2009/12/11 ஆமாச்சு|amachu <ama...@ubuntu.com>

> வணக்கம்
>
> புதிய தலைமுறை கட்டுரையைத் தொடர்ந்து வந்த கோரிக்கைகளால் நம்மிடையே இருந்த
> வட்டுக்களின் இருப்பு தீர்ந்து போனது.
>
> தொடர்ந்து வட்டுக்களை வேண்டுவோருக்கு வழங்கிட வேண்டு இம்முறை நாம் 500
> வெற்று வட்டுக்களை பெற்றுள்ளோம். அதற்கென்று பயன்படுத்தியுள்ள
> மேலணி:
> http://ubuntu-tam.org/irakkam/artwork/cd-dvd-artwork/ubuntu-dvd-artwork-tamil.jpg
>
> விவரங்கள்: http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=கலை_படைப்புகள்
>

அவ் வட்டு  உபுண்டு வெளியட்ட DVD வட்டா அல்லது remastered ஆ ?

~சேது

>
> ஆமாச்சு
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க