Chào các thành viên :)

Bản xây dựng m3 Windows đã nén zip ở :

http://aztec.riverland.net.au/~clytie/OOo_2.4.0_080116_Win32Intel_install_vi.exe.zip

Tải về nhé. ;)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho