Chào các thành viên :)

Trang tải xuống:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

giờ này liệt kê các bản xây dựng mới (m3). Các bản này chứa rất nhiều chuỗi Trợ giúp mới được dịch sang tiếng Việt, cộng với một số sự sửa trong các chuỗi giao diện.

Bản xây dựng Windows .zip sẽ tải lên xong sau vài giờ (tôi chưa tải xuống, rồi vẫn còn cần tải lên: giờ này là 2008-01-24 00:49+1030).

Tôi cũng đã hợp nhất ngay cả nhiều chuỗi dịch mới hơn vào bản dịch chính thức:

http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/GSI_vi.sdf.bz2

Cám ơn Trung đã cung cấp nhiều chuỗi dịch mới về mô- đun Calc. Các chuỗi dịch mới này sẽ xuất hiện trong bản xây dựng _kế tiếp_ (sau m3).

Hôm ngay mai tôi sẽ cũng cập nhật các tập tin dịch lên mã nguồn m3, và thông báo ở đây (với liên kết). Giờ này cần đi ngủ ! ;)

Chúc bạn sử dụng vui nhé. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho