Chào các người dùng :)

On 15/02/2008, at 3:52 AM, Alexandro Colorado wrote:

Hi community,

I am pleased to announce the new OpenTemplate.org website. This site will include templates for OOo, we are inviting the community to upload their templates to this new site that include comments from the community as well as profiles, discussion boards, languages and categories depending the OpenOffice.org module. Everyone is invited to contribute and upload their best templates.

The site URL is: http://opentemplates.org

--
Alexandro Colorado
CoLeader of OpenOffice.org ES
http://es.openoffice.org

Địa chỉ này:

http://opentemplates.org

là một trung tâm đặc biệt cho các mẫu của OpenOffice.org: bạn có thể tải xuống mẫu mới, xem và so sánh các mẫu công bố, và ngay cả đóng góp mẫu tiếng Việt !

(Nếu bạn gặp khó khăn khi thăm địa chỉ này, chúng tôi cũng có thể giải thích hoặc dịch nó.)

Chúc các bạn có công tác tốt. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho