Chào các bạn,

Một thông tin đã phản ứng nhanh...
http://www.vaip.org.vn/default.asp?xt=xt41&page=newsdetail&newsid=4417

Chúc mạnh khỏe
-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 868.48.85 ; Fax: (84-4) 869.45.07
http://www.vn.refer.org/vietnam/


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho