Chúc mừng Phát đã dịch gần 2000 chuỗi trợ giúp! :D

Chào các bạn :)

Khi bạn sử dụng OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt, bạn thấy toàn bộ giao diện được dịch xong, nhưng mà khi con trỏ ở trên biểu tượng hay mục khác, mẹo công cụ xuất hiện không phải bằng tiếng Việt.

Các chuỗi này, và tất cả các trang Trợ Giúp OpenOffice.org, thuộc về phần helpcontents2 (Trợ Giúp) mà chưa dịch. Tuy nhiên, mục đích của dự án OpenOffice.org Việt cho bản phát hành kế tiếp là cải tiến và tăng cường thông tin hỗ trợ OpenOffice.org tiếng Việt.

Mục đích này gồm:

 • dịch xong phần trợ giúp (helpcontents2)
 • cập nhật nơi Mạng của dự án OpenOffice.org Việt
• cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org thêm nữa bằng tiếng Việt
 • đẩy mạnh cách sử dụng OpenOffice.org

*** Chúc mừng Phát đã dịch gần 2000 chuỗi trong thư mục scalc của phần helpcontents2 ! :) ***

Khi mới thấy, phần helpcontents2 rất lớn, nhưng mà chị đã tìm biết có khả năng đạt được nhiều một cách từ từ. Nếu thành viên đăng nhập vào Pootle (hoặc chạy trình soạn thảo bản dịch) và dịch vài chuỗi, rồi lúc sau dịch vài chuỗi khác, số chuỗi tăng dần mỗi lần, đạt được tổng số rất lớn hơn số đã giả sử.

Vậy đừng lo lăng về kích cỡ của công việc hay mức quan trọng của sản phầm. Mỗi công việc nhỏ thì giúp đỡ : mỗi chuỗi dịch có ích. ;)

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho