commit b17d80e7312edc239b3e3fb3d416d5fecc941d4b
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Thu Mar 8 03:47:01 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 bg/network-settings.dtd | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/bg/network-settings.dtd b/bg/network-settings.dtd
index 6db4d836a..9b482f3a1 100644
--- a/bg/network-settings.dtd
+++ b/bg/network-settings.dtd
@@ -41,9 +41,9 @@
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor  е цензуриран в 
моята страна">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default "Избор на вграден 
бридж">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "изберете 
бридж">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Request a bridge from 
torproject.org">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Enter the 
characters from the image">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Get a new challenge">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Поискване на мост 
от torproject.org">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Въведете 
символите от изображението">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Нова 
картинка">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Изпрати">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Задавне на бридж 
сега">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.label "Въведете информация 
за бриджа от източник, на който вярвате.">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to