Chào các bạn :)

Có thể tải nhiều ứng dụng di động (để chạy từ thanh USB hay CD) xuống

http://portableapps.com/apps/

gồm OpenOffice:

http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable

Nếu làm được cho bản tiếng Anh, rất có thể làm cho tiếng Việt. :D

Chị đang tìm biết cách làm...

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho