ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා!
 
සිංහල:
 * චුල්ල හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය 2 — අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ: 
http://theruwana.org/video/thripitakaya/majjhima-nikaya/chulla-haththi-padopama-suthraya/2/?x=3

 
සිංහල English:
 * රුවන්වැලි මහා සෑය Ruwanweli Maha Seya, Anuradhapura, Sri Lanka 2: 
http://theruwana.org/video/vihara/sri-lanka/anuradhapura-district/anuradhapura/ruwanwali-ruwanmali-swarnamali-rathnamali-maha-seya-chethiya-chaithya-dagaba-dagoba/2/?x=3

 
ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි! May The Triple Gem Bless You!:
 * http://vidarshana.org/pictures/greetings/theruwan-saranai/2015/4/13/1/?x=3

 May the Triple Gem bless you!

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"::SN::" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to sricom+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sricom@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sricom.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to