Chào các bạn :)

*** Hôm nay, chỉ OpenOffice.org 2.1 tiếng Anh sẽ được phát hành. Tất cả các ngôn ngữ khác chưa làm xong QA nên chưa sẵn sàng. ***

Hôm nay OpenOffice.org 2.1 sẽ được phát hành, khoảng 12:12 giờ thế giới (+7 ở Việt Nam).

Nhưng mà, đừng nín hơi.

Chị đã hỏi một số câu trong mấy tuần này, và hôm nay cuối cùng nhận trả lời: mỗi dự án phải làm xong tiến trình QA (đảm bảo mức chất lượng) để phát hành được.

Chị mong muốn đã tìm biết thông tin này trước ! Các dự án khác không có thủ tục QA chặt chẽ như thế. Xin lỗi vì chị đã không nói về trường hợp này trước: có vẻ là dự án ngờ chị biết. Không có ai giải thích. May là chị tiếp tục hỏi câu và cuối cùng tìm thông tin.

Bản xây dựng OpenOffice.org 2.1 RC2 tiếng Việt vẫn còn sẵn sàng để sử dụng.

Tuy nhiên, để phát hành được, chúng ta cần phải làm xong tiến trình QA.

Chị đã làm một phần cho Mac OSX kiểu Intel, và định làm xong cho cả hai kiểu Intel và PPC của Mac OSX. Nhưng mà việc phát hành OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt cho Mac OSX sẽ không giúp đỡ các người dùng Windows hay Linux.

Có ít nhất hai phương pháp QA khác nhau: TCM và testtool.

TCM là công cụ trực tuyến liệt kê các công việc cần làm trong OpenOffice.org trên máy tính của bạn chạy hệ điều hành đó. Nếu công việc thành công, tốt. Còn nếu công việc bị lỗi, bạn ghi chú về lỗi này, và thông báo lỗi trong bộ theo dõi vấn đề nếu không thể sửa ngay (không phải lỗi trong bản dịch).

Khi làm xong tất cả các công việc TCM, nếu không có lỗi quan trọng (lỗi ngăn cản phần mềm chức năng được), bản xây dựng đó có thể được phát hành.

Chẳng hạn, chị đã chạy mọi công việc riêng cho thành phần Calc và Writer cho Mac OSX kiểu Intel. Chị đã thông báo vài lỗi kiểu hiển thị không liên quan đến bản dịch tiếng Viết. Cũng đã ghi chú riêng một số lỗi cần sửa trong bản dịch (phần lớn là lối tắt cùng chữ). Nếu các công việc khác cũng được, OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt cho Mac OSX kiểu Intel sẽ được phát hành sau một hai tuần.

testtool là công cụ chạy ngoại tuyến, trên máy tính riêng của bạn. Chỉ cần khởi chạy và lờ đi. Chị cần tìm những hướng dẫn.

Nếu bạn có rảnh chạy một số công việc QA, hoặc trực tuyến hoặc ngoại tuyến, đặc biệt cho Windows hay Linux, viết thư cho chị nhé. Chị sẽ diễn tả cách sử dụng, và giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn.

Chị chỉ tìm biết về trường hợp này (không thể phát hành nếu chưa làm xong QA) vào hôm nay. Tuy nhiên, thậm chí nếu trường hợp này hoãn ngày phát hành OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt, các ngôn ngữ khác cũng bị hoãn. ;)

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho