------------------------------------
-char  *fil    i  Filnavn inkl. sti og fil-type
-            (Hvis fil-type mangler forutsettes .SOS)
-short  sModus   i  Filmodus
-            LC_BASE_FRAMGR = Framgrunnsfil
-            LC_BASE_BAKGR = Bakgrunnsfil (Bare les)
-            LC_SEKV_LES  = Sekvensiell, les
-            LC_SEKV_SKRIV = Sekvensiell, skriv
-            LC_SEKV_UTVID = Sekvensiell, utvid gammel fil
-short  sNyIdx   i  Indeksgenerering:
-            LC_NY_IDX = Tvungen nygenerering 
-            LC_GML_IDX = Bruk gammel .idx hvis den er OK
-short  sVisStatus i Vis indeksoppbygging
-            LC_VIS_STATUS  = Vis status
-            LC_INGEN_STATUS = Ikke vis status
-LC_FILADM **pFil  u Peker til FilAdm blokk. 
-short *o_stat   u Detaljert �pningsstatus:
-             0: �pning og hode OK
-            >0: �pningsfeil feilmelding
-            -1: �pning OK, tom fil / ikke SOSI-fil
-            -2: Ikke �pnet, kan ikke bruke append p�
-              tom fil / ikke sosi-fil
-            -3: (LC_CANCEL): Ikke �pnet,
-              indeksoppbygging avbrutt med [Esc],
-              eller feil p� filen.
-            -4: (LC_DUBLIKAT): Filen er i basen fra f�r (pFil)
-            -5: (LC_OPPTATT): Filen er �pen i annet program 
-short  status   r �pningsstatus: UT_TRUE = OK
-                   UT_FALSE = Feil, (o_stat gir detalj)
-Bruk:
+char  *fil    i  Filename including path and file type
+            (If the file type is missing, it assumes .SOS) 
+short  sModus   i  File mode
+            LC_BASE_FRAMGR = Foreground file
+            LC_BASE_BAKGR = Background file (Only read)
+            LC_SEKV_LES  = Sequential, read
+            LC_SEKV_SKRIV = Sequential, write
+            LC_SEKV_UTVID = Sequential, expand old file
+short  sNyIdx   i  Index generation:
+            LC_NY_IDX = Forced new generation
+            LC_GML_IDX = Use old .idx if it is OK
+short  sVisStatus i Show the index
+            LC_VIS_STATUS  = Show status
+            LC_INGEN_STATUS = Hide status
+LC_FILADM **pFil  u Pointer to file administration block.
+short *o_stat   u Detailed open status:
+             0: Opening and header OK
+            >0: Error when opening
+            -1: Opening OK, empty file / not a SOSI file
+            -2: Not opened, append can not be used on
+              an empty file / not SOSI file
+            -3: (LC_CANCEL): Not opened,
+              index generation cancelled with [Esc].
+              or a file error.
+            -4: (LC_DUBLIKAT): The file is already in the base 
(pFil)
+            -5: (LC_OPPTATT): The file is opened in another program
+short  status   r Opening status: UT_TRUE = OK
+                   UT_FALSE = Error, (o_stat contains the 
details)
+Usage:
 ist=LC_OpenSos(fil,LC_BASE_FRAMGR,LC_NY_IDX,LC_VIS_STATUS,&pFil,&o_stat);
 ist=LC_OpenSos(fil,LC_SEKV_LES,LC_NY_IDX,LC_INGEN_STATUS,&pFil,&o_stat);
  ==========================================================================
 
-/// <summary><c>LC_OpenSos</c> �pner og sjekker SOSI-fil <c>FYBA</c> 
biblioteket.
-/// </summary>
-/// <param name="fil">Filnavn inkl. sti og fil-type (Hvis fil-type mangler 
forutsettes .SOS)</param>
 SK_EntPnt_FYBA short LC_OpenSos(const char *fil,short sModus,short 
sNyIdx,short sVisStatus,
                 LC_FILADM **pFil, short *o_stat)
 </PRE>
@@ -655,18 +651,18 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_OpenSos(const char *fil,short 
sModus,short sNyIdx,short
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_CloseSos"NAME="LC_CloseSos"></A><H2>LC_CloseSos</H2>
-<BIG><I><B>Steng SOSI-fil</I></B></BIG><PRE>
+<BIG><I><B>Close SOSI file</I></B></BIG><PRE>
 ==========================================================================
 Purpose:
-Stenger en SOSI-fil, og fjerner den fra basen.
+Closes a SOSI file, and removes it from the base.
 Parameters:
 Type    Name  I/O Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
-LC_FILADM *pFil   i  Peker til FilAdm-blokk
-short    s_stat i  Slutt-status
-            RESET_IDX = Fjern indeksfilene
-            SAVE_IDX = Lagrer indeksfilene.
-Bruk:
+LC_FILADM *pFil   i  Pointer to a filAdm-block
+short    s_stat i  End-status
+            RESET_IDX = Remove the index files
+            SAVE_IDX = Saves the index files
+Usage:
 LC_CloseSos(pFil,SAVE_IDX);
  ==========================================================================
 
@@ -678,15 +674,15 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_CloseSos(LC_FILADM *pFil,short 
s_stat)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_DelIdx"NAME="LC_DelIdx"></A><H2>LC_DelIdx</H2>
-<BIG><I><B>Sletter indeksfilene</I></B></BIG><PRE>
+<BIG><I><B>Delete the index files</I></B></BIG><PRE>
 ==========================================================================
 Purpose:
-Sletter indeksfilene for gitt SOSI-fil.
+Deletes the index files for a specified SOSI file
 Parameters:
 Type Name   I/O Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
-char *szSosFil i SOSI-filnavn
-Bruk:
+char *szSosFil i SOSI filename
+Usage:
 LC_DelIdx(szSosFil);
  ==========================================================================
 
@@ -698,20 +694,20 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_DelIdx(char *szSosFil)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_FcloseSos"NAME="LC_FcloseSos"></A><H2>LC_FcloseSos</H2>
-<BIG><I><B>Steng �pen SOSI-fil i filsystemet</I></B></BIG><PRE>
+<BIG><I><B>Close an opened SOSI file in the file system</I></B></BIG><PRE>
 ==========================================================================
 Purpose:
-Denne rutinen brukes til � sikre at en fil er oppdatert og stengt i 
filsystemet,
-slik at SOSI-filen kan leses fra andre program.
-OBS!
-Stenger bare filen i filsystemet.
-Filen er fortsatt �pen i basen.
-FYBA �pner automatisk filen p� nytt n�r det er behov for dette.
+This function is used to ensure that a file is updated and closed in the file 
system,
+such that the SOSI file can be read from another program.
+Note!
+Only closes the file in the file system.
+The file is still open in the base.
+FYBA will automatically reopen the file when it is needed.
 Parameters:
 Type    Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
-LC_FILADM *pFil   i  Peker til FilAdm-blokk
-Bruk:
+LC_FILADM *pFil   i  Pointer to FilAdm-block
+Usage:
 LC_FcloseSos(pFil);
 ==========================================================================
 
@@ -725,35 +721,35 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_FcloseSos(LC_FILADM *pFil)
 <BR>
 <BR>
 <BR>
-<A ID="O7"NAME="O7"></A><H1>7 Hjelpefunksjoner</H1>
+<A ID="O7"NAME="O7"></A><H1>7 Helper functions</H1>
 
 <BR>
 <BR>
 <BR>
-<A ID="O8"NAME="O8"></A><H2>7.1 Base og fil</H2>
+<A ID="O8"NAME="O8"></A><H2>7.1 Base og file</H2>
 <BR>
 <BR>
 <HR>
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_GetBaOm"NAME="LC_GetBaOm"></A><H2>LC_GetBaOm</H2>
-<BIG><I><B>Hent baseomr�de</I></B></BIG><PRE>
+<BIG><I><B>Get the base area</I></B></BIG><PRE>
 ==========================================================================
 Purpose:
-Henter baseomr�det for aktuell base (Sum av filhodene).
-Sekvensielle filer regnes ikke med.
+Gets the base area for the active base (Summary of the headers).
+Sequential files are not included.
 Parameters:
 Type      Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
-unsigned short usLag  i  Velg hvilke "lag" det skal s�kes i.
-               LC_FRAMGR og /eller LC_BAKGR
-               (Bruk "|" for � kombinere.)
-double    *nva   u  Nedre venstre �st
-double    *nvn   u  Nedre venstre nord
-double    *oha   u  �vre h�yre �st
-double    *ohn   u  �vre h�yre nord
-short     sStatus r  UT_TRUE=OK, UT_FALSE=ingen fil
-Bruk:
+unsigned short usLag  i  Choose which "layers" to be searched in.
+               LC_FRAMGR and /or LC_BAKGR
+               (Use "|" to combine.)
+double    *nva   u  Lower left east
+double    *nvn   u  Lower left north
+double    *oha   u  Upper right east
+double    *ohn   u  Upper right north
+short     sStatus r  UT_TRUE=OK, UT_FALSE=No file
+Usage:
 sStatus = LC_GetBaOm(LC_FRAMGR,&nva,&nvn,&oha,&ohn);
  ==========================================================================
 
@@ -780,7 +776,7 @@ double   nvn  u  Nedre venstre nord
 double   oha  u  �vre h�yre �st
 double   ohn  u  �vre h�yre nord
 short   ist  r  Status (UT_TRUE=OK, UT_FALSE=sekvensiell fil)
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_GetFiOm(pFil,&nva,&nvn,&oha,&ohn);
  ==========================================================================
 
@@ -801,7 +797,7 @@ Type    Name   I/O Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 char    fil_navn i  Filnavn
 LC_FILADM *pFil   r  Peker til FilAdm for filen. (NULL = ukjent fil)
-Bruk:
+Usage:
 pFil = LC_GetFiNr(fil_navn);
  ==========================================================================
 
@@ -825,7 +821,7 @@ Type    Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 LC_FILADM *pFil    i  Peker til FilAdm
 char    *fil_navn  r  Peker til filnavn 
-Bruk:
+Usage:
 fil_navn = LC_GetFiNa(pFil);
  ==========================================================================
 
@@ -853,7 +849,7 @@ short *psTegnsett u  Tegnsett, konstanter definert:
              TS_DECN7  = DEC norsk 7-bits
 short  sStatus   r  Status: UT_TRUE = Funnet
                 UT_FALSE = Ikke funnet
-Bruk:
+Usage:
   sStatus = LC_GetTegnsett(&sTegnsett);
 ==========================================================================
 
@@ -874,7 +870,7 @@ Type      Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 unsigned short *usLag  u  "Lag": LC_FRAMGR eller LC_BAKGR
 short      status  r  UT_TRUE = OK, UT_FALSE = Ingen aktuell gruppe
-Bruk:
+Usage:
   status = LC_InqLag(&usLag);
  ==========================================================================
 
@@ -895,7 +891,7 @@ Type      Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 LC_FILADM   *pFil   i  Filpeker
 unsigned short usLag  r  "Lag": LC_FRAMGR eller LC_BAKGR
-Bruk:
+Usage:
   usLag = LC_InqFilLag(pFil);
  ==========================================================================
 
@@ -916,7 +912,7 @@ Type      Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 LC_FILADM   *pFil   i  Filpeker
 unsigned short usLag  i  "Lag": LC_FRAMGR eller LC_BAKGR
-Bruk:
+Usage:
   LC_SetFilLag(pFil,LC_FRAMGR);
  ==========================================================================
 
