دنياي پيرامون شما تصويري از دنياي درون شماست (برایان ترسی)


** شور زندگی
------------------------------------------------------------


** فرمانبردارم سرورم!
------------------------------------------------------------

جهان هستی مانند غول چراغ جادو است. غول چراغ جادو فقط می گوید: فرمانبردارم سرورم 
و همیشه فقط همین حرف را تکرار میکند. پس کافیست که شما فقط آن چیزی را که دوست 
دارید طلب کنید تا غول چراغ جادو به شما بگوید فرمانبردارم سرورم و خواسته تان را 
برآورده کند.

پس اگر دانسته یا ندانسته در مورد چیزی که نمیخواهید یا دوست ندارید ، حرف بزنید 
یا گله و شکایت کنید یا احساس ناراحتی کنید غول چراغ جادو باز هم 
میگوید:فرمانبردارم سرورم و همان رابرایتان فراهم میکند. (فیلم راز)


** ذهن انسان
------------------------------------------------------------
img2

پژوهشگران ، ضمير ناخودآگاه انسان را به یک دستگاه ضبط صوت تشبيه کرده اند و 
معتقدند مانند ضبط صوت که هرچه به آن بدهيم، همان را ضبط و پخش مي کند ، ضمير 
ناخودآگاه انسان نیز با تلقين و تصویرسازی ذهني افکار مثبت ، می تواند نتیجه این 
افکار را در زندگی فیزیکی ما بوجود بیاورد

همچنین ضمیر ناخودآگاه بدون آنکه معنا و مفهومی را بداند هر چیزی اعم از خوب یا بد 
را قبول می کند. بنابراین لازم است برای رسیدن به موفقیت و کامیابی در زندگی از 
کلمات مثبت استفاده نماییم.


** مدیریت برروی ضمیر ناخودآگاه:
------------------------------------------------------------

نرم افزار "شور زندگی" به شما کمک می کند تا ضمیر ناخودآگاه خود را از بند 
افکارهای پوچ رهایی داده و به سمت موفقیت و خوشبختی سوق دهید.

لطفاً برای دانلود نرم افزار شورزندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

www.shoorezendegi.ir 
(http://shoorezendegi.us8.list-manage.com/track/click?u=0e9f0585ea7cda79c141ca13e&id=d1e4ad3443&e=eaf978fc8d)
بیشتر بدانید...

This email was sent to pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
why did I get this? 
(http://shoorezendegi.us8.list-manage.com/about?u=0e9f0585ea7cda79c141ca13e&id=fedd738c42&e=eaf978fc8d&c=cd6a6e2b3b)
     unsubscribe from this list 
(http://shoorezendegi.us8.list-manage2.com/unsubscribe?u=0e9f0585ea7cda79c141ca13e&id=fedd738c42&e=eaf978fc8d&c=cd6a6e2b3b)
     update subscription preferences 
(http://shoorezendegi.us8.list-manage1.com/profile?u=0e9f0585ea7cda79c141ca13e&id=fedd738c42&e=eaf978fc8d)
Shoore Zendegi · Tehran, Iran · Tehran · Tehran 021 · Iran

Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0e9f0585ea7cda79c141ca13e&afl=1
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to