This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

rubund-guest pushed a commit to branch master
in repository fyba.

commit a43cca3417c76b7ee9a06e0de3f8fc246efe5dbc
Author: Ruben Undheim <ruben.undh...@gmail.com>
Date:  Tue Aug 5 18:44:45 2014 +0200

  Translated documentation until chapter 5
---
 doc/en_EN/fyba1.html | 24 ++--
 doc/en_EN/fyba2.html | 376 +++++++++++++++++++++++++--------------------------
 2 files changed, 197 insertions(+), 203 deletions(-)

diff --git a/doc/en_EN/fyba1.html b/doc/en_EN/fyba1.html
index 1599735..f458232 100644
--- a/doc/en_EN/fyba1.html
+++ b/doc/en_EN/fyba1.html
@@ -10,18 +10,18 @@ PRE {font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, 
sans-serif;}
 >
 </STYLE>
 <BODY>
-<PRE><B>Innhold:</B>
-<P><A HREF="fyba2.html" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK>Topp</FONT></A>
-<P><A HREF="fyba2.html#O1" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK><B>1 
Innledning</B></FONT></A>
-<P><A HREF="fyba2.html#O2" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK><B>2 Oversikt over 
funksjonaliteten til FYBA</B></FONT></A>
-<P><A HREF="fyba2.html#O3" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK><B>3 
Indeks-systemets oppbygning</B></FONT></A>
-<A HREF="fyba2.html#Gruppetabell" target="Felt2">- Gruppetabell</A>
-<A HREF="fyba2.html#Brukttabell" target="Felt2">- Brukttabell</A>
-<A HREF="fyba2.html#SOSI-buffer" target="Felt2">- SOSI-buffer</A>
-<A HREF="fyba2.html#Serienummer-tabell" target="Felt2">- Serienummer-tabell</A>
-<A HREF="fyba2.html#Geografisk-s�ketabell" target="Felt2">- 
Geografisk-s�ketabell</A>
-<P><A HREF="fyba2.html#O4" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK><B>4 
Navnekonvensjoner</B></FONT></A>
-<P><A HREF="fyba2.html#O5" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK><B>5 Initiering og 
styring</B></FONT></A>
+<PRE><B>Content:</B>
+<P><A HREF="fyba2.html" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK>Top</FONT></A>
+<P><A HREF="fyba2.html#O1" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK><B>1 
Introduction</B></FONT></A>
+<P><A HREF="fyba2.html#O2" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK><B>2 Overview of 
the Functionality of FYBA</B></FONT></A>
+<P><A HREF="fyba2.html#O3" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK><B>3 The Internal 
Working of the Index System</B></FONT></A>
+<A HREF="fyba2.html#Gruppetabell" target="Felt2">- Group table</A>
+<A HREF="fyba2.html#Brukttabell" target="Felt2">- Used table</A>
+<A HREF="fyba2.html#SOSI-buffer" target="Felt2">- SOSI buffer</A>
+<A HREF="fyba2.html#Serienummer-tabell" target="Felt2">- Serial number 
table</A>
+<A HREF="fyba2.html#Geografisk-s�ketabell" target="Felt2">- Geographical 
search table</A>
+<P><A HREF="fyba2.html#O4" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK><B>4 Naming 
Conventions</B></FONT></A>
+<P><A HREF="fyba2.html#O5" target="Felt2"><FONT COLOR=BLACK><B>5 
Initialisation and Control</B></FONT></A>
 <A HREF="fyba2.html#LC_Init" target="Felt2">- LC_Init</A>
 <A HREF="fyba2.html#LC_InqVer" target="Felt2">- LC_InqVer</A>
 <A HREF="fyba2.html#LC_Close" target="Felt2">- LC_Close</A>
diff --git a/doc/en_EN/fyba2.html b/doc/en_EN/fyba2.html
index 3db15ea..1c01a92 100644
--- a/doc/en_EN/fyba2.html
+++ b/doc/en_EN/fyba2.html
@@ -8,12 +8,12 @@
 <BR>
 <FONT COLOR="Red" SIZE="+6" FACE="Comic Sans 
MS"><I><B><CENTER>FYBA</CENTER></I></B></FONT>
 <BR>
-<FONT SIZE="+2" FACE="Comic Sans MS"><I><B><CENTER>Et lagringssystem for 
geodata p� SOSI-format.</CENTER></I></B></FONT>
+<FONT SIZE="+2" FACE="Comic Sans MS"><I><B><CENTER>A storage system for geo 
data in SOSI-format.</CENTER></I></B></FONT>
 <BR>
 <BR>
 <BR>
 <BR>
-<FONT SIZE="-1"><CENTER>Sist oppdatert: 2013-10-09 av rosand</CENTER></FONT>
+<FONT SIZE="-1"><CENTER>Last updated: 2014-08-05 by rubund. Translated from 
the norwegian version dated 2013-10-09</CENTER></FONT>
 
 
 
@@ -23,28 +23,26 @@
 <BR>
 <BR>
 <BR>
-<A ID="O1"NAME="O1"></A><H1>1 Innledning</H1>
+<A ID="O1"NAME="O1"></A><H1>1 Introduction</H1>
 
 </PRE>
-FYBA er et rutinebibliotek for � kunne h�ndtere
-<A TARGET="top" HREF="http://www.statkart.no/nor/sosi/"; 
target="_new">SOSI</A>-filer p� en
-mest mulig elegant m�te, b�de mht. s�king, lesing og oppdatering.
-FYBA er n� tilpasset <A TARGET="top" HREF="http://www.statkart.no/nor/sosi/"; 
target="_new">SOSI</A>-format
-versjon 4.0, og blir fortl�pende tilpasset nye <A TARGET="top" 
HREF="http://www.statkart.no/nor/sosi/"; target="_new"">SOSI</A>-versjoner.
+FYBA is a library to handle searching, reading and updating of
+<A TARGET="top" HREF="http://www.statkart.no/nor/sosi/"; 
target="_new">SOSI</A>-files.
+FYBA is now compatible with the <A TARGET="top" 
HREF="http://www.statkart.no/nor/sosi/"; target="_new">SOSI</A>-format
+versjon 4.0, and will be adapted newer <A TARGET="top" 
HREF="http://www.statkart.no/nor/sosi/"; target="_new"">SOSI</A>-versions.
 <BR>
-Dene brukerveiledningen er laget for personell som er famili�r med
-SOSI og C-programmering.
+This user manual is made for people who are familiar with SOSI and 
C-programming.
 
-Alle rutinegrensesnitt og konstanter er definert p� filen FYBA.H.
-Denne filen b�r derfor inkluderes i alle filer som skal bruke FYBA-rutinene.
+All functions and constants are defined in the file FYBA.H.
+This file should therefore be included in all files which use the 
FYBA-functions.
 
 <BR>
-FYBA er skrevet i ANSI C, og kan i utgangspunktet kompileres p� alle
-platformer der det finnes en passende kompilator.
-Det er imidlertid en del hjelperutiner som er maskin/operativsystem-avhengig.
-Disse er skillt ut til et eget bibliotek (UT) som m� tilpasses til
-maskin/opperativsystem. Dette er testet under DOS, OS/2-16, OS/2-32, Win16, 
Win32, X64 og
-div. UNIX varianter (POSIX, HPUX, Silicon graphics).
+FYBA is written in ANSI C and it should therefore be possible to compile it in 
all platforms where there is a suitable compiler.
+There are however some helper functions that are architecture-dependent.
+These functions were separated into a separate library (UT) and must be 
adapted to the architecture.
+They have been tested in
+DOS, OS/2-16, OS/2-32, Win16, Win32, X64 and
+various UNIX varieties (POSIX, HPUX, Silicon graphics).
 
 
 <BR>
@@ -53,34 +51,32 @@ div. UNIX varianter (POSIX, HPUX, Silicon graphics).
 <BR>
 <BR>
 <BR>
-<A ID="O2"NAME="O2"></A><H1>2 Oversikt over funksjonaliteten til FYBA</H1>
+<A ID="O2"NAME="O2"></A><H1>2 Overview of the Functionality of FYBA</H1>
 
 </PRE>
-FYBA et rutinebibliotek som etablerer og vedlikeholder
-egne "indeks-filer" (.IDX) med n�dvendige opplysninger for
-lesing,skriving,s�k og manipulering av data p� SOSI-filene.
+FYBA is a library that establishes and manitains "index-files" (.IDX) with the 
necessary information for
+reading, writing, searching and manipulation of data in SOSI files.
 
-
-Som en oversikt kan f�lgende figur forklare sammenhengen mellom
-SOSI-filene ,biblioteket og brukerprogrammene.
+As an overview, the following figure can explain the relationship between the
+SOSI-files, the library and programs linked with the library.
 
 <PRE>
             !---------------!
-    !---------------->! Indeks-filer !<-------!
+    !---------------->! Index-files !<-------!
    !         !---------------!    !
    !            ^         !
    !            !         !
    !          !---!-----!      !  !-----------------!
    !          !     !      !-->!         !
    !          ! Buffer !        !         !
-!------!------! LC_Rxxxx  !     ! LC_PutXxx  ! Bruker-program !
-! SOSI-fil(er)!<----------- ! internt !<------------- !         !
+!------!------! LC_Rxxxx  !     ! LC_PutXxx  ! User-program  !
+! SOSI-file(s)!<----------- !internal !<------------- !         !
 !       ! ----------->!     !        !         !
-!-------------! LC_Wxxxx  ! i    ! ------------->!         !
+!-------------! LC_Wxxxx  ! in   ! ------------->!         !
               !     ! LC_GetXxx  !         !
-              ! FYBA-  !        !         !
+              ! the FYBA!        !         !
               !     !        !         !
-              ! rutinene!        !-----------------!
+              ! routines!        !-----------------!
               !     !
               !---------!
 
@@ -91,23 +87,23 @@ SOSI-filene ,biblioteket og brukerprogrammene.
 <BR>
 <BR>
 <BR>
-<A ID="O3"NAME="O3"></A><H1>3 Indeks-systemets oppbygning</H1>
+<A ID="O3"NAME="O3"></A><H1>3 The Internal Workings of the Index System</H1>
 
-Indeks-systemet er bygt opp av en hel rekke tabeller. Disse ligger
-delevis i minnet, og delevis som filer p� disken.
+The index system consists of a bunch of tables. These are partly kept in RAM, 
and
+partly as files on the hard drive.
 
-Nedenfor f�lger en tegning av aktuelle tabeller.
-Dette bare til informasjon. Bruker beh�ver stort-sett ikke
-kjenne til oppbygningen av disse:
+Below, there is a drawing of these tables.
+This is only for your information. It is not necessary to know them in detail 
to be able
+to use the library:
 
 <BR>
 <BR>
 <HR>
 <BR>
 <BR>
-<A ID="Gruppetabell"NAME="Gruppetabell"></A><H2>Gruppetabell</H2>
-<BIG><I><B>Gruppetabell</I></B></BIG><PRE>
-Dette er hovedtabellen med informasjon om hver enkelt gruppe p� SOSI-filen. 
+<A ID="Gruppetabell"NAME="Gruppetabell"></A><H2>Group table</H2>
+<BIG><I><B>Group table</I></B></BIG><PRE>
+This is the main table with the information about every single group in the 
SOSI file.
 
 
!------------------------------:-----------------------------------------------*
 !Start !Start !Ant.  !Ant.  !      Gruppeinnhold           
!
@@ -131,23 +127,23 @@ Dette er hovedtabellen med informasjon om hver enkelt 
gruppe p
 <HR>
 <BR>
 <BR>
-<A ID="Brukttabell"NAME="Brukttabell"></A><H2>Brukttabell</H2>
-<BIG><I><B>Merking av grupper</I></B></BIG><PRE>
-Denne tabellen brukes delevis internt av FYBA, og delevis av brukerprogrammet.
+<A ID="Brukttabell"NAME="Brukttabell"></A><H2>Used table</H2>
+<BIG><I><B>Marking of groups</I></B></BIG><PRE>
+This table is partly used internally by FYBA and partly by the user program.
 
-F�lgende bit er definert:
--------------------------------------------------------------------------
- 31 Gruppen er funnet ved geografisk s�k  -----! Brukere kan lese/bruke
- 30 Gruppen er funnet ved GINFO-utvalg     ! disse, men det er ikke
- 29 Gruppen er funnet ved serienummer-s�k    ! lov til � endre dem.
- 28 Gruppen er i ringbufferet          !
- 27 Referanser er brukt i omskrevet blokk ------!
+The following bits are defined:
+--------------------------------------------------------------------------------------
+ 31 The group has been found after a geographical search    -----! Users 
can read/use  
+ 30 The group has been found with a GINFO selection         ! these, 
but it is not 
+ 29 The group has been found after a serial number search      ! 
allowed to change them.
+ 28 The group is in the ring buffer                 !
+ 27 The group is used in a rewritten block           ------!
 26               -----!
- .                  ! Brukere har
- .                  ! full tilgang
- 2                  ! til disse.
+ .                  ! Users have 
+ .                  ! full access 
+ 2                  ! to these.
  1               -----!
- 0 Gruppen ligger i k� for skriving til SOSI-filen
+ 0 The group is waiting in a line to be written to the SOSI-file
 </PRE>
 
 <BR>
@@ -155,15 +151,15 @@ F
 <HR>
 <BR>
 <BR>
-<A ID="SOSI-buffer"NAME="SOSI-buffer"></A><H2>SOSI-buffer</H2>
-<BIG><I><B>Bin�r kopi av SOSI-filen</I></B></BIG><PRE>
-For � �ke hastigheten holder FYBA en bin�r kopi av SOSI-filen.
-Denne kopien ligger delevis i minne og delevis p� disk.
+<A ID="SOSI-buffer"NAME="SOSI-buffer"></A><H2>SOSI buffer</H2>
+<BIG><I><B>Binary copy of the SOSI-file</I></B></BIG><PRE>
+In order to increase the speed, the library makes a binary copy of the SOSI 
file.
+This copy is partly stored in RAM and partly on the hard drive.
 
-Denne kopien best�r av gruppeinformasjon, koordinater og punktinformasjon.
+The copy consists of group information, coordinates and point information.
 
-Gruppeinformasjonen for en gruppe handteres som en lang streng med pekere
-til startposisjon for hver GINFO-linje.
+The group information for one group is treated as a long string with pointers
+to the start position for every GINFO-line
 
 !-----------:-----------:----------:----------------------------------!
 ! GINFO 1 ! GINFO 2 ! GINFO 3 ! .....              !
@@ -174,19 +170,19 @@ til startposisjon for hver GINFO-linje.
 !--------! ! !      !
 ! GINFO ! ! !      !
 !--------! ! !      !
-! ofset !-! !      !
+! offset !-! !      !
 !    !-----      !
 !    !-----------------
 
-Koordinatene lagres i egne array. Punktinformasjonen lagres som
-en lang streng for hele gruppen med peker for hvert punkt til startposisjon
-for PINFO for hvert punkt p� samme m�te som GINFO.
+The coordinates are stored in separate arrays. The point information is stored
+as a long string for the entire group with pointers to every point to the start
+position for PINFO for every point in the same way as GINFO.
 
-!--------! !--------! !--------:-------:--------!
-! �st  ! ! Nord  ! ! H�yde ! KP  ! PINFO !
-!--------! !--------! !--------!-------!--------!
-! double ! ! double ! ! double ! short ! ushort !
-!  m  ! !  m  ! !  m  !    ! ofset !
+!--------! !--------! !----------:-------:--------!
+! East  ! ! North ! ! Altitude ! KP  ! PINFO !
+!--------! !--------! !----------!-------!--------!
+! double ! ! double ! ! double  ! short ! ushort !
+!  m  ! !  m  ! !  m   !    ! ofset !
 </PRE>
 
 <BR>
@@ -194,10 +190,10 @@ for PINFO for hvert punkt p
 <HR>
 <BR>
 <BR>
-<A 
ID="Serienummer-tabell"NAME="Serienummer-tabell"></A><H2>Serienummer-tabell</H2>
+<A ID="Serienummer-tabell"NAME="Serienummer-tabell"></A><H2>Serial number 
table</H2>
 !-------------*
-! Gruppenummer!
-!-------------!    Linjenummer i tabellen er serienummer.
+! Group number!
+!-------------!    The line number in the table is the serial number.
 ! lGrNr   !
 ! (long)   !
 *-------------*
@@ -208,16 +204,16 @@ for PINFO for hvert punkt p
 <HR>
 <BR>
 <BR>
-<A 
ID="Geografisk-s�ketabell"NAME="Geografisk-s�ketabell"></A><H2>Geografisk-s�ketabell</H2>
-<BIG><I><B>Geografisk s�ketabell</I></B></BIG><PRE>
+<A ID="Geografisk-s�ketabell"NAME="Geografisk-s�ketabell"></A><H2>Geographical 
search table</H2>
+<BIG><I><B>Geographical search table</I></B></BIG><PRE>
 
-Geografisk s�k er basert p� omskrevet boks.
-Boksene organiseres i et R-tre. 
+Geopgraphical search is based on a rewritten box.
+The boxes are organised in an R-tree.
 
 !-----------------------------------*
-!   Omskreven boks        !
+!   Rewritte box         !
 !                  !
-! min-N ! min-� ! max-N ! max-� !
+! min-N ! min-E ! max-N ! max-E !
 !    !    !    !    !
 !--------!--------!--------!--------!
 !dMinNord!dMinAust!dMaxNord!dMaxAust!
@@ -232,15 +228,15 @@ Boksene organiseres i et R-tre.
 <BR>
 <BR>
 <BR>
-<A ID="O4"NAME="O4"></A><H1>4 Navnekonvensjoner</H1>
+<A ID="O4"NAME="O4"></A><H1>4 Naming Conventions</H1>
 
 </PRE>
-Variabelnavn er fritt valgt for � si mest mulig om hva variabelen inneholder.
+The variable names are freely chosen to say as much about what the variables 
contain. Many of the names are in Norwegian because of the origin of the 
library.
 <BR>
-De fleste rutiner i brukergrensesnittet starter med "LC_":
+Most of the functions in the user interface begin with "LC_":
 <BR>
-I tillegg kommer noen spesielle rutiner for � lese filhodet direkte fra
-SOSI-fil. Disse har navn som starter med "HO_":
+In addition, there are some special functions that are used to read the file 
header directly from a SOSI file.
+These have names that start with "HO_":
 
 <BR>
 <BR>
@@ -248,7 +244,7 @@ SOSI-fil. Disse har navn som starter med "HO_":
 <BR>
 <BR>
 <BR>
-<A ID="O5"NAME="O5"></A><H1>5 Initiering og styring</H1>
+<A ID="O5"NAME="O5"></A><H1>5 Initialisation and Control</H1>
 
 <BR>
 <BR>
@@ -256,14 +252,14 @@ SOSI-fil. Disse har navn som starter med "HO_":
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_Init"NAME="LC_Init"></A><H2>LC_Init</H2>
-<BIG><I><B>Initierer FYBA</I></B></BIG><PRE>
+<BIG><I><B>Initialises FYBA</I></B></BIG><PRE>
 =============================================================================
-Form�l:
-Initierer FYBA.
-Parametre:
-Type   Navn   I/U  Forklaring
+Purpose:
+Initialises FYBA.
+Parameters:
+Type   Name   I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
-Bruk:
+Usage:
 LC_Init();
  
=============================================================================
 
@@ -275,10 +271,10 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_Init(void)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_InqVer"NAME="LC_InqVer"></A><H2>LC_InqVer</H2>
-<BIG><I><B>Identifikasjon</I></B></BIG><PRE>
+<BIG><I><B>Identification</I></B></BIG><PRE>
 =============================================================================
-Form�l:
-Henter versjons-identifikasjon for dette biblioteket.
+Purpose:
+Gets the version of this library.
  
=============================================================================
 
 SK_EntPnt_FYBA char *LC_InqVer(void)
@@ -289,14 +285,14 @@ SK_EntPnt_FYBA char *LC_InqVer(void)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_Close"NAME="LC_Close"></A><H2>LC_Close</H2>
-<BIG><I><B>Stenger ned FYBA</I></B></BIG><PRE>
+<BIG><I><B>Closes FYBA</I></B></BIG><PRE>
 =============================================================================
-Form�l:
-Stenger ned FYBA.
-Parametre:
-Type   Navn   I/U  Forklaring
+Purpose:
+Closes FYBA.
+Parameters:
+Type   Name   I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
-Bruk:
+Usage:
 LC_Close();
    
=============================================================================
 
@@ -308,16 +304,16 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_Close(void)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_ErInitiert"NAME="LC_ErInitiert"></A><H2>LC_ErInitiert</H2>
-<BIG><I><B>Er FYBA initiert</I></B></BIG><PRE>
+<BIG><I><B>Is FYBA initialised</I></B></BIG><PRE>
 =============================================================================
-Form�l:
-Sjekker om FYBA er initiert / tilgjengelig for bruk.
-Parametre:
-Type  Navn   I/U  Forklaring
+Purpose:
+Checks if FYBA has been initialised / is available.
+Parameters:
+Type  Name   I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
-short sStaus  r  0=ikke initiert, eller FYBA er stengt ned
-           1=initiert
-Bruk:
+short sStaus  r  0=not initialised, or closed
+           1=initialised
+Usage:
 sStatus = LC_ErInitiert();
  
=============================================================================
 
@@ -330,17 +326,17 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_ErInitiert(void)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_MaxSkriv"NAME="LC_MaxSkriv"></A><H2>LC_MaxSkriv</H2>
-<BIG><I><B>Max skriv f�r lagring</I></B></BIG><PRE>
+<BIG><I><B>Maximum number of times to write before writing to the SOSI 
file</I></B></BIG><PRE>
 ==========================================================================
-Form�l:
-Setter max antall skriv uten lagring til SOSI-filen.
-(0 = allt skrives direkte til SOSI-filen.)
-Parametre:
-Type   Navn   I/U  Forklaring
+Purpose:
+Sets the maximum number of times to write before writing to the SOSI file
+(0 = everything is written directly to the SOSI file.)
+Parameters:
+Type   Name   I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
-long   antall   i  Max antall skriv uten lagring til SOSI-filen
-Bruk:
-LC_MaxSkriv(antall);
+long   number   i  Maxium number of times to write before writing to the 
SOSI file
+Usage:
+LC_MaxSkriv(number);
  
=============================================================================
 
 SK_EntPnt_FYBA void LC_MaxSkriv(long antall)
@@ -351,17 +347,17 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_MaxSkriv(long antall)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_InqMaxSkriv"NAME="LC_InqMaxSkriv"></A><H2>LC_InqMaxSkriv</H2>
-<BIG><I><B>Max skriv f�r lagring</I></B></BIG><PRE>
+<BIG><I><B>Maximum number of times to write before writing to the SOSI 
file</I></B></BIG><PRE>
 ==========================================================================
 Form�l:
-Sp�rr etter max antall skriv uten lagring til SOSI-filen.
-(0 = allt skrives direkte til SOSI-filen.)
-Parametre:
-Type   Navn   I/U  Forklaring
+Gets the maximum number of times to write before writing to the SOSI file.
+(0 = everything is written directly to the SOSI file.)
+Parameters:
+Type   Name   I/O  Explanation
 -----------------------------------------------------------------------------
-long   antall   i  Max antall skriv uten lagring til SOSI-filen
-Bruk:
-antall = LC_InqMaxSkriv();
+long   number   i  Maxium number of times to write before writing to the 
SOSI file 
+Usage:
+number = LC_InqMaxSkriv();
  
