எனக்கு UBUNTU வை எவ்வாறு customization செய்வது எப்படி என்று. முழு 
விளக்கத்துடன் தரமுடியுமா. (அதாவது எவ்வாறு எமக்கு எற்ற மாதிரி UBUNTU வை 
மாற்றி அமைப்பது , logo.software,also)

எனக்கு தமிழ் விளக்கத்துடன் வேண்டும்.
உங்களுடைய பதிலுக்காக காத்திருக்கும்நண்பண்

                     
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க