வணக்கம்

புதிய தலைமுறை கட்டுரையைத் தொடர்ந்து வந்த கோரிக்கைகளால் நம்மிடையே இருந்த
வட்டுக்களின் இருப்பு தீர்ந்து போனது.

தொடர்ந்து வட்டுக்களை வேண்டுவோருக்கு வழங்கிட வேண்டு இம்முறை நாம் 500
வெற்று வட்டுக்களை பெற்றுள்ளோம். அதற்கென்று பயன்படுத்தியுள்ள
மேலணி: 
http://ubuntu-tam.org/irakkam/artwork/cd-dvd-artwork/ubuntu-dvd-artwork-tamil.jpg

விவரங்கள்: http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=கலை_படைப்புகள்

--

ஆமாச்சு
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
  • [உபுண்டு_தமிழ்] ... ஆமாச்ச ு|amachu

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க