=============================================================================
 
 SK_EntPnt_FYBA long LC_InqMaxSkriv(void)
@@ -372,19 +368,19 @@ SK_EntPnt_FYBA long LC_InqMaxSkriv(void)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_SetNgisModus"NAME="LC_SetNgisModus"></A><H2>LC_SetNgisModus</H2>
-<BIG><I><B>Velg NGIS modus</I></B></BIG><PRE>
-==========================================================================
-Form�l:
-Velger handteringsm�te for grupper som er merket for oppdatering av NGIS.
-Standardverdi fra LC_Init er NGIS_NORMAL.
-Parametre:
-Type  Navn I/U Forklaring
---------------------------------------------------------------------------
-short modus i  Behandlingsm�te:
-                      NGIS_NORMAL (0) = Vanlig handtering
-                        NGIS_SPESIAL (1) = 
Spesialmodus der det er mulig � lese
-                   grupper som er merka som sletta.
-Bruk:
+<BIG><I><B>Choose NGIS mode</I></B></BIG><PRE>
+==========================================================================
+Purpose:
+Sets the way to handle groups that are marked for update by NGIS.
+The default value after LC_Init is NGIS_NORMAL.
+Parameters:
+Type  Name I/O Explanation
+--------------------------------------------------------------------------
+short mode  i  The way to handle:
+            NGIS_NORMAL (0) = Normal
+            NGIS_SPESIAL (1) = Special mode where it is possible 
to read
+                      groups that have been marked as 
deleted
+Usage:
 LC_SetNgisModus(NGIS_NORMAL);
  ==========================================================================
 
@@ -397,16 +393,15 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_SetNgisModus(short modus)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_SetDefLpfi"NAME="LC_SetDefLpfi"></A><H2>LC_SetDefLpfi</H2>
-<BIG><I><B>Ledig plass mellom grupper</I></B></BIG><PRE>
-==========================================================================
-Form�l:
-Legger inn standardverdi for antall tegn ledig plass bak gruppe
-p� .SOS-fil.
-Parametre:
-Type   Navn   I/U  Forklaring
------------------------------------------------------------------------------
-short  ant_tegn  i  Antall tegn ledig plass.
-Bruk:
+<BIG><I><B>Available space between groups</I></B></BIG><PRE>
+==========================================================================
+Purpose:
+Adds default value for the number of letters available behind groups in a 
.SOS-file
+Parameters:
+Type   Name     I/O  Explanation
+--------------------------------------------------------------------------------
+short  num_letters  i  Number of letters available space.
+Usage:
 LC_SetDefLpfi(ant_tegn);
  
=============================================================================
 
@@ -418,16 +413,15 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_SetDefLpfi(short ant_tegn)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_InqDefLpfi"NAME="LC_InqDefLpfi"></A><H2>LC_InqDefLpfi</H2>
-<BIG><I><B>Hent ledig plass mellom grupper</I></B></BIG><PRE>
-==========================================================================
-Form�l:
-Henter ut standardverdi for antall tegn ledig plass bak gruppe
-p� .SOS-fil.
-Parametre:
-Type   Navn   I/U  Forklaring
------------------------------------------------------------------------------
-short  ant_tegn  r  Antall tegn ledig plass.
-Bruk:
+<BIG><I><B>Gets the available space between groups</I></B></BIG><PRE>
+==========================================================================
+Purpose
+Gets the default value for the number of letters available behind groups in a 
.SOS-file
+Parameters:
+Type   Name      I/O  Explanation
+----------------------------------------------------------------------------------
+short  num_letters   r  Number of letters available space. 
+Usage:
 ant_tegn = LC_InqDefLpfi();
  
