9 decembrie 2008

Comunicat de
presa

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a
sanctionat

primele spitale pentru discriminarea tatilor

 

            Alianta Antidiscriminare a
Tuturor Taticilor – T.A.T.A. a avut castig de cauza in
dosarele instrumentate de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
(CNCD) ca urmare a plangerilor formulate de organizatia taticilor impotriva
spitalelor bucurestene “Grigore Alexandrescu” si “Victor Gomoiu”.

              Prin Hotararea nr. 649/2008,
Colegiul Director al CNCD a decis ca interdicþia
de a se interna în calitate de însoþitor o altã persoanã în afara mamei
reprezintã discriminare, ca se impune sancþionarea Spitalului Clinic de Urgenþã
pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, prin Ulmeanu Coriolan, director, cu 600
RON. O copie a hotãrârii se va
comunica pãrþilor, Ministerului Sãnãtãþii Publice ºi Direcþiei Generale a
Finanþelor Publice Bucureºti (pentru recuperarea amenzii datorate cãtre stat).

          Asociatia T.A.T.A. a reclamat faptul ca spitalele
discriminau tatii, deoarece permiteau doar mamelor sa-si insoteasca copiii
bolnavi internati. La avizierul Spitalului “Grigore Alexandrescu” era postat
anuntul conform caruia “copiii se vor interna cu mame pana la varsta de 3 ani
inclusiv”, “Mama – nu rude”. 
(http://www.t-a-t-a.ro/legislatie/asistenta-medicala/
)

  Managerul Spitalului “Grigore Alexandrescu”,
dr. Coriolan Ulmeanu, a recunoscut
refuzul internãrii persoanelor de sex masculin în spital, invocând urmatoarele
justificãri pentru aceastã diferenþiere: spitalele de pediatrie nu au circuite 
separate pentru
tate ºi mame, mai ales grupuri sanitare ºi duºuri; spitalele de pediatrie au
aprobate în structurã patrui pentru însoþitoare-mame; existã cazuri în care
mama alãpteazã, iar pentru mama aflatã în aceastã ipostazã este imoral ºi
jenant ca în momentul alãptãrii sã fie prezent un bãrbat în salon; sunt
îngrijiri medicale în care mama este implicatã în mod activ ºi care sunt
acceptate de copil cu mai multã uºurinþã sub supravegherea mamei; în sistemul
medical sunt angajate mai multe femei ca ºi asistenþi medicali; nu este
singurul spital de copii din þarã care a impus aceastã regulã.

  Colegiul
Director al CNCD a constatat ca prin efectul legislatiei in vigoare (Hotãrârea
de Guvern nr. 1.842/2006)
serviciile hoteliere standard în spital sunt disponibile ºi acoperite pentru
„însoþitorii” copiilor bolnavi pânã la 3 ani, fãrã nici o deosebire, astfel
încât în cauzã nu se pot reþine distincþii pe bazã de sex, între însoþitorul
bãrbat ºi însoþitorul femeie, i.e. tata sau mama, cuprinse în acte cu caracter
obligatoriu.

  CNCD a
reactionat cu promptitudine si cu profesionalism, argumentand impecabil
sanctionarea spitalelor care discrimineaza tatii, dupa cum urmeaza:

  “Practica de a interzice taþilor internarea
cu minorul în spital poate avea ca efect o gravã încãlcare a accesului la
acordarea serviciilor de sãnãtate pentru copii (conform legislaþiei din
România, interesul suprem al copilului trebuie sã primeze). 

  Colegiul director este de opinie cã în
principiu, o deosebire între pãrinþi, în sensul cã tatãl nu poate fi cazat la
internarea pacientului minor sub 3 ani, în comparaþie cu mama, cãreia i se
permite internarea, pe simplul considerent al sexului, circumstanþã care s-ar
putea materializa prin impunerea unui ordin, reguli sau dispoziþii la
internarea într-o unitate medicalã, trebuie sã fie justificatã de considerente
foarte puternice ºi obiective pentru atingerea unui scop legitim.

  În lipsa unor
astfel de considerente, o atare deosebire poate îmbraca forma unui tratament
diferit, ºi subsecvent a unei discriminãri pe criteriul de sex.(…)

  Afirmaþia conform cãreia „sunt îngrijiri medicale în care mama este implicatã 
în mod activ”,
nu reprezintã o justificare obiectivã, având în vedere faptul cã taþii au
dreptul la concediu pentru îngrijirea copilului; mai mult, în unele situaþii
copii nu au mamã. Relaþia dintre mamã ºi copil nu poate fi privilegiata de nici
o autoritate sau instituþie faþã de relaþia dintre tatã ºi copil. Singurii care
pot decide cine sã acorde îngrijirea medicalã pentru copil sunt pãrinþii sau
tutorii legali, nicidecum un spital. Sublinierea „Mama – nu rude” aratã cã 
reclamatul, în mod eronat, exlude
posibilitatea ca un copil sã fie crescut de o altã persoanã decât mama.

  Colegiul director a reþinut prevederile art. 97 din Codul Familiei, potrivit 
cãrora „Ambii pãrinþi au aceleaºi drepturi ºi
îndatoriri faþã de copiii lor minori, fãrã a deosebi dupã cum aceºtia sînt
din cãsãtorie, din afarã cãsãtoriei, ori înfiaþi. Ei exercita drepturile lor
pãrinteºti numai în interesul copiilor.”(…)

  Alte justificãri invocate nu sunt legitime („nu suntem singurul spital de 
copii din þarã
care a impus aceastã regulã”). Faptul cã ºi alþii discrimineazã nu poate fi
acceptatã ca o justificare a discriminãrii.”
(Hotararea CNCD nr. 649/2008)

  Hotararea nr.
631/2008 a CNCD recomanda Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Dr. Victor
Gomoiu” Bucuresti sa depuna toate diligentele pentru a inlatura elementele
discriminatorii astfel incat parintii sa isi poata exercita drepturile asupra
minorilor in conditii de egalitate. 

 
Alianta
Antidiscriminare a Tuturor Taticilor – T.A.T.A. solicita tuturor spitalelor 
-care
interzic tatilor sa-si insoteasca copiii bolnavi internati - sa renunte la
asemenea practici discriminatorii si sa se conformeze cadrului legal existent
si hotararilor CNCD.

  In caz contrar, Asociatia T.A.T.A. va actiona
in justitie managerii spitalelor, cerand stabilirea unor daune consistente.
Romania este singurul stat european care mai are inca asemenea interdictii
ilegale in reteaua spitaliceasca, fiind astfel incalcate grav drepturile
copiilor si ale tatilor acestora. Asemenea practici abuzive si discriminatorii
pun in pericol viata copiilor, fiind inregistrat la Baia Mare decesul unui
baietel ramas nesupravegheat in salon ca urmare a faptului ca nu s-a permis
tatalui sa-si insoteasca copilul bolnav in spital.

  Informatii
suplimentare se pot obtine  la tel.
0723.568.280, 0744.148.965, tel./fax 021.345.0123, [EMAIL PROTECTED], 
http://www.tata.org.ro/ si http://www.t-a-t-a.ro/ .

 

PRESEDINTE,

Bogdan
Draghici
CONSILIUL NAÞIONAL
PENTRU COMBATEREA DISCRIMINÃRII

AUTORITATE DE STAT
AUTONOMÃ 

 

 

HOTÃRÂREA NR. 649

din 04.12.2008

 

Dosar nr: 731/2008

Petiþia nr: 13.897/29.10.2008

Petent: Alianþa Antidiscriminare a Tuturor
Tãticilor

Reclamat: Spitalul Clinic de Urgenþã pentru
Copii „Grigore Alexandrescu”

Obiect: discriminarea taþilor prin
interdicþia ca ei sã se interneze cu copiii lor bolnavi

 

I. Numele ºi domiciliul pãrþilor 

 

I.1. Numele ºi sediul petentei

I.1.1.
Alianþa Antidiscriminare a Tuturor Tãticilor, Str. Istriei nr. 30, bl. 41, sc.
1, ap. 32, sector 3, Bucureºti

 

I.2. Numele ºi sediul reclamatului

I.2.1.
Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii Grigore Alexandrescu, Bul. Iancu de
Hunedoara nr. 30-32, sector 1, Bucureºti

 

II. Obiectul sesizãrii 

 

Petenta
aratã cã la avizierul reclamatului este postat un anunþ conform cãreia „copiii 
se vor interna cu mame pânã la
vârsta de 3 ani inclusiv”, „Mama – nu
rude”.

 

III. Descrierea
presupusei fapte de discriminare 

 

Petenta
considerã discriminatorie practica unor spitale de a interna doar mame cu
copiii bolnavi. Aratã cã la avizierul reclamatului este postat un anunþ, semnat
„Direcþia spitalului”, conform cãreia
„copiii se vor interna cu mame pânã la
vârsta de 3 ani inclusiv”, „Mama – nu
rude”.

 

IV. Procedura de
citare

 

Pãrþile
au fost citate pentru data de 04.11.2008 (filele 4 ºi 7 din dosar).

La
audierea din 04.11.2008 pãrþile nu s-au prezentat.

La
solicitarea petentului pãrþile au fost recitate pentru data de 25.11.2008.

La
audierea din 25.11.2008 s-a prezentat petenta.

Procedura
de citare a fost legal îndeplinitã.

 

V. Susþinerile pãrþilor

 

Petenta,
prin petiþia înregistratã la Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii
(în continuare CNCD) cu nr. 13.897/29.10.2008, considerã
discriminatorie practica unor spitale de a interna doar mame cu copiii bolnavi.
Aratã cã la avizierul reclamatului este postat un anunþ, semnat „Direcþia 
spitalului”, conform cãreia „copiii se vor interna cu mame pânã la
vârsta de 3 ani inclusiv”, „Mama – nu
rude”.

Depune
ca dovadã poza anunþului (fila 2 din dosar).

Reclamatul,
prin Adresa
nr. 3.711 din 04.11.2008, aratã urmãtoarele:

-
spitalele de pediatrie nu au circuite separate pentru tate ºi mame, mai ales
grupuri sanitare ºi duºuri;

-
spitalele de pediatrie au aprobate în structurã patrui pentru însoþitoare-mame;

-
existã cazuri în care mama alãpteazã, iar pentru mama aflatã în aceastã
ipostazã este imoral ºi jenant ca în momentul alãptãrii sã fie prezent un
bãrbat în salon;

-
sunt îngrijiri medicale în care mama este implicatã în mod activ ºi care sunt
acceptate de copil cu mai multã uºurinþã sub supravegherea mamei;

- în
sistemul medical sunt angajate mai multe femei ca ºi asistenþi medicali;

- nu
sunt singurul spital de copii din þarã care a impus aceastã regulã.

 

VI. Motivele de
fapt ºi de drept 

 

În
fapt, Colegiul Director reþine cã reclamatul recunoaºte refuzul internãrii
persoanelor de sex masculin în spital, invocând justificãri pentru aceastã
diferenþiere.

 

În drept, Colegiul Director
reþine urmãtoarele:

Constituþia României, prin art. 16 alin. 1
garanteazã dreptul la egalitate: „Cetãþenii
sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi
fãrã discriminãri”.

Protocolul nr. 12 la Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului, art 1 prevede interzicerea
generalã a discriminãrii: „Exercitarea oricãrui drept prevãzut de
lege trebuie sã fie asiguratã fãrã nici o discriminare bazatã, în special, pe
sex, pe rasã, culoare, limbã, religie, opinii politice sau orice alte
opinii, origine naþionalã sau socialã, apartenenþã la o minoritate naþionalã,
avere, naºtere sau oricare altã situaþie.”

Ordonanþa Guvernului nr.
137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare
(în
continuare O.G. nr. 137/2000), republicatã, la art. 2 alin. 1 stabileºte: 
„Potrivit prezentei ordonanþe, prin
discriminare se înþelege orice deosebire, excludere, restricþie sau
preferinþã, pe bazã de rasã, naþionalitate, etnie, limbã, religie,
categorie socialã, convingeri, sex, orientare sexualã, vârstã, handicap,
boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV, apartenenþã la o categorie
defavorizatã, precum ºi orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrângerea, înlãturarea recunoaºterii, folosinþei sau exercitãrii, în
condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale sau
a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social ºi
cultural sau în orice alte domenii ale vieþii publice.”

Conform art 2, alin. (4) din O.G.
nr. 137/2000, republicatã: „Orice
comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereazã,
favorizeazã sau defavorizeazã nejustificat ori supune unui tratament injust
sau degradant o persoanã, un grup de persoane sau o comunitate faþã de alte
persoane, grupuri de persoane sau comunitãþi atrage rãspunderea contravenþionalã
conform prezentei ordonanþe, dacã nu intrã sub incidenþa legii penale.”

Art. 10 din O.G.
nr. 137/2000, republicatã, prevede: „Constituie
contravenþie, conform prezentei ordonanþe, dacã fapta nu intrã sub incidenþa
legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din
cauza apartenenþei acestora ori a persoanelor care administreazã persoana
juridicã la o anumitã rasã, naþionalitate, etnie, religie, categorie socialã
sau la o categorie defavorizatã, respectiv din cauza convingerilor, vârstei,
sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza prin: [...] b) refuzarea
accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sãnãtate
public㠖 alegerea medicului de familie, asistenþa medicalã, asigurãrile de
sãnãtate, serviciile de urgenþã sau alte servicii de sãnãtate [...] h) refuzarea
acordãrii pentru o persoanã sau un grup de persoane a unor drepturi sau
facilitãþi”.

 

6.1. Raportându-ne la
juriprudenþa Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii, astfel cum
s-a statuat anterior (vezi Hotãrârea nr. 278 din 22.04.2008, Hotãrârea
nr. 631/13.11.2008), din analiza prevederilor Ordinului M.S.F. nr. 1781/2006,
Colegiul Director nu poate reþine distincþii între persoane aflate în situaþii
comparabile, pe bazã de sex, care au ca scop sau ca efect, atingerea unui drept
prevãzut de lege. Astfel, Ordinul nr. 1.781 din 28 decembrie 2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului de asigurãri
sociale de sãnãtate pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.057 
din
30 decembrie 2006, în Anexa nr.
17 cu privire la condiþiile acordãrii serviciilor medicale în unitãþi
sanitare, prevede c㠄Spitalele suportã
din bugetul de venituri ºi cheltuieli suma aferentã serviciilor hoteliere
standard (cazare standard ºi masã la nivelul alocaþiei de hranã) pentru
însoþitorii copiilor bolnavi în vârstã de pânã la 3 ani, precum ºi pentru
însoþitorii persoanelor cu handicap grav”.

În acelaºi sens, prin Hotãrârea
de Guvern nr. 1.842 din 21 decembrie
2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii
asistenþei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate
pentru anul 2007, publicatã în Monitorul Oficial nr. 1.034 din 27 decembrie
2006, în art. 67 se prevede c㠄Spitalele
vor acoperi […], toate cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru: […] d)
servicii hoteliere standard (cazare ºi masã) pentru însoþitorii copiilor
bolnavi în vârstã de pânã la 3 ani, precum ºi pentru însoþitorii persoanelor cu
handicap grav, în condiþiile stabilite prin norme”. 

Or, raportat la aceste
prevederi ºi la circumstanþele de fapt ale cauzei, Colegiul director observã
faptul cã prin efectul legii serviciile hoteliere standard în spital sunt
disponibile ºi acoperite pentru „însoþitorii” copiilor bolnavi pânã la 3 ani,
fãrã nici o deosebire, astfel încât în cauzã nu se pot reþine distincþii pe
bazã de sex, între însoþitorul bãrbat ºi însoþitorul femeie, i.e. tata sau
mama, cuprinse în acte cu caracter obligatoriu.

 

6.2. Practica de a interzice
taþilor internarea cu minorul în spital poate are ca efect o gravã încãlcare a
accesului la acordarea serviciilor de sãnãtate pentru copii (conform legislaþiei
din România, interesul suprem al copilului trebuie sã primeze). 

Colegiul director este de
opinie cã în principiu, o deosebire între pãrinþi, în sensul cã tatãl nu poate
fi cazat la internarea pacientului minor sub 3 ani, în comparaþie cu mama,
cãreia i se permite internarea, pe simplul considerent al sexului, circumstanþã
care s-ar putea materializa prin impunerea unui ordin, reguli sau dispoziþii la
internarea într-o unitate medicalã, trebuie sã fie justificatã de considerente
foarte puternice ºi obiective pentru atingerea unui scop legitim.

În lipsa unor astfel de
considerente, o atare deosebire poate îmbraca forma unui tratament diferit, ºi
subsecvent a unei discriminãri pe criteriul de sex.

6.3.
Justificarea obiectivã include existenþa unui scop legitim, atinse prin metode
adecvate ºi necesare.

Privind
justificarea obiectivã, prin juresprudenþa sa, Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului a enunþat urmãtoarele principii:

• Convenþia
nu interzice orice tratament diferenþiat, ci doar acel tratament diferenþiat 
care
nu are o justificare obiectivã ºi rezonabilã, având în vedere faptul cã de
multe ori statele trebuie sã adopte legi care prevãd un tratament diferenþiat,
menit sã corecteze inegalitãþile faptice; justificarea trebuie sã fie analizatã
în relaþie cu scopul legitim ºi efectele mãsurii în cauzã (Cazul „referitor la 
unele aspecte
ale legislaþiei cu privire la limba educaþiei în Belgia” împotriva Belgiei,
23 iulie 1968);

•
prin discriminare se înþelege un tratament diferenþiat al persoanelor aflate în
situaþii comparabile, fãrã a exista o justificare obiectivã ºi rezonabilã; art.
14 din Convenþie nu interzice statelor membre sã trateze grupurile
diferenþiat în maniera de a corecta inegalitãþile faptice; în anumite
circumstanþe absenþa unui tratament diferenþiat reprezintã o violare a
dispoziþiei în cauzã; poate fi discriminatorie aceea politicã sau mãsurã
generalã care prejudiciazã în mod disproporþionat un grup de persoane, chiar
dacã mãsura nu vizeazã în mod specific acel grup; o discriminare potenþialã
poate rezulta dintr-o situaþie fapticã (D.H. ºi alþii împotriva Cehiei, 13
noiembrie 2007, Sampanis ºi alþii împotriva Greciei, 5 iunie 2008);

•
justificarea obiectivã ºi rezonabilã trebuie sã urmãreascã un scop legitim, ºi
mãsura aplicatã trebuie sã fie proporþionalã cu scopul urmãrit; în cazul
tratamentului diferit bazat pe rasã, culoare sau origine etnicã noþiunea de
justificare obiectivã ºi rezonabilã trebuie interpretatã într-o manierã cât se
poate de strictã (D.H. ºi alþii împotriva Cehiei, 13 noiembrie 2007, Sampanis
ºi alþii împotriva Greciei, 5 iunie 2008).

În
analiza scopului legitim, trebuie analizat existenþa acestui scop raportat la
dreptul atins prin diferenþiere (spre exemplu, conform Convenþiei europene a 
drepturilor
omului, libertatea de exprimare poate fi restrâns pentru urmãtoarele
scopuri legitime: pentru securitatea naþionalã, integritatea teritorialã, 
siguranþa publicã, apãrarea ordinii,
prevenirea infracþiunilor, protecþia sãnãtãþii, moralei, reputaþiei sau a
drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaþii confidenþiale,
pentru a garanta autoritatea ºi imparþialitatea puterii judecãtoreºti).

În
analiza metodei adecvate ºi necesare, trebuie analizat dacã prin metoda aleasã
se atinge scopul dorit, ºi dacã existã sau nu alte metode prin care scopul
poate fi atins, fãrã a crea o situaþie de diferenþiere.

6.4. Afirmaþia conform cãreia „sunt îngrijiri medicale în care mama este
implicatã în mod activ”, nu reprezintã o justificare obiectivã, având în
vedere faptul cã taþii au dreptul la concediu pentru îngrijirea copilului, mai
mult, în unele situaþii copii nu au mamã. Relaþia dintre mamã ºi copil nu poate
fi privilegiat de nici o autoritate sau instituþie faþã de relaþia dintre tatã
ºi copil. Singurii care pot decide cine sã acorde îngrijirea medicalã pentru
copil sunt pãrinþii sau tutorii legali, nicidecum un spital. Sublinierea „Mama 
– nu rude” aratã cã reclamatul, în
mod eronat, exlude posibilitatea ca un copil sã fie crescut de o altã persoanã
decât mama.

Colegiul director a reþinut
prevederile art. 97 din Codul Familiei, potrivit
cãrora „Ambii pãrinþi au aceleaºi
drepturi ºi îndatoriri faþã de copiii lor minori, fãrã a deosebi dupã cum
aceºtia sînt din cãsãtorie, din afarã cãsãtoriei, ori înfiaþi. Ei exercita
drepturile lor pãrinteºti numai în interesul copiilor.”

În jurisprudenþa sa, Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului, în cauza Petrovic împotriva Austriei (27
martie 1998), cu privire la discriminarea între sexe, statueazã: „fãrã a 
neglija diferenþele care pot sã
existe între tata ºi mamã în relaþia cu copilul lor la acesta vârstã (vârsta
fragedã), Curtea considerã cã, în privinþa îngrijirilor ce au a fi acordate
copiilor în aceastã perioadã, cei doi pãrinþi se gãsesc într-o situaþie
analoagã”. În acelasi sens, în cauza Hoffmann împotriva Austriei (23 iunie
1993) se aratã cã între pãrinþi existã o egalitate fundamentalã inter alia
referitor la drepturile pãrinteºti. (Vezi în acelaºi sens ºi cauza
Salguiero
Da Silva Mouta împotriva Portugaliei, 21 decembrie 1999)

6.5. Alte justificãri invocate
nu sunt legitime („nu suntem singurul
spital de copii din þarã care a impus aceastã regulã”). Faptul cã ºi alþii
discrimineazã nu poate fi acceptatã ca o justificare a discriminãrii.

6.6.
Lipsa unor condiþii pentru internarea atât a persoanelor de sex feminin cât ºi
a persoanelor de sex masculin (lipsa spaþiilor separate pentru bãrbaþi ºi
femei) s-ar putea considera ca fiind legitimã, însã metoda aleasã (interdicþia
internãrii bãrbaþilor) nu este adecvatã. Mãsura adecvatã ar fi amenajarea 
corespunzãtoare
a spaþiilor din spitale, pentru a respecta drepturile copilului la o îngrijire
medicalã adecvatã.

 

 

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din
O.G.
137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare,
republicatã, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenþi la ºedinþã

COLEGIUL DIRECTOR

HOTÃRêTE:

 

1.
Interdicþia de a se interna în calitate de însoþitor o altã persoanã în afara
mamei reprezintã discriminare conform art. 2 alin. 1 ºi 4 coroborat cu art. 5 
din
O.G.
nr. 137/2000, republicatã;

2.
Sancþionarea Spitalului Clinic de Urgenþã pentru Copii „Grigore Alexandrescu”,
prin Ulmeanu Coriolan, director, cu 600 RON, conform art. 26 alin. 1 din O.G.
nr. 137/2000, republicatã;

3.
O copie a prezentei hotãrâri se va comunica pãrþilor, Ministerului Sãnãtãþii
Publice, ºi Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Bucureºti (pentru
recuperarea amenzii datorate cãtre stat).

 

VII.
Modalitatea de platã a amenzii: La Trezoreria Bucureºti, conform Ordonanþei nr. 
2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor. Contravenientul este obligat sã trimitã dovada plãþii
amenzii cãtre Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (cu
specificarea numãrului de dosar) în termen de 15 de zile din momentul în care
constituie de drept titlu executoriu, conform art. 20 alin. 10 al O.G.
nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de
discriminare, republicatã. 

 

VIII. Calea de
atac ºi termenul în care se poate exercita

 

Prezenta
hotãrâre poate fi atacatã în termenul legal potrivit O.G. 137/2000 privind 
prevenirea
ºi sancþionarea faptelor de discriminare ºi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ la instanþa de contencios administrativ.

 

Membrii Colegiului director
prezenþi la ºedinþã

 

ASZTALOS CSABA FERENC – Preºedinte

GERGELY DEZIDERIU – Membru

HALLER
ISTVÁN – Membru 

IONIÞÃ
GHEORGHE – Membru

PANFILE
ANAMARIA – Membru

TRUINEA
ROXANA PAULA – Membru

VASILE
MONICA – Membru

 

Data redactãrii 04.12.2008

 

 

Notã: Hotãrârile emise de Colegiul
Director al Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii potrivit
prevederilor legii ºi care nu sunt atacate în termenul legal, în faþa instanþei
de contencios administrativ, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea ºi
sancþionarea faptelor de discriminare ºi Legii 554/2004 a contenciosului
administrativ, constituie de drept titlu executoriu.

 
   

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui