برای نمایش آنلاین این قسمت را کلیک کنید
لغو اشتراک از خبرنامه (
http://www.parandniyaz.ir/index.php?subid=111454&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=12&key=7e3e554a147f07d7266adbd2cf8dcc89
 ) (
http://www.parandniyaz.ir/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=12&key=0859d6f0104cfa8dda577121b1ece4ca&subid=111454-7e3e554a147f07d7266adbd2cf8dcc89
)
ویرایش اشتراک خبرنامه خود (
http://www.parandniyaz.ir/index.php?subid=111454&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=7e3e554a147f07d7266adbd2cf8dcc89
 )
دوشنبه, 15 ارديبهشت 1393
ارديبهشت
دوشنبه
111454
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
دوشنبه, 15 ارديبهشت 1393 13:26
0
Pkg Kde Extras
15 ارديبهشت 1393
12 ارديبهشت 1393

1393-02-15
برای تأیید اشتراک در خبرنامه این قسمت را کلیک کنید (
http://www.parandniyaz.ir/index.php?subid=111454&option=com_acymailing&ctrl=user&task=confirm&key=7e3e554a147f07d7266adbd2cf8dcc89
 )

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to