@@ -937,7 +933,7 @@ Type    Name I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 LC_FILADM *pFil  i  Peker til FilAdm
 bgr    long  r  Gruppenummer
-Bruk:
+Usage:
 bgr = LC_FiLastGr(pFil);
  ==========================================================================
 
@@ -960,7 +956,7 @@ char  *fil   i  Filnavn inkl. sti og fil-type
           (Hvis fil-type mangler forutsettes .SOS)
 short  status r  Status: UT_TRUE = Filen er med i basen.
               UT_FALSE = Filen er IKKE med i basen.
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_ErFilBase(fil);
  ==========================================================================
 
@@ -981,7 +977,7 @@ Type  Name  I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------
 short  status r  Status: UT_TRUE = KOORDSYS er lik.
               UT_FALSE = KOORDSYS er IKKE lik.
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_ErKoordsysLik();
    =======================================================================
 
@@ -1002,7 +998,7 @@ Type  Name  I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------
 short  status r  Status: UT_TRUE = VERT-DATUM er lik.
               UT_FALSE = VERT-DATUM er IKKE lik.
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_ErVertdatumLik();
    =======================================================================
 
@@ -1028,7 +1024,7 @@ LC_FILADM  *pFil      i  Filpeker
 char    *pszBackupPath i  Katalognavn for lagring av backup.
 short    sStatus    r  UT_TRUE = OK
                 UT_FALSE = Feil.
-Bruk:
+Usage:
   sStatus = LC_Backup(pFil, szBackupPath);
  ==========================================================================
 
@@ -1054,7 +1050,7 @@ LC_FILADM *pFil   i  Fil det 
 char* pszNgisLag  r  NGIS-lag. 
              Tom streng = ..NGIS-LAG er ikke funnet
              "0" = Bare leseaksess (..NGIS-LAG 0)
-Bruk:
+Usage:
 pszNgisLag = LC_GetNgisLag(pFil);
  ==========================================================================
 
@@ -1091,7 +1087,7 @@ short    type  i  Filtypen som skal settes
               LC_FILTYPE_KIRKESOGN
               LC_FILTYPE_TETTSTED
               LC_FILTYPE_VALGKRETS
-Bruk:
+Usage:
 LC_SetFilType(pFil,type);
 =============================================================================
 
@@ -1126,7 +1122,7 @@ short    type  r  Filtypen som skal settes
               LC_FILTYPE_KIRKESOGN
               LC_FILTYPE_TETTSTED
               LC_FILTYPE_VALGKRETS
-Bruk:
+Usage:
 type = LC_GetFilType(pFil);
 =============================================================================
 
@@ -1153,7 +1149,7 @@ double  dN2   i
 double  dEnhet  i Enhet som skal brukes i sammenligningen
 bool   bErLike r Status: true = Samme koordinat 
               false = Ikke samme koordinat
-Bruk:
+Usage:
 bSammenfallende = LC_ErLik(dA1,dN1,dA2,dN2,dEnhet);
  ===========================================================================
 
@@ -1181,7 +1177,7 @@ double  dN2   i
 double  dEnhet  i Enhet som skal brukes i sammenligningen
 bool   bErLike r Status: true = Samme koordinat 
               false = Ikke samme koordinat
-Bruk:
+Usage:
 bSammenfallende = LC_ErLik(dA1,dN1,dA2,dN2,dEnhet);
  ===========================================================================
 
@@ -1201,7 +1197,7 @@ Parameters:
 Type Name   I/O Explanation
 ---------------------------------------------------------------------------
 bool bReferert r Det finnes referanser til gruppen
-Bruk:
+Usage:
 bReferert = LC_ErReferert();
 ===========================================================================
 
@@ -1227,7 +1223,7 @@ Type  Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 LC_BGR * pBgr   iu  Peker til gruppestruktur der gruppenummer lagres
 short  status  r  Status UT_TRUE=OK, UT_FALSE=ingen aktuell gruppe
-Bruk:
+Usage:
   status = LC_GetGrNr(&Bgr)
  ==========================================================================
 
@@ -1259,7 +1255,7 @@ short  *info  u  Diverse informasjon. En sum av f
            GI_SLETTA  = gruppen er sletta (merka som sletta)
            GI_READ_ONLY = gruppen kan ikke endres.
 short  gnavn  r  Gruppenavn. (Se under <A 
HREF="file:///LC_RxGr">LC_RxGr</A>)
-Bruk:
+Usage:
   gnavn = LC_GetGrPara(&ngi,&nko,&info);
  ==========================================================================
 
@@ -1292,7 +1288,7 @@ unsigned short *info u  Diverse informasjon. En sum av f
              GI_SLETTA  = gruppen er sletta (merka som sletta)
              GI_READ_ONLY = gruppen kan ikke endres.
 short      gnavn r  Gruppenavn. (Se under <A 
HREF="file:///LC_RxGr">LC_RxGr</A>)
-Bruk:
+Usage:
   gnavn = LC_GetGrParaBgr(pBgr,&ngi,&nko,&info,&snr);
  
=============================================================================
 
@@ -1313,7 +1309,7 @@ Type     Name  I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 LC_FILADM * *ppFil  u  Peker til FilAdm-peker
 short    status  r  UT_TRUE = OK, UT_FALSE = Ingen aktuell gruppe
-Bruk:
+Usage:
   status = LC_GetGrFi(&pFil);
  
=============================================================================
 
@@ -1337,7 +1333,7 @@ short sStatus  i  Kode for endring:
             END_UENDRA 0  Ikke endra
             END_KOPI  1  Endra ved totalkopi fra annen gruppe
             END_ENDRA  2  Endra ved normal Put fra program
-Bruk:
+Usage:
 LC_dg_SetEndringsstatus(END_KOPI);
 =============================================================================
 
@@ -1360,7 +1356,7 @@ Purpose:
 Legger inn et standard SOSI-filhode i ginfo i aktuell gruppe.
 Parameters:
   ingen
-Bruk:
+Usage:
   LC_NyttHode();
 ==========================================================================
 
@@ -1380,7 +1376,7 @@ Parameters:
 Type  Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 short  ist   r  status: UT_TRUE=OK, UT_FALSE=feil
-Bruk:
+Usage:
   ist = LC_TestHode();
 ==========================================================================
 
@@ -1405,7 +1401,7 @@ double *nv_n    u
 double *oh_a    u
 double *oh_n    u
 short  ist    r  status: UT_TRUE=OK, UT_FALSE=feil (navn er ikke 
funnet)
-Bruk:
+Usage:
   ist = LC_GetOmr(&nv_a,&nv_n,&oh_a,&oh_n);
 ==========================================================================
 
@@ -1432,7 +1428,7 @@ double  nv_n    i
 double  oh_a    i
 double  oh_n    i
 short  ist    r  status: UT_TRUE=OK, UT_FALSE=feil
-Bruk:
+Usage:
   ist = LC_PutOmr(nv_a,nv_n,oh_a,oh_n);
 ==========================================================================
 
@@ -1462,7 +1458,7 @@ double *enhet   u  Enhet
 double *enhet_h  u  ...ENHET-H
 double *enhet_d  u  ...ENHET-D
 short  ist    r  status: UT_TRUE=OK, UT_FALSE=feil (navn er ikke 
funnet)
-Bruk:
+Usage:
   ist = LC_GetTrans(&koosys,&origo_a,&origo_n,&enhet,&enhet_h,&enhet_d);
 ==========================================================================
 
@@ -1505,7 +1501,7 @@ unsigned short *pusMaske iu  [Inn] Styrer hvilke deler 
av TRANSPAR som skal he
                 LC_TR_VERTDELTA - Vert-delta
 LC_TRANSPAR *  pTrans  iu  Peker til struktur som skal motta ..TRANSPAR 
informasjonen.
 short      sStatus  r  Status: UT_TRUE=OK, UT_FALSE=feil (ikke funnet).
-Bruk:
+Usage:
 unsigned short usMaske = LC_TR_ALLT;
 LC_TRANSPAR Trans;
 ist = LC_GetTransEx(&usMaske,&Trans);
@@ -1537,7 +1533,7 @@ double  enhet   i  Enhet
 double  enhet_h  i  Enhet-H
 double  enhet_d  i  Enhet-D
 short  ngi    r  Antall GINFO-linjer etter oppdateringen.
-Bruk:
+Usage:
   ngi = LC_PutTrans(koosys,origo_a,origo_n,enhet,enhet_h,enhet_d);
 ==========================================================================
 
@@ -1592,7 +1588,7 @@ unsigned short usMaske i  Maske som styrer hvilke deler 
av TRANSPAR som brukt
               LC_TR_VERTDELTA - Vert-delta     
 LC_TRANSPAR *  pTrans  i  Peker til struktur med ..TRANSPAR informasjonen.
 short     ngi   r  Antall GINFO-linjer etter oppdateringen.
-Bruk:
+Usage:
 LC_TRANSPAR Trans;
 unsigned short usMaske = LC_TR_KOORDSYS | LC_TR_ORIGO | LC_TR_ENHET;
 Trans.sKoordsys = 32;
@@ -1637,7 +1633,7 @@ double  oh_a     i       
 double  oh_n     i
 short  sStatus    r  Status: UT_TRUE = Funnet
                   UT_FALSE = Ikke funnet
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = HO_New(fil,koosys,origo_a,origo_n,enhet,enhet_h-enhet_d,
         nv_a,nv_n,oh_a,oh_n);
 =============================================================================
@@ -1663,7 +1659,7 @@ char   *pszFil   i  Fullstendig filnavn
 UT_INT64 *sluttpos  u  Posisjon for .SLUTT
 short   ist     r  Status: UT_TRUE = OK
                 UT_FALSE = feil
-Bruk:
+Usage:
   ist = HO_TestSOSI(pszFil,&sluttpos);
 =============================================================================
 
@@ -1696,7 +1692,7 @@ long  *plHoydeNoyaktighet u Registreringsn
                 KVAL_NOY_UKJENT n�yaktighet er ukjent.
 short  ist        r Statusvariabel: UT_TRUE - OK, ..KVALITET er 
funnet
                        UT_FALSE - ikke funnet
-Bruk:
+Usage:
   ist = HO_GetKvalitet(fil,&sMetode,&lNoyaktighet,&sSynbarhet,
              &sHoydeMetode,&lHoydeNoyaktighet);
 =============================================================================
@@ -1726,7 +1722,7 @@ short *psTegnsett u  Tegnsett, konstanter definert:
              TS_DECN7  = DEC norsk 7-bits
 short  sStatus   r  Status: UT_TRUE = Funnet
                 UT_FALSE = Ikke funnet
-Bruk:
+Usage:
   sStatus = HO_GetTegnsett(pszFil,&sTegnsett);
 ==========================================================================
 
@@ -1755,7 +1751,7 @@ short  *sett_nr   i/u i: "Sett nummer"(linjenummer) 
for start s
               tilslaget.
 char  *para_peker  r  Peker til parameter-streng avslutta med '/0'.
              Hvis SOSI-navnet ikke er funnet returneres NULL.
-Bruk:
+Usage:
 para_peker = HO_GetVal(fil,sosi_navn,&sett_nr);
    
=============================================================================
 
@@ -1785,7 +1781,7 @@ double *enhet    u  ...ENHET
 double *enhet_h   u  ...ENHET-H
 double *enhet_d   u  ...ENHET-D
 short  sStatus   r  UT_TRUE, eller UT_FALSE.
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = HO_GetTrans(fil,&koosys,&origo_a,&origo_n,&enhet,&enhet_h,&enhet_d);
  
