Ђинђић није убијен из „хеклеровог“ снајпера 
<http://www.pravda.rs/2010/11/08/djindjic-nije-ubijen-iz-heklerovog-snajpera/> 


Хроника <http://www.pravda.rs/category/hronika/>  | 8. новембар 2010. | 15:57 

  _____  

Пу­шка „хе­клер и кох“, ко­ја је пре де­се­так да­на про­на­ђе­на уз ауто­пут 
Бе­о­град–За­греб за­јед­но са ауто­ма­том „ка­ла­шњи­ков“, ни­је оруж­је из 
ко­га је уби­јен Ђин­ђић, јер ра­не на те­лу по­кој­ног пре­ми­је­ра не 
од­го­ва­ра­ју му­ни­ци­ји тог оруж­ја, ка­же бив­ши агент јед­не стра­не 
оба­ве­штај­не слу­жбе (име и пре­зи­ме по­зна­ти ре­дак­ци­ји), ко­ји је имао 
39 снај­пер­ских деј­ста­ва. Он твр­ди да је из пу­шке „хе­клер и кох“ 
по­го­ђен Ми­лан Ве­ру­о­вић, те­ло­хра­ни­тељ Ђин­ђи­ћа, ка­да је на ње­га 
пу­цао Зве­здан Јо­ва­но­вић, са на­ме­ром да упла­ши Ђин­ђи­ћа, али не и да га 
уби­је. Пре­ми­јер је, твр­ди наш из­вор, уби­јен јед­ним мет­ком ко­ји је, 
на­кон што је на­нео смр­то­но­сне ра­не, уда­рио о не­што чвр­сто и 
рас­пр­снуо се.

– Оруж­је за ко­је сма­трам да је по­слу­жи­ло за из­вр­ше­ње ви­ше кри­вич­них 
де­ла, ме­ђу ко­ји­ма и уби­ство пре­ми­је­ра Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа, до­нео сам у 
Ср­би­ју из Фран­цу­ске 17. мар­та 1999. го­ди­не, за­јед­но са 120 ме­та­ка 
ка­ли­бра 12,7 ми­ли­ме­та­ра и ка­лу­пи­ма за пра­вље­ње му­ни­ци­је. Ту 
пу­шку ти­па „ан­тис ЛВ ка­ра­бин“ пре­дао сам Слу­жби др­жав­не 
без­бед­но­сти, од­но­сно по­кој­ном Не­на­ду Ба­то­ча­ни­ну и Дра­га­ну 
Ле­шта­ри­ћу, а ка­лу­пе за мет­ке (ова пу­шка ко­ри­сти осам вр­ста 
му­ни­ци­је) фа­бри­ци „Пр­ви пар­ти­зан“, ко­ја је је­ди­на у Ср­би­ји 
пра­ви­ла му­ни­ци­ју за ту пу­шку. Кон­крет­но, ка­лу­пи су пре­да­ти 
за­ме­ни­ку ди­рек­то­ра Здрав­ку По­па­ди­ћу и ди­рек­то­ру за раз­вој 
Ми­хај­лу То­па­ло­ви­ћу, са ко­ји­ма сам се са­стао 28. но­вем­бра 2001. 
го­ди­не. У мар­ту 1998. го­ди­не пред­у­зе­ће „За­ста­ва им­пекс“ ме 
овла­сти­ло да мо­гу пре­у­зе­ти пу­шку из на­ше ам­ба­са­де у Па­ри­зу, где је 
де­по­но­ва­на по­сле сај­ма „Ми­ни­пол“ у Па­ри­зу.

На пи­та­ње за­што сум­ња у зва­нич­ну вер­зи­ју, пре­ма ко­јој је бив­ши 
при­пад­ник Је­ди­ни­це за спе­ци­јал­не опе­ра­ци­је Зве­здан Јо­ва­но­вић 
убио пре­ми­је­ра, он ка­же да Зве­здан ни­ка­да ни­је пу­цао из снај­пе­ра у 
ак­ци­ји, јер ни­је снај­пе­ри­ста, и да се за атен­тат на та­ко ва­жну осо­бу 
ни­ка­да не би­ра та­ква лич­ност. То ни­је је­ди­ни раз­лог сум­ње у пре­су­ду 
ко­јом је Јо­ва­но­вић осу­ђен пред Спе­ци­јал­ним су­ду на ви­ше­го­ди­шњу 
ка­зну. Он сма­тра да пра­ви уби­ца не­ће би­ти от­кри­вен све док Ми­ло­рад 
Уле­мек Ле­ги­ја и дру­ги ко­ји су осу­ђе­ни за атен­тат не ка­жу оно што 
зна­ју.

– Уоста­лом, до­бро упу­ће­ни­ма у слу­чај уби­ства срп­ског пре­ми­је­ра 
ја­сно да су Јо­ва­но­вић и Уле­мек из­ма­ни­пу­ли­са­ни. Ка­да се у ак­ци­ју 
као што је атен­тат ша­ље го­ми­ла љу­ди? Зве­здан ни­је био сам, би­ло их је 
пе­то­ро. Пре­ми­јер је од­мах уби­јен, и ни­је да­вао зна­ке жи­во­та 
при­ли­ком пре­во­же­ња у Ур­гент­ни цен­тар.

Д. Ба­шо­вић

http://www.pravda.rs/2010/11/08/djindjic-nije-ubijen-iz-heklerovog-snajpera/

_______________________________________________
Sim mailing list
Sim@antic.org
http://lists.antic.org/mailman/listinfo/sim

Одговори путем е-поште