Chào các bạn :)

Như nói trong lá thư trước, một lỗi trong phần mềm NSIS (cho chương trình cài đặt vào Windows) gây ra màn hình giới thiệu của OpenOffice.org Việt không hiển thị được:

http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/anhchup/Dung/ OpenOffice.JPG

(Ghi chú : lỗi này không có tác động chương trình: sau khi giới thiệu, OpenOffice.org Việt hiển thị cho đúng.)

Lỗi này bên ngoài dự án OpenOffice.org: nó thuộc về Windows chính nó. Chị đã gặp nó trong dự án bản địa hoá khác. Nó làm hại bản dịch bằng tất cả các ngôn ngữ UTF8.

Vấn đề về nó trong bộ theo dõi vấn đề OpenOffice.org:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=48741

kết thúc (2005-08-04) bằng cách nói « Có yêu cầu tính năng thực hiện Unicode trong NSIS »:

http://sourceforge.net/tracker/index.php? func=detail&aid=1238132&group_id=22049&atid=373088

nhưng hai chú thích mới nhất (2006-11-04) là dịch giả nổi tiếng yêu cầu tin tức về cách sửa lỗi này, rồi nhà phát triển chỉ trả lời « Không có » thôi.

Vậy có một lý do thêm để chuyển đổi sang Linux. ;)

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho