Chào các thành viên :)

Các bản xây dựng OpenOffice.org 2.4_m4 đã được phát hành để thử.

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Bản xây dựng Windows zip ở

http://aztec.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/

sẽ được tải lên sau.

Chúc bạn thử vui nhé. :)

from Clytie

Vietnamese Free Software Translation Team
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho