2012/8/7 த*உழவன் <tha.uzha...@gmail.com>:
> அனைவரையும் சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி.
> எனக்கு உபுண்டு 12.04  இறுவட்டு தேவை. அதனை தமிழகத்தில், அஞ்சல்வழி பெற இயலுமா?
> ஆம். எனில் எங்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.மற்றொன்று, நான் அடிநிலைப் பயனாளி
> என்பதால்,  என்னுடைய ஐயங்களைத் தொடர்ந்து தீர்த்து கொள்ள, யாரிடம் வினவ
> வேண்டும்.
> ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி முடிக்கிறேன்.
> வணக்கம்.
>

Where do you live?

Send me your address.
Will send a cd.

You can send your questions to this list.
-- 
Regards,
T.Shrinivasan


My Life with GNU/Linux : http://goinggnu.wordpress.com
Free/Open Source Jobs : http://fossjobs.in

Get CollabNet Subversion Edge :     http://www.collab.net/svnedge
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க