creo que Ramon só mandou isto a gzlinux (estou xa algo raiado con tanta
mensaxe cuzada ...), se non é así disculpade.


aburinho!!

________________________________________________________________________
Manuel A. Fernández Montecelo (CrEqUe) <cre...@cfutura.com>
--- Begin Message ---
O Thu, 04 May 2000, escrebeche:
> Wed, May 03, 2000 at 11:50:53AM +0200, Ramón Flores d'as Seixas escribiu:
> 
> >Estes tres termos serven ben para ver o magnifico traballo lexicográfico de 
> >tan
> >doutos líderes lingüísticos.
> >
> >1) Tradicionalmente ano significaba "intervalo de tempo que tarda a terra en
> >2) O nome da letra "q" en galego ten o seu aquel. Case todas as consoantes
> >3) Mais de cando en vez non ILG surprenden-nos con escollas lexicográficas
> 
>    X') Probablemente o que digas sexa certo, pero repito o que dixen
> en mensaxes anteriores. Nos casos onde non teño capacidade para decidir
> (i.e, hai só unha palabra no diccionario e non varias coma no caso
> ambiente/contorno), pois eu non son quen de cambia-la lingua como a min me
> pete, facendo de filólogo ocasional.
> 
>    Por certo, pola explicación que teño eu aquí, icono en castelán
> procede do francés icône, que ven do ruso ikóna (por aquilo de que ten que
> ver coa igrexa ortodoxa), e orixinalmente do grego eikóna. A adaptación co
> xénero feminino existe no catalán, no francés e no italiano, non só no
> caldeo clásico. ;-)

Diccionario Anaya de la Lengua
http://www3.anaya.es/diccionario/diccionar.htm

icono
I. Del gr. eikon, -onos = imagen.
  1. (sustantivo masculino). Imagen religiosa pintada sobre tabla, propia de 
las iglesias orientales
  ortodoxas.
  2. (sustantivo masculino). Símbolo no arbitrario que mantiene una relación 
de semejanza con aquello
  que representa, como una onomatopeya, un retrato o la señal de una 
gasolinera en las carreteras.
  
--------------

Dicionário Universal da Língua Portuguesa
http://www.priberam.pt/DLPO/

ícone  
do Lat. icone < eikón, imagem
s. m.,
  imagem pintada ou esculpida;
  na Igreja ortodoxa e nas igrejas católicas orientais é a designação da 
pintura sobre madeira, representando a
  imagem da Virgem e dos santos;
(Inform.),
  pequena imagem gráfica concebida para surgir no ecrã do computador e para 
funcionar como representação
  visual de um comando, e que permite ao utilizador fazer operar esse comando 
sem ter necessidade de o fixar e
  digitar.
  
---------------------

Merriam-Webster's Collegiate Thesaurus
http://www.m-w.com/cgi-bin/thesaurus

icon
  Pronunciation: 'I-"kän
  Function: noun
  Etymology: Latin, from Greek eikOn, from eikenai to resemble
  Date: 1572
  1 : a usually pictorial representation : IMAGE
  2 [Late Greek eikOn, from Greek] : a conventional religious
   image typically painted on a small wooden panel and used in the
   devotions of Eastern Christians
  3 : an object of uncritical devotion : IDOL
  4 : EMBLEM, SYMBOL <the house became an icon of 1860's
    residential architecture -- Paul Goldberger>
  5 a : a sign (as a word or graphic symbol) whose form suggests
   its meaning b : a graphic symbol on a computer display screen
   that suggests the purpose of an available function
- icon·ic /I-'kä-nik/ adjective
- icon·i·cal·ly /-ni-k(&-)lE/ adverb 

----------------
Il dizionario italiano online
http://www.garzanti.it/
Lemma: icona
Fonetica: [i-cò-na]
Etimologia: Dal lat. tardo icona(m), deriv. del gr. eikon -konos 'immagine'
Definizione: s. f. 
       1 nell'arte bizantina e russa, immagine sacra dipinta su 
       tavola | (estens. lett.) qualsiasi immagine sacra; 
       tabernacolo con un'immagine sacra: una piccola icona coi 
       lumi accesi davanti alla statuetta della
       Madonna (MONTALE) 
       2 (fig. rar.) immagine che rappresenta fedelmente la realtà 
       3 in semiologia, segno che ha un rapporto di somiglianza con 
       la realtà denotata 
       4 (inform.) simbolo che compare sul monitor e rappresenta una
       funzione o un programma attivabili posizionandovi sopra il 
       cursore e schiacciando un tasto di comando o il pulsante del 
       mouse. 

----------------------------

Non din atopado nengun dicionário frances con etimoloxia. De todos os xeitos
da-me a impresión que para escoller o termo normativo galego podia-se acudir
tanto ao grego como o latin, sen necesidade de viaxar a Rusia. E dado o que
fixeron nas outras linguas, non era obrigatório escoller "icona", unha forma
que para os galegofalantes produce un efeito que non produce nen nos
catalans en nos italianos. De feito é ben posíbel que os italianos colleran a
forma en feminino, ainda que o fan proceder dunha forma latina masculina, para
evitar "icono", xa que "conno" é a forma correspondente a nosa "cona". Por certo
tampouco en francés escolleron "icon", que seria bastante similar a "con".

> >Clipboard --> area de transferéncia.
> >Ë a mellor tradución da que se falou, con idependéncia da língua na que se 
> >veña
> >usando. E expresa en perfeito galego o concepto, (lembremos que o importante
> >é o concepto). Portapapeis é un calco do castelán, que neste caso resulta 
> >pouco
> >claro.
> 
>    Portapapeles, porta-retalls, ou presse-papier son termos igual de
> "claros" que o clipboard inglés. Por suposto que "área de transferencia"
> define (relativamente) ben o que significa, pero co mesmo razoamento se
> pode usar "contedor de mensaxes" para folder, en vez de carpeta ou
> cartafol.
> 
> >Ollo con cartafol, no vocabulario do Xis, usa-se para traducir "folder".
> 
>    Iso xa o vexo máis problemático...
> 
>    De calquera xeito, se non queredes usar carpeta, teño entendido que
> cartapacio é máis semellante a carpeta, mentres que cartafol refírese tamén
> a un "portapapeis".

Chama-me a atención como certos termos son aceptábeis ainda que ninguen os use
e outros non. Nen cartafol nen cartapacio teñen uso hoxe en dia en galego, non
sei se o tiveron nalgun tempo, mais desde logo hai muitos anos que deixaron
de telo. 

Porque por exemplo é mais aceptábel cartapacio que pasta. Se cadra
porque cartapacio é un arcaismo castelán* e pasta é un lusismo

* Dicionário Anaya da lingua:
cartapacio
I. De carta.
  1. (sustantivo masculino). Cartera o carpeta para guardar libros y papeles.
  2. (sustantivo masculino). Cuaderno de notas.

Cartapacio tamén existe en portugués, mais con outro significado:
livro grande e antigo; colecção de manuscritos em forma de livro; alfarrábio;

> 
>    A cousa do Mozilla é que non aparece o termo clipboard por
> ningures.
> 
> >consolidar-se e por iso cumpre-lle andar con pudibundeces. Aceitarian os
> >señores da Real Academia Española o termo "icoño"?
> 
>    Vai ti saber... non esquezas que o instrumento que levan os
> árbitros na boca non é un "pite", senón un pito. X')))

Na miña opinión este exemplo non fai mais que confirmar a miña hipótese, que os
nosos próceres lingüísticos non toman mui en sério a nosa língua, razón pola
cal eu non os tomo mui en sério a eles.

A história da palabra "pito", é mui diferente a de "icona". Se as autoridades
lingüísticas españolas tiveran escollido o termo pito, con un significado
previo de pene, para designar un novo aparello co que debian asubiar os
árbitros e mais os gardas, entón estariamos no mesmo caso de icona, ou de cu,
ou de ano. Mais non é asi.

O RAE (edición de 1984), dá numerosas definicións de "pito", mais nengunha
delas corresponde ao membro viril. Isto non significa que non teña ese
significado, mais si que ese campo semántico é relativamente novo. ( O dito
dicionário é na miña opinión bastante deficiente en xeral, mais resulta
bastante útil como dicionário histórico). A palabra "pito" tiña
tradicionalmente o significado de silbato, entre outros, e dada a sua forma
converteu-se nun eufemismo do pene, até que asumiu plenamente o dito
significado. O certo é que hoxe en dia o termo "pito" xa ten conotacións
humorísticas, cando non despectivas. E se un quer ser respeitoso con un
árbitro, ou con un garda... di que toca "el silbato", se pola contra quer fazer
escarño del di que toca "el pito".

E digo que este exemplo confirma a miña hipótese porque ilustra unha tendencia
xeral en todos os idiomas: se por algunha causa un termo "serio" conflue con
outro "tabu" (ou da lugar a confusións), aparece oportunamente un sinónimo que
pasa a ter a presenza social que tiña o termo anterior. Aproveitando-se o
primeiro para conseguir efeitos humorísticos.


Un saudo
    Ramón

------------------------------------------------------------------------
You have a voice mail message waiting for you at iHello.com:
http://click.egroups.com/1/3555/6/_/189875/_/957624330/
------------------------------------------------------------------------

*************************************************************************

Proxecto de documentación de GNU/Linux en galego [http://gzlinux.dhs.org]

*************************************************************************


--- End Message ---

Responderlle a