commit e7241f6bb2fb82f72de0a798d7ccf8a84156bfa9
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Wed Mar 25 08:23:02 2020 +0000

    
https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties_completed
---
 ca/torlauncher.properties | 129 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 65 insertions(+), 64 deletions(-)

diff --git a/ca/torlauncher.properties b/ca/torlauncher.properties
index ea272d0bb0..ee9fb6499c 100644
--- a/ca/torlauncher.properties
+++ b/ca/torlauncher.properties
@@ -1,21 +1,22 @@
-### Copyright (c) 2016, The Tor Project, Inc.
+### Copyright (c) 2020, The Tor Project, Inc.
 ### See LICENSE for licensing information.
 
 torlauncher.error_title=Inicialitzador Tor
 
 torlauncher.tor_exited_during_startup=El Tor ha sortit mentre s'iniciava. 
Això pot ser un error en l'arxiu torrc, un error del Tor o d'algun altre 
programa del sistema o una fallada del maquinari. Fins que no arregleu el 
problema i reinicieu el Tor, el navegador Tor no s'iniciarà. 
 torlauncher.tor_exited=Tor ha sortit inesperadament. Pot ser degut a un error 
de Tor, d'un altre programa del vostre sistema, o d'una fallada del maquinari. 
Fins que no reinicieu Tor, el Navegador Tor no podrà accedir a cap web. Si el 
problema persisteix, envieu una còpia del vostre registre de Tor a l'equip 
d'assistència.
-torlauncher.tor_exited2=Reiniciar Tor no tancarà les pestanyes del navegador.
+# torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=No s'ha pogut conectar al port de control 
Tor
 torlauncher.tor_failed_to_start=Tor ha fallat mentre iniciava.
-torlauncher.tor_control_failed=No s'ha pogut prendre el control de Tor.
+# torlauncher.tor_control_failed=Failed to take control of Tor.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor no ha pogut establir una connexió de 
xarxa Tor.
-torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S ha fallat (%2$S).
+# torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S failed (%2$S).
 
 torlauncher.unable_to_start_tor=No s'ha pogut iniciar Tor.\n%S
 torlauncher.tor_missing=Falta l'executable de Tor.
 torlauncher.torrc_missing=El fitxer torrc no hi és i no s'ha pogut crear.
 torlauncher.datadir_missing=La carpeta de dades de Tor no existeix i no s'ha 
pogut crear.
+# torlauncher.onionauthdir_missing=The Tor onion authentication directory does 
not exist and could not be created.
 torlauncher.password_hash_missing=Ha fallat l'obtenció de la contrasenya hash.
 
 torlauncher.failed_to_get_settings=No s'ha pogut obtenir la configuració de 
Tor\n%S
@@ -23,72 +24,72 @@ torlauncher.failed_to_save_settings=No s'ha pogut desar la 
configuració de Tor.
 torlauncher.ensure_tor_is_running=Assegureu-vos que el Tor esta funcionant.
 
 torlauncher.error_proxy_addr_missing=Heu d'especificar tant una adreça IP o 
domini com un número de port per a configurar el Tor per tal que pugui 
utilitzar un servidor intermediari per a accedir a Internet.
-torlauncher.error_proxy_type_missing=Heu de seleccionar el tipus de servidor 
intermediari.
-torlauncher.error_bridges_missing=Heu d'especificar un o més ponts.
-torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Heu de seleccionar un tipus de 
transport per als ponts subministrats.
-torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Sol·liciteu un pont.
-torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No hi ha ponts subministrats que 
tinguin el tipus de transport %S disponible. Si us plau canvieu la 
configuració.
+# torlauncher.error_proxy_type_missing=You must select the proxy type.
+# torlauncher.error_bridges_missing=You must specify one or more bridges.
+# torlauncher.error_default_bridges_type_missing=You must select a transport 
type for the provided bridges.
+# torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
+# torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No provided bridges that have the 
transport type %S are available. Please adjust your settings.
 
-torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(funciona a la Xina)
-torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(funciona a la Xina)
+# torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(works in China)
+# torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(works in China)
 
-torlauncher.request_a_bridge=Sol·licita un pont...
-torlauncher.request_a_new_bridge=Sol·licita un pont nou...
-torlauncher.contacting_bridgedb=S'està contactant amb el BridgeDB. Espereu.
-torlauncher.captcha_prompt=Resolgueu el CAPTCHA per a sol·licitar un pont.
-torlauncher.bad_captcha_solution=La solució no és correcta. Torneu a 
provar-ho.
-torlauncher.unable_to_get_bridge=No s'ha pogut obtenir un pont des de BridgeDB.
-torlauncher.no_meek=Aquest navegador no està configurat per al MEEK, 
necessari per a obtenir ponts.
-torlauncher.no_bridges_available=No hi ha ponts disponibles ara mateix.
+# torlauncher.request_a_bridge=Request a Bridge…
+# torlauncher.request_a_new_bridge=Request a New Bridge…
+# torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
+# torlauncher.captcha_prompt=Solve the CAPTCHA to request a bridge.
+# torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try 
again.
+# torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from 
BridgeDB.\n\n%S
+# torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed 
to obtain bridges.
+# torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. 
Sorry.
 
-torlauncher.connect=Connecta
-torlauncher.restart_tor=Reinicia Tor
-torlauncher.quit=Surt
-torlauncher.quit_win=Surt
-torlauncher.done=Fet
+# torlauncher.connect=Connect
+# torlauncher.restart_tor=Restart Tor
+# torlauncher.quit=Quit
+# torlauncher.quit_win=Exit
+# torlauncher.done=Done
 
-torlauncher.forAssistance=Per a rebre assistència, contacteu amb %S
+# torlauncher.forAssistance=For assistance, contact %S
 torlauncher.forAssistance2=Per a més ajuda, visiteu %S
 
-torlauncher.copiedNLogMessages=Còpia completada. Els missatges del registre 
de %S Tor ja es poden enganxar en un editor de text o un missatge de correu.
+# torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready 
to be pasted into a text editor or an email message.
 
-torlauncher.bootstrapStatus.starting=Iniciant
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connectant a pont
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connectat a pont
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connectant a proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connectat a proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn=S'està connectant a un relé de Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Connectat a un relé de Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake=S'està negociant amb un repetidor de Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=S'ha acabat de negociar amb un 
repetidor de Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=S'està establint una connexió 
xifrada amb un directori
-torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=S'està rebent l'estat de la 
xarxa
-torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=S'està carregant l'estat de la 
xarxa
-torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=S'estan carregant els certificats 
d'autoritat
-torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=S'està demanant 
informació del repetidor
-torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=S'està carregant la 
informació del repetidor
-torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=S'ha acabat de pujar la informació 
del repetidor
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Construint circuits: s'està connectant 
al pont
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Construint circuits: s'ha 
connectat al pont 
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Construint circuits: s'està 
connectant al servidor intermediari
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Construint circuits: s'ha 
connectat al servidor intermediari
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Construint circuits: s'està connectant al 
repetidor de Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Construint circuits: s'ha connectat 
al repetidor de Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Construint circuits: s'està 
negociant amb un repetidor de Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Construint circuits: s'ha acabat 
de negociar amb un repetidor de Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Construint circuits: s'està 
establint un circuit de Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.done=S'ha connectat a la xarxa Tor!
+# torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starting
+# torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridge
+# torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connected to bridge
+# torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
+# torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
+# torlauncher.bootstrapStatus.conn=Connecting to a Tor relay
+# torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Connected to a Tor relay
+# torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Negotiating with a Tor relay
+# torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Finished negotiating with a Tor 
relay
+# torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Establishing an encrypted 
directory connection
+# torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Retrieving network status
+# torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Loading network status
+# torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Loading authority certificates
+# torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Requesting relay 
information
+# torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Loading relay information
+# torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Finished loading relay information
+# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Building circuits: Connecting to 
bridge
+# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Building circuits: Connected to 
bridge
+# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Building circuits: Connecting to 
proxy
+# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Building circuits: Connected 
to proxy
+# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Building circuits: Connecting to a Tor 
relay
+# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Building circuits: Connected to a 
Tor relay
+# torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Building circuits: Negotiating with 
a Tor relay
+# torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Building circuits: Finished 
negotiating with a Tor relay
+# torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Building circuits: Establishing a 
Tor circuit
+# torlauncher.bootstrapStatus.done=Connected to the Tor network!
 
-torlauncher.bootstrapWarning.done=fet
-torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=connexió refusada
-torlauncher.bootstrapWarning.misc=miscel·lània
-torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=recursos insuficients
-torlauncher.bootstrapWarning.identity=les identitats no coincideixen
-torlauncher.bootstrapWarning.timeout=s'ha excedit el temps d'espera de 
connexió
-torlauncher.bootstrapWarning.noroute=no hi ha ruta cap al servidor
-torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=error de lectura/escriptura
-torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=falta de transport afegible
+# torlauncher.bootstrapWarning.done=done
+# torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=connection refused
+# torlauncher.bootstrapWarning.misc=miscellaneous
+# torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=insufficient resources
+# torlauncher.bootstrapWarning.identity=identity mismatch
+# torlauncher.bootstrapWarning.timeout=connection timeout
+# torlauncher.bootstrapWarning.noroute=no route to host
+# torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=read/write error
+# torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=missing pluggable transport
 
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=S'ha perdut la connexió amb el 
servidor.
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=No s'ha pogut connectar al 
servidor.
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=No s'ha pogut connectar 
al servidor intermediari.
+# torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=The connection to the server was 
lost.
+# torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the 
server.
+# torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to 
the proxy.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to