2009/12/23 ஆமாச்சு|amachu <ama...@ubuntu.com>:
> On Wed, 2009-12-23 at 23:00 +0530, கா. சேது | කා. සේතු | K. Sethu wrote:
>> மேலும்
>> எனது 
>> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/2009-December/002021.html
>> மடலுக்கு தங்கள் மறுமொழி கருத்துக்கள் வேண்டுகிறேன்.
>
> ஆம். தங்களது IBUS பற்றிய மடலுக்கும் பதிலளிக்க வேண்டியுள்ளது.
>
> தாமதத்திற்கு மன்னிக்கணும்.
>

தாமதத்திற்கு மன்னிப்பு வழுங்குவதாயின் பல மடங்கு மேலாக arrears கள்
வைத்திருக்கும் நானும் பலரிடம் மன்னிப்புக்கள் கோர வேண்டியிருக்கும்.
ஆகவே மன்னிக்க இயலாது  ;>)

ibus ஆரம்பித்தலில் சிலர் சந்திக்கும் வழு நிலைகள் பற்றி உபுண்டு வழு
உரையாடல்கள் பல கண்டுள்ளேன். எனது தெளிவாக்கங்ளை அங்கு ஒரு வழு
உரையாடலில் ஆங்கிலத்தில் இடவுள்ளேன். அதைப் பார்த்த பின் தாங்கள் தங்கள்
கருத்தை எழுதலாம். அவசரமில்லை.

~சேது
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க