[JOKES] Date: Fri, 13 Oct 2000 16:15:25 +0300

2000-10-13 Прати разговор Vladimir Popov
Ðàçãîâîð ìåæäó ïîçíàòè. - Òè êàêâî îáè÷àø ïîâå÷å - âèíîòî èëè æåíèòå? - Âñè÷êî çàâèñè îò ãîäèíàòà íà ïðîèçâîäñòâî =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * To unsubscribe from this list, send e-mail to [EMAIL PROTECTED] without subject and with message

[JOKES] Little boys

2000-10-17 Прати разговор Vladimir Popov
Ìàëêî ìîì÷åíöå ïèòà ïðèÿòåë÷åòî ñè: - Ïåøêî, òâîéòå ðîäèòåëè ïëàøàò ëè ñå îò àíèìàöèîííèòå ôèëì÷åòà, áå? - Íå, ðàçáèðà ñå. - À ìîèòå ñå ïëàøàò, ùîì ïî÷íå íÿêîå àíèìàöèîííî ôèëì÷å è áÿãàò â ñïàëíÿòà, çàâèâàò ñå ïðåç ãëàâà è ñå òðåñàò îò ñòðàõ!!!

[JOKES] Zachatieto na programista :-)

2000-11-23 Прати разговор Vladimir Popov
zachatieto na programista: 1. Connect 2. Upload 3. Disconnect 4. UnRar (time to finish:9 months) * Vladimir Popov - Software Engineer * * Sirma AI Ltd. - Artificial Intelligence Labs. * * 38A

[JOKES] Date: Thu, 8 Feb 2001 13:51:57 +0200

2001-02-08 Прати разговор Vladimir Popov
Razgovor mezdu sistemni administratori: - Razpravjat, che ne bilo hubavo da polzvash za parola imeto na kotkata si! - Zashto? Che kakvo mu e loshoto na qZ!813_gg1 za parola? =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * PLEASE do not post offensive jokes * To

[JOKES] Date: Tue, 12 Jun 2001 16:49:51 +0300

2001-06-12 Прати разговор Vladimir Popov
http://slavitrifonov.hit.bg/shootivan.swf =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * PLEASE do not post offensive jokes * List info and instructions are available at http://harbinger.sirma.bg/lists/jokes.html

[JOKES] Vupreki che ne mi e mnogo smeshen joke-a

2001-09-12 Прати разговор Vladimir Popov
http://www.angelfire.com/games4/wtc/ =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * PLEASE do not post offensive jokes * List info and instructions are available at http://harbinger.sirma.bg/lists/jokes.html

[JOKES] Sleeping Beauty

2001-09-17 Прати разговор Vladimir Popov
http://prog.ludost.net/gallery/text/sleepbeauty.htm =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * PLEASE do not post offensive jokes * List info and instructions are available at http://harbinger.sirma.bg/lists/jokes.html

[JOKES] Real Programmer

2001-09-25 Прати разговор Vladimir Popov
http://protools.cjb.net/files/fun/macho.jpg =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * PLEASE do not post offensive jokes * List info and instructions are available at http://harbinger.sirma.bg/lists/jokes.html

[JOKES] S kakva zhena zhiveia

2001-12-03 Прати разговор Vladimir Popov
Spored ime generatora zhena mi Milena e: Mechanical Intelligent Lifeform Engineered for Nocturnal Assassination :-) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * PLEASE do not post offensive jokes * message size limit is 150 KB * List info and instructions are

[JOKES] Steve Balmer Song REMIX :-)))

2001-12-10 Прати разговор Vladimir Popov
\\vladop\mpeg\balmer.mov =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * PLEASE do not post offensive jokes * message size limit is 150 KB * List info and instructions are available at http://harbinger.sirma.bg/lists/jokes.html

[JOKES] The Priest

2002-01-10 Прати разговор Vladimir Popov
THE PRIEST A priest was driving along and saw a nun on the side of the road. He stopped and offered her a lift which she accepted. She got in and crossed her legs, forcing the habit to open and reveal a leg. The priest looks and nearly has an accident and after changing gear lets his hand slide

[JOKES] Muzika

2002-01-31 Прати разговор Vladimir Popov
http://12field.com/toons/show_page.asp?toon_id=1004 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * send mails to [EMAIL PROTECTED] * PLEASE do not post offensive jokes * message size limit is 150 KB * List info and instructions are available at

[JOKES] Training courses for women

2002-02-07 Прати разговор Vladimir Popov
Women think they already know everything, but wait...training courses are now available for women on the following subjects: 1. Silence, the Final Frontier: Where No Woman Has Gone Before 2. The Undiscovered Side of Banking: Making Deposits 3. Parties: Going Without New Outfits 4. Man Management:

[JOKES] Ne e joke ama niama podhodiast mail list za takiva nesta

2002-03-07 Прати разговор Vladimir Popov
http://news.netinfo.bg/?tid=40oid=367504 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * send mails to [EMAIL PROTECTED] * PLEASE do not post offensive jokes * message size limit is 150 KB * List info and instructions are available at

[JOKES] mouse

2002-03-07 Прати разговор Vladimir Popov
http://hardwarebg.headoff.com/dooiemuis.jpg =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * send mails to [EMAIL PROTECTED] * PLEASE do not post offensive jokes * message size limit is 150 KB * List info and instructions are available at

[JOKES] Supermodel

2002-03-07 Прати разговор Vladimir Popov
http://www.cards-n-toons.com/index.php?i=6lg1SHrPos =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * send mails to [EMAIL PROTECTED] * PLEASE do not post offensive jokes * message size limit is 150 KB * List info and instructions are available at

[JOKES] Sextel

2002-04-23 Прати разговор Vladimir Popov
http://www.ecsalab.com/jokes/images/connection.gif =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * send mails to [EMAIL PROTECTED] * PLEASE do not post offensive jokes * message size limit is 150 KB * List info and instructions are available at

[JOKES] E-toilet

2002-04-26 Прати разговор Vladimir Popov
http://www.raytracer25.btinternet.co.uk/iToilet/itoilet.html =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * send mails to [EMAIL PROTECTED] * PLEASE do not post offensive jokes * message size limit is 150 KB * List info and instructions are available at

[JOKES] Oste za Mac

2002-04-26 Прати разговор Vladimir Popov
http://www.cs.nmt.edu/~mberg/comedy/imac-iron2.jpg =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * send mails to [EMAIL PROTECTED] * PLEASE do not post offensive jokes * message size limit is 150 KB * List info and instructions are available at

[JOKES] Sovalki

2002-05-14 Прати разговор Vladimir Popov
http://news.netinfo.bg/?tid=40oid=373993 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * send mails to [EMAIL PROTECTED] * PLEASE do not post offensive jokes * message size limit is 150 KB * List info and instructions are available at

[JOKES] Nigga baby

2002-06-12 Прати разговор Vladimir Popov
A fela nigga from da neibahut gous to Quinz hospital where his woman just bore a child - Wazzup, woman. Haya duin? Lemmi see ma son. She gave him the baby - Wot?! Wo'za'fuck is this, woman? Y'aint gonna tell me this skuishy yela smoll eye mazafaka is MA SON? Luk at him - Him Chinese, aint

[JOKES] More, more

2002-07-08 Прати разговор Vladimir Popov
http://kefche.com/cards/v.php?card_id=269k=flash

[JOKES] E te taka se pravi

2002-07-16 Прати разговор Vladimir Popov
http://www.dnevnik.bg/show/Default.asp?storyid=52012

[JOKES] utehata na samotnia programmer e ... che ne e sam vuv vselenata

2002-08-01 Прати разговор Vladimir Popov
http://www4.telge.kth.se/~d99_kme/

[JOKES] Source Code

2002-10-30 Прати разговор Vladimir Popov
Vizhte kak se pishat konstanti v STL :- attachment: SourceCode.jpg

[JOKES] mailboxa na Bush

2002-11-15 Прати разговор Vladimir Popov
http://www.iranian.com/Anyway/2002/November/gw.html /**/ // Vladimir Popov - Senior Software Engineer // Sirma AI Ltd. - Artificial Intelligence Labs. // 38A, Christo Botev Blvd, 1000 Sofia, Bulgaria. // tel: (+ 359 2

[JOKES] gipsy glasses

2003-01-16 Прати разговор Vladimir Popov
Triabva zvuk http://www.evilfiend.com/flash/funstuff/Gypsy%20Glasses.swf /**/ // Vladimir Popov - Senior Software Engineer // Sirma AI Ltd. - Artificial Intelligence Labs. // 38A, Christo Botev Blvd, 1000 Sofia

[JOKES] CookingBook

2003-01-27 Прати разговор Vladimir Popov
http://www.dnevnik.bg/show/Default.asp?storyid=70682rubrid= /**/ // Vladimir Popov - Senior Software Engineer // Sirma AI Ltd. - Artificial Intelligence Labs. // 38A, Christo Botev Blvd, 1000 Sofia, Bulgaria. // tel