30 டிசம்பர், 2009 9:02 pm அன்று, Tirumurti Vasudevan
<agnih...@gmail.com>எழுதியது:

>
> http://fedoraproject.org/wiki/I18N/Indic/TamilKeyboardLayouts#Itrans_Keyboard_Layout
>
> இத பாருங்க.
>

நன்றி. மிகவும் பயன்படும். இது போன்று வேறு விசைமாற்றிகளின் தளக்கோள
உருவாக்கங்களை கண்டுபிடித்தால் தெரிவிக்கவும். நானும் உருவாக்க
முயற்சிக்கிறேன்.
 --
நன்றி,
யோகேஷ்.
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க