Chao cac ban,

 

 

Trung tam tui co ke hoach chuyen qua su dung OpenOffice Impress de thay
the cho MSPowerPoint nhung hien tai Impress khong the play duoc cac file
PowerPoint da thiet ke san co nhung OLE WindowMedia Player. Hinh nhu
OpenOffice khong ho tro OLE cua Window thi phai?

 

Co giai phap nao xin cac ban huong dan giup

Xin cam on

 

 

Trả lời cho