[JOKES] Date: Tue, 8 May 2001 10:38:26 +0300

2001-05-08 Прати разговор krum
òÁÚÇÏ×ÏÒ ÍÅÖÄÕ ÐÒÉÑÔÅÌÉ:- úÎÁÅÛ ÌÉ, ËÏÌËÏ Å ÐÏÌÅÚÎÏ ÄÁ ÓÅ ÈÏÄÉ ÂÏÓ?- îÁÉÓÔÉÎÁ Å ÔÁËÁ. ÷ÉÎÁÇÉ ÍÅ ÂÏÌÉ ÇÌÁ×Á, ËÁÔÏ ÓÅ ÓßÂÕÄÑ Ó ÏÂÕ×ËÉ!

[JOKES] Matrix

2001-07-04 Прати разговор krum
http://detonate.net/matrixse/

[JOKES] Date: Thu, 5 Jul 2001 15:36:50 +0300

2001-07-05 Прати разговор krum
è×ÁÌÉ ÓÅ ÅÄÉÎ ÍßÖ: - íÏÑÔÁ ÖÅÎÁ ÐÒÏÞÅÔÅ "3-ÍÁÔÁ ÂÒÁÔÑ É ÚÌÁÔÎÁÔÁ ÑÂßÌËÁ" É ÍÉ ÒÏÄÉ 3 ÄÅÃÁ! ÷ÔÏÒÉÑÔ ËÁÚÁÌ: - íÏÑÔÁ ÐßË ÐÒÏÞÅÔÅ "óÎÅÖÁÎËÁ É 7-ÔÅ ÄÖÕÄÖÅÔÁ" É ÍÉ ÒÏÄÉ 7 ÄÅÃÁ! - ðÏÍÝ! - ÉÚ×ÉËÁÌ ÔÒÅÔÉÑÔ - öÅÎÁ ÍÉ ÞÅÔÅ "áÌÉ âÁÂÁ É 40-ÔÅ ÒÁÚÂÏÊÎÉËÁ!

[JOKES] Date: Thu, 5 Jul 2001 18:44:26 +0300

2001-07-05 Прати разговор krum
http://doval.hit.bg/page4-19.htm

[JOKES] Date: Wed, 11 Jul 2001 18:30:53 +0300

2001-07-11 Прати разговор krum
Hora, igrata ot predishnia mail e na \\krum\games\setupcatchthesperm.exe ne ia teglete izlishno da towarite mrejata

Fw: [JOKES] Date: Fri, 3 Aug 2001 11:15:50 +0300

2001-08-03 Прати разговор krum
Kolegi, zabrawih da wi predupredia IZRICHNO da si nastroite browsera prez proxy.sirma.bg kato otwariate tozi site. Izwiniawam se za neudobstwoto - Original Message - From: krum To: Jokes Sent: Friday, August 03, 2001 11:17 AM Subject: [JOKES] Date: Fri, 3 Aug 2001 11:15:50 +0300

[JOKES] Date: Fri, 3 Aug 2001 17:10:44 +0300

2001-08-03 Прати разговор krum
http://lc2.hit.bg/

[JOKES] Date: Tue, 4 Sep 2001 10:06:03 +0300

2001-09-04 Прати разговор krum
Terrible Pickup Lines Man: "So what do you do for a living?" Woman: "I'm a female impersonator." Man: "Haven't we met before?" Woman: "Yes, I'm the receptionist at the Venereal Disease Clinic." Man: "Haven't I seen you someplace before?" Woman: "Yeah,

[JOKES] Date: Tue, 4 Sep 2001 11:02:24 +0300

2001-09-04 Прати разговор krum
http://www.pzonline.net/article.php?sid=52mode=threadorder=0

[JOKES] Takiwa mi ti raboti w goreshtite esenni dni....

2001-09-12 Прати разговор krum
\\krum\music1\showergirl.exe

[JOKES] Date: Thu, 22 Nov 2001 11:58:41 +0200

2001-10-19 Прати разговор krum
úÁËÌÀÞÅÎÉÅ ÏÔ ÚÁÓÔÒÁÈÏ×ÁÔÅÌÎÁ ÅËÓÐÅÒÔÉÚÁ ÎÁ ËÏÍÐÀÔßÒÎÁ ÆÉÒÍÁ: "ëÌÉÅÎÔßÔ ÓÁÍ Å ×ÉÎÏ×ÅÎ ÚÁ ÐÏ×ÒÅÄÁÔÁ ÎÁ ËÏÍÐÀÔßÒÁ ÓÉ, ÔßÊ ËÁÔÏ ÎÅÐÒÁ×ÉÌÎÏ ÇÏ Å ÉÚÐÏÌÚ×ÁÌ ÐÏ ×ÒÅÍÅ ÎÁ ÐÏÖÁÒ".

