This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

abe pushed a commit to branch master
in repository debsums.

commit 94eb4010994c92675728bbbb9586d9f6647910de
Author: Francois Marier <franc...@debian.org>
Date:  Sat Jan 31 11:49:30 2009 +1300

  Updated vietnamese translation
---
 debian/changelog | 5 +++--
 debian/po/vi.po | 54 ++++++++++++++++++++----------------------------------
 2 files changed, 23 insertions(+), 36 deletions(-)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 34d296c..af938e4 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -1,8 +1,9 @@
-debsums (2.0.41) UNRELEASED; urgency=low
+debsums (2.0.41) unstable; urgency=low
 
  * Updated Galician debconf template (closes: #509907)
+ * Updated Vietnamese debconf template (closes: #513590)
 
- -- Francois Marier <franc...@debian.org> Sat, 27 Dec 2008 20:06:24 -0500
+ -- Francois Marier <franc...@debian.org> Sat, 31 Jan 2009 11:49:20 +1300
 
 debsums (2.0.40) unstable; urgency=low
 
diff --git a/debian/po/vi.po b/debian/po/vi.po
index edb226e..853ca14 100644
--- a/debian/po/vi.po
+++ b/debian/po/vi.po
@@ -1,101 +1,87 @@
 # Vietnamese Translation for debsums.
-# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
-# Clytie Siddall <cly...@riverland.net.au>, 2005-2008.
+# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <cly...@riverland.net.au>, 2005-2009.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: debsums 2.0.38\n"
+"Project-Id-Version: debsums 2.0.39\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debs...@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-10-14 10:35+1300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-30 18:44+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-01-31 00:15+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <cly...@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi...@googlegroups.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid "Should md5sum files be automatically generated by apt-get?"
 msgid "Should debsums files be generated automatically by apt-get?"
-msgstr "Tập tin md5sum nên được apt-get tự động tạo không?"
+msgstr "Tập tin debsums có nên được apt-get tự động tạo không?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Not all packages contain md5sum information as is. However, debsums can "
-#| "be installed so that apt will automatically generate md5sum files of "
-#| "installed packages. This may be useful for checking system integrity "
-#| "later, though it should not be relied on as a security measure."
 msgid ""
 "Not all packages contain debsums information. However, apt can be configured "
 "to generate debsums files for installed packages automatically. This may be "
 "useful for checking system integrity later, but it should not be relied upon "
 "as a security measure."
 msgstr ""
-"Hiện thời không phải mọi gói đều chứa thông tin kiểu md5sum. Tuy nhiên, cũng "
-"có thể cài đặt debsums để mà apt tự động tạo tập tin md5sum của mỗi gói được "
-"cài đặt. Chức năng này có thể hữu ích để kiểm tra về sau tình trạng nguyên "
-"vẹn của hệ thống, dù không nên nhờ nó bảo mật hệ thống."
+"Không phải tất cả các gói chứa thông tin debsums. Tuy nhiên, chương trình "
+"apt có thể được cấu hình để tự động tạo ra tập tin debsums cho mỗi gói được "
+"cài đặt. Tùy chọn này có thể hữu ích để kiểm tra về sau tính nguyên vẹn của "
+"hệ thống, nhưng không nên nhờ nó bảo vệ máy."
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:2001
 msgid "never"
-msgstr ""
+msgstr "không bao giờ"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:2001
 msgid "daily"
-msgstr ""
+msgstr "hằng ngày"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:2001
 msgid "weekly"
-msgstr ""
+msgstr "hằng tuần"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:2001
 msgid "monthly"
-msgstr ""
+msgstr "hằng tháng"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:2002
-#, fuzzy
-#| msgid "Run daily debsums security check?"
 msgid "Schedule for debsums security checks:"
-msgstr "Chạy hàm kiểm tra bảo mật debsums hàng ngày không?"
+msgstr "Lịch biểu kiểm tra bảo mật debsums:"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:2002
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "By default, a cronjob will verify every package's checksum information "
-#| "every night to make sure that none of the files have changed since the "
-#| "package was installed."
 msgid ""
 "A cronjob can be set to regularly verify every package's checksum "
 "information to make sure that none of the files have changed since the "
 "package was installed."
 msgstr ""
-"Mặc định là một công việc định kỳ (cron) sẽ thẩm tra thông tin tổng kiểm của "
-"mọi gói trong mỗi đêm, để chắc chắn rằng không có tập tin bị thay đổi kể từ "
-"gói đó được cài đặt."
+"Một công việc định kỳ (cronjob) có thể được đặt để thẩm tra đều đặn thông "
+"tin tổng kiểm tra của mỗi gói phần mềm, để bảo đảm rằng không có tập tin bị "
+"thay đổi kể từ cài đặt gói đó."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:2002
 msgid "This security check takes some time to run but is highly recommended."
 msgstr ""
-"Tiến trình kiểm tra bảo mật này kéo dài một lát, nhưng cũng rất khuyến khích."
+"Chạy tiến trình kiểm tra bảo mật này thì kéo dài một lát, nhưng cũng rất "
+"khuyến khích."

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/debsums.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to