2008/9/11 Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>:
> Có chi tiết bên dưới, nhưng chỉ cần lấy tập tin nhị phân từ địa chỉ:
>> https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=148879&package_id=287458&abmode=1
>>
>> (Mã nguồn: https://sourceforge.net/projects/metalinks/ (chưa có tài liệu
>> hướng dẫn chi tiết))
Không cần thiết. Nếu Internet tốc độ chậm thì dùng bất kỳ
tiện ích download nào hỗ trợ resume đều giải quyết được vấn
đề .

Chính vì lý do này mà VH đã đề nghị làm mirror ở VN > bác
Nghĩa, bác Quỳnh.

Nguyen Hung Vu ( Nguyễn Vũ Hưng )
[EMAIL PROTECTED] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
Life through a viewfinder:
http://bighugelabs.com/flickr/[EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho