> Xin hỏi anh tại sao trong bảng tính muốn định dạng từ font arial sang
> Time new roman cho các bảng tính trong tab công cụ không được như
> excel, có cách nào không anh chỉ dùm Cám ơn

Trong Calc hình như không thể xác định các loại font mặc định cho các
bảng tình như đối với Writer với các loại tài liệu mới.

Muốn dùng font "Times New Roman" thay cho font "Arial" cho tất cả các ô
của một bảng tính phải thông qua "Stylist" = F11 (hoặc thực đơn "Định
dạng" > "Định dạng và kiểu F11"), hoặc ấn biểu tượng với con tay ngay
bên trái của trường xác định font ở thanh công cụ.

Trong cửa sổ Stylist, chọn định dạng ô Standard (Mặc định) và chọn
Modify (Sửa đổi), trong tab font, chọn font tùy thích, tất cả các ô sẽ
dùng font đã chọn một cách mặc định.

-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho