மடலாடற் குழுக்களுக்கு கடிதம் அனுப்பும் போது கவனிக்க வேண்டியவை.

௧. கோப்புகளை இணைக்க‌ வேண்டாம்.
௨. எழுத்துருக்களை நிறமாற்றமோ அல்லது அளவேற்றமோ செய்யவேண்டாம். சாதாரண
எழுத்துக்களை கொண்டே எழுதவும்.
௩. ஒருமுறை மின்கடிதம் அனுப்பிய பின் காத்திருக்கவும், உடனடியாக அதையே
மற்றொரு முறை அனுப்பவேண்டாம்.

--


On 20 July 2012 23:24, sukenthiran mohan <sukenthi...@hotmail.com> wrote:
>
>
>
> கிழ் உள்ள command மூலம் எவ்வாறு customizing செய்ய முடியம் என்று தமிழ்
> விளக்கத்துடன் தரமுடியுமா.
>
> see the my attachment also
>
>
>
>
>
>
> customizing_
>
>
>
>
>
> #install requirements
>
> sudo apt-get install squashfs-tools genisoimagechroot
>
>
>
> #create new working directory
>
> cd ~
>
> mkdirlivecdtmp
>
>
>
> # copying the isofile to the working directory
>
> cp Desktop/edubuntu-10.04-dvd-i386.iso livecdtmp/
>
> cdlivecdtmp
>
>
>
> #mount the iso image
>
> mkdirmnt
>
> sudo mount -o loop edubuntu-10.04-dvd-i386.iso mnt/
>
>
>
> #extractiso contents
>
> mkdir extract-cd
>
> rsync --exclude=/casper/filesystem.squashfs -a mnt/ extract-cd
>
>
>
>
>
> #Extract the SquashFSfilesystem
>
> sudounsquashfsmnt/casper/filesystem.squashfs
>
> sudo mv squashfs-root edit
>
>     #if this provide an error use this way
>
> mkdir squash
>
> mkdir edit
>
> sudomodprobesquashfs
>
> sudo mount -t squashfs -o loop mnt/casper/filesystem.squashfs
>
> sudocp -a squashfs/* edit/
>
>
>
> #making network available for live image
>
> sudocp /etc/resolv.conf edit/etc/
>
>
>
> #copying needed files
>
> sudocp /etc/hosts edit/etc/
>
>
>
> #chroot
>
> sudo mount --bind /dev/ edit/dev
>
> sudochroot edit
>
> mount -t proc none /proc
>
> mount -t sysfs none /sys
>
> mount -t devpts none /dev/pts
>
>
>
> export HOME=/root
>
> export LC_ALL=C
>
>
>
> #copy archive files you have to the live image
>
> open a terminal and run command
>
> gksu nautilus /home/username/livecdtmp/edit
>
> copy archive folder to /home/
>
>
>
> nano /etc/apt/sourcers.list
>
> add this line to end of file
>
> deb file:///home/archives/ ./
>
> save and exit from nano
>
> apt-get update
>
>
>
> # install all needed softwares as this
>
> apt-get install gimp
>
>
>
> # To add custom backgrounds, copy background files to this location
>
> /usr/share/backgrounds
>
>
>
> #check user id
>
> awk -F: '$3 > 999' /etc/passwd
>
>
>
> #If you get any hits, try changing the uid:
>
> usermod -u 500 $hit
>
>
>
>
>
> #cleanup
>
> aptitude clean
>
>
>
> rm -rf /tmp/* ~/.bash_history
>
>
>
> rm /etc/hosts
>
>
>
> rm /etc/resolv.conf
>
>
>
> rm /var/lib/dbus/machine-id
>
>
>
> rm /sbin/initctl
>
> dpkg-divert --rename --remove /sbin/initctl
>
>
>
> #to exit chroot
>
>
>
> umount /proc || umount -lf /proc
>
> umount /sys
>
> umount /dev/pts
>
> exit
>
> sudoumount edit/dev
>
>
>
> #if "umount /proc" command fails, "umount -lf /proc" will be used to retry
> automatically.
>
>
>
>
>
> #Change the plymouth theme
>
> mkdirinit-tmp
>
> cdinit-tmp/
>
>
>
> lzma -dc -S .lz ../extract-cd/casper/initrd.lz | cpio -id
>
>
>
> #open folder and do editing
>
>
>
> find . | cpio --quiet --dereference -o -H newc | lzma -7 > ~/new-initrd.lz
>
>
>
>
>
> #assembling the file system
>
>
>
>
>
> chmod +w extract-cd/casper/filesystem.manifest
>
> sudochroot edit dpkg-query -W --showformat='${Package} ${Version}\n' >
> extract-cd/casper/filesystem.manifest
>
> sudocp extract-cd/casper/filesystem.manifest
> extract-cd/casper/filesystem.manifest-desktop
>
>
>
>
>
> #Compress filesystem
>
> sudorm extract-cd/casper/filesystem.squashfs
>
> sudomksquashfs edit extract-cd/casper/filesystem.squashfs
>
>
>
>
>
> #Update the filesystem.size file, which is needed by the installer:
>
> printf $(sudo du -sx --block-size=1 edit | cut -f1) >
> extract-cd/casper/filesystem.size
>
>
>
>
>
> #Set an image name in extract-cd/README.diskdefines
>
> sudonano extract-cd/README.diskdefines
>
>
>
>
>
> #Remove old md5sum.txt and calculate new md5 sums
>
> cd extract-cd
>
> sudorm md5sum.txt
>
> find -type f -print0 | sudoxargs -0 md5sum | grep -v isolinux/boot.cat |
> sudo tee md5sum.txt
>
>
>
> #Create the ISO image
>
> sudomkisofs -D -r -V "$IMAGE_NAME" -cache-inodes -J -l -b
> isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4
> -boot-info-table -o ../isurulinux-11.10-desktop-amd64.iso .
>
>
>
>
>
> qemu -cdrom ubuntu-9.04.1-desktop-i386-custom.iso -boot d -m 512
>
>
>
>
>
> END
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க