[JOKES] Date: Fri, 2 Nov 2001 10:56:04 +0200

2001-11-02 Прати разговор krum
http://fun.exco.com/rst.asp?ID=31b=1

[JOKES] Date: Fri, 2 Nov 2001 16:43:10 +0200

2001-11-02 Прати разговор krum
"You will notice that BeOS has taken the best parts from all the major operating systems and made them its own. We've got the power of Unix command line, the ease of use of Macintosh interface, and Minesweeper, from Windows." -Tyler Ritti

[JOKES] Date: Fri, 9 Nov 2001 10:36:59 +0200

2001-11-09 Прати разговор krum
http://free.techno-link.com/ma3x/!!!%20samo%20vijte%20.jpg

[JOKES] Date: Mon, 19 Nov 2001 11:19:53 +0200

2001-11-19 Прати разговор krum
- áÐÏÌÏ 13 ×ÉËÁ ÚÅÍÑÔÁ. úÅÍÑ, ÚÅÍÑ, áÐÏÌÏ 13 ×ÉËÁ ÚÅÍÑÔÁ. - úÅÍÑÔÁ ÓÌÕÛÁ! - úÅÍÑ, ÉÍÁÍÅ ÐÒÏÂÌÅÍ. ïÔËÁÚÁ ÎÉ ÂÏÒÄÏ×ÉÑÔ ËÏÍÐÀÔßÒ. ëÁË×Ï ÄÁ ÐÒÁ×ÉÍ? - áÐÏÌÏ 13! áÐÏÌÏ 13! ôÕË ÎÁÚÅÍÎÉÑÔ ËÏÎÔÒÏÌÅÎ ÃÅÎßÔ! þÕ×ÁÔÅ ÌÉ ÍÅ? éÇÒÁÊÔÅ, ÚÁ ÓÅÇÁ ÎÁ ÒÅÚÅÒ×ÎÉÑ! éÇÒÁÊÔÅ ÎÁ ÒÅÚÅÒ×ÎÉÑ!

[JOKES] Date: Fri, 12 Oct 2001 16:09:11 +0200

2001-10-12 Прати разговор krum
òÅËÌÁÍÁ ÎÁ ÓÕÐÅÒËÏÍÐÀÔßÒ: îÏ×ÁÔÁ ÎÉ ÍÁÛÉÎÁ Å ÔÏÌËÏ×Á ÂßÒÚÁ, ÞÅ ÍÏÖÅ ÄÁ ÉÚ×ßÒÔÉ ÂÅÚËÒÁÅÎ ÃÉËßÌ ÓÁÍÏ ÚÁ ÛÅÓÔ ÓÅËÕÎÄÉ!

[JOKES] makar che ne e mnogo smeshno...

2001-12-14 Прати разговор krum
âÉÑÔ ×ÓÅËÉ ÄÅÓÅÔÉ ËÏÍÐÀÔßÒ ÷ÓÅËÉ ÄÅÓÅÔÉ ËÏÍÐÀÔßÒ × Ó×ÅÔÁ Å ÐÏÄÌÏÖÅÎ ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ÎÁ ÎÁÓÉÌÉÅ, Ô×ßÒÄÉ ÒÕÓËÉÑÔ ÓÁÊÔ òâî. åÌÅËÔÒÏÎÎÉÔÅ ÍÁÛÉÎÉ "ÑÄÑÌÉ ÂÏÊ" × ÐÒÉÓÔßÐ ÎÁ ÇÎÑ× ÉÌÉ ÏÔÞÁÑÎÉÅ ÎÁ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÉÃÉÔÅ ÉÍ.

[JOKES] Date: Fri, 18 Jan 2002 15:06:24 +0200

2002-01-18 Прати разговор krum
ëÏÇÁÔÏ ÂÑÈ × ÐßÒ×É ËÕÒÓ ÎÁ ÉÎÓÔÉÔÕÔÁ, ×ÓÉÞËÏ, ËÏÅÔÏ ÍÉ ÓÅ ÉÓËÁÛÅ - ÄÁ ÉÍÁÍ ÇÁÄÖÅ Ó ÇÏÌÅÍÉ ÃÉÃÉ. óËÏÒÏ ÎÁÍÅÒÉÈ ÔÁËÁ×Á. ôÑ, ÏÂÁÞÅ, ÂÅÛÅ ÁÂÓÏÌÀÔÎÏ ÂÅÚÞÕ×ÓÔ×ÅÎÁ, Á ÁÚ ÉÚÇÁÒÑÈ ÏÔ ÓÔÒÁÓÔ. ôÏÇÁ×Á ÒÁÚÂÒÁÈ, ÞÅ ÍÉ ÔÒÑÂ×Á ÇÁÄÖÅ, ËÏÅÔÏ ÄÁ Å ÓÔÒÁÓÔÎÏ. îÁËÒÁÑ ÎÁÍÅÒÉÈ ÔÁËÁ×Á. ôÑ ÐßË ÂÅÛÅ ÍÎÏÇÏ ÎÅÒ×ÎÁ. ôÕ

[JOKES] combat against terrorism

2002-01-18 Прати разговор krum
The Leaders of the world are asking for your support to combat terrorism and to demonstrate against the Taliban this Friday at 15:00 hours. It is a well-known fact that the Taliban are against alcohol consumption and think it is sinful to look at a naked woman. Therefore, at 15:00 this

[JOKES] Date: Thu, 24 Jan 2002 11:58:41 +0200

2002-01-24 Прати разговор krum
óÒÅÝÁÔ ÓÅ Ä×ÁÍÁ ÐÒÏÇÒÁÍÉÓÔÉ. åÄÉÎÉÑ ÍÎÏÇÏ ÕÎÉÌ É ÎÅÝÁÓÔÅÎ. äÒÕÇÉÑ ÇÏ ÐÉÔÁ: - ëÁË×Ï ÔÉ Å ÂÅ ËÏÌÅÇÁ? - áÍÉ ×ÞÅÒÁ ÓÅ ÏÐÉÔÁÈ ÄÁ ÏÔ×ÏÒÑ ÓÅÓÉÑ Ó ÇÁÄÖÅÔÏ, ÞÁËÁÈ, ÞÁËÁÈ ÁÕÔÏÒÉÚÁÃÉÑ ÁÍÁ ÎÉÝÏ ÎÅ ÓÔÁÎÁ ... - áÂÅ, ËÁËÔÏ ÍÉ ÇÏ×ÏÒÉÛ - ÍÁÊ ÔÉ Å ÉÚÔÅËßÌ ÁËÁÕÎÔÁ.

[JOKES]

2002-01-28 Прати разговор krum
http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Cat=8Board=softwareNumber=1937224737page=0view=collapsedsb=5

[JOKES] Why the Internet Is Like a Vagina

2002-03-14 Прати разговор krum
http://www.elsop.com/wrc/humor/vagina.htm

[JOKES] ......

2002-03-18 Прати разговор krum
ìÏÛÉÑÔ ×ßÌË ÓÅ ÐÒÅÏÂÌÑËßÌ × ËÏÖÁÔÁ ÎÁ ËÏÚÁ É ÓÅ ÏÔÐÒÁ×ÉÌ ËßÍ ËßÝÉÞËÁÔÁ ÎÁ ÓÅÄÅÍÔÅ ËÏÚÌÅÎÃÁ, ÚÁÝÏÔÏ ÚÎÁÅÌ, ÞÅ ÍÁÊËÁ ÉÍ Ñ ÎÑÍÁ × ÍÏÍÅÎÔÁ. óÔÉÇÎÁÌ ÄÏ ×ÒÁÔÁÔÁ É ÐÏÞÕËÁÌ ÔÉÈÉÞËÏ: - ëÏÚÌÅÎÃÁ, ÄÅÞÉÃÁ ÍÏÊ, ÏÔ×ÏÒÅÔÅ ÍÉ, ÁÚ ÓßÍ ×ÁÛÁÔÁ ÍÁÊËÁ, ×ßÒÎÁÈ ÓÅ É ×É ÎÏÓÑ ÍÌÅÞÉÃÅÅ! ëÏÚÌÅÔÁÔÁ ÓÅ

[JOKES] Date: Tue, 19 Mar 2002 16:47:02 +0200

2002-03-19 Прати разговор krum
úÁÝÏÔÏ ×ÉÎÁÇÉ Å ÉÍÁÌÏ Ä×Á ×ÉÄÁ ÂßÌÇÁÒÓËÉ - ÚÁ ËÁÚ×ÁÎÅ É ÚÁ ÞÕ×ÓÔ×ÁÎÅ. åÚÉËßÔ ÚÁ ËÁÚ×ÁÎÅ Å ÎÁ ÔÅÌÅÇÒÁÆÎÁÔÁ ÁÇÅÎÃÉÑ: "ðÏÌÓËÉ ÍÉÛËÉ ÎÁÐÁÄÎÁÈÁ ÒÅËÏÌÔÁÔÁ". ôÏ×Á Å. åÚÉËßÔ ÚÁ ÞÕ×ÓÔ×ÁÎÅ ÏÂÁÞÅ Å ÍÎÏÇÏ ×ÉÄÏ×Å. þÏ×ÅË ÞÅÔÅ É ÓÉ ËÁÚ×Á: Á) ÛÅ ÎÁÐÁÄÎÁÔ, ÂÁÈ ÍÁÁ ÍÕ! Â) ÂÁÈÔÉ ÍÉÛËÉÔÅ! ×) ÂÁÈÔÉ ÒÅËÏÌÔÁÔÁ!

[JOKES] 766598.jpg

2002-03-27 Прати разговор krum
766598.jpg attachment: 766598.jpg

[JOKES] 766598.jpg

2002-03-27 Прати разговор krum
766598.jpg attachment: 766598.jpg

[JOKES] kwi sme pirati

2002-03-31 Прати разговор krum
http://standartnews.com/theday/s3322_13.htm

[JOKES] Date: Fri, 10 May 2002 17:14:37 +0300

2002-05-10 Прати разговор krum
"There are only 10 types of people in this world: those who understand binary, and those who don't."

[JOKES] Date: Fri, 23 Jun 2000 21:48:14 +0300

2000-06-23 Прати разговор Krum Kolev
http://www.egreetings.com/e-products/m_main/cgi/p?action=viewkey=fhmAau9GFi

[JOKES] drruth.gif

2000-11-23 Прати разговор Krum Kolev
drruth.gif drruth.gif

[JOKES] win-cata.gif

2000-11-24 Прати разговор Krum Kolev
win-cata.gif win-cata.gif

[JOKES] Date: Fri, 24 Nov 2000 20:06:47 +0200

2000-11-24 Прати разговор Krum Kolev
Двама колеги си говорят преди края на работния ден: - Какво ще направиш първо, като се прибереш у вас? - Ще разкъсам гащичките на жена ми! - Охо, май имате много страстни отношения с нея! - Не бе, много ми стягат!

[JOKES] Date: Wed, 29 Nov 2000 17:36:46 +0200

2000-11-29 Прати разговор Krum Kolev
QOTD:Why did the monkey fall out of the tree? He died laughing when heheard the theory that humans evolved from him.

[JOKES] Date: Mon, 4 Dec 2000 10:28:53 +0200

2000-12-04 Прати разговор Krum Kolev
Edna blondinka si wurwiala po ulicata. Widiala edna bananowa kora i si kazala: "Ex, pak shte se pada"

[JOKES] Date: Mon, 4 Dec 2000 16:33:53 +0200

2000-12-04 Прати разговор Krum Kolev
Срещат се двама животновъди. Единият с огромна синина под лявото око. - Кой те подреди така? - пита другият. - Абе имам една крава, като седна да я доя и все ме перка с опашката по лицето... - И от това ти е тази синина!!?? - Не, вчера ми писна и взех, че и вързах една тухла за опашката...

[JOKES] work.bmp

2000-12-04 Прати разговор Krum Kolev
work.bmp work.bmp

[JOKES] Date: Fri, 22 Dec 2000 12:08:54 +0200

2000-12-22 Прати разговор Krum Kolev
izwadka ot pismoto na bil gates do dqdo koleda: "Another thing, about you coming down the chimney. That's so slow and inefficient. And what about all the people who don't have chimneys? Santa. I have one word for you windows. Everybody has windows"

[JOKES] Date: Wed, 14 Mar 2001 11:17:39 +0200

2001-03-14 Прати разговор Krum Kolev
http://master.csoft.bg:1313/Links/SysAdmin.htm

[JOKES] s516.jpg

2001-03-30 Прати разговор Krum Kolev
s516.jpg