commit 62cf2b35814cd7fbaf778149c53dc15bf3732414
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Mon Feb 19 14:16:40 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 bg/torlauncher.properties | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/bg/torlauncher.properties b/bg/torlauncher.properties
index a2ab92b55..cbae531db 100644
--- a/bg/torlauncher.properties
+++ b/bg/torlauncher.properties
@@ -4,7 +4,7 @@
 torlauncher.error_title=Тор лънчер
 
 torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor спря неочаквано по 
време на стартиране. Това може да е поради 
грешка в torrc файла, бъг в самият Tor или друга 
програма от вашата система или повреден х
ардуер. Докато не разрешите основният 
проблем и не рестартирате Tor, Tor браузърът 
няма да може да се стартира.
-torlauncher.tor_exited=Тор се изключи 
неочаквано.Това може да е поради бъг в 
самият Тор,друга програма в системата ви 
или повреден хардуер.Докато не 
рестартирате Тор браузърът няма да може да 
отваря никакви сайтове.Ако проблемът 
продължава моля изпратете вашият Тор Log към 
нашия екип по поддръжката.
+torlauncher.tor_exited=Тор се изключи неочаквано. 
Това може да е поради бъг в самия Тор, друга 
програма в системата ви или повреден х
ардуер. Докато не рестартирате Тор, 
браузърът няма да може да отваря никакви 
сайтове. Ако проблемът продължи, моля, 
изпратете копие на вашия Тор Log на нашия 
екип по поддръжката.
 torlauncher.tor_exited2=Рестартирането на Тор няма да 
затвори вашите прозорци в браузъра.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Тор няма връзка с 
контролния порт
 torlauncher.tor_failed_to_start=Тор не стартира успешно
@@ -28,8 +28,8 @@ torlauncher.error_bridges_missing=Трябва да 
зададете един и
 torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Трябва да 
избереш вид транспорт за избраните мостове.
 torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Никой от избраните 
мостове няма траспорт от типса %S в 
наличност. Моля, нагласи настройките си.
 
-torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(works in China)
-torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(works in China)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(работи в Китай)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(работи в Китай)
 
 torlauncher.connect=Свържи се
 torlauncher.restart_tor=Рестартирайте Тор

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to