=============================================================================
 
@@ -1823,7 +1819,7 @@ unsigned short *pusMaske iu  [Inn] Styrer hvilke deler 
av TRANSPAR som skal he
                 LC_TR_VERTDELTA - Vert-delta
 LC_TRANSPAR *  pTrans  iu  Peker til struktur som skal motta ..TRANSPAR 
informasjonen.
 short      sStatus  r  Status: UT_TRUE=OK, UT_FALSE=feil (ikke funnet).
-Bruk:
+Usage:
 unsigned short usMaske = LC_TR_ALLT;
 LC_TRANSPAR Trans;
 ist = HO_GetTransEx("Test.sos",&usMaske,&Trans);
@@ -1850,7 +1846,7 @@ double *nv_n    u
 double *oh_a    u
 double *oh_n    u
 short  sStatus   r  UT_TRUE, eller UT_FALSE.
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = HO_GetOmr(pszFil,&nv_a,&nv_n,&oh_a,&oh_n);
    
=============================================================================
 
@@ -1880,7 +1876,7 @@ short *psTegnsett u  Tegnsett, konstanter definert:
 short  sStatus   r  Status: 0 = Ikke funnet
                 1 = Ett tegnsett funnet
                 2 = Flere tegnsett funnet
-Bruk:
+Usage:
   sStatus = HO_SjekkTegnsett(fpek,tegnsett);
 =============================================================================
 
@@ -1919,7 +1915,7 @@ LC_BGR *   pBgr  iu  Tildelt gruppenummer i basen
 long    snr   u  Tildelt serienummer
 gnavn    short  r  Gruppenavn. (Se under <A 
HREF="file:///LC_RxGr">LC_RxGr</A>)
             INGEN_GRUPPE hvis det ikke er opprettet noen ny 
gruppe.
-Bruk:
+Usage:
 gnavn = LC_NyGr (pFil,sosi,&Bgr,&snr);
  
=============================================================================
 
@@ -1990,7 +1986,7 @@ short gnavn   r  Gruppenavn - F
                   L_SYMBOL  =  (.SYMBOL) 
                   L_HODE   =  (.HODE)    
                   
-Bruk:
+Usage:
   gnavn = LC_RxGr(&Bgr,LES_OPTIMALT,&ngi,&nko,&info);
   if (info & GI_PINFO)    (gruppen har PINFO)
     ;
@@ -2021,7 +2017,7 @@ short k_stat  i  Skrivemetode: F
           SKRIV_SOSI   = Skriv direkte til SOSI-filen
 short status  r  Status: UT_TRUE = OK
              UT_FALSE = Ikke utf�rt, pga. feil.
-Bruk:
+Usage:
 LC_WxGr(k_stat)
  ==========================================================================
 
@@ -2071,7 +2067,7 @@ unsigned short *info  u  Diverse informasjon. En 
"sum" av f
             GI_READ_ONLY = gruppen kan ikke endres.
 long       gml_snr u  Serienummer gruppen hadde p� ekstern fil
 short      gnavn  r  Gruppenavn. (Se under <A 
HREF="file:///LC_RxGr">LC_RxGr</A>)
-Bruk:
+Usage:
   gnavn = LC_RsGr(&rstat,pFil,&ngi,&nko,&info,&gml_snr);
   if (info & GI_PINFO)    (gruppen har PINFO)
     ;
@@ -2111,7 +2107,7 @@ unsigned short *info  u  Diverse informasjon. En 
"sum" av f
             GI_REF  = gruppen har referanser (.. :n)
             GI_OY_REF= gruppen har referanser med �y
 short      gnavn  r  Gruppenavn. (Se under <A 
HREF="file:///LC_RxGr">LC_RxGr</A>)
-Bruk:
+Usage:
   gnavn = LC_RsHode(pFil,&ngi,&nko,&info);
  
=============================================================================
 
@@ -2131,7 +2127,7 @@ Parameters:
 Type    Name I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 LC_FILADM *pFil  i  Peker til FilAdm
-Bruk:
+Usage:
 LC_WsGr(pFil);
  
=============================================================================
 
@@ -2155,7 +2151,7 @@ long    fra_punkt i  Punktnummer for f
              (Lovlig: 1 <= fra_punkt <= nko)
 long    antall  i  Antall koordinatlinjer som skal skrives.
              (Lovlig: 0 <= antall <= nko)
-Bruk:
+Usage:
 LC_WsGrPart(pFil,fra_punkt,antall);
  ==========================================================================
 
@@ -2184,7 +2180,7 @@ Type    Name   I/O  Explanation
 LC_FILADM *pFil    i  Peker til FilAdm
 short   oppdatert r  Skrivestatus (1=OK, 0=Det er ikke plass
                     til � skrive hodet)
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_EndreHode(pFil);
  
=============================================================================
 
@@ -2218,7 +2214,7 @@ Type  Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 short sStatus r  Status: UT_TRUE = OK
                UT_FALSE = feil, ikke sletta
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = LC_DelGr();
  ==========================================================================
 
@@ -2243,7 +2239,7 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_DelGr(void)
 Purpose:
 Skriver gruppene som ligger i skrivek� ut til SOSI-fil.
 Parameters: ingen
-Bruk:
+Usage:
 LC_Save();
  ==========================================================================
 
@@ -2283,7 +2279,7 @@ short  linje  i  Linjenummer linjen skal skytes inn 
forran.
            (Lovlig: 1 til ngi+1)
 short  antall  i  Antall linjer som skal skytest inn.
 short  ngi   r  Antall GINFO-linjer i gruppen etter innskuddet.
-Bruk:
+Usage:
 ngi = LC_InsGiL(linje, antall);
  
=============================================================================
 
@@ -2304,7 +2300,7 @@ Type   Name  I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 short  ngi   r  Antall GINFO-linjer i gruppen etter utvidelsen.
            (Linjenumret p� den tilf�yde linjen.)
-Bruk:
+Usage:
 ngi = LC_AppGiL();
  
=============================================================================
 
@@ -2327,7 +2323,7 @@ long  linje  i  Linjenummer linjen skal skytes inn 
forran.
            (Lovlig: 1 til nko+1)
 long  antall  i  Antall linjer som skal skytest inn.
 long  nko   r  Antall koordinater i gruppen etter innskuddet.
-Bruk:
+Usage:
 nko = LC_InsKoL(linje, antall);
  ==========================================================================
 
@@ -2347,7 +2343,7 @@ Parameters:
 Type   Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 long  nko   r  Antall koordinater i gruppen etter utvidelsen.
-Bruk:
+Usage:
 nko = LC_AppKoL();
  ==========================================================================
 
@@ -2370,7 +2366,7 @@ short  linje  i  F
            (Lovlig: 2 til ngi)
 short  antall  i  Antall linjer som skal fjernes.
 short  ngi   r  Antall GINFO-linjer i gruppen etter setting.
-Bruk:
+Usage:
 ngi = LC_DelGiL(linje, antall);
  
=============================================================================
 
@@ -2393,7 +2389,7 @@ long  linje  i  F
            (Lovlig: 1 til nko)
 long  antall  i  Antall linjer som skal fjernes.(Max resten av gruppen)
 long  nko   r  Antall koordinater i gruppen etter blanking.
-Bruk:
+Usage:
 nko = LC_DelKoL(linje, antall);
  
=============================================================================
 
@@ -2451,7 +2447,7 @@ short  ngi   u  Antall linjer GINFO
 long   nko   u  Antall koordinater
 unsigned short  info   u  Diverse informasjon. (Se under <A 
HREF="file:///LC_RxGr">LC_RxGr</A>)
 short  gnavn  r  Gruppenavn. (Se under <A 
HREF="file:///LC_RxGr">LC_RxGr</A>)
-Bruk:
+Usage:
   gnavn = LC_CopyGr(&Bgr,ngis,&ngi,&nko,&info)
  ==========================================================================
 
@@ -2486,7 +2482,7 @@ short  ngi    u  Antall GINFO-linjer
 long  nko    u  Antall koordinater
 short  info   u  Diverse informasjon. (Se under <A 
HREF="file:///LC_RxGr">LC_RxGr</A>)
 short  sStatus  r  Status: UT_TRUE=OK, UT_FALSE=ikke utf�rt.
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = LC_CopyCoord(bgr,retning,til_linje,&ngi,&nko,&info);
  
=============================================================================
 
@@ -2518,7 +2514,7 @@ Type   Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 short  lin_nr  i  Linjenummer i GINFO  (1 er f�rste linje)
 char   *ginfo  i  GINFO-streng avslutta med '/0'
-Bruk:
+Usage:
 LC_PutGi(lin_nr,ginfo);
    
==========================================================================
 
@@ -2543,7 +2539,7 @@ char   sosi_navn  i  Sosi-navn det skal legges inn 
verdi til
 char   verdi    i  Streng som skal legges inn.
 short  *linje_nr   u  Linjenummer for endringen.
 short  ngi     r  Ant. ginfo-linjer etter endringen.
-Bruk:
+Usage:
 ngi = LC_PutGP(sosi_navn,verdi,&linje_nr);
  ==========================================================================
 
@@ -2567,7 +2563,7 @@ char   sosi_navn  i  Sosi-navn det skal legges inn 
verdi til
 char   verdi    i  Streng som skal legges inn.
 short  *linje_nr   u  Linjenummer for endringen.
 short  ngi     r  Ant. ginfo-linjer etter endringen.
-Bruk:
+Usage:
 ngi = LC_AppGP(sosi_navn,verdi,&linje_nr);
  ==========================================================================
 
@@ -2592,7 +2588,7 @@ short  linje_nr   i  Linjenummer som skal endres.
 char   sosi_navn  i  Sosi-navn det skal legges inn verdi til
 char   verdi    i  Streng som skall legges inn
 short  ist     r  1=ok, 0=navnet er ikke funnet
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_UpdateGP(linje_nr,sosi_navn,verdi);
  ==========================================================================
 
@@ -2621,7 +2617,7 @@ double   enhet  i  Grunnriss-enhet
 double   enhet_h i  H�yde-enhet
 double   enhet_d i  Dybde-enhet
 ngi     short  r  Antall GINFO-linjer etter oppdatering
-Bruk:
+Usage:
 ngi = LC_UpdateGiEnhet(pFil,enhet,enhet_h,enhet_d);
  ==========================================================================
 
@@ -2649,7 +2645,7 @@ short   sSynbarhet    i Synbarhet i ..KVALITET
 short   sHoydeMetode   i H�ydeMetode i ..KVALITET
 long    lHoydeNoyaktighet i H�ydeN�yaktighet i ..KVALITET
 short   ngi        r Antall linjer i ginfo.
-Bruk:
+Usage:
   ngi = LC_UpdateGiKvalitet(pFil,sMetode,lNoyaktighet,sSynbarhet,
                sHoydeMetode,lHoydeNoyaktighet);
 ==========================================================================
@@ -2680,7 +2676,7 @@ short    sHoydeMetode   i H
 long    lHoydeNoyaktighet i H�ydeN�yaktighet i ..KVALITET
 short    sStatus      r UT_TRUE = OK,
                 UT_FALSE = ikke utf�rt (for lite plass 
tilgjengelig)
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = LC_UpdatePiKvalitet(pFil,pnr,sMetode,lNoyaktighet,sSynbarhet,
                sHoydeMetode,lHoydeNoyaktighet)
 ==========================================================================
@@ -2707,7 +2703,7 @@ endring short  i  Kode for endring:
            O_GINFO  (0) = Oppdater interne tabeller i fht. GINFO
            O_ENDRET (1) = Merk for endret og oppdat. tab.
            O_SLETTET (2) = Merk for slettet og oppdat. tab.
-Bruk:
+Usage:
 LC_OppdaterEndret(O_ENDRET);
 =============================================================================
 
@@ -2728,7 +2724,7 @@ Type   Name       I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 char  *pszEgenskapName  i  SOSI-navn som skal slettes
 short  ngi        r  Antall GINFO-linjer i gruppen etter setting
-Bruk:
+Usage:
 ngi = LC_DelGiName("..RADIUS");
  ==========================================================================
 
@@ -2749,7 +2745,7 @@ Type   Name   I/O  Merknad
 -------------------------------------------------------------
 char  *pszGinfo  i  Streng med egenskapsnavn i starten
 short  sNivo   r  Antall prikker 
-Bruk:
+Usage:
 sNivo = LC_FinnNivo(pszGinfo);
  ================================================================
 
@@ -2774,7 +2770,7 @@ Parameters:
 Type   Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 long   snr   i  Serienummer
-Bruk:
+Usage:
 LC_PutSn(snr);
  ==========================================================================
 
@@ -2800,7 +2796,7 @@ long   ref_array i  Gruppenummer for refererte 
grupper.
               SLUTT_OY = -9999999L = Slutt �y.
 long   ant_ref  i  Antall linjer i ref_array.
 short  *ngi    r  Antall linjer GINFO
-Bruk:
+Usage:
   ngi = LC_PutRef(ref_array,ant_ref);
 ==========================================================================
 
@@ -2827,7 +2823,7 @@ Type  Name   I/O  Explanation
 long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f�rste punkt)
 double aust    i  �st-koordinat i meter i terreng
 double nord    i  Nord-koordinat i meter i terreng
-Bruk:
+Usage:
 LC_PutTK(punkt_nr,aust,nord);
  ==========================================================================
 
@@ -2850,7 +2846,7 @@ long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f
 double hoyde   i  H�yde i meter i terreng. Konstanten
             HOYDE_MANGLER (-999.999) angir at punktet ikke
             har h�ydeverdi.
-Bruk:
+Usage:
 LC_PutTH(punkt_nr,hoyde);
  ==========================================================================
 
@@ -2873,7 +2869,7 @@ long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f
 double hoyde   i  Dybde i meter i terreng. Konstanten
             HOYDE_MANGLER (-999.999) angir at punktet ikke
             har dybdeverdi.
-Bruk:
+Usage:
 LC_PutTD(punkt_nr,dybde);
  ==========================================================================
 
@@ -2901,7 +2897,7 @@ Type  Name   I/O  Explanation
 long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f�rste punkt)
 short  kp     i  Knutepunkt (lovlig verdi 0 - SHRT_MAX)
             kp == 0 fjerner knutepunkt.
-Bruk:
+Usage:
 LC_PutKp(punkt_nr,kp);
  ==========================================================================
 
@@ -2933,7 +2929,7 @@ char  *pinfo   i  PINFO-streng som skal legges inn
             (Knutepunkt regnes ikke som pinfo)
 short  sStatus  r  UT_TRUE = OK,
             UT_FALSE = ikke utf�rt (for lite plass tilgjengelig)
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = LC_PutPi(punkt_nr,pinfo);
  ==========================================================================
 
@@ -2986,7 +2982,7 @@ Type   Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 short  lin_nr  i  Linjenummer i GINFO  (1 er f�rste linje)
 char  *ginfo  r  Peker til GINFO-streng avslutta med '/0'
-Bruk:
+Usage:
 ginfo = LC_GetGi(lin_nr);
  ==========================================================================
 
@@ -3039,7 +3035,7 @@ short  *forste_linje iu  GINFO-linjenummer for start s
 short  siste_linje i  Siste GINFO-linje det skal s�kes i.
 char  *para_peker  r  Peker til parameter-streng avslutta med '/0'.
              Hvis SOSI-navnet ikke er funnet returneres NULL.
-Bruk:
+Usage:
 para_peker = LC_GetGP(sosi_navn,&forste_linje,siste_linje);
  ==========================================================================
 
@@ -3064,7 +3060,7 @@ Parameters:
 Type Name I/O Explanation
 --------------------------------------------------------------------
 long snr  r  Serienr. (INGEN_GRUPPE = ingen aktuell gruppe)
-Bruk:
+Usage:
 snr = LC_GetSn();
  ==========================================================================
 
@@ -3092,7 +3088,7 @@ long   max_ref  i  Max antall linjer i ref_array.
 short  *gilin   i/u linje for start referanselesing
 short  *refpos   i/u posisjon i linja for neste innlegging i array.
 long   ant_ref  r  Antall linjer brukt i ref_array.
-Bruk:
+Usage:
   ant_ref = LC_GetRef(ref_array,max_ref,&gilin,&refpos);
 ==========================================================================
 
@@ -3116,7 +3112,7 @@ Type   Name   I/O  Explanation
 long  ant_ref   r  Antall referanser i GINFO.
              OBS! Start- og sluttparantes for �y blir regnet
              som egne referanser.
-Bruk:
+Usage:
   long lAntRef;
   short sGiLin,sRefPos;
   long *plRefArray;
@@ -3143,7 +3139,7 @@ Parameters:
 Type      Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 LC_GRF_STATUS * pRefStat iu  Struktur med statusopplysninger.
-Bruk:
+Usage:
   LC_InitGetRefFlate(pGrfStat,pBgr);
 ==========================================================================
 
@@ -3176,7 +3172,7 @@ unsigned char *ref_status u  Status for gruppene i 
ref_array.
 long      max_ref  i  Max antall linjer i ref_array og ref_status.
 long      ant_ref  r  Antall linjer brukt i ref_array.
                0 viser at hele flata er behandla.
-Bruk:
+Usage:
  #define MAX_REF 20
  long ref_arr[MAX_REF];
  char ref_status[MAX_REF];
@@ -3217,7 +3213,7 @@ SK_EntPnt_FYBA long LC_GetRefFlate(LC_GRF_STATUS * 
GrfStat,unsigned short usHent
 <A ID="LC_ErLinjeRefLin"NAME="LC_ErLinjeRefLin"></A><H2>LC_ErLinjeRefLin</H2>
 <BIG><I><B>Sjekk om linje inneholder referanser</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 sRefLin = LC_ErLinjeRefLin(gp,sRefLin);
 parametere:
 Type  Name    I/O Explanation
@@ -3273,7 +3269,7 @@ short  *sfeil    u  Feilstatus, definert dersom 
ist = 0
 short  ist     r  Returstatus
                  UT_TRUE = Alt OK
                  UT_FALSE = Feil, se returvariabel sfeil
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_GetBuePar(buff_retning, &as, &ns, &radius, &fi, &dfi, &sfeil )
  ============================================================================
 
@@ -3304,7 +3300,7 @@ double *radius   u  Radius
 short  *storbue  u  0=vanlig bue, 1=storbue
 short  ist    r  status: UT_TRUE = OK,
                 UT_FALSE = feil (Gruppen er ikke OK bue)
-Bruk:
+Usage:
   ist = LC_GetBue(retning,&a1,&n1,&a2,&n2,&radius,&storbue);
 ==========================================================================
 
@@ -3335,7 +3331,7 @@ double *a3     u  Koordinat i siste punkt
 double *n3     u
 short  ist    r  status: UT_TRUE = OK,
                 UT_FALSE = feil (Gruppen er ikke OK buep)
-Bruk:
+Usage:
   ist = LC_GetBuep(retning,&a1,&n1,&a2,&n2,&a3,&n3);
 ==========================================================================
 
@@ -3360,7 +3356,7 @@ double *ns     u
 double *radius   u  Radius
 short  ist    r  status: UT_TRUE = OK,
                 UT_FALSE = Feil (Gruppen er ikke OK sirkel)
-Bruk:
+Usage:
   ist = LC_GetSirkel(&as,&ns,&radius);
 ==========================================================================
 
@@ -3387,7 +3383,7 @@ double *a3     u  Koordinat i P3
 double *n3     u
 short  ist    r  status: UT_TRUE = OK,
                 UT_FALSE = Feil (Gruppen er ikke OK sirkelp)
-Bruk:
+Usage:
   ist = LC_GetSirkelp(&a1,&n1,&a2,&n2,&a3,&n3);
 ==========================================================================
 
@@ -3425,7 +3421,7 @@ long  *plHoydeNoyaktighet u Registreringsn
                 KVAL_NOY_STD  standard n�yaktighet fra niv� 
over
 short  ist        r Status: UT_TRUE = OK, ..KVALITET er funnet
                    UT_FALSE = ikke funnet
-Bruk:
+Usage:
   ist = LC_GetKvalitet(&sMetode,&lNoyaktighet,&sSynbarhet,
              &sHoydeMetode,&lHoydeNoyaktighet);
 ==========================================================================
@@ -3454,7 +3450,7 @@ Type  Name   I/O  Explanation
 long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f�rste punkt)
 double *aust   u  �st-koordinat i meter i terreng
 double *nord   u  Nord-koordinat i meter i terreng
-Bruk:
+Usage:
 LC_GetTK(punkt_nr,&aust,&nord);
  ==========================================================================
 
@@ -3481,7 +3477,7 @@ long  fra_punkt  i  Fra punktnummer (1 eller nko er 
f
 double *aust    u  Peker til tab. for �st-koordinater
 double *nord    u  Peker til tab. for nord-koordinater
 long  *antall   u  Antall punkt hentet
-Bruk:
+Usage:
 LC_GetArrayTK(retning,max_antall,fra_punkt,aust,nord,&lest);
  ==========================================================================
 
@@ -3505,7 +3501,7 @@ long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f
 double *hoyde   r  H�yde i meter i terreng. Konstanten
             HOYDE_MANGLER (-999.999) angir at punktet ikke
             har h�ydeverdi.
-Bruk:
+Usage:
 hoyde = LC_GetTH(punkt_nr);
  ==========================================================================
 
@@ -3531,7 +3527,7 @@ long  max_antall i  Max antall punkt som kan hentes
 long  fra_punkt  i  Fra punktnummer (1 eller nko er f�rste punkt)
 double *aust    u  Peker til tab. for h�yder
 long  *antall   u  Antall punkt hentet
-Bruk:
+Usage:
 LC_GetArrayTH(retning,max_antall,fra_punkt,hoyde,&lest);
  ==========================================================================
 
@@ -3556,7 +3552,7 @@ long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f
 double *hoyde   r  H�yde i meter i terreng. Konstanten
             HOYDE_MANGLER (-999.999) angir at punktet ikke
             har h�ydeverdi.
-Bruk:
+Usage:
 hoyde = LC_GetHoyde(punkt_nr);
  ==========================================================================
 
@@ -3579,7 +3575,7 @@ long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f
 double *dybde   r  Dybde i meter i terreng. Konstanten
             HOYDE_MANGLER (-999.999) angir at punktet ikke
             har dybdeverdi.
-Bruk:
+Usage:
 dybde = LC_GetTD(punkt_nr);
  ==========================================================================
 
@@ -3603,7 +3599,7 @@ long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f
 double *hoyde   r  Dybde i meter i terreng. Konstanten
             HOYDE_MANGLER (-999.999) angir at punktet ikke
             har h�ydeverdi.
-Bruk:
+Usage:
 dybde = LC_GetHoyde(punkt_nr);
  ==========================================================================
 
@@ -3630,7 +3626,7 @@ Type  Name   I/O  Explanation
 long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f�rste punkt)
 short  kp_type  r  Knutepunkttype (1-4095)
             (0 = punktet har ikke knutepunkt)
-Bruk:
+Usage:
 kp = LC_GetKp(punkt_nr);
  ==========================================================================
 
@@ -3655,7 +3651,7 @@ long  *forste_punkt iu  Punktnummer for start s
 long   siste_punkt i  Siste punkt det skal s�kes i.
 short  *kp      u  Knutepunkt.
 short  status    r  S�kestatus (1=funnet, 0=ikke funnet)
-Bruk:
+Usage:
 status = LC_FinnKp(&forste_punkt,siste_punkt,kp);
  ==========================================================================
 
@@ -3684,7 +3680,7 @@ Type  Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f�rste punkt)
 char  *pinfo   r  Peker til punktinformasjon eksklusiv knutepunkt
-Bruk:
+Usage:
 pinfo = LC_GetPi(punkt_nr);
  ==========================================================================
 
@@ -3708,7 +3704,7 @@ long      forste_punkt i  F
 long      siste_punkt i  Siste punkt det skal s�kes i
 LC_GETPP_STATUS pp_stat   iu Struktur med statusvariabler. Denne er
                 bare for intern bruk i InitPP / GetPP.
-Bruk:
+Usage:
  Se under LC_GetPP.
  ==========================================================================
 
@@ -3737,7 +3733,7 @@ LC_GETPP_STATUS pp_stat iu Struktur med statusvariabler. 
Denne er
                bare for intern bruk i InitPP / GetPP.
 char  *para_peker    r Peker til para.-streng avslutta med '/0'.
                Hvis ingenting er funnet returneres NULL.
-Bruk:
+Usage:
 .
  LC_GETPP_STATUS pp_stat;
 .
@@ -3790,7 +3786,7 @@ short  *sSettNr   iu  PINFO-nummer  (1 er f
              Ved tilslag returneres settnummer for tilslaget.
 char  *pszVerdi   r  Peker til verdien avslutta med '/0'.
              Hvis SOSI-navnet ikke er funnet returneres NULL.
-Bruk:
+Usage:
 pszVerdi = LC_GetPiVerdi(pszSosiName,lPnr,&sSettNr);
  ==========================================================================
 
@@ -3814,7 +3810,7 @@ Type  Name   I/O  Explanation
 long  punkt_nr  i  Punktnummer (1 er f�rste punkt)
 short  sTestHoyde i  Bryter for � si om h�yde skal regnes med i sjekken.
 short  sStatus  r  UT_TRUE=har "pinfo", UT_FALSE=har ikke "pinfo"
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = LC_TestPi(punkt_nr,UT_TRUE);
  ==========================================================================
 
@@ -3845,7 +3841,7 @@ short   *nivaa  iu  angir niv
 double   *enhet  u  Aktuell enhet
 double   *enhet_h u  Aktuell enhet-H
 double   *enhet_d u  Aktuell enhet-D
-Bruk:
+Usage:
   LC_GetCurEnhet(pFil,&nivaa,&enhet,&enhet_h,&enhet_d);
 ==========================================================================
 
@@ -3886,7 +3882,7 @@ long  *plHoydeNoyaktighet u  Registreringsn
 short  ist        r  Statusvariabel:
                 UT_TRUE = OK, KVALITET er funnet
                 UT_FALSE = KVALITET er ikke funnet
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_GetCurKvalitet(pFil,&nivaa,pnr,&sMetode,&lNoyaktighet,
             &sSynbarhet,&sHoydeMetode,&lHoydeNoyaktighet);
 ==========================================================================
@@ -3911,7 +3907,7 @@ Type  Name    I/O Explanation
 LC_BGR *pBgr    i  Gruppenummer det �nskes opplysninger om.
 char  *pszObjtype r  OBJTYPE
             NULL hvis gruppen ikke finnes
-Bruk:
+Usage:
 pszObjtype = LC_GetObjtypeBgr(pBgr);
 =============================================================================
 
@@ -3946,7 +3942,7 @@ bool    *bBrukt    Viser om navnet har/er brukt i 
filen
             denne st�ende "true" selv om gruppen er slettet.
 const char *pszName r  Peker til elementnavn, 
             NULL = ukjent fil eller ulovlig linjenummer
-Bruk:
+Usage:
 // G�r gjennom alle navnene ut over de forh�ndsdefinerte navnene.
 short sNameNr = L_KP+1; 
 while ((pszName = LC_GetElementName(pFil,sNameNr)) != NULL)
@@ -3981,7 +3977,7 @@ Parameters:
 Type      Name  I/O Explanation
 ------------------------------------------------------------------------
 LC_FILADM  **ppFil  u  Peker til FilAdm-peker
-Bruk:
+Usage:
   LC_InitNextFil(&pFil)
  ==========================================================================
 
@@ -4005,7 +4001,7 @@ unsigned short usLag  i  Velg hvilke "lag" det skal s
                LC_FRAMGR, LC_BAKGR og /eller LC_SEKV
                (Bruk "|" for � kombinere.)
 short     sStatus r  Status UT_TRUE=OK, UT_FALSE=ingen flere funnet
-Bruk:
+Usage:
   LC_FILADM *pFil;
        Denne l�kka g�r gjennom alle framgrunns-filene i basen
   LC_InitNextFil(&pFil)
@@ -4033,7 +4029,7 @@ Parameters:
 Type      Name  I/O Explanation
 ------------------------------------------------------------------------
 LC_BGR *    pBgr  iu Peker til gruppestruktur
-Bruk:
+Usage:
   LC_InitNextBgr(&Bgr)
  ==========================================================================
 
@@ -4058,7 +4054,7 @@ unsigned short usLag  i  Velg hvilke "lag" det skal s
                LC_FRAMGR og /eller LC_BAKGR
                (Bruk "|" for � kombinere.)
 short     sStatus r  Status UT_TRUE=OK, UT_FALSE=ingen flere grupper
-Bruk:
+Usage:
   LC_BGR Bgr;
        Denne l�kka g�r gjennom alle framgrunns-gruppene i basen
   LC_InitNextBgr(&Bgr);
@@ -4100,7 +4096,7 @@ double *nvn    u  en enhet.
 double *oha    u  
 double *ohn    u  
 short  ist    r  Status. UT_TRUE=OK, UT_FALSE=ulovlig gruppenummer.
-Bruk:
+Usage:
  ist = LC_GetGrWin(&Bgr,&nva,&nvn,&oha,&ohn);
  ==========================================================================
 
@@ -4126,7 +4122,7 @@ double     nv_a    i  Koordinat nedre venstre hj
 double     nv_n    i
 double     oh_a    i  Koordinat �vre h�yre hj�rne
 double     oh_n    i
-Bruk:
+Usage:
 LC_GEO_STATUS GeoStat;
 .
 LC_SBFlate(&GeoStat,LC_FRAMGR | LC_BAKGR,nv_a,nv_n,oh_a,oh_n);
@@ -4159,7 +4155,7 @@ Type   Name   I/O Explanation
 LC_GEO_STATUS * pGeoStat iu  Peker til struktur for s�kestatus
 LC_BGR *    pBgr    u  Funnet gruppe
 short     sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen 
funnet)
-Bruk:
+Usage:
 Se under LC_SBFlate.
  
=============================================================================
 
@@ -4181,7 +4177,7 @@ Type   Name   I/O Explanation
 LC_GEO_STATUS * pGeoStat iu  Peker til struktur for s�kestatus
 LC_BGR *    pBgr    u  Funnet gruppe
 short     sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen 
funnet)
-Bruk:
+Usage:
 Se under LC_SBFlate.
  ==========================================================================
 
@@ -4207,7 +4203,7 @@ double     nv_a    i  Koordinat nedre venstre hj
 double     nv_n    i
 double     oh_a    i  Koordinat �vre h�yre hj�rne.
 double     oh_n    i
-Bruk:
+Usage:
 LC_GEO_STATUS GeoStat;
 .
 LC_SBGeo(&GeoStat,LC_FRAMGR | LC_BAKGR,nv_a,nv_n,oh_a,oh_n);
@@ -4240,7 +4236,7 @@ Type   Name   I/O Explanation
 LC_GEO_STATUS * pGeoStat iu  Peker til struktur for s�kestatus
 LC_BGR *    pBgr    u  Funnet gruppe
 short     sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen 
funnet)
-Bruk:
+Usage:
 Se under LC_SBGeo.
  ==========================================================================
 
@@ -4262,7 +4258,7 @@ Type      Name   I/O Explanation
 LC_GEO_STATUS * pGeoStat iu  Peker til struktur for s�kestatus
 LC_BGR *    pBgr    u  Funnet gruppe
 short     sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen 
funnet)
-Bruk:
+Usage:
 Se under LC_SBGeo.
  ==========================================================================
 
@@ -4284,7 +4280,7 @@ Type      Name   I/O Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 LC_GEO_STATUS * pGeoStat iu  Peker til struktur for s�kestatus
 long      lAntall  r  Antall funnet.
-Bruk:
+Usage:
 .
 LC_SBGeo(&GeoStat,LC_FRAMGR | LC_BAKGR,nv_a,nv_n,oh_a,oh_n);
 antall = LC_FAGeo(&Bgr);
@@ -4311,7 +4307,7 @@ LC_GEO_STATUS * pGeoStat  iu  Peker til struktur for s
 LC_FILADM *  pOnsketFil i  Filpeker til den filen det skal s�kes i.
 LC_BGR *    pBgr    u  Funnet gruppe
 short     sstat    r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen 
funnet)
-Bruk:
+Usage:
 Se under LC_SBGeo.
  ==========================================================================
 
@@ -4335,7 +4331,7 @@ LC_GEO_STATUS * pGeoStat iu  Peker til struktur for s
 LC_FILADM *  pFil   i  Filpeker til den filen det skal s�kes i.
 LC_BGR *    pBgr    u  Funnet gruppe
 short     sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen 
funnet)
-Bruk:
+Usage:
 Se under LC_SBGeo.
  ==========================================================================
 
@@ -4349,7 +4345,7 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_FNGeoFil(LC_GEO_STATUS * 
pGeoStat,LC_FILADM *pFil,LC_BGR
 <A ID="LC_AvsluttSok"NAME="LC_AvsluttSok"></A><H2>LC_AvsluttSok</H2>
 <BIG><I><B>Avslutter geografisk s�k</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 parametere:
 Type      Name   I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------
@@ -4382,7 +4378,7 @@ double oha    i
 double ohn    i
 short  ist    r  status: 0 = ikke ber�ring
                 1 = skj�ring
-Bruk:
+Usage:
 .
 LC_SBGeo(&GeoStat,nv_a,nv_n,oh_a,oh_n);
 if (LC_FFGeo(&GeoStat,&Bgr)){
@@ -4418,7 +4414,7 @@ double a    i  Punkt som skal sjekkes
 double n    i
 short  ist   r  status: 0 = punktet er utenfor flaten
                1 = punktet ligger inne p� flaten
-Bruk:
+Usage:
 .
 LC_SBFlate(&GeoStat,a-d,n-d,a+d,n+d);
 if (LC_FFFlate(&GeoStat,&Bgr)) {
@@ -4455,7 +4451,7 @@ double a    i  Punkt som skal sjekkes
 double n    i
 short  ist   r  status: 0 = punktet er utenfor flaten
                1 = punktet ligger inne p� flaten
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_PTstOmkrets(a,n);
  ==========================================================================
 
@@ -4486,7 +4482,7 @@ LC_SNR_ADM * pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for 
serienummers
 LC_FILADM * pFil   i   Peker til FilAdm
 long    lMinSnr i   Fra og med serienummer
 long    lMaxSnr i   Til og med serienummer
-Bruk:
+Usage:
 LC_SNR_ADM SnrAdm;
 LC_SBSn(&SnrAdm,pFil,lMinSnr,lMaxSnr);
 =============================================================================
@@ -4513,7 +4509,7 @@ LC_SNR_ADM *pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for 
serienummers
 long    lSnr   i   Serienummer som skal finnes
 LC_BGR   *pBgr   u   Gruppenummer i basen
 short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
-Bruk:
+Usage:
 sstat = LC_MoveSn(pSnrAdm,snr,&Bgr);
 
================================================================================
 
@@ -4537,7 +4533,7 @@ LC_FILADM *pFil   i   Peker til FilAdm
 long    lSnr   i   Serienummer som skal finnes
 LC_BGR   *pBgr   u   Gruppenummer i basen
 short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
-Bruk:
+Usage:
 sstat = LC_FiSn(pFil,lSnr,&Bgr);
 
================================================================================
 
@@ -4564,7 +4560,7 @@ short   antall  i   Antall linjer brukt i 
serienummertabellen
 long   *snr   i   Tabell med serienummer som skal finnes
 long   *bgr   u   Tabell med gruppenummer funnet
               (INGEN_GRUPPE = ikke funnet)
-Bruk:
+Usage:
 LC_FiArraySn(pFil,antall,snr,bgr);
 
================================================================================
 
@@ -4586,7 +4582,7 @@ Type    Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 LC_SNR_ADM *pSnrAdm i  Peker til statusblokk for serienummers�k
 long    antall  r  Antall grupper funnet.
-Bruk:
+Usage:
 antall_funnet = LC_FASn(&SnrAdm);
 =============================================================================
 
@@ -4608,7 +4604,7 @@ Type    Name   I/O  Explanation
 LC_SNR_ADM *pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for serienummers�k
 LC_BGR   *pBgr   u   Gruppenummer
 short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
-Bruk:
+Usage:
 sstat = LC_FFSn(&SnrAdm,&Bgr);
 
================================================================================
 
@@ -4630,7 +4626,7 @@ Type   Name   I/O  Explanation
 LC_SNR_ADM * pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for serienummers�k
 LC_BGR *   pBgr   u   Gruppenummer
 short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
-Bruk:
+Usage:
 sstat = LC_FNSn(&SnrAdm,&Bgr);
 
================================================================================
 
@@ -4652,7 +4648,7 @@ Type    Name   I/O  Explanation
 LC_SNR_ADM *pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for serienummers�k
 LC_BGR   *pBgr   u   Gruppenummer
 short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
-Bruk:
+Usage:
 sstat = LC_FPSn(&SnrAdm,&Bgr);
 
================================================================================
 
@@ -4674,7 +4670,7 @@ Type    Name   I/O  Explanation
 LC_SNR_ADM *pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for serienummers�k
 LC_BGR   *pBgr   u   Gruppenummer
 short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
-Bruk:
+Usage:
 sstat = LC_FLSn(&SnrAdm,&Bgr);
 
================================================================================
 
@@ -4697,7 +4693,7 @@ LC_SNR_ADM *pSnrAdm  i  Peker til statusblokk for 
serienummers
 short    kolonne  i  Kolonne i brukt-tabellen som skal sjekkes
 LC_BGR   *pBgr   u  Gruppenummer
 short    sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
-Bruk:
+Usage:
 sstat = LC_FFSnBt(&SnrAdm,BT_GEOSOK,&Bgr);
 =============================================================================
 
@@ -4720,7 +4716,7 @@ LC_SNR_ADM *pSnrAdm  i  Peker til statusblokk for 
serienummers
 short    kolonne  i  Kolonne i brukt-tabellen som skal sjekkes
 LC_BGR   *pBgr   u  Gruppenummer
 short    sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
-Bruk:
+Usage:
 sstat = LC_FNSnBt(&SnrAdm,BT_GEOSOK,&Bgr);
 
================================================================================
 
@@ -4744,7 +4740,7 @@ LC_SNR_ADM *pSnrAdm  i  Peker til statusblokk for 
serienummers
 short    kolonne  i  Kolonne i brukt-tabellen som skal sjekkes
 LC_BGR   *pBgr   u  Gruppenummer
 short    sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
-Bruk:
+Usage:
 sstat = LC_FPSnBt(&SnrAdm,BT_GEOSOK,&Bgr);
 
================================================================================
 
@@ -4768,7 +4764,7 @@ LC_SNR_ADM *pSnrAdm  i  Peker til statusblokk for 
serienummers
 short    kolonne  i  Kolonne i brukt-tabellen som skal sjekkes
 LC_BGR   *pBgr   u  Gruppenummer
 short    sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
-Bruk:
+Usage:
 sstat = LC_FLSnBt(&SnrAdm,BT_GEOSOK,&Bgr);
 
================================================================================
 
@@ -4836,7 +4832,7 @@ Parameters:
 Type     Name  I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------
 LC_UT_ADM  *UtAdm  r  Peker til administrasjonsblokk for utvalg.
-Bruk:
+Usage:
 pUtAdm = LC_OpenQuery();
  ==========================================================================
 
@@ -4857,7 +4853,7 @@ Parameters:
 Type    Name  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 LC_UT_ADM *UtAdm  i  Peker til administrasjonsblokk for utvalg.
-Bruk:
+Usage:
 LC_CloseQuery(pUtAdm);
  ==========================================================================
 
@@ -4880,7 +4876,7 @@ LC_UT_ADM *UtAdm i  Peker til administrasjonsblokk for 
utvalg.
 char   *qulin i  Linje med query-tekst. (Uten prikker p� f�rste niv�).
 short   sType  i  Gruppe eller Punkt (U_GRUPPE eller U_PUNKT).
 short   ist  r  Status (UT_TRUE=OK, UT_FALSE=linjen er ikke OK)
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_PutQueryLine(pUtAdm,qulin,sType);
  
=============================================================================
 
@@ -4902,7 +4898,7 @@ Type     Name I/O  Explanation
 ------------------------------------------------------------------------
 LC_UTVALG  *pU  i  Peker til utvalg
 char    *navn i  Regelnavn. 
-Bruk:
+Usage:
 LC_PutQueryRegel(pU,navn);
  
=============================================================================
 
@@ -4925,7 +4921,7 @@ Type    Name  I/O  Explanation
 LC_UT_ADM *pUtAdm  i  Peker til administrasjonsblokk for utvalg.
 FILE   *pKomFil i  Peker til "handle" for �pnet kommandofil.
 short   sStatus r  UT_TRUE=OK, UT_FALSE=feil i linjen
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = LC_LesUtvalg(pUtAdm,pKomFil);
  
=============================================================================
 
@@ -4949,7 +4945,7 @@ LC_UT_ADM *pUtAdm   i   Peker til 
administrasjonsblokk for utvalg.
 short  *ist     iu  Status (Inn: 1=start, 0=neste)
                  (Ut: 0=OK,  -1=ferdig);
 char  *regelpeker  r   Peker til utvalgsnavn.
-Bruk:
+Usage:
 regelpeker = LC_GetUtRegelName(pUtAdm,&ist);
  
=============================================================================
 
@@ -4975,7 +4971,7 @@ short   *sstat   iu  S
                    Ut : 0=tilslag, -1=ikke tilslag
 char   **regelnavn u  Peker til regelnavn
 char   *regelnavn u  Peker til utvalgsnavn
-Bruk:
+Usage:
 pszUtvalgsName = LC_GruppeUtvalg(pUtAdm.sPrior,&sstat,&regel);
  
=============================================================================
 
@@ -5000,7 +4996,7 @@ short   *psStat   iu  S
                     Ut : 0=tilslag, -1=ikke tilslag
 long    lPnr    i  Punktnummer som skal sjekkes.
 char   **ppszRegel  u  Peker til regelnavn
-Bruk:
+Usage:
 LC_PunktUtvalg(pUtAdm,sPrior,&psStat,lPnr,&ppszRegel);
  
=============================================================================
 
@@ -5021,7 +5017,7 @@ Type     Name   I/O Explanation
 LC_UT_ADM *  pUtAdm  i  Peker til administrasjonsblokk for utvalg.
 char     *pszName  i  Utvalgsnavn
 LC_UTVALG *  pUtvalg  r  Peker til utvalget. (NULL = ikke funnet)
-Bruk:
+Usage:
 pUtvalg = LC_FinnPinfoUtvalg(pszName);
  ==========================================================================
 
@@ -5044,7 +5040,7 @@ LC_UT_ADM * pUtAdm  i  Administrasjonsblokk
 LC_UTVALG * pU    i  Peker til utvalg
 long    lPnr   i  Punktnummer som skal sjekkes.
 short    sTilslag r  Status: UT_TRUE=tilslag, UT_FALSE=ikke tilslag
-Bruk:
+Usage:
 sTilslag = LC_PiTestUtvalg(pUtAdm,pU,lPnr);
  ==========================================================================
 
@@ -5065,7 +5061,7 @@ Type    Name   I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 LC_UT_ADM *pUtAdm  i  Peker til administrasjonsblokk for utvalg.
 short   status  r  S�kestatus, UT_TRUE=tilslag, UT_FALSE=ikke tilslag
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_GiQuery(pUtAdm);
  
=============================================================================
 
@@ -5090,7 +5086,7 @@ LC_UT_ADM   *pUtAdm  i  Peker til 
administrasjonsblokk for utvalg.
 unsigned short usLag  i  Velg hvilke "lag" det skal s�kes i.
                 LC_FRAMGR og /eller LC_BAKGR
 short      antall  r  Antall tilslag p� utvalget.
-Bruk:
+Usage:
 antall = LC_FAGiQuery(pUtAdm, LC_FRAMGR | LC_BAKGR);
  
=============================================================================
 
@@ -5120,7 +5116,7 @@ unsigned short usLag   i  Velg hvilke "lag" det skal 
s
 short      sAlle   i  Flagg for hvorvidt utvalg for omkrets m� sl� 
til p� 
                alle gruppene i omkretsen. TRUE/FALSE
 short      antall  r  Antall tilslag p� utvalget.
-Bruk:
+Usage:
 antall = LC_FAGiQuery(pUtAdm, LC_FRAMGR | LC_BAKGR);
  
=============================================================================
 
@@ -5151,7 +5147,7 @@ unsigned short  *univ  u  Niv
 short  *ulin  u  GINFO-linjenummer for tilslaget.
 char  **para  u  Funnet parameter.
 short   funnet r  Status: UT_TRUE=funnet, UT_FALSE=ikke funnet
-Bruk:
+Usage:
 funnet = LC_QueryGP(qulin,LC_GINFO | LC_HODE,&univ,&ulin,&para);
  
=============================================================================
 
@@ -5172,7 +5168,7 @@ Type     Name     I/O  Explanation
 ----------------------------------------------------------------------
 LC_UT_ADM *  pUA      i  Peker til administrasjonsblokk for utvalg.
 short    sMaxPrioritet r  Max prioritet
-Bruk:
+Usage:
 sMaxPrioritet = LC_InqMaxPrioritet(pUA);
  ==========================================================================
 
@@ -5194,7 +5190,7 @@ Type    Name   I/O  Explanation
 LC_UT_ADM * pUtAdm   i  Peker til administrasjonsblokk for utvalg.
 short    sPrioritet i  Prioritet som skal testes.
 short    sBrukt   r  Status: UT_TRUE=brukt, UT_FALSE=ikke brukt.
-Bruk:
+Usage:
 sBrukt = LC_TestPrioritetBrukt(pUtAdm,sPrioritet);
  ==========================================================================
 
@@ -5215,7 +5211,7 @@ Parameters:
 Type      Name    I/O Explanation
 ---------------------------------------------------------------------------
 LC_UT_ADM   *pUtAdm   i Peker til administrasjonsblokk for utvalg.
-Bruk:
+Usage:
 LC_UtvalgPrioritet(pUtAdm);
  ===========================================================================
 
@@ -5245,7 +5241,7 @@ Type  Name   I/O  Explanation
 LC_BGR * pGr    i  Gruppenummer
 short  kolonne  i  Kolonne som skal merkes.
            (Lovlig BT_MIN_USER - BT_MAX_USER)
-Bruk:
+Usage:
 LC_SetBt(pGr,kolonne);
  ==========================================================================
 
@@ -5267,7 +5263,7 @@ Name   Type  I/O  Explanation
 LC_BGR * pGr   i  Gruppenummer
 kolonne short  i  Kolonne som skal merkes.
            (Lovlig BT_MIN_USER - BT_MAX_USER)
-Bruk:
+Usage:
 LC_ClrBt(pGr,kolonne);
  ==========================================================================
 
@@ -5290,7 +5286,7 @@ LC_BGR * pGr   i  Gruppenummer
 kolonne short  i  Kolonne som skal brukes.
            (Lovlig BT_MIN_BT - BT_MAX_BT)
 merke  short  r  UT_FALSE = ikke marka, UT_TRUE = merka
-Bruk:
+Usage:
 merke = LC_GetBt(pGr,kolonne);
  ==========================================================================
 
@@ -5313,7 +5309,7 @@ fra_kol short  i  F
            (Lovlig BT_MIN_USER - BT_MAX_USER)
 til_kol short  i  Siste kolonne som skall blankes.
            (Lovlig BT_MIN_USER - BT_MAX_USER)
-Bruk:
+Usage:
 LC_EraseBt(fra_kol,til_kol);
  ==========================================================================
 
@@ -5343,7 +5339,7 @@ short operasjon  i  Logisk operasjon mellom 
kolonnene.
                     invertert verdi.
              BC_EXCHANGE = Bytter innholdet i de to kolonnene.
                      
-Bruk:
+Usage:
 LC_CopyBt(fra_kol,til_kol,operasjon);
  ==========================================================================
 
@@ -5366,7 +5362,7 @@ Type      Name  I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------
 unsigned short modus  i  0 = Ikke merk referert gruppe.
              1 = Merk referert gruppe.
-Bruk:
+Usage:
 LC_SetModusMerk(1);
  ==========================================================================
 
@@ -5390,7 +5386,7 @@ short  sKolonne  i  Kolonne som skal merkes.
             (Lovlig BT_MIN_USER - BT_MAX_USER)
 short  sBryter  i  Bryter  1=p�, 0=av
 long  lAntall  r  Antall grupper merket.
-Bruk:
+Usage:
 lAntall = LC_MerkGr(sKolonne,sBryter);
  ==========================================================================
 
@@ -5467,7 +5463,7 @@ Parametere:
 Type    Name   I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------
 LC_POLYGON *pPolygon I   Peikar til polygonbeskrivelse
-Bruk:
+Usage:
 LC_POLYGON Polygon;
 LC_POL_InitPolygon(&Polygon);
 =======================================================================
@@ -5488,7 +5484,7 @@ Parametere:
 Type    Name   I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------
 LC_POLYGON *pPolygon I   Peikar til polygonbeskrivelse
-Bruk:
+Usage:
 LC_POLYGON Polygon;
 LC_POL_FrigiPolygon(&Polygon);
 =======================================================================
@@ -5503,7 +5499,7 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_POL_FrigiPolygon(LC_POLYGON 
*pPolygon)
 <A 
ID="LC_POL_InitOmkrets"NAME="LC_POL_InitOmkrets"></A><H2>LC_POL_InitOmkrets</H2>
 <BIG><I><B>Initierer polygon-omkrets</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 POL_OMKR YtrePolygon;
 LC_POL_InitOmkrets(YtrePolygon);
 parametere:
@@ -5523,7 +5519,7 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_POL_InitOmkrets(LC_POL_OMKR *pPO)
 <A 
ID="LC_POL_LeggTilGruppeOmkrets"NAME="LC_POL_LeggTilGruppeOmkrets"></A><H2>LC_POL_LeggTilGruppeOmkrets</H2>
 <BIG><I><B>Legg til eit element</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 LC_POL_OMKR YtrePolygon;
 pElement = LC_POL_LeggTilGruppeOmkrets(YtrePolygon,pBgr,sRetning,lSnr);
 parametere:
@@ -5548,7 +5544,7 @@ SK_EntPnt_FYBA LC_POL_ELEMENT * 
LC_POL_LeggTilGruppeOmkrets(LC_POL_OMKR *pPO,LC_
 <A 
ID="LC_POL_FjernGruppeOmkrets"NAME="LC_POL_FjernGruppeOmkrets"></A><H2>LC_POL_FjernGruppeOmkrets</H2>
 <BIG><I><B>Fjernar element</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 LC_POL_OMKR YtrePolygon;
 LC_POL_FjernGruppeOmkrets(&YtrePolygon,);
 parametere:
@@ -5569,7 +5565,7 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_POL_FjernGruppeOmkrets(LC_POL_OMKR 
*pPO, LC_POL_ELEMENT *
 <A 
ID="LC_POL_FjernSisteGruppeOmkrets"NAME="LC_POL_FjernSisteGruppeOmkrets"></A><H2>LC_POL_FjernSisteGruppeOmkrets</H2>
 <BIG><I><B>Fjernar siste element</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 LC_POL_OMKR YtrePolygon;
 LC_POL_FjernSisteGruppeOmkrets(&YtrePolygon);
 parametere:
@@ -5589,7 +5585,7 @@ SK_EntPnt_FYBA void 
LC_POL_FjernSisteGruppeOmkrets(LC_POL_OMKR *pPO)
 <A 
ID="LC_POL_FrigiOmkrets"NAME="LC_POL_FrigiOmkrets"></A><H2>LC_POL_FrigiOmkrets</H2>
 <BIG><I><B>Frigjer minne som er allokert til kjede av 
polygonelement</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 parametere:
 Type     Name   I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------
@@ -5607,7 +5603,7 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_POL_FrigiOmkrets(LC_POL_OMKR *pPO)
 <A ID="LC_POL_InitOy"NAME="LC_POL_InitOy"></A><H2>LC_POL_InitOy</H2>
 <BIG><I><B>Initierer �y-kjeden</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 LC_OY_ADM OyKjede;
 LC_POL_InitOy(OyKjede);
 parametere:
@@ -5627,7 +5623,7 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_POL_InitOy(LC_OY_ADM *pOA)
 <A 
ID="LC_POL_FrigiAlleOyer"NAME="LC_POL_FrigiAlleOyer"></A><H2>LC_POL_FrigiAlleOyer</H2>
 <BIG><I><B>Frigjer minne som er allokert til kjede av 
�yelement</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:              
+Usage:              
 LC_OY_ADM OyKjede;
 LC_POL_FrigiAlleOyer(OyKjede);
 parametere:
@@ -5647,7 +5643,7 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_POL_FrigiAlleOyer(LC_OY_ADM *pOA)
 <A ID="LC_POL_FjernOy"NAME="LC_POL_FjernOy"></A><H2>LC_POL_FjernOy</H2>
 <BIG><I><B>Fjernar ei oy fr� kjede av �yelement</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 LC_OY_ADM OyKjede;
 LC_POL_FjernOy(OyKjede,OyElement);
 parametere:
@@ -5668,7 +5664,7 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_POL_FjernOy(LC_OY_ADM 
*pOA,LC_OY_ELEMENT *pOE)
 <A ID="LC_POL_LeggTilOy"NAME="LC_POL_LeggTilOy"></A><H2>LC_POL_LeggTilOy</H2>
 <BIG><I><B>Legg til eit element</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 LC_OY_ADM OyKjede;
 LC_POL_LeggTilOy(&OyKjede,pPO);
 Parametere:
@@ -5690,7 +5686,7 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_POL_LeggTilOy(LC_OY_ADM 
*pOA,LC_POL_OMKR *pPO)
 <A ID="LC_POL_TestBrukt"NAME="LC_POL_TestBrukt"></A><H2>LC_POL_TestBrukt</H2>
 <BIG><I><B>Testar om ei gruppe er brukt i polygonet</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 LC_POL_TestBrukt(pPolygon,&Bgr);
 parametere:
 Type    Name   I/O  Explanation
@@ -5719,7 +5715,7 @@ Type    Name   I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------
 LC_POLYGON *pPolygon I   Polygonbeskrivelse
 short    ngi    r   Antall linjer GINFO
-Bruk:
+Usage:
 ngi = LC_POL_PutRef(pPolygon);
 =======================================================================
 
@@ -5739,7 +5735,7 @@ Parameters:
 Type     Name   I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------
 LC_POLYGON *pPolygon  I  Peker til adm. for polygonbeskrivelse
-Bruk:
+Usage:
  short ngi;
  long nko;
  unsigned short info;
@@ -5785,7 +5781,7 @@ Parameters:
 Type     Name  I/O Explanation
 -------------------------------------------------------------------------
 LC_POL_OMKR *pPO;   IU Peker til kjede som beskriver omkretsen.
-Bruk:
+Usage:
  LC_POL_GetRefOmkrets(&OyPO);
 ==========================================================================
 
@@ -5810,7 +5806,7 @@ double a    i  Punkt som skal sjekkes
 double n    i
 short  ist   r  status: UT_FALSE = punktet er utenfor flaten
                UT_TRUE = punktet ligger inne p� flaten
-Bruk:
+Usage:
 .
 ==========================================================================
 
@@ -5837,7 +5833,7 @@ double    a   i  Punkt som skal sjekkes
 double    n   i
 short     ist  r  status: UT_FALSE = punktet er utenfor flaten
                  UT_TRUE = punktet ligger inne p� flaten
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_POL_PTstOmkrets(pPO,a,n);
  ==========================================================================
 
@@ -5851,7 +5847,7 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_POL_PTstOmkrets(LC_POL_OMKR 
*pPO,double a,double n)
 <A ID="LC_POL_Box"NAME="LC_POL_Box"></A><H2>LC_POL_Box</H2>
 <BIG><I><B>Henter omskreven boks</I></B></BIG><PRE>
 =======================================================================
-Bruk:
+Usage:
 LC_POL_Box(pPA,&nva,&nvn,&oha,&ohn);
 parametere:
 Type     Name   I/O  Explanation
@@ -5895,7 +5891,7 @@ Parameters:
 Type   Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 double  areal   u  Beregnet areal
-Bruk:
+Usage:
 areal = LC_BerAreal();
  
=============================================================================
 
@@ -5917,7 +5913,7 @@ Parameters:
 Type   Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 double  lengde  u  Beregnet lengde
-Bruk:
+Usage:
 areal = LC_BerLengde();
 =============================================================================
 
@@ -5941,7 +5937,7 @@ Type   Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 double  lengde  u  Beregnet lengde
 bool   beregnet r  Status som viser om lengde er beregnet
-Bruk:
+Usage:
 beregnet = LC_BerLengde3D(&skraa_lengde);
 =============================================================================
 
@@ -5962,7 +5958,7 @@ Parameters:
 Type   Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 double  lengde   u  Beregnet areal
-Bruk:
+Usage:
 lengde = LC_BerAvgrensLengde();
 =============================================================================
 
@@ -5983,7 +5979,7 @@ Parameters:
 Type   Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 double  lengde   u  Beregnet lengde
-Bruk:
+Usage:
 lengde = LC_BerYtreAvgrensLengde();
 =============================================================================
 
@@ -6004,7 +6000,7 @@ Parameters:
 Type   Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 double  lengde   u  Beregnet lengde
-Bruk:
+Usage:
 lengde = LC_BerIndreAvgrensLengde();
 =============================================================================
 
@@ -6022,7 +6018,7 @@ Purpose:
 Endrer koordinatene i aktuell gruppe i buffer til valgt enhet.
 (Rutinen blir utf�rt fra LC_WxGr.)
 Parameters: ingen
-Bruk:
+Usage:
 LC_RoundKoord();
 ==============================================================================
 
@@ -6054,7 +6050,7 @@ Type  Name  I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 short  sStatus r  Status: UT_TRUE = OK
                UT_FALSE = feil, ikke splittet
-Bruk:
+Usage:
  status = LC_SnuGr();
  
=============================================================================
 
@@ -6099,7 +6095,7 @@ short  ngi     u  Antall GINFO-linjer
 long  nko     u  Antall koordinater
 unsigned short info u  Diverse informasjon. (Se under <A 
HREF="file:///LC_RxGr">LC_RxGr</A>)
 short  sStatus   r  Status: UT_TRUE=OK, UT_FALSE=ikke utf�rt.
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = LC_SammenfoyGr(bgr,retning,plassering,metode,&ngi,&nko,&info);
  
=============================================================================
 
@@ -6133,7 +6129,7 @@ long  sP2   i  Punktnummer 2.  (M
 LC_BGR * pBgr2  u  Nytt gruppenummer for siste del av gruppen.
 short  sStatus r  Status: UT_TRUE = OK
                UT_FALSE = feil, ikke splittet
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = LC_SplittGr(sP1,sP2,&Bgr2);
  ==========================================================================
 
@@ -6158,7 +6154,7 @@ long    lNyttSnr    i  Ny gruppe
                Verdien 0 f�rer til gammelt serienummer 
                fjernes uten at det legges inn noe nytt.
 bool    bSammeRetning i  Gruppene er digitalisert i samme retning
-Bruk:
+Usage:
 sStatus = LC_ErstattReferanse(pFil, lGmlSnr, lNyttSnr, bSammeRetning);
 ==========================================================================
 
@@ -6186,7 +6182,7 @@ unsigned short usLag  i  Velg hvilke "lag" det skal s
                LC_FRAMGR og /eller LC_BAKGR
                (Bruk "|" for � kombinere.)
 short     sAntall r  Antall filer i aktuell base.
-Bruk:
+Usage:
  Finner antall framgrunnsfiler i basen
  sAntall = LC_InqAntFiler(LC_FRAMGR);
  ==========================================================================
@@ -6215,7 +6211,7 @@ Name   Type  I/O  Explanation
 LC_BGR * pGr   i  Gruppenummer
 kolonne short  i  Kolonne som skal merkes.
            (Lovlig 0 til LC_MAX_ANT_PRIOR-1)
-Bruk:
+Usage:
 LC_ClrPrioritet(pGr,kolonne);
  ==========================================================================
 
@@ -6237,7 +6233,7 @@ Name   Type  I/O  Explanation
 LC_BGR * pGr   i  Gruppenummer
 kolonne short  i  Kolonne som skal merkes.
            (Lovlig 0 til LC_MAX_ANT_PRIOR-1)
-Bruk:
+Usage:
 LC_SetPrioritet(pGr,kolonne);
  ==========================================================================
 
@@ -6260,7 +6256,7 @@ LC_BGR * pGr   i  Gruppenummer
 kolonne short  i  Kolonne som skal hentes.
            (Lovlig 0 til LC_MAX_ANT_PRIOR-1)
 short  sAvPaa  r  Av eller P� (UT_TRUE = P�, UT_FALSE = Av)
-Bruk:
+Usage:
 sAvPaa = LC_InqPrioritet(pGr,kolonne);
  ==========================================================================
 
@@ -6280,7 +6276,7 @@ Parameters:
 Name   Type  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 LC_BGR * pGr   i  Gruppenummer
-Bruk:
+Usage:
 LC_ErasePrioritet(pGr);
  ==========================================================================
 
@@ -6300,7 +6296,7 @@ Parameters:
 Name    Type  I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 LC_FILADM *pFil   i  Filpeker
-Bruk:
+Usage:
 LC_EraseAllPrioritet(pFil);
  ==========================================================================
 
@@ -6343,7 +6339,7 @@ long  lHoydeNoyaktighet i Registreringsn
                KVAL_NOY_UKJENT n�yaktighet er ukjent.
                KVAL_NOY_STD  standard n�yaktighet fra niv� 
over 
 char  *pszParameter   r Peker til '/0'-avslutta streng.
-Bruk:
+Usage:
 pszParameter = LC_FormatterKvalitet(sMetode,lNoyaktighet,sSynbarhet,
                   sHoydeMetode,lHoydeNoyaktighet);
 =============================================================================
@@ -6376,7 +6372,7 @@ long   n_rec   i  Antall reckords som skal 
nullstilles. Disse kan
 short  rec_len  i  Reckordlengde. (Bruk sizeof for � finne lengden.)
 void  *buffer   i  Peker til buffer som skal brukes for nullstilling.
 short  ist    r  Status. (0=OK, -1=feil)
-Bruk:
+Usage:
 .
 struct{
   long snr;
@@ -6413,7 +6409,7 @@ long   linje  i  Linjenummer som skal legges inn. 
(0 er f
            (St�rste lovlige er 1 st�rre enn det st�rste hittil.)
 void   *buffer i  Peker til struktur som skal legges inn.
 short   ist   r  Status (0=OK, -1=feil)
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_PutTabel(linje,(void *)&buffer);
  
=============================================================================
 
@@ -6435,7 +6431,7 @@ Type   Name  I/O  Explanation
 long   linje  i  Linjenummer som skal hentes. (0 er f�rste linje)
 void   *buffer i  Peker til struktur som skal ta mot lest reckord.
 short   ist   r  Status (0=OK, -1=feil)
-Bruk:
+Usage:
 ist = LC_GetTabel(linje,(void *)&buffer);
  
=============================================================================
 
@@ -6454,7 +6450,7 @@ Avslutter tabellsystemet og stenger og sletter filen.
 Tabellen kan n� �pnes p� nytt for annen bruk.
 Parameters: ingen
  
-Bruk:
+Usage:
 LC_CloseTabel();
  
=============================================================================
 
@@ -6490,7 +6486,7 @@ Parameters:
 Type  Name            I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 void (*f) (short ,char *,char *) i  Peker til feilmeldingsrutine
-Bruk:
+Usage:
 LC_SetErrorHandler(ErrorHandler);
 Feilmeldingsrutinen skal ha f�lgende definisjon:
 void ErrorHandler(short feil_nr,const char *logtx,const char *vartx);
@@ -6520,7 +6516,7 @@ Parameters:
 Type  Name    I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 void (*f)(char*) i  Peker til initieringsrutine
-Bruk:
+Usage:
 LC_SetStartMessageHandler(StartMessageHandler);
 Initieringsrutinen skal ha f�lgende definisjon:
 void StartMessageHandler(char *pszFilnavn);
@@ -6547,7 +6543,7 @@ Parameters:
 Type  Name    I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 void (*f)(double) i  Peker til visningsrutine
-Bruk:
+Usage:
 LC_SetShowMessageHandler(ShowMessageHandler);
 Visningsrutinen skal ha f�lgende definisjon:
 void ShowMessageHandler(double prosent);
@@ -6574,7 +6570,7 @@ Parameters:
 Type  Name    I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 void (*f)(void) i  Peker til avslutningsrutine
-Bruk:
+Usage:
 LC_SetEndMessageHandler(EndMessageHandler);
 Avslutningsrutinen skal ha f�lgende definisjon:
 void EndMessageHandler(void);
@@ -6598,7 +6594,7 @@ Parameters:
 Type  Name    I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 short (*f)(void) i  Peker til rutine for avbruddsstyring.
-Bruk:
+Usage:
 LC_SetCancelHandler(CancelHandler);
 Rutine for avbruddsstyring skal ha f�lgende definisjon:
 short CancelHandler(void);
@@ -6630,7 +6626,7 @@ Parameters:
 Type   Name    I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 char  *pszFilnavn  i  Ekstra meldingstekst (filnavn)
-Bruk:
+Usage:
 LC_StartMessage(pszFilnavn);
 =============================================================================
 
@@ -6650,7 +6646,7 @@ Parameters:
 Type   Name    I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
 double  prosent   i  Prosent ferdig (0.0 - 100.0)
-Bruk:
+Usage:
 LC_ShowMessage(prosent);
 =============================================================================
 
@@ -6669,7 +6665,7 @@ Avslutt melding om baseoppbygging.
 Parameters:
 Type   Name    I/O Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
-Bruk:
+Usage:
 LC_EndMessage();
 =============================================================================
 
@@ -6690,7 +6686,7 @@ Type  Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
 short sAvbrutt  r  UT_TRUE = Cancel
            UT_FALSE = ikke avbrudd
-Bruk:
+Usage:
 sAvbrutt = LC_Cancel();
 ==========================================================================
 
@@ -6714,7 +6710,7 @@ short  feil_nr   i  Feil-nummer
 char  *logtx    i  Tekst som bare skrives til logfil.
              Eks:"(utf�rt i LC_RxGr)"
 char  *vartx    i  Denne tekststreng henges etter feilmeldingsteksten.
-Bruk:
+Usage:
 LC_Error(35,"(Kallt i LC_Xxxx)","");
 =============================================================================
 
@@ -6749,7 +6745,7 @@ short  *strategi   r  Feilniv
              2 = Normal feilmelding. Vises ca. 1 sekund.
              3 = Alvorlig. Krev tastetrykk for � fortsette.
              4 = Sv�rt alvorlig. Programmet b�r avbrytes.
-Bruk:
+Usage:
 strategi = LC_StrError(ckap,feil_nr,&feilmeldingspeker);
  ==========================================================================
 
@@ -6773,7 +6769,7 @@ Dump interne tabeller til stderr
 Parameters:
 Type   Name   I/O  Explanation
 --------------------------------------------------------------------------
-Bruk:
+Usage:
 LC_DumpTab();
  
=============================================================================
 

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-grass/fyba.git

_______________________________________________
Pkg-grass-devel mailing list
Pkg-grass-devel@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-grass-devel

Reply via email to