=============================================================================
 
@@ -440,23 +434,23 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_InqDefLpfi(void)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_SetUtvidModus"NAME="LC_SetUtvidModus"></A><H2>LC_SetUtvidModus</H2>
-<BIG><I><B>Velg utvis modus</I></B></BIG><PRE>
-==========================================================================
-Form�l:
-Velger handteringsm�te for utvidelse av SOSI-filer.
-Standardverdi fra LC_Init er LC_UTVID_SIKKER.
-Parametre:
-Type  Navn I/U Forklaring
---------------------------------------------------------------------------
-short modus i  Behandlingsm�te:
-                      LC_UTVID_SIKKER (0) = SOSI-filen 
stenges og filst�rrelsen
-                     oppdateres etter hver gruppe som er
-                     skrevet p� slutten av filen.
-                        LC_UTVID_RASK  (1) = 
SOSI-filen stenges IKKE etter hver
-                     gruppe som er skrevet p� slutten
-                     av filen.
-                     (M� bare brukes i spesielle 
tilfeller.)
-Bruk:
+<BIG><I><B>Set the expanding mode</I></B></BIG><PRE>
+==========================================================================
+Purpose:
+Set the way to handle expanding of SOSI files.
+The default value after LC_Init is LC_UTVID_SIKKER.
+Parameters:
+Type  Name I/O Explanation
+--------------------------------------------------------------------------
+short mode  i  Way to handle:
+          LC_UTVID_SIKKER (0) = The SOSI file is closed and the file 
size
+                     is updated after every group that is 
+                     written in the end of the file.
+          LC_UTVID_RASK  (1) = The SOSI file is not closed after 
each
+                     group that is written at the end
+                     of the file.
+                     (Only to be used in special 
circumstances.)
+Usage:
 LC_SetUtvidModus(LC_UTVID_SIKKER);
  ==========================================================================
 
@@ -468,22 +462,22 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_SetUtvidModus(short modus)
 <BR>
 <BR>
 <A ID="LC_GetUtvidModus"NAME="LC_GetUtvidModus"></A><H2>LC_GetUtvidModus</H2>
-<BIG><I><B>Hent utvis modus</I></B></BIG><PRE>
-==========================================================================
-Form�l:
-Henter valgt handteringsm�te for utvidelse av SOSI-filer.
-Parametre:
-Type  Navn I/U Forklaring
---------------------------------------------------------------------------
-short modus r  Behandlingsm�te:
-                      LC_UTVID_SIKKER (0) = SOSI-filen 
stenges og filst�rrelsen
-                     oppdateres etter hver gruppe som er
-                     skrevet p� slutten av filen.
-                        LC_UTVID_RASK  (1) = 
SOSI-filen stenges IKKE etter hver
-                     gruppe som er skrevet p� slutten
-                     av filen.
-                     (M� bare brukes i spesielle 
tilfeller.)
-Bruk:
+<BIG><I><B>Get the expanding mode</I></B></BIG><PRE>
+==========================================================================
+Purpose:
+Get the way to handle expanding of SOSI files.
+Parameters:
+Type  Name I/O Explanation
+--------------------------------------------------------------------------
+short mode  r  Way to handle:
+          LC_UTVID_SIKKER (0) = The SOSI file is closed and the file 
size
+                     is updated after every group that is 
+                     written in the end of the file.
+          LC_UTVID_RASK  (1) = The SOSI file is not closed after 
each
+                     group that is written at the end
+                     of the file.
+                     (Only to be used in special 
circumstances.)
+Usage:
 short sModus = LC_GetUtvidModus();
  ==========================================================================
 

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-grass/fyba.git

_______________________________________________
Pkg-grass-devel mailing list
Pkg-grass-devel@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-grass-devel

Reply via email to