Chào các thành viên và người dùng :)

Trang tải xuống của dự án Việt hoá OpenOffice.org:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

vừa mới được cập nhật lên phiên bản mới nhất:

1. 3.0_m31 đại diện phiên bản phát triển DEV300_m31, phiên bản mới nhất công bố

2. 3.0.0rc1 là một bản ứng cử phát hành 3.0, ít cũ hơn

Mọi hệ thống có phiên bản mới, trừ BSD mà chưa. Đối với Solaris, tiếng Việt giờ này là một của chỉ 16 ngôn ngữ cho chúng dự án OpenOffice.org công bố hai phiên bản cài đặt đầy đủ, có và không có môi trường tức thời Java (JRE), thêm vào gói ngôn ngữ. Người dùng Solaris hãy chọn phiên bản thích hợp với trường hợp của mình.

Phần mềm quản lý trang Web của dự án OpenOffice.org vẫn còn gặp lỗi khi hiển thị một số trang bằng ngôn ngữ có dấu phụ, rất tiếc là trang tải xuống của chúng ta là một của những trang đó. :( Lần cuối cùng mình hỏi về vấn đề này, nhà phát triển chưa biết sửa chữa lỗi nào như thế nào. Nó ảnh hưởng đến một số trang ngẫu nhiên, chưa biết tại sao. Mình sẽ hỏi lại.

Trong khi đợi, dễ sửa lỗi hiển thị một cách tạm thời: chỉ cần tải lại trang Web lên máy phục vụ OpenOffice.org: mình sẽ cố gắng theo dõi nó và tải lại cằng sớm càng có thể. Trong mọi trường hợp đều, người dùng đơn giản chỉ cần phải nhấn vào liên kết thích hợp, và/hay đặt con chuột ở trên liên kết để xem hệ thống và phiên bản.

Chúc thử vui vẻ. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho