On 18/07/2008, at 5:46 PM, Vu Do Quynh wrote:

Chào chị Clytie,

Trên trang web download OOo vi
(http://vi.openoffice.org/about-downloads.html), bây giờ chỉ có khả năng là tải xuống phiên bản 3.0 (beta2rc1 hoặc dm22) và phiên bản 2.1.

Trước đây đã có khả năng tải xuống phiên bản 2.4 mà hiện nay phiên bản
stable của OOo vẫn là 2.4.1.

Vây tôi hơi thắc mắc tại sao chỉ cho phép tải xuống phiên bản 2.1 là khá cũ rồi và thiều nhiều chức năng, mà tại sao không để lại phiên bản 2.4
(ngay cả một bản chưa chính thức duyệt, cũng được) ?

Phiên bản 2.1 là bản phát hành chính thức cuối cùng. Tiếc là bản 2.4 không được phát hành chính thức, vì lúc đó nhóm này không có đủ thành viên để thoả mãn các điều kiện thử (QA). Mặc dù bản 2.4.1 là bản OOo ổn định cuối cùng, trường hợp đó chỉ áp dụng cho những ngôn ngữ đã phát hành chính thức phiên bản này. Phiên bản tiếng Việt chưa làm.

Các bản thử 2.4 vẫn còn sẵn sàng từ máy phục vụ, trong nhánh 680:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=84827

Người dùng nên ghi chú : các bản 2.4 chỉ là bản thử. Khuyên bạn cài đặt bản thử 3.0 mà chứa các tính năng mới và bản địa hoá được cập nhật.

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho