O Mércores, 23 de Maio de 2007 13:57, Jose Angel lopez escribiu:
> En bUSCatermos aparece "hub" como "concentrador", o "(de rede)"
> sobreentendese, ou eso supoño, xa que no termo en inglés non se engade nada
> a "hub".

O de (de rede) engadinllo só para aclarar os contextos nos que se aplicaría a 
tradución.

Dito doutro xeito:
<termEntry id=''>
 <descrip type='subjectField'>networking</descrip>
 <langSet xml:ang='en'>
  <tig>
   <term tid='tid-Oracle-67-en1'>Hub</term>
    <termNote type='termType'>fullForm</termNote>
   </tig>
 </langSet>
 <langSet xml:lang='gl'>
  <tig>
   <term tid=''>Concentrador</term>
  </tig>
 </langSet>
</termEntry> 
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpnlmQyNaUCH.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a