On 12/09/2008, at 1:43 AM, Nguyen Vu Hung wrote:

2008/9/11 Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>:
Có chi tiết bên dưới, nhưng chỉ cần lấy tập tin nhị phân từ địa chỉ:
https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=148879&package_id=287458&abmode=1

(Mã nguồn: https://sourceforge.net/projects/metalinks/ (chưa có tài liệu
hướng dẫn chi tiết))
Không cần thiết. Nếu Internet tốc độ chậm thì dùng bất kỳ tiện ích download nào hỗ trợ resume đều giải quyết được vấn
đề .

.exe này dễ hơn cho người mới bắt đầu ?


Chính vì lý do này mà VH đã đề nghị làm mirror ở VN > bác
Nghĩa, bác Quỳnh.

Chắc là một ý kiến tốt. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho